You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 24. august 2015 kl. 18:00

Mødested Work4You
Udvalg Tværgående Udvalg for Ledige Unge (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Kirsten Holmgaard, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen, Palle Damborg, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Stanley Bach, Viggo Hansen
Fraværende Claus Clausen, Per Yding
Bemærkninger

Sagsid.: 15/46059
Sagsfremstilling
Baggrund
I maj måned indgik Viborg Kommune en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om at udarbejde en analyse af unge på overførselsindkomst i kommunen.
 
KL har leveret analysen 3. juli 2015, og den skal nu behandles i det tværgående udvalg for ledige unge (TULU) forud for budgetkonferencen 2015 (bilag 1).
 
På dagens møde vil KL præsentere analysens resultater, konklusioner og anbefalinger.
 
Analysens hovedpunkter
Analysen peger på, at Viborg Kommunes udfordringer i forhold til unge på overførselsindkomst ikke adskiller sig fra andre kommuners udfordringer. En særlig udfordring for Viborg Kommune er dog de unges flyttemønster, da de unge, der flytter væk fra Viborg Kommune er mere ressourcestærke end de, der flytter til.
 
Analysen peger på, at den største udfordring for Viborg Kommune er at tilrettelægge en effektiv indsats for unge med mange udfordringer – de unge, som bliver karakteriseret som ”svage ledige” og som har lange ledighedsforløb (over 3 år). Derudover er der en udfordring i forhold til de ”stærke unge”, idet Viborg her har en større andel end sammenlignelige kommuner.
 
For at komme på niveau med gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner og realisere potentialet på ca. 10 mio. kr. inden for 1-2 år anbefaler KL blandt andet:
 
  • En mere motivationsfremmende indsats for de stærke unge (øget brug af sanktioner samt en nytteindsats, der motiverer til selvforsørgelse)
  • En mere målrettet og effektiv aktivering, der i højere grad er koblet til virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  • Kortere ventetider på bl.a. aktiveringstilbud og sociale foranstaltninger internt i jobcenteret og i samarbejdet med socialforvaltningen.
 
For at blive den bedste kommune i klyngen og opnå en besparelse på ca. 25 mio. kr. inden for 3-4 år anbefaler KL, at Viborg Kommune ud over de ovennævnte initiativer blandet andet arbejder på:
 
  • Et større fokus på progression i de unges forløb og opbygning af relationer til de unge
  • Etablering af grundlaget for at hver medarbejder har færre sager end de nuværende ca. 80 sager.
  • Et tættere samarbejde på tværs af Job & Velfærd og Børn & Unge om gråzone-unge og unge, hvor forældrene er på overførselsindkomst
  • Et tættere samarbejde med virksomhederne omkring praktikker og job med uddannelsesperspektiv
  • Et revitaliseret samarbejde med erhvervsskoler og erhvervsliv
 
Der er en række forhold, der skal afklares, for at de ovenstående anbefalinger vil få den ønskede effekt. Dette vil blive uddybet under KL’s præsentation af analysen.
 
Analysens behandling
Analysen behandles i de relevante fora under den tværgående indsats for ledige unge:
·        12. august: den administrative følgegruppe
·        13. august: den administrative styregruppe
·        24. august: den politiske styregruppe (Tværgående Udvalg for Ledige Unge, TULU)
 
Derudover behandles analysen på Byrådets budgetkonference d. 27. august 2015.
 
Efter budgetkonferencen vil den tværgående indsats for ledige unge arbejde videre med de udpegede indsatsområder.
 
 
Følgegruppens anbefalinger
Den administrative følgegruppe har behandlet KL’s analyse på deres møde 12. august 2015. Følgegruppens medlemmer er blevet bedt komme med bemærkninger til, hvad de anbefaler, der skal arbejdes videre med under den tværgående indsats for ledige unge.
 
Bemærkningerne fra de enkelte medlemmer i følgegruppen fremgår af bilag 2. Arbejdsmarkedschefen vil gennemgå hovedlinjerne i følgegruppens anbefalinger på mødet.
 
Udvalgets (TULUs) anbefalinger til byrådet
På mødet drøfter det Tværgående Udvalg for Ledige Unge, hvilke af de skitserede indsatsområder de anbefaler, der arbejdes videre med under den tværgående indsats for ledige unge.
 
