You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 2. juni 2021 kl. 13:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Teknisk Udvalg
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birthe Harritz, Johannes Vesterby, Martin Sanderhoff, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/7100

Resume

To grundejere (Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning og Niels Kristensen) ønsker mulighed for at etablere boligområder syd for Randersvej i den nye bydel Taphede. Viborg Kommune forventer desuden at erhverve de østlige ejendomme inden for området, for at etablere boligområder samt en institution.
 
På denne baggrund har forvaltningen, i dialog med grundejerne, fået udarbejdet et udkast til en skitse for området, der kan danne grundlag for kommende lokalplanlægning.
 
Oversigtskort er i bilag 1. Skitseforslaget er i bilag 2.
 
Da området ikke er lokalplanlagt, forudsættes det, at der skal igangsættes ny lokalplan for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
 1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede den 12. maj 2020 (Link til sag nr. 17 i byrådet den 12. maj 2020) at vedtage kommuneplantillæg nr. 37 med tilhørende miljørapport. Kommuneplantillægget omfatter den vestlige del af den nye bydel Taphede og udlægger herunder nærværende lokalplanområde til henholdsvis blandet boligområde, et areal til almen service og et areal til rekreativt område (Spangsdal).             
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. december 2019 (Link til sag nr. 10 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2019) at vedtage idékatalog for bæredygtige emner i Taphede, der skal danne grundlag for den videre planlægning i området.
 

Inddragelse og høring

I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 37 har der været en forudgående høring (idéfase) i perioden 7. marts til 4. april 2019. Her indkom 13 bemærkninger primært vedrørende afgrænsning, etaper, etageboliger, naturhensyn, veje og stier samt bæredygtighed.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. maj 2019 (Link til sag nr. 30 i Økonomi- og Erhvervsudvalget) at fastholde etapestart fra nord, og at justere på afgrænsninger og omfang af etageboliger.
 
Den 15. januar 2020 blev der afholdt borgermøde på Viborg Rådhus om forslag til kommuneplantillæg nr. 37.
 
Sideløbende med udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 37 har der været en proces for at konkretisere, hvilke bæredygtige emner, der skal fokuseres på i Taphede. Der har været afholdt 3 workshops, hvor FN’s verdensmål blev drøftet og prioriteret ift. indsatsen i Taphede.
 
I processen deltog medlemmer fra Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget samt interesserede borgere og repræsentanter fra forskellige fagområder i forvaltningen.
Alle ejere indenfor Taphede-området blev inviteret til at deltage i processen.
 

Beskrivelse

Skitseforslaget

I udkastet til skitsen for området (se bilag 2) lægges der op til, at der gives mulighed for 5 delområder med blandede boliger (tæt-lav og åben-lav boliger).
 
Hovedparten af området udlægges til åben-lav bebyggelse, for at understøtte det fremtidige behov for parcelhusgrunde i Viborg Kommune. Samtidig er det intentionen at opnå en blanding af boligtyper og give mulighed for f.eks. alternative boformer som (senior)bofællesskab (delområde III) og evt. flergenerations-boliger (delområde I).
 
Fordelingen i skitseforslaget er:
 
 • 68 almindelige parcelhusgrunde (800-1000 m2)
 • 12 små parcelhusgrunde (500-650 m2)
 • 68 rækkehuse
 
Mellem boligområderne udlægges grønne kiler, der skaber rekreative forbindelser på tværs og ud til Spangsdal. De grønne kiler udlægges som opholdsarealer med mulighed for regnvandshåndtering. Herudover skal der etableres opholdsarealer centralt i de områder, hvor der etableres tæt-lav boliger, hvor der skal være særligt fokus på fællesskaber.
 
Nærmest Randersvej udlægges et beplantet forareal, hvor der kan indpasses parkering og regnvandshåndtering. Arealet er støjbelastet af trafikstøj fra Randersvej.
 
Adgang til området sker fra ny rundkørsel, der skal etableres på Randersvej. Der udlægges en intern fordelingsvej gennem området, der også skal vejforsyne videre mod syd til den resterende del af Taphede. Langs fordelingsvejen udlægges et grønt forareal, da dette område ligeledes vil blive støjbelastet af trafikstøj.
 
Mod sydøst udlægges et delområde til almen service, hvor Viborg Kommune har planer om at etablere en daginstitution på ca. 20.000 m² grund, opført i 2 etaper i takt med behov. Daginstitutionen forventes at rumme 320 børn og er budgetsat til opførsel i 2024 og 2027.
 
Som led i den bæredygtige tankegang for området vil forvaltningen undersøge muligheden for at kombinere daginstitutionen med andre funktioner som f.eks. fælleshus, kulturelle formål, udendørs idrætsfaciliteter mv. Området ligger centralt ved indkørslen til Taphede, og vil blive et naturligt samlingspunkt og evt. udgangspunkt for delebil/-cykler i området. Se idéoplæg i bilag 3.
 
Mod vest udlægges et rekreativt område (Spangsdal), der i overvejende grad skal henligge som uplejet natur, og med mulighed for indpasning af regnvandshåndtering og enkeltstående shelter-/bålpladser og lignende.
 
 

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en lokalplan.

Kommuneplan

Skitseforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Området er udlagt til blandet boligformål (rammeområde VIBØ.B4.15_T37), hvor der gælder:
 
 • Åben-lav: Max. 2 etager og 8,5 meters højde.
30% bebyggelse v/1 etage.
40% bebyggelse v/ 2 etager.
Grundstørrelse mindst 400 m².
 • Tæt-lav: Max. 3 etager, 10 meters højde og 50% bebyggelse
 
Der må ikke opføres etagebyggeri i området.
 
Området til institutionsformål er udlagt som rammeområde VIBØ.A1.07_T37 og må bebygges indtil 2 etager, 10 meters højde og indtil 40% bebyggelse.
 

Principper for planlægningen

 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 
 • Anvendelse (se bilag 2):
 
Delområde I-V: Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
Delområde VI: Område til offentlige formål som fx institution, idrætshal, fælleshus, kulturformål, boldbaner og lignende.
Delområde VII: Rekreativt område der overvejende skal henligge som uplejet natur.
 
 
 • Bebyggelsens omfang:
 
Etageantal:
Højst 2 etager for alle typer bebyggelse.
 
Bebyggelsesprocent:
Tæt-lav boliger: Højst 50 %
Åben-lav 2 etager: Højst 40 %
Åben-lav 1 etage: Højst 30 %
Almen service: Højst 40 %
 
 
 • Vejadgang:
Hele lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Randersvej via et ben i en kommende rundkørsel, der anlægges nordøst for området. Fra rundkørslen anlægges der en ny fordelingsvej, der skal vejforsyne hele den sydlige del af Taphede med gennemkørsel til Tapdrupvej. Fra fordelingsvejen etableres der overkørsler til mindre boligveje, der forsyner de enkelte delområder. Under Randersvej etableres en tunnel for at sikre trygge og gode cykelforbindelser (supercykelsti) mod Viborg.
 
 • Bæredygtighed
 
På baggrund af ”Idékatalog for bæredygtige emner i Taphede”, foreslår forvaltningen, at der indarbejdes følgende tiltag i den kommende lokalplan:
 
Byg bæredygtigt – Ny bebyggelse skal opføres med facader i tegl eller træ og kan begrønnes. Der etableres blandede boligformer, så man får et varieret boligområde, og der gives mulighed for små grundstørrelser, så man opnår kompakte bebyggede områder og til gengæld får store rekreative områder.
 
Bynatur og biodiversitet – Der udlægges store arealer til rekreative områder, og langs Spangsdalen udlægges arealer, der overvejende skal henligge som uplejet natur, hvilket fremmer biodiversiteten.
 
Klimaindsats – Der gives gode muligheder for åben regnvandshåndtering (regnvandsbassiner mv.) i de store rekreative områder samt i de grønne forarealer langs Randersvej og fordelingsvejen.
 
Energi og forbrug – Der kan etableres ladestationer til elbiler og solceller/solfangere på bebyggelserne, og overskudsjord kan genbruges inden for området.
 
