You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 29. september 2015 kl. 17:00

Mødested M5
Udvalg Tværgående Udvalg for Ledige Unge (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen, Søren Gytz Olesen, Stanley Bach, Viggo Hansen
Fraværende Kirsten Holmgaard, Palle Damborg, Per Yding, Peter Juhl
Bemærkninger

Sagsid.: 15/15946
Sagsfremstilling
I forbindelse med den Tværgående Indsats for Ledige Unge (TULU) er der opstillet en række indsatsområder, som skal igangsættes for at nå de mål, der er skitseret i kommissoriet for den tværgående indsats.
 
Målene er:
 
Spor 1. Den aktuelle udfordring: Nedbringelse af det nuværende antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse.
 
Spor 2. Forebyggende indsats: Forebyggelse med henblik på, at færre unge under 30 år starter på offentlig forsørgelse
 
 
Indsatsområderne er successivt blevet kvalificeret og præciseret i følgende rækkefølge:
 
Anbefalinger til indsatsområder i KL rapport
Primo juli måned
Anbefalinger og kommentarer fra den administrative følgegruppe ifm KL rapportens forslag til indsatsområder
12. august
Den politiske styregruppes (TULU) gennemgang af følgegruppens anbefalinger med forslag og uddybende kommentarer
24. august
Kommentarer og forslag fra budgetkonference til anbefalinger fra følgegruppe og styregruppe
27. august
Følgegruppens yderligere kvalificering af indsatsområder – på baggrund af kommentarer og forslag fra ovenstående.
8. september
 

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER

Forslag til indsatsområderne er inddelt med udgangspunkt i de to ovenstående spor, således at ”quick wins” er indsatser, der er rettet mod spor 1 og indsatser på længere sigt er rettet mod spor 2.

 

”Quick Wins” indsatser
·         Nytteindsats
·         Sanktionering af de unge
·         Erhvervsrettet vejledning
·         Ledelsesfokus på anvendelse af uddannelsesplaner
·         Brobygning til flere kontanthjælpsmodtagere
·         Omlægning af aktiveringsindsatsen for unge
·         Virksomheds- og uddannelsesrettet indsats
·         Tilrettelæggelse af indsatsen efter målgrupper
·         Revitalisering af Forum 100
·         Arbejds- og uddannelsesperspektiv i den social indsats
·         Tættere samarbejde og mere synlighed af UU på ungdomsuddannelserne
·         Støtte til udsatte unge af forældre med alkoholmisbrug
 
 
Indsatser på længere sigt
·         Forebyggende samarbejde om udsatte familier
·         Forebyggende indsats i grundskolen for styrkede faglige kompetencer
·         Indsats for enlige mødre
·         Kulturændring – Fokus på resultat, progression og relationsdannelse
·         Overgangsmøder mellem Børn & Unge og Job & Velfærd udvides
·         Tættere samarbejde mellem socialområdet og arbejdsmarkedsområdet – herunder mentor/bostøttekoordinering
·         Fastholdelse på ungdomsuddannelserne
·         Praktikpladsgaranti
·         Kommunalt personale på uddannelsesinstitutionerne (fremskudt indsats)
·         Øget fokus på erhvervsrettet vejledning
·         Øget inddragelse af virksomheder
Indsatsområderne er nærmere beskrevet med initiativtager/ansvarlig samt status i bilag 1.

Den videre proces

”Quick wins” indsatserne er aktiviteter, der umiddelbart, som en konsekvens af den tværgående indsats for ledige unge, kan igangsættes og effektueres inden for en kort periode. Denne proces er allerede igangsat af jobcentret og relevante samarbejdspartnere (se vedlagte bilag)
 
I forhold til indsatserne på længere sigt, vil der blive nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde mere i dybden med udvalgte indsatsområder. Arbejdsgrupperne vil referere til den administrative følgegruppe, og vil blive nedsat så hurtigt som mulig.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at de beskrevne og allerede igangsatte quick wins indsatser tages til orientering.
 
at de beskrevne indsatser på længere sigt drøftes og godkendes, så der efterfølgende kan nedsættes arbejdsgrupper under den administrative følgegruppe.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 29-09-2015
Udvalget besluttede,
 
at de beskrevne og allerede igangsatte quick wins indsatser tages til orientering.
 
at de beskrevne indsatser på længere sigt drøftes og godkendes, så der efterfølgende kan nedsættes arbejdsgrupper under den administrative følgegruppe.

Sagsid.: 15/53705
Sagsfremstilling
Hvert år afholdes skolemesterskaber i Skills for samtlige elever i 8. klasse over hele landet. Som udgangspunkt afholdes arrangementet lokalt, og således her i Viborg for alle kommunens 8. klasser (1100 elever).
 
Arrangementet afholdes i år i samarbejde med alle erhvervsuddannelser i Viborg Kommune og foregår fysisk på Mercantec. Sidste år blev skolemesterskaberne afholdt som en stafet, hvor tre hold á tre elever på tid konkurrerede i en række håndværksfag.
 
De fem discipliner relatererede sidste år til erhvervsuddannelser på Mercantecs brancheskoler. Eleverne skulle både bruge hænder og hoved når de skulle forbinde et elektronisk kredsløb (Auto Teknisk Center), gætte virksomhedslogoer (Handelsskolen Viborg), samle en træknude (Byggetek), sammenføje en vandlås (MetalCraft) og til sidst piske æggehvider stive ved håndkraft (Hotel- & Restaurantskolen). Alt sammen med hjælp fra Mercantecs elever og undervisere, der dagen igennem fungerede som dommere.
 
Der kåres vindere af dagen som går videre til en landsdækkende konkurrence.
 
Skolemesterskaberne i SKILLS er en anderledes og kreativ måde at introducere folkeskoleelever til erhvervsuddannelser. Konkurrencerne handler om at bruge sit håndelag og sine praktiske færdigheder. Det er en dag hvor alle er i fuldt vigør samtidig med at de får en fin indføring i hvad en erhvervsuddannelse kan føre til.
 
I år foregår skolemesterskaberne i uge 43 og alle 8. klasses elever er inviteret. Sidste år deltog 10 af Viborg Kommunes skoler med i alt 425 elever.
 
Alle UU vejledere deltager i arrangementet. 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 29-09-2015
Orientering taget til efterretning.

Sagsid.: 15/31377
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at det Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 29-09-2015
Næste møde i TULU aftales til 24. november 2015.
 
Drøftelse af faldet i industriarbejdspladser i Viborg kommune.