Disse indstilles til byrådets budgetkonference 2015.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår,
 
at det Tværgående Udvalg for Ledige Unge drøfter analysens hovedkonklusioner, og
 
at det Tværgående Udvalg for Ledige Unge udpeger indsatsområder, som indstilles til byrådets budgetkonference
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 24-08-2015
På baggrund af oplægget fra Kommunernes Landsforening drøftede udvalget de forskellige indsatser.
Overordnet anbefales det at arbejde videre med det samlede materiale fra KL.
 
Udvalget lagde i den forbindelse særligt vægt på:
 
·        at de unge skal bringes i centrum for den indsats som Viborg kommune iværksætter
·        at der skal være tilbud det matcher de unges forskellige støttebehov
·        at der er et særligt fokus på at sikre flere unge grundlæggende kompetencer i forbindelse med afslutningen af folkeskolen
 
Som nye bilag medtages:
Bilag 3: Oplæg fra Kommunernes Landsforening
Bilag 4: Oplæg fra Charlotte Burvil med følgegruppens anbefalinger

Sagsid.: 15/48234
Sagsfremstilling
Baggrund
Forvaltningen har udarbejdet kommunikationsmateriale i forbindelse med den tværgående indsats for ledige unge. Det har affødt et udkast til en kommunikationsstrategi indeholdende 7 principper for kommunikation under indsatsen samt et oplæg til kommunikationsplan for 3. kvartal 2015.
 
Kommunikationsstrategi – 7 punkter
Strategien indeholder 7 punkter samt forslag til handling (bilag 1). De 7 punkter er:
 
1. Vi kommunikerer pro-aktivt om arbejdet med den tværgående indsats for ledige unge med vægt på de væsentligste milepæle og initiativer i hele indsatsens levetid.
 
2. Åbenhed i kommunikationen prioriteres højt for at sikre, at indsatsen og dens aktiviteter er gennemsigtige og forståelige for vores interessenter. Vi kommunikerer i hele forløbet med blik for vores interessenters fokus og mediebrug.
 
3. De ledige unge, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, ansatte og andre interessenter skal under hele indsatsen opleve, at der er mulighed for dialog og medindflydelse. Her er det vigtigt at skabe klarhed over, hvor og hvornår der er mulighed for reel indflydelse, og hvornår det er lovgivningen eller byrådet, der sætter rammerne.
 
4. Det tværgående udvalg (TULU) har i samarbejde med den administrative styregruppe ansvaret for den overordnede kommunikation, når det drejer sig om strategiske udmeldinger. Alle andre direkte involverede interessenter bidrager også til kommunikationen, som praktisk understøttes af sekretariatsgruppen. 
 
5. Vi ønsker i første omgang primært at sætte en mediemæssig dagsorden om indsatsen i den regionale presses dagblade og elektroniske medier samt kommunale fagmedier. I takt med, at der kan dokumenteres resultater af indsatsen, udvides den aktive mediekontakt til udvalgte landsdækkende medier – herunder relevante fagblade.
 
6. Sociale medier spiller en stor rolle både i forhold til de unge lediges eget medieforbrug og i forhold til, hvor de traditionelle medier finder deres nyhedshistorier. Derfor er vi bevidste om selv at være aktive på og overvåge de sociale medier.
 
7. Når det drejer sig om forhold, der i særlig grad vedrører ansatte i Viborg Kommune, følger vi det princip, at vi altid kommunikerer først til byråd og ansatte, så rækkefølgen er: Byråd, ansatte, (evt. øvrige interessenter) og slutteligt pressen.
 
Kommunikationsplan 3. kvartal 2015
Kommunikationsplanen koncentrerer sig om målet for kommunikationen i indeværende kvartal og indeholder kommunikationsmål, målgrupper, budskaber, kommunikationskanaler, målinger samt en tids- og handleplan for kommunikationsaktiviteterne (bilag 2).
 
Kommunikationsmålene er:
·        At skabe kendskab til udvalgets arbejde med at nedbringe andelen af unge ledige blandt virksomheder, uddannelsesinstitutioner, pressen og ansatte i Viborg Kommune.
·        At levere fakta og kommunikere konsekvenser af TULUs beslutninger om ændringer i indsatsen over for de unge ledige – til de unge ledige og øvrige interessenter
·        At opbygge kontaktnet blandt medier og andre interessenter, der kan videreformidle indsatsens formål og ambition
·        At opbygge egne velbesøgte kommunikationsplatforme, der løbende kan informere faktuelt og debatskabende om indsatsens formål og ambition.
 