Fællesskaber – Der lægges op til at institutionens bygninger og legeplads kan benyttes udenfor dagtimer (se idéoplæg i bilag 3), og der skal etableres fælles opholdsarealer centralt i områderne med mulighed for aktiviteter, ophold, og fælles faciliteter til områdets brug.
Der skal oprettes en grundejerforening til at administrere og vedligeholde disse.
 
Transport – For at fremme cyklismen skal der etableres gode stiforbindelser i området, der kobler sig op på den overordnede stistruktur. Der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs ydersiden af fordelingsvejen.

Arkæologi

Viborg Museum har lavet en sonderende prøvegravning i området i 2016, med det formål at undersøge såkaldte hotspots, der evt. skulle tages hensyn til i den kommende planlægning. Der blev i den forbindelse ikke fundet omfattende arkæologi i området.
 
Museet skal lave en egentlig dækkende forundersøgelse før en juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan fremsendes, og der kan bl.a. være rester af en gravhøj i et område, som man ikke havde adgang til i 2016.
 
Museet forventer at prøvegrave området medio 2021, så der er klarhed, inden et lokalplanforslag skal forelægges politisk.
 
Udgiften til prøvegravningen påhviler grundejerne, hvilket betyder, at Viborg Kommune også skal bidrage økonomisk. Teknisk Udvalg godkendte dette på mødet den 28. april 2021 (sag nr. 13).

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 
Der er desuden udarbejdet en miljørapport i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 37, der bl.a. omhandler nærværende lokalplanområde, og som beskriver planforslagets indvirkning på miljøet.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
- Støj og trafik
- Natur og landskab
- Overfladevand
 
Miljørapporten beskriver hvilke tiltag og hensyn der skal tages i den kommende planlægning af området, for at der ikke sker en væsentlig indvirkning på miljøet. I den kommende lokalplan for området bliver der indarbejdet de hensyn og tiltag, der er beskrevet i miljørapporten.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan
Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse    Ultimo 2021
Offentlig høring    Ultimo 2021
Endelig vedtagelse    Primo 2022
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune forventes at få udgifter til jordkøb, arkæologiske forundersøgelser, anlæg af rundkørsel og fordelingsvej i området, byggemodning af boliggrunde og anlæg af en institution i området.
 
Viborg Kommune forventes samtidig at få indtægter på salg af boliggrunde i området.
 
Ved udgifter til arkæologiske forundersøgelser samt anlæg af rundkørsel og fordelingsvej i området vil der være krav om medfinansiering fra de øvrige bygherrer, hvilket bygherrerne er indstillet på. Der forventes indgået en udbygningsaftale med de private bygherrer om medfinansiering til rundkørsel og stitunnel i forbindelse med forslag til lokalplan.
 
Viborg Kommune forventes at stå i forskud med anlæg af fordelingsvej og herefter som vejejer at opkræve bidrag fra de enkelte bygherrer, når de udstykker. Størrelsen på bidrag fastsættes efter hvor mange boliger, der kan opføres på grunden i forhold til det samlede antal.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage de ejendomme inden for området, hvor grundejerne ikke selv ønsker at udvikle ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejerne om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommene.
 
Bilag

Sagsid.: 21/15039

Resume

Vestergaard Konstruktion har ansøgt om at etablere boliger med tilhørende fællesarealer nord for Randersvej i Taphede. Oversigtskort er i bilag 1. Ansøgningen er i bilag 2.
 
Da ansøgningen omfatter de dele af lokalplan nr. 535, der ikke er lokalplanlagt på et byggeretsgivende detaljeringsniveau, skal der tages stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at planlægningen sættes i gang som beskrevet, idet det overvejes, om fordelingen mellem tæt lav og åben-lav er hensigtsmæssig i forhold til behovet i Viborg
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

 
Teknisk Udvalg besluttede, at sætte planlægningen i gang med øget grad af åben lav bebyggelse, jf. principperne.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse

Nuværende forhold

Området ligger i den østlige del af Viborg i den nye bydel Taphede. 
 
Området anvendes til landbrugsjord.

Projektforslaget

Projektet er en videreførelse af den påbegyndte byggemodning til boligerne i Taphede nord for Randersvej. Projektet ligger inden for planområdet for lokalplan nr. 535 -  Boligområde nord for Randersvej i Taphede, Viborg øst. Lokalplan nr. 535 er udformet som en rammelokalplan for projektområdet.
 
Projektet er i overensstemmelse med de overordnede principperne i den gældende lokalplan nr. 535. Dog ønskes det at udvide delområde Vb i sydlig retning, og den vestlige del af delområdet udvides i mindre omfang mod øst, så der der gives plads til etablering af åben-lav bebyggelse samt fælles opholdsarealer af en passende størrelse internt i bebyggelsen. Der holdes dog stadig en passende afstand til etageboligerne mod syd. Delområde Vb udlægges fortsat til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Der etableres som minimum åben-lav boliger mod det åbne land mod nord.
 
Langs Randersvej indeholder projektet punkthuse i 2-3 etager, hvori der indrettes etageboliger.
 
Projektet indeholder 13 åben-lav boliger, 67 tæt-lav boliger og 5.600 m2 etageboliger (ca. 60 boliger).
 
Den østligste del af området er i lokalplan nr. 535 udlagt til delområde IVb – fælles opholdsareal. Arealet ønskes i stedet at blive omfattet af delområde VII som udlægges til rekreativt område og naturområder og således ikke en del af grundejerforeningen driftsarealer.

Eksisterende planforhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 535, der udlægger området til boliger og fælles opholdsarealer.
Lokalplanens § 3.2. beskriver, at delområdernes anvendelse fastlægges til:
 
 • Delområde IIIb - Rammelokalplan for etageboliger og tæt-lav boliger.
 • Delområde IVb - Rammelokalplan for fælles opholdsareal
 • Delområde Vb - Rammelokalplan for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
 
En realisering af projektet kræver, at der fastsættes nærmere byggeretsgivende bestemmelser for ovenstående delområder. Realisering af projektet kræver således, at der vedtages et tillæg til lokalplan nr. 535.
 
Med den endelige vedtagelse af et tillæg er lokalplan nr. 535 fortsat gældende med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af tillægget.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til blandet boligområde. Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Principper for planlægningen

 
Forvaltningen foreslår, at planlægningen tager udgangspunkt i følgende:
 • Der skal etableres åben-lav boliger mod det åbne land mod nord,
 • Delområde Vb til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelser udvides mod syd,
 • Det vestlige delområde Vb udvides i mindre omfang mod øst,
 • Den østligste del af området bliver omfattet af bestemmelserne for delområde VII - rekreativt område og naturområde,
 • Principper for veje, stier, regnvandshåndtering, bebyggelsens udformning og udseende videreføres fra lokalplan nr. 535.
 
I den videre planlægning indarbejdes i forhold til ansøgningsmaterialet øst-vestgående stier igennem boligområderne og de fælles opholdsarealer.

Arkitektur

Bestemmelser om arkitektur fra de byggeretsgivende dele af lokalplan nr. 535 videreføres i tillægget til lokalplan nr. 535.
 
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
På baggrund af en screening for miljøvurdering vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen vil fremgå af redegørelsen i planforslaget.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Udkast til tidsplan

Forvaltningen forventer følgende tidsplan:
Planforslag til vedtagelse  Medio 2021
Offentlig høring  Medio 2021
Endelig vedtagelse  Ultimo 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/27803

Resume

Region Midtjylland ønsker at opføre et nyt byggeri til regionspsykiatrien på et areal mellem Ll. Sct. Mikkels Gade og Søndersøparken i Viborg (se oversigtskort i bilag 1).  Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Under idéfasen modtog kommunen 6 høringssvar, der primært omhandlede trafik, ønske om rekreative forbindelser, byggeriets omfang og udformning og eksisterende bevaringsværdig bebyggelse.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at der afholdes borgermøde enten den 12. august kl. 19-21 eller den 19. august kl. 19-21

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
 
3. at der afholdes borgermøde den 12. august kl. 19-21.
 

