You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17:00

Mødested Work4You
Udvalg Tværgående Udvalg for Ledige Unge (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kirsten Holmgaard, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen, Palle Damborg, Per Yding, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stanley Bach, Viggo Hansen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/30873
Sagsfremstilling
(Punktet behandles af de 7 udpegede byrådsmedlemmer)
 
I forbindelse med Byrådets beslutning om at nedsætte et udvalg i henhold til Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 blev der ikke taget stilling til navngivningen af udvalget Efter samråd med Viborg Kommunes kommunikationsafdeling foreslår forvaltningen, at udvalget navngives ”Tværgående Udvalg for Ledige Unge”
 
Byrådet udpegede 7 byrådsmedlemmer som medlemmer af udvalget:
 • Niels Dueholm, A
 • Eva Pinnerup, A
 • Peter Juhl, C
 • Søren Gytz Olesen, F
 • Ove Kent Jørgensen, 0
 • Claus Clausen, V
 • Åse Kubel Høeg, V
 
Det blev ved Byrådets behandling af sagen desuden overladt til de 7 udpegede byrådsmedlemmer i udvalget at udpege 4-6 eksterne udvalgsmedlemmer. Der er foreløbigt indkommet 3 forslag til eksterne medlemmer. Forslagene har pr. e-mail været forelagt udvalgets 7 byrådsmedlemmer, der har meldt positivt tilbage på de foreslåede kandidater. Disse er
 • Direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec
 • Formand Stanley Bach Mortensen, LO Viborg
 • Formand Viggo Hansen, VIBORGegnens Erhvervsråd
 
Herudover er arbejdsgiverorganisationerne Dansk Byggeri og Dansk Industri kontaktet med henblik på indstilling af eksterne medlemmer af udvalget.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller
 
at ”Tværgående Udvalg for Ledige Unge” vælges som betegnelse for udvalget
 
at direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec, formand Stanley Bach Mortensen, LO Viborg, formand Viggo Hansen, VIBORGegnens Erhvervsråd, direktør Per Yding, Dansk Byggeri og direktør Palle Damborg, Dansk Industri udpeges som eksterne medlemmer af udvalget.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 26-05-2015
Indstilling godkendt.

Sagsid.: 15/30873
Sagsfremstilling
På Viborg Byråds møde 25. marts 2015 besluttede Byrådet at nedsætte en politisk styregruppe for en tværgående indsats for unge ledige. Udvalget nedsættes i henhold til Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4.
 
Udvalget konstituerer sig selv med formand og evt. næstformand. I Lov om kommunernes styrelse er valghandlingen beskrevet således:
 
§ 24 Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.”
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller
 
at udvalget vælger formand og evt. næstformand
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 26-05-2015
Udvalget konstituerede sig med:
 
Søren Gytz Olesen som formand og Palle Damborg valgt som næstformand.

Sagsid.: 15/31181
Sagsfremstilling
Baggrund og opgave
Viborg Byråd godkendte på deres møde d. 25. marts (sag nr. 2) kommissoriet for den tværgående indsats for ledige unge (bilag 1).
 
Formålet med den tværgående indsats er at nedbringe ungeledigheden i Viborg Kommune.
Det skal ske gennem et øget tværgående samarbejde og analyser, der via øget tværgående fokus kan identificere nye handlingsmuligheder, der hurtigt effekturer et besparelsespotentiale og giver varige løsninger.
Målet er, at Viborg Kommune som samfund påtager sig opgaven med at reducere ungeledigheden og understøtte erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft.
 
Derudover skal indsatsen følge to hovedspor:
 1. Den aktuelle udfordring: Nedbringelse af det nuværende antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse
 2. Forebyggende indsats: Forebyggelse med henblik på, at færre unge under 30 år starter på offentlig forsørgelse
 
Førsteprioritet for processen er en omfattende, tværgående analyse af udfordringens omfang og karakteristika, efterfulgt af konkrete anbefalinger til nedbringe ungeledigheden. Analysen gennemføres af Kommunernes Landsforening i perioden maj-juli 2015.
 
Parallelt hermed skal indsatsen bidrage til udvikling af nye løsninger på ungeledigheden og inddragelse af nye aktører. Det betyder, at flere aktører i Viborg Kommune skal engageres til at byde ind på opgaven. Fokus er den forebyggende og opsøgende indsats for de ledige unge og en fastholdende indsats for de, der påbegynder uddannelse.
 
Kommissoriets indhold definerer rammen og fokus for den tværgående indsats. Kommissoriet godkendes til enhver tid af byrådet.
 
Kompetence
Som et led i den tværgående indsats for ledige unge har byrådet nedsat et nyt, særligt udvalg, der udelukkende har fokus på den tværgående indsats for ledige unge.
 
Udvalget er oprettet med hjemmel i Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. Det giver mulighed for, at Byrådet kan nedsætte et særligt udvalg til ”[…] varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. […] Kommunalbestyrelsen kan ikke uden udtrykkelig lovhjemmel tillægge særlige udvalg en selvstændig af kommunalbestyrelsen uafhængig kompetence. Dette skyldes, at kommunalbestyrelsen i henhold til styrelsesloven er kommunens øverste myndighed med det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed”.
 