Det er primært unge ledige, ledelsen på uddannelsesinstitutioner og i erhvervsliv, byrådet samt lokale og regionale medier, der er målgrupperne i dette kvartal, ligesom også de ansatte i Viborg Kommune skal orienteres om indsatsen.
 
Nedenfor fremgår et uddrag af tids- og handleplanen for formidlingen af ovenstående:
Dato
Aktivitet
Inden 17. august
Udarbejdelse af spørgsmål og svar til udvalget
Inden 24. august
Udarbejdelse af udkast til pressemeddelelse. Se LEAN-model for pressemeddelelser
Inden 24. august
Udarbejdelse af fakta-ark til pressen
25. august
Evt. opfølgning på pressemeddelelsen
Inden 1. september
Etablering af viborg.dk/tulu
Inden 1. september
Identificering og påbegyndt etablering af ambassadørnetværk
Inden 5. oktober
Udarbejdelse af artikel til FORUM
Løbende
Overvågning af sociale medier og pressedækning
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge godkender oplæg til kommunikationsstrategi og kommunikationsplan, 3. kvartal 2015
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 24-08-2015
Godkendt.
Bilag

Sagsid.: 15/42547
Sagsfremstilling
Baggrund
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 16. juni 2015, at der skulle arbejdes videre med et styrket fokus på de lokale virksomheders sociale ansvar i regi af følgegruppen til Tværgående Udvalg for Ledige Unge.
 
I den forbindelse arbejdes der på et bredt fællesarrangement med Creative Company A/S fra Holstebro som i maj deltog i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum med et oplæg om socialt ansvar. Formålet med arrangementet er at inspirere virksomheder i Viborg og omegn til at påtage sig et større socialt ansvar i forhold til unge der skal i job og uddannelse. Creativ Company har gode erfaringer med at påtage sig et sådant ansvar, og kan fortælle om de gevinster og positive effekter det kan have for virksomheden.
 
På Creativ Companys hjemmeside skriver de bl.a. ”Vi kan se, at det nytter at være med til at løfte et socialt ansvar samtidig med, at vi har en forretning med en god økonomi. At social ansvarlighed samtidig giver vores virksomhed en større rummelighed, mangfoldighed, dynamik og en anden dimension i arbejdet, ser vi som en meget positiv sidegevinst. ”
 
Indhold
Målgruppen for arrangementet er dels lokale virksomhedsejere, Viborgegnens Erhvervsråd og Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg og dels politikere fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Tværgående Udvalg for Ledige Unge samt ikke mindst følgegruppen for det Tværgående Udvalg for Ledige Unge.
 
Det er helt afgørende for arrangementets succes, at det er muligt at få det lokale erhvervsliv til at deltage. Derfor lægger forvaltningen op til at der tænkes i en utraditionel rammesætning for arrangementet.
 
Forvaltningen foreslår at der findes en mellemstor lokal virksomhed som kan være medvært på arrangementet. På den måde trækkes arrangementet ud af en traditionel kommunal sammenhæng, som ofte har haft svært ved at fange erhvervslivets opmærksomhed. Det er håbet at en lokal medvært, som kan lægge lokaler eller ”driftshal” til som ramme for arrangementet, og at dette i højere grad kan få deltagere fra det lokale erhvervsliv med.
 
Forslag til program
Sted: Hos medvært
Tidsrum: 19.00-21.00
Dato: tirsdag den 27. oktober 2015
 
19.00: Velkomst
19.10: Oplæg v. Peter Nørgaard fra Creativ Company
19.40: Oplæg fra lokal virksomhed om at have unge i praktik
20.00: Pause
20.20: Oplæg fra en ung om betydningen af at komme i praktik
20.30: Oplæg fra Viborg Kommune om Viborg-modellen; Hvad kan Viborg Kommune byde ind med? Hvordan vil vi understøtte en virksomhed som tager en ung ind i praktik?
20.55: Afrunding og afslutning
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at programmet for arrangementet med Creativ Company godkendes.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 24-08-2015
Programoplæg godkendt, idet der arbejdes videre med arrangementet, som søges afholdt på en lokal virksomhed. Der laves også direkte invitation via de enkelte foreninger.

Sagsid.: 15/48691
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at det Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 24-08-2015
Pressemeddelelsen blev drøftet og godkendt.
 
DM i Skills 4.- 6. februar 2016 blev omtalt som et muligt inspirationsarrangement for udvalget.