Sagsfremstilling

Historik

Region Midtjylland ønsker at opføre et nyt byggeri til regionspsykiatrien på et areal mellem Ll. Sct. Mikkels Gade og Søndersøparken i Viborg.  Dette er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
 
Siden igangsætning af planlægningen og idéfasen, har Region Midtjylland meddelt, at man ønsker, at Søndersøparken 1 udgår af planlægningen, da man endnu ikke har klarhed over, hvad arealet skal benyttes til i fremtiden. Søndersøparken 1 (kaldet område B i skitseprojektet) indgår derfor ikke i det udarbejdede forslag til kommuneplantillæg eller den tilhørende miljørapport.
 
Oversigtskort er i bilag 1, og Region Midtjyllands skitseprojekt for Søndersøparken er i bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Idéfase

Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til kommuneplanen, har der været indkaldt idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase (ideoplæg fra idéfasen er i bilag 3).
 
Byrådet indkaldte fra den 21. december 2020 til den 25. januar 2021 idéer og forslag til planlægningsarbejdet.
 
I idéfasen kom der 6 høringssvar, som fremgår af bilag 4. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 5.
 
Høringssvarene omhandler primært trafik, ønske om rekreative forbindelser, byggeriets omfang og udformning og eksisterende bevaringsværdig bebyggelse.
 
Der er udarbejdet en miljørapport i tilknytning til forslag til kommuneplantillægget. Miljørapporten peger på, at de fremtidige trafikale udfordringer kan løses med etableringen af fx et signalreguleret kryds i stedet for den eksisterende rundkørsel. Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, eller de deraf følgende økonomiske konsekvenser skal belyses nærmere i forbindelse med kommende lokalplanlægning af området. Dette vil derfor blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt, og inden der vedtages en lokalplan for området.
 
Forslaget til kommuneplantillægget sikrer, at der stilles krav til byggeriets omfang og udformning samt til rekreative forbindelser på et overordnet niveau. Disse krav vil blive fulgt op af mere detaljerede krav i den kommende lokalplanlægning af området.
 
Der er i udkastet til forslaget til kommuneplantillægget ikke lagt op til at stille krav til bevaring af eksisterende bebyggelse i området. Der er i den gældende lokalplan for området ligeledes ikke krav til, at eksisterende bebyggelse i området skal bevares.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 200, der udlægger området til henholdsvis boliger, erhverv og offentlige formål.
 
Området ligger i rammeområde VIBM.C1.16 i Kommuneplan 2017-2029.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan eller kommuneplanramme. Realisering af projektet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.
 
Region Midtjylland ønsker i første omgang at få ændret kommuneplanlægningen for området, hvorefter der er planer om at udskrive en arkitektkonkurrence for byggeriet. Først herefter ønskes der udarbejdet en ny lokalplan.
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029, der er i bilag 6.
 

Forslag til tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029

Med forslaget ændres det eksisterende rammeområde VIBM.C1.16, så der i stedet etableres fire nye rammeområder - VIBM.A1.09_T74, VIBM.C1.16_T74, VIBM.C1.23_T74 og VIBM.C1.24_T74 (se bilag 7).
 
Det nye rammeområde VIBM.A1.09_T74 udlægges som et af kommuneplanens A1-rammeområder. Det betyder, at der indenfor rammeområdet kan lokalplanplanlægges for offentlige formål som f.eks. hospital, sundhedsvæsen, lægeklinik, administration, kulturelle formål mv. 
 
Det er inden for dette rammeområde, at Region Midtjylland ønsker at opføre det nye byggeri til regionspsykiatrien.
 
For rammeområdet ændres desuden bebyggelsesprocenten fra 60 % til 150 %, mens maks. etageantal (8 etager) og maks. bygningshøjde (32 m) bibeholdes fra det eksisterende rammeområde. 

De øvrige rammeområder udlægges som en konsekvensændring ved, at den eksisterende ramme opsplittes. Disse rammeområder har således samme rammebestemmelser som det tidligere rammeområde VIBM.C1.16 og vil i fremtiden fortsat være udlagt til centerområde med mulighed for bl.a. boligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål mv. 

Særbestemmelser om arkitektur

På grund af planlægningens omfang og centrale placering ved Søndersø er projektet arkitekturscreenet på et overordnet niveau ved kommuneplanlægning og skal igen arkitekturscreenes på et mere detaljeret niveau ved lokalplanlægning.
 
Foreløbig fastlægges der følgende særbestemmelser for rammeområdet:
 • Ny bebyggelse skal placeres vinkelret på søkanten, så der skabes en sammenhæng fra Ll. Sct. Mikkels Gade mod Søndersø med kig gennem området og med stiforbindelser.
 • Bebyggelsen skal nedtrappes mod Søndersø, så den nærmest søen fremstår i maks. 3 etager. Dette for at mindske indvirkningen ved de rekreative områder ved søen og for at skabe en nedtrappende overgang til den lavere bebyggelse ved søen.
 • Der må kun etableres punktvis højere bebyggelse langs Ll. Sct. Mikkels Gade, så bebyggelsen ikke fremstår som en høj mur i området.
 • Fordeling af maks. etageantal præciseres i kommende lokalplanlægning.
 • I forbindelse med lokalplanlægning skal det sikres, at facader og udearealer bearbejdes med materialer og udformning, så de opleves imødekommende og i en menneskelig skala.

Særbestemmelse om klimatilpasning

En større del af rammeområdet er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
Der fastlægges derfor en særbestemmelse om, at klimatilpasningstiltag og risiko for oversvømmelse tænkes ind i nyt byggeri.

Borgermøde

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslaget enten den 12. august kl. 19-21 eller den 19. august kl. 19-21.

Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at planforslaget vil kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport, der er i bilag 8.
 
I miljørapporten fokuseres der på:
 • Byarkitektonisk værdi
 • Kulturarv og arkæologiske forhold
 • Oversvømmelse, erosion og LAR
 • Støj og vibrationer
 • Trafikafvikling/-kapacitet
 • Jordforurening
 
Miljørapporten er i høring samtidig med planforslaget.

Miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter, der kan medføre krav om en screening for miljøkonsekvens og evt. efterfølgende miljøkonsekvensrapport.
 
Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal screenes, og om det i givet fald er pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. miljøkonsekvensvurderinger (VVM).


Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og Byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, forventes følgende tidsplan:
 
 • Offentlig høring af planforslaget - ultimo juni til ultimo august 2021
 • Politisk behandling af høringssvar og endelig vedtagelse - oktober og november 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der forventes udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med, at der på sigt skal laves en trafikal løsning for området, så trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, jf. det der er belyst i miljørapporten.
 
Hvilken trafikal løsning, der kan anbefales, og de deraf følgende økonomiske konsekvenser, skal belyses nærmere i forbindelse med kommende lokalplanlægning af området. Dette vil derfor blive forelagt til politisk stillingtagen på et senere tidspunkt, og inden der vedtages en lokalplan for området.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en større ændring af kommuneplanen. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/39691

Resume

Carsten Risgaard har ansøgt om at opføre dobbelthuse og udstykke parcelhusgrunde på
Låstrupvej 16 og 18 i Låstrup.
 
Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Der foreligger nu et udkast til forslag til lokalplan nr. 561 for et boligområde ved Låstrupvej i Låstrup, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 561 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger, og
 
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Carsten Risgaard har ansøgt om planlægning for tæt-lav og åben-lav boliger ved Låstrupvej.
 
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Eksisterende planforhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan.
 
Det er forvaltningens vurdering, at realisering af projektet kræver, at der vedtages en lokalplan.
 
Lokalplanområdet ligger i rammeområde LÅST.C2.01 - Låstrup Blandet bolig og erhverv i Kommuneplan 2017-2029.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Forvaltningen har i samarbejde med ansøgers rådgiver udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 561, der er i bilag 2.

Forslag til lokalplan nr. 561

Lokalplanforslaget udlægger området til boliger og giver mulighed for dobbelthuse og parcelhusgrunde.
 
Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde I til tæt-lav
beboelse med tilhørende fælles opholdsareal samt delområde II til åben-lav bebyggelse og et
eksisterende vejareal.
 
Vejadgang sker fra Låstrupvej via boligveje med vendemulighed. Området fastholdes i landzone.

Kulturmiljø

I kommuneplanen er Låstrup udpeget som beskyttelsesværdigt kulturmiljø. Placeringen af
byen mellem det bakkede bagland og de lave engstrøg er med til at give byen dens særlige
karakter. Den oprindelige bebyggelse langs bygaden består af mindre landsbyhuse og en
række oprindelige gårde, hvoraf flere er delvist bevarede.
 