Det betyder, at udvalget udfører forberedende og rådgivende opgaver for Viborg Byråd. Den endelige beslutningskompetence ligger hos byrådet.
 
Jf. Kommunestyrelsesloven er det byrådet, der bestemmer særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Som medlemmer af de særlige udvalg kan udpeges såvel kommunalbestyrelsesmedlemmer som andre, herunder ansatte i den kommunale forvaltning.
 
Viborg Byråd har bemyndiget de 7 politisk udpegede medlemmer i det nye udvalg til at godkende udpegningen af de 5 medlemmer fra de eksterne organisationer.
 
Byrådets kommissorium for den tværgående indsats for unge ledige beskriver den overordnede opgavefordeling i udviklingen af indsatsen. Udvalget har således til opgave på Byrådets vegne at følge og sikre udviklingsarbejdets fremdrift samt komme med anbefalinger og indstillinger til Byrådet i spørgsmål vedrørende den tværgående indsats for ledige unge.
 
Organisering
Udvalgets medlemmer fik i forbindelsen med anmodningen om udpegningen udsendt et foreløbigt notat over organiseringen. Der er siden sket præciseringer af sammensætningen af organisationer i de forskellige udvalg samt udpeget deltagere. Det opdaterede notat med den aktuelle organisering er vedlagt sagen (bilag 2). Der kan forekomme ændringer til organiseringen, idet ikke alle inviterede organisationer har indstillet repræsentanter endnu.
 
Indsatsen organiseres med en politisk styregruppe bestående af politisk udpegede medlemmer fra Viborg Byråd samt medlemmer fra eksterne organisationer. Direktøren for Job & Velfærd samt sekretariatschefen for Job & Velfærd varetager sekretariatsbetjeningen af udvalget.
 
Udviklingsarbejdet er forankret i den administrative styregruppe. Denne består af Viborg Kommunes direktionen med direktøren for Job & Velfærd som indsatsejer.
 
Derudover etableres en administrativ følgegruppe, hvor den operationelle del af indsatsen forankres. Følgegruppen består af en bred gruppe af organisationer, der har kendskab og kontakt til unge. Følgegruppen kan også invitere øvrige relevante aktører ind ad hoc undervejs.
 
Den administrative følgegruppe kan etablere flere mindre arbejdsgrupper, der kan realisere og videreudvikle de lokalt prioriterede indsatser, som opstår efter analysens afrapportering i august 2015.
 
Notatet over organiseringen redegør for et udpluk af de aktører, der kan være vigtige samarbejdsparter og kan komme i spil. Både i den administrative følgegruppe og arbejdsgrupper. Flere aktører kan komme til undervejs i processen.
 
Til understøtning af styregrupper og følgegruppe har forvaltningen nedsat et sekretariat på tværs af Job & Velfærd samt Børn & Unge.
 
Mødeplan og milepæle
Udvalgets mødetidspunkter foreslås fastlagt frem til udgangen af december 2015, og der foreslås nedenstående mødedatoer. Møderne er som udgangspunkt planlagt med månedligt interval. Ved årsskiftet fastsættes mødetidspunkterne for 1. halvår af 2016.
 
De foreslåede mødedatoer for 2015 er:
 • 24. august kl. 18 - 20
 • 29. september kl. 17 - 19
 • 27. oktober kl. 17 - 19
 • 24. november kl. 17 - 19
 
På august-mødet vil KL fremlægge analysen af ungeledigheden inklusive anbefalinger.
 
Herefter vil KL’s analyse og anbefalinger indgå på byrådets budgetkonference ultimo august 2015.
 
Forvaltningen forventer, at der efter budgetkonferencen og budgetforliget august-oktober 2015 sker en lokal udpegning af konkrete områder til iværksættelse med henblik på reduktion af ungeledigheden og forebyggelse.
 
Øvrige milepæle for den samlede tværgående indsats:
 • Løbende del-analyser, idéudvikling og afvikling af første prøvehandlinger, juni 2015-foråret 2016
 • Foreløbige anbefalinger indgår i plankonferencen, foråret 2016
 • Endelig afrapportering 1. juli 2016
 • Budgetkonference 2016
Indstilling
 
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 26-05-2015
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Oplæg fra Søren Gytz Olesen og Mette Andreassen vedlagt som bilag 3.
Bilag

Sagsid.: 15/30899
Sagsfremstilling
Udvalgets arbejdsområde dækker indsatsen overfor unge ledige i bred forstand. Det vil derfor være relevant at have et overblik over de overordnede nationale mål, som allerede findes i forhold til ledige og udsatte unge.
 
Uddannelsesområdet
Det mest overordnede mål finder man på uddannelsesområdet. Her har det i mange år været en national målsætning, at 95 % af en given årgang skal opnå at gennemføre mindst én ungdomsuddannelse. Målingen af, om dette opnås, foretages som en prognose for en given ungdomsårgang fra de forlader 9. klasse og 25 år frem.
 