Med lokalplanen er sikret en række hensyn til kulturmiljøet i Låstrup. Blandt andet fastsætter lokalplanen, at ny bebyggelse skal følge bygadens terræn. Desuden sikres en vis åbenhed mod bygaden ved at stille et minimumskrav til vinduer mod Låstrupvej og ved at fastsætte, at fast
hegn mod gaden ikke må være højere end 1,2 meter.
 
Grønne tage, paraboler og antenner samt solceller og solfangere kan ikke placeres på facader og tage med hældning mod Låstrupvej, idet det vil være fremmed for byggestilen langs Låstrupvej.
 
For at harmonere med den gængse orientering af landsbyhuse i Låstrup sikrer lokalplanen endeligt, at ny bebyggelse langs Låstrupvej orienteres med gavl eller facade mod Låstrupvej.

Lokal Udviklingsplan (LUP)

Der er udviklet en lokal udviklingsplan for Låstrup, hvor der bl.a. er fokus på byggemuligheder
og attraktive boliger til borgere i alle aldre.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at vedtage planforslaget med henblik på 4 ugers offentlig høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra medio juni 2021 til primo juli 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg i oktober 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Vedtagelse af lokalplanforslaget kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.
 
Bilag

Sagsid.: 20/24973

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.
 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. Der foreligger nu et udkast til forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 – udviklingsplan for Sparkær, som foreslås sendt i offentlig høring.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget,
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

 
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar fra idéfasen” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar,
 
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, og
 
4. at der ikke afholdes borgermøde.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Plangennemgangen resulterer i nye lokale udviklingsplaner, som indarbejdes i kommuneplanen gennem tillæg. De lokale udviklingsplaner vil samtidig indeholde en fokuseret del med projekter, som borgerne selv vil arbejde videre med, ofte i dialog med forskellige dele af forvaltningen. Proceduren for den formelle planproces er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget (link til sag nr. 4 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2019).
 
Igangsætning af planlægningen for Sparkær blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. februar 2020 (link til sag nr. 9 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. februar 2020).
 
Forslag til den lokale udviklingsplan for Sparkær blev drøftet på fællesmøde mellem Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg den 24. november 2020 (link til referat fra fællesmødet som sag nr. 3 på Teknisk Udvalgs møde den 24. november 2020), hvor det blev besluttet at "Forslaget til kommuneplantillæg udarbejdes sideløbende med planlægning for det kommende togstop, og forslag forventes fremlagt i foråret 2021". De planmæssige forhold, herunder sammenhængen til den lokale udviklingsplan, er beskrevet i bevillingssagen ”Trinbræt i Sparkær” (link til sag nr. 10 på Teknisk Udvalgs møde den 25. november 2020).
 
En nærmere beskrivelse af de lokale udviklingsplaners indhold og opbygning findes i sagsfremstilling til byrådets møde den 26. juni 2019 (link til sag nr. 19 på byrådets møde den 26. juni 2019).
 

Inddragelse og høring

Der lægges særlig vægt på, at udarbejdelsen af de lokale udviklingsplaner sker på baggrund af en samskabelsesproces mellem lokale kræfter og Viborg Kommune.
 
Processen for udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner tager afsæt i, at borgerne gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv oplever en bedre sammenhæng mellem lokale ønsker til udviklingen og den formelle kommunale planlægning. Processen understøtter således byrådets intentioner med sammenhængsmodellen.

Idéfase

En ændring af anvendelsen fra boligformål til teknisk anlæg forudsætter, at byrådet indkalder idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet under en idéfase.
 
Byrådet indkaldte fra den 18. februar 2021 til den 4. marts 2021 idéer og forslag til planlægningsarbejdet.
 
Der kom fire høringssvar i idéfasen, som fremgår af bilag 3. Forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse er i bilag 4. Høringssvarene omhandler indretning af arealer til og ved togstoppet, og at togstoppet forudsætter dialog med og godkendelse af BaneDanmark. Forvaltningen indstiller, at bemærkninger ikke vil indgå i planlægningen, men undersøges nærmere i forbindelse med projektering og etablering af det konkrete anlægsprojekt.
 

Beskrivelse

Byrådet skal via kommuneplanlægningen fastlægge rammerne for, hvordan kommunen skal udvikles i fremtiden. De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Gennem et samtidigt fokus på byens fysik og byens liv forsøger udviklingsplanerne at styrke et helhedsperspektiv på udviklingen i et lokalsamfund. Formålet med forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde udviklingsplanen for Sparkær. Som et led heri udlægges en ny ramme til teknisk anlæg med henblik på at muliggøre etablering af et togstop. Forslag til tillæg nr. 66 er i bilag 1. Forslag til udviklingsplan for Sparkær er i bilag 2.

Miljøvurdering

Da planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Plangennemgang

Sideløbende med samarbejdet med lokale kræfter om indholdet til udviklingsplanerne, har forvaltningen gennemgået alle gældende lokalplaner med henblik på at identificere uhensigtsmæssige forhindringer i planlægningen.
 

Forslag til udviklingsplan for Sparkær

Sparkær har cirka 650 indbyggere og er beliggende i byzone.
 
Udarbejdelsen af den lokale udviklingsplan har taget udgangspunkt i en lokal udviklingsworkshop for alle borgere i Sparkær, som blev afholdt den 9. oktober 2019. I workshoppen deltog 114 borgere, svarende til over 17% af byens indbyggere. Det foreliggende forslag til en lokal udviklingsplan er udarbejdet i dialog med den lokale udviklingsgruppe i Sparkær.

Udviklingsplanens konsekvenser for gældende planlægning i Sparkær:

 • En ændring af en af kommuneplanens rammer (fra boligformål til teknisk anlæg) som muliggør etablering af togstop,
 • Forvaltningens gennemgang af gældende lokalplaner for Sparkær har ikke givet anledning til yderligere ændringer i den gældende planlægning.
 
For at understøtte Sparkærs udvikling foreslås det i udviklingsplanen, at byrådet arbejder for:
 • etablering af togstop,
 • omdannelse af byområdet omkring jernbanen og forskønnelse af færdselsarealer omkring jernbanen,
 • bedre sammenhænge i og rundt om byen,
 • at styrke byens indre strukturer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Hvis Teknisk Udvalg videresender planforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet med indstilling om, at planforslaget offentliggøres, og byrådet efterfølgende godkender planforslaget med henblik på 8 ugers høring, vil planforslaget blive offentliggjort i perioden fra primo juli 2021 til primo september 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i november 2021 med henblik på endelig vedtagelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

De tiltag, der er nævnt under ”Byrådet vil arbejde for”, vil enten kunne realiseres gennem driftsbudgettet eller kræve efterfølgende prioritering. De tiltag, der er nævnt under ”Borgerne vil arbejde for”, indgår ikke i den formelle kommuneplan eller anden kommunal prioritering på nuværende tidspunkt.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Udviklingsplanen for Sparkær erstatter den tidligere byskitse, der blev vedtaget af byrådet den 21. juni 2017 som en del af Kommuneplan 2017-2029 (link til sag nr. 4 i byrådet den 21. juni 2017).
 
Kommuneplanen er ikke juridisk bindende for ejerne.
 
Det bliver i hvert enkelt projekt vurderet, om realisering forudsætter tilladelser og/eller dispensationer. Realisering afhænger af, at de nødvendige tilladelser kan opnås.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planforslaget har principiel betydning for kommunen, da planforslaget omfatter et helt bysamfund. Planforslaget skal derfor vedtages af byrådet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/44223

Resume

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. B-108 har været i offentlig høring i perioden den 8. februar – 25. februar 2021. Der er kommet 3 høringssvar. Høringssvarene handler især om vedligeholdelse af eksisterende legeplads samt anvendelse af nye fælles friarealer. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. B-108 vedtages endeligt uden ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Grundejerforeningen i området ønsker en ændring af planlægningen for området i form af ændret disponering af grundene samt tilføjelse af flere fælles friarealer.
 
Dette er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt
 
Teknisk Udvalg besluttede den 25. november 2020 (link til sag nr. 4 på Teknisk Udvalg d. 25. november 2020) at fremlægge forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. B-108 for Skals Nord i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. B-108 har været i offentlig høring i perioden den 8. februar – 25. februar 2021. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
To høringssvar peger på, at den eksisterende legeplads mellem Nørreballe og Nordentoften jf. eksisterende lokalplan skal vedligeholdes af grundejerforeningen for Nørreballe, selvom den hidtil er anvendt og vedligeholdt af grundejerforeningen for Nordentoften. Grundejerforeningen for Nørreballe ønsker ikke at varetage vedligeholdelsen, mens grundejerforeningen for Nordentoften ønsker at dele vedligeholdelsespligten.
 
Forvaltningen vurderer ikke, at der med tillægget kan tillægges vedligeholdelsespligt til en grundejerforening uden for lokalplanområdet. Forvaltningen har derfor opfordret de to grundejerforeninger til at finde en fælles løsning vedr. vedligeholdelsespligt.
 
Der ønskes ydermere en konkretisering ift. anvendelse og etablering af de nye fælles friarealer i området, som bl.a. foreslås anvendt til legeplads. Forvaltningen vurderer ikke, at dette bør indgå i lokalplanlægningen, da den konkrete anvendelse i høj grad vil være op til grundejerforeningen, mens klargøringen af arealerne vil indgå i den løbende byggemodning af området.
 
Indsigelserne vurderes derfor ikke at give anledning til ændringer i planforslaget.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. B-108

Forslaget til lokalplantillægget ændrer på disponeringen af området, som fortsat udlægges til boligformål. Vejadgang sker fra Hovedgaden.
 
Planforslaget udlægger to nye arealer til fælles friarealer for områdets beboere. Disse bliver ligesom resten af området forbundet med en gennemgående sti, som også forbinder området til den eksisterende legeplads mod sydøst. Desuden skabes der med tillægget en forbindelse til det rekreative stisystem, som er etableret sydvest for lokalplanområdet.
 
De bebyggelsesregulerende bestemmelser for området bevares, men tillægget tilføjer uddybende punkter til de eksisterende bestemmelser for at gøre disse lettere at administrere efter i fremtiden.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Lokalplantillægget udlægger 1 byggemodnet grund og 1 ikke-byggemodnet grund til fælles friarealer. I forhold til eksisterende planlægning lægges der dog ikke op til, at det samlede antal grunde i lokalplanområdet bliver lavere med tillægget.
 
Der forventes udgifter for Viborg Kommune til byggemodning af lokalplanområdets østlige halvdel samt indtægter i form af salg af byggegrunde.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 20/43664

Resume

Forslag til tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden den 18. marts – 14. april 2021. Der er kommet 2 høringssvar. Høringssvarene handler om kirkebyggelinje og byggestil i landsbyen samt nyt ønske til byudvikling øst for Vorde. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med tilføjelse om, at tag skal opføres i materialer, der ikke er stærkt reflekterende (glanstal max. 20), og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at planforslagene vedtages endeligt med tilføjelse om, at tag skal opføres i materialer, der ikke er stærkt reflekterende (glanstal max. 20), og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Udvidelse af landsbyafgrænsningen i Vorde sker på baggrund af to konkrete ønsker:
A. en henvendelse i 2018 fra beboere i Vorde, som ønsker at opføre et hus i deres nuværende have ved Bavnevej 35, og
B. et ældre udstykningsønske fra Vordevej 46 om at udstykke 4 grunde på den nordlige del af deres mark lige syd for Vorde gl. skole. Ønsket blev indsendt i 2007 og igen i forbindelse med offentlig høring i maj 2020 af et forslag til en fælles udviklingsplan for Skals, Hjarbæk og Vorde (forslag til kommuneplantillæg nr. 50).
 
Oversigtskort er i bilag 1. Planforslaget fremgår af bilag 2.
 
 
Den 10. marts 2021 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget et forslag til kommuneplantillæg nr. 76 med henblik på offentlig høring - (se link til sag nr. 13 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. marts 2021)
 

Inddragelse og høring

Det oprindelige forslag til en lokal udviklingsplan for Skals, Hjarbæk og Vorde var i høring i perioden 2. april til 28. maj 2020. Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 har været i høring i perioden 18. marts til 14. april 2021. Der findes ingen borgerforening i Vorde.
Der er i høringsperioden for kommuneplantillæg nr. 76 kommet 2 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til byrådets svar til disse.
 
Høringssvar nr. 1 er en udtalelse fra den Kgl. bygningsinspektør ift. Vorde kirke og landsbyens karakteristika og byggestil. Høringssvar nr. 2 er fra ejere øst for Vorde, som bemærker, at de for ca. 3½ år siden også har spurgt til byudvikling på deres jord, men fået at vide, at der ikke var behov i Vorde.
 
Forvaltningen indstiller, at det præciseres i kommuneplantillægget, at ”tag må ikke være stærkt reflekterende materialer (glanstal max. 20)”.
 
Høringsvar 2 imødekommes ikke, da arealet ligger udenfor landsbyen mod øst og derfor er mindre oplagt i forhold til at ”fylde huller” ud i den eksisterende struktur.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 

Beskrivelse

Kommuneplantillægget muliggør, at der kan udstykkes 1 grund på ca. 3.300 m² ved ansøgning A og 3 grunde på mindst 1.200 m² ved ansøgning B.
 
I kommuneplantillægget er det præciseret, at nye bygninger skal opføres i tegl og med saddeltag – i en byggestil, der passer til den eksisterende landsbybebyggelse.
 
Samtidig foreslås det at udtage de to områder af udpegningen som værdifuldt landbrugsjord.
 
Vorde ligger kystnært, men de nye huse vurderes ikke at blive synlige i landskabet, da de ligger bag eller i tilknytning til den eksisterende landsby i Vorde. Samtidig er der beplantning mellem ny bebyggelse og kysten. Ved område A må kun den sydlige del af grunden bebygges.
 
Ny bebyggelse ligger indenfor kirkebyggelinjen til Vorde kirke, og kirken ligger meget markant i landskabet. De nye boliger ligger udenfor de fredede arealer omkring kirken, og planforslaget sikrer, at de nye huse ikke opføres højere end 1½ etage og i max. 8,5 meters højde.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Kommuneplantillæg nr. 76 forventes vedtaget medio juni 2021. Byggeri kan opføres herefter på baggrund af en landzonetilladelse.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Kommunen kan ikke få overtagelsespligt af landbrugsarealer i landzone. Forvaltningen har derfor ikke bedt ejerne om at fraskrive sig overtagelsespligt. Vorde er ikke omfattet af lokalplan, og der vil ikke blive udarbejdet lokalplan for de 4 nye grunde.

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen ikke har principiel betydning for kommunen og derfor kan vedtages endeligt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bilag

Sagsid.: 20/6003

Resume

Forslag til lokalplan nr. 544 har været i offentlig høring i perioden den 4. marts – 1. april 2021. Der er kommet 3 høringssvar. Høringssvarene handler især om bufferzonen mellem de nye grunde og de eksisterende grunde samt de trafikale forhold (hastighedsforanstaltninger på Vestergade, vejadgangens placering og stiforbindelser). Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 544 vedtages med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller endvidere, at Teknisk Udvalg beslutter,
 
3. at udvalget træffer beslutning om, hvilket af følgende navne boligvejen i lokalplanområdet skal navngives:
 
 1. Seljerønvej
 2. Aspevej
 3. Cypresvej
 4. Thujavej
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Indstillingen blev godkendt. Boligvejen navngives Aspevej.
 

Sagsfremstilling

Historik

Teknisk Udvalg godkendte den 25. november 2020 (link til sag nr. 12 i Teknisk Udvalg den 25. november 2021) forslag til handleplan for byggemodning 2021-2024, hvor det fremgår, at der skal byggemodnes 11 grunde til åben-lav bebyggelse i Møldrup i 2021.
 
Området syd for Vestergade i Møldrup er ikke lokalplanlagt, hvorfor et nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 24. februar 2021 (link til sag nr. 1 i Teknisk Udvalget den 24. februar 2021) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 544 i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 544 har været i offentlig høring fra den 4. marts til den 1. april 2021. Der er i høringsperioden kommet 3 høringssvar til planforslaget. Høringssvarene er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til disse.
 