I tilknytning til dette mål er der også en tilsvarende målsætning om, at 60 % skal opnå en videregående uddannelse og 25 % en lang videregående uddannelse. Også her opfylder Viborg målsætningerne med hhv. med henholdsvis 65 % og 31 %.
 
Erhvervsuddannelsesreformen har som overordnet målsætning, at mindst 30 % skal have en erhvervsuddannelse (EUD) i 2025.
 
Udover disse overordnede mål eksisterer der en række specifikke mål for begrænsning af frafald på de enkelte uddannelser, som det vil være for omfattende at gå ind i i denne forbindelse. Men de er stadig relevante for arbejdet med den tværgående indsats for ledige unge, og vil blive inddraget i arbejdet.
 
Sociale 2020-mål
Regeringen har opstillet en række såkaldte ”Sociale 2020-mål” i forhold til udsatte grupper. Særligt i forhold til børn og unge er der 4 konkrete målsætninger:
 • Mindst 50 pct. af udsatte børn og unge har som 25-årige gennemført en ungdomsuddannelse.
 • De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres.
 • Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet og får en fældende strafferetlig afgørelse, skal falde med mindst 25 pct. Det svarer til en andel på højst 9 pct.
 • Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 pct. Det svarer til, at andelen af sammenbrud højst må udgøre 4 pct.
 
Flere af de øvrige Sociale 2020-mål er også relevante i forhold til unge, men er ikke målrettet de unge, f.eks. målsætninger i forhold til begrænsning af stofmisbrug, svær psykisk sygdom og prostitution.
 
Beskæftigelsespolitiske målsætninger
Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år vejledende målsætninger for kommunernes beskæftigelsesindsats. I 2015 er ét af målene målrettet mod indsatsen for ledige unge:
 
 • Flere unge skal have en uddannelse.
Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.
 
Også de øvrige ministermål har relevans for indsatsen for ledige unge, men er ikke målrettet denne f.eks. målsætninger om en tværfaglig sammenhængende indsats for borgere på langvarig offentlig forsørgelse og om nedbringelse af langtidsledigheden.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 26-05-2015
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 15/31073
Sagsfremstilling

Udarbejdelse af KL analyse i forbindelse med tværgående indsats for ledige unge (orienteringssag)

 
Som et vigtigt afsæt til etablering af den tværgående indsats for de unge ledige, har Viborg kommune bedt KL udarbejde en analyse, der skal afdække udfordringerne og identificere konkrete handlemuligheder i forhold til de overordnede målsætninger i den tværgående indsats. 

Indhold i analysen

Analysen vil indeholde følgende:
 
 • Kortlægning af den eksisterende tværgående indsats
 • Benchmarking og analyse af de unges udfordringer i Viborg kommune.
 • Vurdering af effekt med baggrund i en kvalitativ og kvantitativ analyse samt afdækning af potentialet for gevinstrealisering med udgangspunkt i de eksisterende initiativer.
 

Kortlægning af den eksisterende tværgående indsats

Denne del af analysen vil indeholde både en kvalitativ desktop af eksisterende initiativer, en kortlægning af det eksisterende samarbejde via interviews med ledelse, medarbejdere og centrale eksterne parter samt en beskrivelse af de unges vurdering og oplevelse af kommunen via interviews.
 

Benchmarking og analyse af de unges udfordringer i Viborg kommune

Kl gennemfører en registerbaseret analyse, der nærmer beskriver de unges faglige, sociale og kompetencemæssige kendetegn og udfordringer samt jobcentrets indsats for at sikre, at de unge kommer i uddannelse og job. Derigennem tegnes der et nuanceret billede af de indsatsmæssige behov og jobmæssige perspektiver for jobcentrets unge.
 

Vurdering i forhold til at skabe effekt og potentialet for gevinstrealisering

Med afsæt i analysen afdækkes udfordringerne og de gode eksempler i frohold til at skabe effekt med baggrund i de eksisterende initiativer. Afdækningen vil også pege på tiltag, som kan øge effekten på sigt.
 
Som et centralt afsæt til KL´s udarbejdelse af analysen, sender Viborg kommune en lang række detaljerede beskrivelser af eksisterende tilbud og indsatser for de unge. Materialet skal give KL et grundlag for at vurdere indsatsernes formål, indhold effekter m.v., og indgår i KL´s vurdering af mulighederne for at skabe effekt og realisere gevinster.
 

Tidsplan

KL påbegynder udarbejdelse af analysen medio maj måned. Første rapportudkast vil blive fremsendt til Viborg kommune ultimo juni måned. Den endelige rapport vil være færdig 3. juli. Der vil være afrapportering til politisk styregruppe og byråd i august måned.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen om udarbejdelse af KL analysen tages til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 26-05-2015
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/31377
Sagsfremstilling
Indstilling
.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 26-05-2015
Udvalget drøftede under dette punkt det kommende arbejde i udvalget.
 
Mødet med KL udvides til 3 timer.