Høringssvarene handler om bufferzonen mellem de nye grunde og de eksisterende grunde, eksisterende beplantning samt de trafikale forhold (hastighedsforanstaltninger på Vestergade, vejadgangens placering og stiforbindelser).
 
Et af høringssvarene peger på, at vejadgangen fra Vestergade ikke skal være ud for Vestergade 60. Forvaltningen vurderer, at indkørslen til det nye område er placeret hensigtsmæssigt i forhold til indkørsel til Havrevænget. Dernæst vil den viste placering mellem Vestergade 60 og 62 gøre, at kørsel fra det nye boligområder giver mindst mulige lysgener fra biler på den nye boligvej til boligerne på Vestergade 60 og 62. Forvaltningen indstiller, at placeringen af vejadgangen til det nye boligområde fastholdes, hvormed høringssvarene ikke imødekommes.
 
Det vurderes, at de resterende høringssvar ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
 
Forvaltningen har været i dialog med Energi Viborg Spildevand. Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, at det fremgår af lokalplanens redegørelse og bestemmelser, at der kan etableres en pumpestation i delområde IIa. Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 544

Lokalplanforslaget udlægger området til blandet boligområde med åben-lav og tæt-lav boliger med tilhørende opholdsareal og stiforbindelse.
 
Lokalplanen inddeler området i 5 delområder. Delområde Ia og Ib til åben-lav og tæt-lav boliger og delområde IIa og IIb til fællesopholdsarealer og delområde III til vej (Vestergade).
 
Da der er tale om et stort lokalplanområde, der skal udbygges over længere tid, har ejer af lokalplanområdet ønsket, at den del af området, som kommunen ikke på nuværende tidspunkt ønsker at købe, udarbejdes som en rammelokalplan for at undgå en højere ejendomsskat. Lokalplanen er dermed kun byggeretsgivende for den første etape. Der kan dermed ikke opføres bebyggelse i de øvrige delområder, før der vedtages en ny lokalplan, der nærmere præciserer anvendelse mv. Områderne tages dog med alligevel for at fastlægge den overordnede vejstruktur og de rekreative områder.
 
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30% for åben-lav bebyggelse og 40% for tæt-lav bebyggelse.
 
Bebyggelsen må etableres i maks. 2 etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 m.
 
Vejadgang til området bliver fra Vestergade. Da Vestergade er en indfaldsvej til Møldrup, er det nødvendigt, at der etableres trafikdæmpende foranstaltninger af hensyn til trafiksikkerheden. Eksisterende fortov langs Vestergade kan forlænges, således at vejanlægget får samme udseende som den resterende del af Vestergade.
 
Indkørsel til området etableres i umiddelbar forbindelse med eksisterende bump.
 
I området udlægges en overordnet stamvej, hvorfra der etableres boligveje ind til de enkelte boligområder. Der udlægges nye stier, som skaber forbindelse til eksisterende stisystem ved Ahornvej og Elmevej.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

Vejnavne

Langs Vestergade består den fredede allé af Seljerøn. Syd for Vestergade er eksisterende veje navngivet efter forskellige trætyper.
 
Forvaltningen indstiller, at boligvejen i lokalplanområdet navngives enten Seljerønvej, Aspevej, Cypresvej eller Thujavej.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Overtagelsespligt ved overførsel fra landzone til byzone

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen kræve ejendommen overtaget af kommunen.
 
Forvaltningen vurderer, at Viborg Kommune er interesseret i at overtage en del af ejendommen. Der er derfor ikke indgået aftale med grundejeren om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommen.
 
En forudsætning for, at kommunen kan ekspropriere, er dog, at der er et aktuelt behov. I dag er der 4 grunde til salg i Møldrup.
 
Byggemodning
Viborg Kommune ejer ikke arealet, der ønskes planlagt. Hvis ejer selv vil stå for en byggemodning af området, når lokalplan er endeligt vedtaget, vil det ikke medføre en udgift for Viborg Kommune.
 
Såfremt Viborg Kommune skal byggemodne arealet, vil der være udgifter til:
 • køb – eventuelt ekspropriation – af jord
 • byggemodning af området
 • at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltning i forbindelse med start af byzone
 • etablering af fortov langs Vestergade
 • etablering af sti til eksisterende stisystem ved Ahornvej
 

Juridiske og planmæssige forhold

Delegation

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for Kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 20/40363

Resume

Forslag til lokalplan nr. 562 har været i offentlig høring i perioden den 26. marts – 28. april 2021. Der er kommet 1 høringssvar. Høringssvaret er en bemærkning til planens redegørelse vedr. antallet af naturgasledninger i lokalplanområdet. Denne sag afslutter høringen og lægger op til endelig vedtagelse af planforslaget.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forslag til lokalplan nr. 562 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer, og
 
2. at bilag 4 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter har ansøgt om ny planlægning for at muliggøre blandt andet en ny hal samt danne rammerne for den fremtidige udvikling.
 
Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.
 
Teknisk Udvalg besluttede den 24. marts 2021 (link til sag nr. 3 på Teknisk Udvalg den 24. marts 2021) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 562 for et område til idrætscenter og rekreative formål ved Vestre Ringvej i Bjerringbro i offentlig høring.
 
Oversigtskort er i bilag 1.
 
Planforslaget fremgår af bilag 2.
 

Inddragelse og høring

Den offentlige høring

Forslag til lokalplan nr. 562 har været i offentlig høring fra den 26. marts – 28. april 2021. Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar til planforslaget. Høringssvaret er i bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret er behandlet i bilag 4, som indeholder forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar til dette.
 
Høringssvaret peger på, at der i lokalplanens redegørelse er angivet et forkert antal eksisterende naturgasledninger i området. Forvaltningen indstiller, at redegørelsen rettes i overensstemmelse hermed, hvormed høringssvarene imødekommes.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.
 

Beskrivelse

Forslag til lokalplan nr. 562

Lokalplanforslaget udlægger området til idrætscenter samt rekreative og kulturelle formål og giver mulighed for udvidelse af idrætscenteret og bestemmer bl.a. bebyggelsens placering og udformning samt disponeringen af stier og lignende i området. Vejadgang sker fra Vestre Ringvej.
 
Idrætscenteret skal fortsat primært etableres i umiddelbar nærhed af den eksisterende bebyggelse, men den nye hal kan etableres umiddelbart sydøst for eksisterende bebyggelse. Derudover kan der etableres mindre bygninger, klubhuse og lignende i andre dele af lokalplanområdet.
 
Ny bebyggelse skal i materiale og udformning tilpasses eksisterende bebyggelse.

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at planlægningen er af mindre betydningsfuld karakter og ikke har principiel betydning for kommunen. Endelig vedtagelse kan derfor ske i Teknisk Udvalg.
 
Bilag

Sagsid.: 21/11607

Resume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af en overdækket terrasse i tilknytning til et dobbelthus på Randersvej 47A, 8800 Viborg.
 
Den ansøgte overdækning medfører, at bebyggelsesprocenten for grunden ikke er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at forvaltningen meddeler afslag til overskridelsen af bebyggelsesprocenten.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Indstillingen blev godkendt.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Ansøger ønsker at opføre en overdækkede terrasse på 15 m² i tilknytning til et eksisterende dobbelthus. Opførelse af overdækningen vil medføre en fremtidig bebyggelsesprocent for grunden på 34 %. Oversigtskort fremgår af bilag 1, situationsplan af bilag 2.
 
Dobbelthuset ligger i et område, der i kommuneplanen (VIBØ.B1.04) er udlagt til åben-lav bebyggelse med en maks. bebyggelsesprocent på 30 %, og området fremstår også i overvejende grad åbent med fritliggende enfamiliehuse. 
 
Den 27. januar 2015 gav forvaltningen byggetilladelse til dobbelthuset, og grundene er efterfølgende udstykket, så der i dag er 2 selvstændige matrikler.
 
Tilladelsen blev givet med baggrund i, at bebyggelsesprocenten for grunden som helhed og udstykkede grunde herfra ikke oversteg 30 % og dermed ikke medførte en uønsket fortætning af området. De 30 % blev fastholdt i overensstemmelse med kommuneplanen, i modsætning til byggelovgivningen, der i byggeretten i dag tillader en bebyggelsesprocent på 40 for sammenbyggede enfamiliehuse.
 
Denne byggetilladelse blev givet, før kommunen gennemgik og reviderede kommuneplanen i 2017, med henblik på at sikre, at bebyggelse fremadrettet var i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Rammen for det område, som bebyggelsen ligger i, blev ikke ændret, og der kan dermed i dag alene opføres åben/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 % - med ganske få undtagelser, der ikke vurderes relevante for denne sag. 
 
Ansøger er bekendt med de oprindelige forudsætninger om en maksimal bebyggelsesprocent på grunden på 30%.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den åbne karakter i området bør fastholdes, og at der derfor ikke gives mulighed for en overskridelse af bebyggelsesprocenten for området.
 
Den oprindelige sagsbehandling tog afsæt i, at bebyggelsesprocenten på 30 % var overholdt i overensstemmelse med den overordnede planlægning for området, og forvaltningen har ikke praksis for at give tilladelse til en bebyggelsesprocent på mere end 30 i åbne parcelhusområder med normale grundstørrelser. Gives der mulighed for en øget bebyggelsesprocent, vil det danne præcedens for andre lignende byggerier med en øget tæthed som følge heraf.
 
Idet grundene er udstykket, vurderes bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel. Hver af de 2 grunde/dobbelthuse har dermed mulighed for at opføre 30 % af grundens areal efter kommuneplanen. Derudover kan der opføres småbygninger som garage, overdækninger mv. på op til 50 m2, da de ikke tæller med i bebyggelsesprocenten. Dette fradrag er steget siden byggeriet blev opført, hvor fradraget var 35 m2, og omfanget af mulig bebyggelse på grunden inden for kommuneplanrammens angivelser er dermed også øget med 15 m2 som følge af ændringer i byggelovgivningen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Der er ingen gældende lokalplan for området, og bebyggelsens omfang mv. behandles i henhold til kommuneplanen og byggeretten i Bygningsreglement 2018.
 
Kommuneplanramme VIBØ.B1.04 - Viborg Øst Åben-lav boliger. Området er udlagt som boligområde til åbne-lav boliger med en bebyggelsesprocent på maks. 30.
 
Planlovens § 12, stk. 3 - Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.
 
Bilag

Sagsid.: 21/14029

Resume

Forvaltningen har modtaget en byggeansøgning fra Restaurant Latinerly, Sct. Mathias Gade 78, 8800 Viborg, med ønske om at erstatte de eksisterende parasoller på fortovet med markiser monteret på bygningens facade.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,
 
1. at der tages stilling til, om der skal meddeles tilladelse til, at der kan monteres markiser på facaden.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg besluttede, at meddele tilladelse til at der kan monteres markiser på facaden. 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet
 

Beskrivelse

 
Bygningen, hvorpå der ønskes opsat markiser, er vurderet bevaringsværdig i klasse 3 i Kommuneatlas Viborg og er dermed i den højeste kategori af bevaringsværdige bygninger i Viborg (kategori 1-3). Oversigtskort – bilag 1.
 
Bygningens facade mod Latinerhaven og Sct. Mathias Gade er præget af bl.a. gennemgående gesimsbånd under vinduesrækkerne, indfattede vinduespartier og søjlerelieffer (pilastre), der alle fremstår hvide (råhvide) i kontrast til den rosa facade.
Bygningens udtryk fremgår af bilag 2 og 3.
 
Markiserne tænkes monteret på den gennemgåede gesims under vinduerne i stueetagen.
Det er ved en fælles besigtigelse oplyst, at markisen/ markisekassen monteres i hele gesimsbåndets længde og lukkes i enderne omkring gesimsen – og dermed ikke går ud over pilastrene, som ellers angivet i det fremsendte materiale til sagen. Placeringen af markiserne på facaden fremgår af bilag 2 og udformning af markisekasse af bilag 3.
 
Markisekasserne tænkes udført i hvid farve som facadens øvrige bygningsdetaljer, og selve markiserne i ensfarvet grå uden flæser eller reklametryk. Markiserne tænkes udført i to dele. Området ved døren ønskes ikke overdækket, så her udføres markisekassen alene som et blændstykke.

Forvaltningens vurdering

Forhold, der taler for opsætning af markiser:
-         Det overdækkede fortovsareal giver ejer mulighed for en mere fleksibel indretning med borde og stole til udeservering end den hidtidige løsning med parasoller
-         Markiserne/markisekasserne kan demonteres uden varige skader på bygningen, idet gesimsbåndet bevares bagved markisekassen.
 
Forhold, der taler imod opsætning af markiser:
-         Monteringen af markiser kan virke dominerende på facaden.
-         Opsætningen af markisen og markisekassen vil til dels skjule bygningens detaljering, herunder gesimsens profilering samt facadens øvrige dekorationer under gesimsen.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet
 

Juridiske og planmæssige forhold

Bygningen er omfattet af Bevaringsplan for Viborg Bymidte af 1972.
Der er ingen lokalplan for området.
Bilag

Sagsid.: 21/16792

Resume

Ankestyrelsen har ved brev af 13. april 2021 anmodet Viborg Kommune om en udtalelse, herunder især om praksis vedrørende ibrugtagningstilladelser i byggesager. Udtalelsen skal Ankestyrelsen bruge til at vurdere om der er behov for at rejse en egentlig tilsynssag. Byrådet skal foretage godkendelse af svarudkast til Ankestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at det udarbejdede udkast til svarbrev til Ankestyrelsen godkendes.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
 
1. at det udarbejdede udkast til svarbrev til Ankestyrelsen godkendes.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

Ankestyrelsen har i brev af 13. april 2021 rettet henvendelse til Viborg Kommune i anledning af, at Ankestyrelsen fra en journalist har modtaget henvendelser vedrørende kommunens behandling af sager om ibrugtagningstilladelser efter byggeloven jf. bilag nr. 1.
 
Ankestyrelsen har med henvisning til en række artikler, der dels omhandler Viborg Kommunes praksis i sager om meddelelse af ibrugtagningstilladelser, og dels indeholder oplysninger om to konkrete byggerier, anmodet om en udtalelse fra Viborg Kommune.
 
Som det også fremgår af henvendelsen skal Viborg Kommunes udtalelse af Ankestyrelsen bruges til at vurdere, om der er anledning til at rejse en egentlig tilsynssag mod Viborg Kommune.
 
Det bemærkes, at Ankestyrelsen i forhold til den i brevet af 13. april 2021 fastsatte svarfrist har meddelt fristforlængelse til den 25. juni 2021 med henblik på at Viborg Kommunes svar kan godkendes af byrådet.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til svarbrev til Statsforvaltningen jf. bilag nr. 2.
 
De i udkastet til svarbrev anførte bilag fremgår som et samlet bilag nr. 3.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/171

Resume

Godkendelse af anlægsindtægtsbevillingen samt godkendelse af overførsel fra Helhedsplanen for Bjerringbro til projektet ”Åpromenaden” i Bjerringbro.
 

Indstilling

 
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 3.340.000 kr. (2.970.000 kr.+370.000 kr.) med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 2.970.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021 og
 
3. at nettoudgiften på 370.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og bevilling på kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro”.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet,
 
1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 3.340.000 kr. (2.970.000 kr.+370.000 kr.) med rådighedsbeløb i 2021,
 
2. at anlægsindtægtsbevillingen til kontoen ”Åpromenaden i Bjerringbro” forhøjes med 2.970.000 kr. med rådighedsbeløb i 2021, og
 
3. at nettoudgiften på 370.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb og bevilling på kontoen ”Tiltag til forbedring af bymidten i Bjerringbro”.
 
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte 2. oktober 2019 en bevillingssag (sag nr. 28 Referat - Viborg Kommune) helhedsplan for Bjerringbro – principiel fordeling af kommunale midler på planens indsatser.
 
Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte 26. august 2020 lokal 526 for området
 
 
Teknisk udvalg er orienteret om projektforslaget d. 16. september 2020(sag nr. 8)
 

Inddragelse og høring

Forslaget om at etablere Åpromenaden er rejst af følgegruppen under Bjerringbro Byforum i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplan for Bjerringbro.
 
I forbindelse med forberedelserne til projektet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Bjerringbro Byforum samt andre interessenter.
 

Beskrivelse

I Helhedsplanen for Bjerringbro indgår forslag om at etablere en ny bypark, Åpromenaden, ved Gudenåen.
 
Realisering af forslaget, som det er vist i designmanualen, vurderes til en samlet anlægssum inkl. rådgivning og administrationsbidrag på 10.651.000 kr. (overslaget på projektet kan ses på side 48 i desingmanualen). Projektet forventes at komme i offentlig licitation i løbet af maj. 

Finansiering

Forvaltningen har søgt og fået tilskud på 2.500.000 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 til realisering af projektet. Der skal ikke betales fondsmoms af det statslige tilskud. Tilskuddet udbetales efter projektets afslutning i 2021. Der er godkendt anlægsindtægtsbevilling for dette.
 
Forvaltningen har også søgt og fået tilskud på 3.600.000 kr. fra Bjerringbro Elværksfond. Der skal betales 17% dvs. 630.000 kr. i fondsmoms. Tilskuddet skal bruges til opbygning af området samt bygninger og ”omveje”(stier der binder området sammen på tværs).
 
I nedenstående skema er vist projektets samlede finansiering på nuværende tidspunkt.
 
Finansiering af Åpromenaden
2019
2020
2021
I alt
Fordeling af anlægsudgiftsbevilling på år
200.000
2.031.000
831.000
3.062.000
Indtægt fra Trafik-, bygge- og boligstyrelsen
 
 
2.500.000
2.500.000
Indtægt fra Bjerringbro Elværksfond (fratrukket fondsmoms)
 
 
2.970.000
2.970.000
Overførsel fra Helhedsplanen for Bjerringbro
 
 
370.000
370.000
I alt
 
 
 
8.902.000
 
 
Bjerringbro Byforum har søgt Realdania om tilskud på 1.000.000 kr. til etablering af Blåt Liv ved Gudenåen – herunder etablering af sauna og opbevaring til udstyr til vandaktiviteter. Link til Underværker.
 
Forvaltningen arbejder på at skaffe yderligere finansiering til projektet med henblik på at igangsætte hele projektet.
 
Ved tilsagn om yderligere medfinansiering, forelægges udvalget en ny sag med ansøgning om tillægsbevilling.
 
Når projektet har været i udbud kan der ske en tilretning af projektet.
 

Alternativer

Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Projektet forventes realiseret i 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/13413

Resume

Forvaltningen har efter politisk ønske undersøgt muligheden for udsmykning af kommunens rundkørsler.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg drøfter, om der skal igangsættes et projekt omhandlende strategi for udsmykning af rundkørsler i Viborg Kommune, og
 
2. at finansieringen indgår som en del af det videre arbejde med udvalgets budgetlægning for 2022-2025.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg besluttede,
 
1. at undersøge muligheden for et tema med udgangspunkt i Viborgs status som UNESCO Creative City, herunder animation, 
 
2. at evt. finansieringen indgår som en del af det videre arbejde med udvalgets budgetlægning for 2022-2025.
 

Sagsfremstilling

Historik

Der er i Viborg Kommune ikke tradition for udsmykning af rundkørsler med kunst. Et eksempel er dog Vejviseren ved Viborg Station, som er vist i bilag 3. Nye rundkørsler i Viborg Kommune udsmykkes som udgangspunkt med træer og beplantning. I bilag 2 er vist en oversigt over de 69 rundkørsler, vi har i Viborg Kommune i dag, og i bilag 3 er der vist eksempler på hvilken udsmykning, der findes i dag.
 

Inddragelse og høring

Hvis der skal arbejdes videre med udsmykning af rundkørsler, kan det være aktuelt at inddrage og høre Kunstkomiteen, Vejdirektoratet, interesseorganisationer, borgerforeninger mv.
 

Beskrivelse

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at udsmykke kommunens rundkørsler med kunst. Forvaltningen har kontaktet Manguster reklamebureau for udarbejdelse af et oplæg til udarbejdelse af en strategi for udsmykning af rundkørsler. Oplægget er vedhæftet som bilag 1.
 
Oplægget konkluderer:
 
Der findes ikke en præcis formel for “best practice”, når det handler om udsmykning af rundkørsler. Vores research har dog vist, at det vil være en god investering at følge disse anbefalinger:
 
1. Definer en overordnet strategi for eksekveringen - og beslut om det skal være udsmykning eller kunstværker, der kræver kuratering.
 
2. Vedtag præcise kriterier for hvilke rundkørsler, der skal investeres i, så det giver mening for alle parter.
 
3. Sørg for at løsningerne bliver så visuelt stærke, at de bliver pejlemærker for mennesker, uden at det går udover trafiksikkerheden - og så kunstnerisk stærke, at de skaber dialog og brander byen/kommunen.
 
Herudover har Manguster udarbejdet forskellige forslag til, hvilke konceptideer der kunne danne udgangspunkt for en strategi.
 
Forslag til konceptideer:

Kunst - Ildsjæle

Eksempel på serie med ild/lys som koncept. Kurator udvælger kunstnere, der fortolker forskellige mennesker, der brænder for noget særligt. Skulpturer har alle lys som en ekstra
dimension, der giver ekstra stopeffekt, når mørket falder på.

Udsmykning - Think big

Eksempel på serie med velkendte ting som gennemgående koncept. Kurator og styregruppe definerer emner og vælger kunstnere, der kan udføre opgaven. Skulpturer har alle relation til vores fælles fortælling, lokale unika eller andet.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 200.000 kr. i budgettet for 2022 til udarbejdelse af en overordnet strategi, herunder evt. fundraising, samt kriterier for hvilke rundkørsler der skal udsmykkes. Forvaltningen foreslår desuden, at der afsættes et årligt beløb på f.eks. 1 mio. kr. fra 2022 til 2025 og evt. fremover til løbende udførelse af selve udsmykningen.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Det skal ved udsmykning af rundkørsler sikres, at trafiksikkerheden opretholdes.
 
Bilag

Sagsid.: 21/3495

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022-2025 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 18. august 2021. Det drøftes hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.
 

Indstilling

Direktøren Teknik & Miljø indstiller,
 
1. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet tages til efterretning,
 
2. at forslaget til driftsbudget godkendes, og
 
3. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet.
 

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Indstillingen blev godkendt med de faldne bemærkninger.
 
 

Sagsfremstilling

Historik

 
Teknisk Udvalg drøftede senest budgetlægningen på mødet den 28. april 2021 (link til sag nr. 16 i Teknisk Udvalg den 28. april 2021).
 

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets budgetforslag.
 

Beskrivelse

Budgethæfte

Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftets opbygning er ændret siden mødet i april. En række afsnit er nu placeret som bilag bagerst i budgethæftet. Dette vedrører blandt andet afsnittene om spilleregler og det teknisk tilrettede anlægsbudget.
 
Budgethæftet kan ses som bilag 1.

Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2022 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: Økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2022
2023
2024
2025
Henvisning til budgethæfte (bilag 2)
Udfordringer
4.800
4.700
7.100
7.900
Afsnit 2.3
Driftsønsker
2.450
2.450
2.450
2.450
Afsnit 2.4
Finansiering
0
0
0
0
Afsnit 2.5
I alt
7.250
7.150
9.550
10.350
-
 
Udfordringer og driftsønsker er nærmere beskrevet i bilag 1.

Nye anlægsønsker

De enkelte anlægsønsker er beskrevet i budgethæftet (bilag 1, afsnit 3.1). De mere uddybende idéoplæg kan ses som bilag 2. Afledte driftsudgifter, der ikke kan finansieres indenfor udvalgets egen budgetramme, indgår som udfordringer på drift.
 

Forslag til budget på jordforsyningsområdet

Budgetforslag for jordforsyningsområdet er vedlagt som bilag 3. Budgetforslaget for jordforsyningsområdet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2021.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 18. august 2021. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2022-2025. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i byrådets budgetmaterialer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/20334

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,
 
1. at Teknisk Udvalg tager stilling til mødelisten

Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-06-2021

Teknisk Udvalg godkendte mødelisten.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (Link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Bilag