You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 2. december 2015 kl. 15:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Tværgående Udvalg for Ledige Unge (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Eva Pinnerup, Kirsten Holmgaard, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Viggo Hansen
Fraværende Claus Clausen, Palle Damborg, Per Yding, Stanley Bach
Bemærkninger

Sagsid.: 15/69524
Sagsfremstilling
Tværgående Udvalg for Ledige Unge bliver på mødet præsenteret for jobcenterets anvendelse af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen overfor uddannelsesparate og jobparate ledige under 30 år.
 
På mødet deltager Sofie Steensgaard, afdelingsleder for Job & Helhedsindsats i jobcenteret samt Inge Beck, teamleder for team Uddannelseshjælp og team Kontanthjælp.
 
Baggrund
I forbindelse med den tværgående indsats for ledige unge har KL i deres rapport blandt andet analyseret kommunernes anvendelse af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen.
 
Jobcenteret kan anvende sanktioner over for ledige, der ikke opfylder deres rådighedsforpligtigelse. Det vil sige i de tilfælde, hvor ledige ikke tager imod tilbud, som jobcenteret anviser eller møder til samtaler. 
 
KL’s analyse viser, at Viborg Kommunes brug af sanktioner var nogenlunde identisk med klyngen frem til starten af 2012. Herefter ligger Viborg Kommune lavere end gennemsnittet af klyngen, når det handler om brugen af sanktioner. Udviklingen har dog været faldende for både Viborg Kommune og klyngen.
 
I 3. kvartal 2014 var der i Viborg Kommune 2 sanktioner per 100 ledig fuldtidsmodtager af kontant- og uddannelseshjælp under 30 år. For klyngen var det gennemsnitligt ca. 22 sanktioner per 100 ledig i samme målgrupper.
 
Praksis
KL-rapportens anbefaling om øget fokus på anvendelse af sanktioner overfor jobparate ledige og den generelle omlægning af indsatsen i jobcenteret for at sikre et hurtigere flow i hver sag, har givet anledning til, at jobcenteret har øget fokus på anvendelsen af sanktioner.
 
På mødet gennemgår jobcenteret kort principperne vedrørende sanktioner samt proceduren i jobcenteret, ligesom der bliver fremlagt eksempler på sager, hvor sanktioner anvendes overfor jobparate ledige.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 02-12-2015
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.
 
KL har korrigeret opgørelsen for 3. kvartal 2014 – det korrekte tal for Viborg var 7 sanktioner pr. 100 ledige fuldtidsmodtagere.
Plancher fra jobcenterets oplæg vedlægges referatet som bilag.

Sagsid.: 15/68041
Sagsfremstilling
Baggrund
For at følge udviklingen i antallet af unge på offentlig overførselsindkomst i Viborg Kommune, har forvaltningen udarbejdet et notat med udviklingen (bilag 1).
 
Notatet redegør for udviklingen i antal af unge på overførselsindkomst og udviklingen i varigheden på ydelserne.
 
Ledelsesinformationen forelægges udvalget fast på de fremtidige møder.
 
Udviklingen i antal
Samlet på tværs af målgrupperne på offentlig forsørgelse er antallet af unge under 30 år steget i Viborg Kommune i 2015 set i forhold til 2014 målt på 2. kvartal. Dog er der tale om en mindre stigning. Udviklingen fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 viser et mindre fald. For klyngen er der i samme periode sket et mindre fald.
 
Både antallet af unge på uddannelseshjælp (unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse) og dagpenge (forsikrede ledige) er faldet.
 
Antallet af unge på kontanthjælp (unge med erhvervskompetencegivende uddannelse) er steget. Antallet af unge på øvrige ydelser er også steget.
 
Udviklingen for Viborg Kommune ligner overordnet klyngens udvikling.
 
For at kunne se den reelle udvikling, er det mest retvisende at sammenligne tallene på tværs af kvartalerne. På den måde kan man sammenligne på trods af sæsonudsving.
 
Udviklingen i varighed
Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse for de unge i Viborg Kommune er steget fra 2014 til 2015 målt mellem kvartalerne.
 
Jobcentrene i klyngen har generelt set samme udvikling over kvartalerne som Viborg. Hos klyngen er den gennemsnitlige varighed 0,2 uger mindre.
 
Det fald der ses i antallet af unge på dagpenge og på uddannelseshjælp afspejler sig også i den gennemsnitlige varighed på ydelsen. Der er et fald i varigheden for disse to ydelsesgrupper.
 
Varigheden for unge på kontanthjælp er steget, hvilket også gør sig gældende for varigheden på de øvrige ydelser.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 02-12-2015
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.
 
Der blev præsenteret en opdateret version af bilaget samt plancher med yderligere ledelsesinformation. Disse vedlægges referatet.
Bilag

Sagsid.: 15/15946
Sagsfremstilling

Status på arbejdsgrupper – Tværgående indsats for ledige unge

 
Baggrund:
På TULU mødet den 29. september 2015 blev den politiske styregruppe orienteret om de quick wins indsatser (spor 1) som allerede er igangsat. Styregruppen godkendte endvidere de forslag til længerevarende indsatser (spor 2), som den administrative følgegruppe foreslog.
 
Quick wins indsatser
De quick wins indsatser, som den politiske styregruppe tidligere er blevet orienteret om, er allerede igangsat og bemandet med indsatsejer (se bilag). Der udarbejdes en statusopdatering i maj 2016 på de korterevarende indsatser og en endelig effektafrapportering i juni 2017.  
 
De længerevarende indsatser
I forlængelse af styregruppens godkendelse, er der efterfølgende nedsat en række arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med de længerevarende indsatser. Den politiske styregruppe og den administrative følgegruppe har nedsat 10 arbejdsgrupper – svarende til de 10 længerevarende indsatser. Arbejdsgrupperne er nedsat efter følgende principper og retningslinjer:
 
 • Hver arbejdsgruppe har en indsatsejer og en formand.
 • Arbejdsgrupperne tilvejebringer selv relevant data/viden til brug i det videre arbejde.
 • Indsatsejer/formand sammensætter selv deltagere i arbejdsgruppen (både faste og ad hoc medlemmer), og aftaler selv mødehyppighed m.v.
 • Hver arbejdsgruppe udarbejder handleplan for den videre indsats.
 • Sekretariatsgruppen følger løbende op på arbejdsgruppernes forløb og fremdrift, samt faciliterer eventuelle sparringsmøder – begge dele sker via formanden i de respektive arbejdsgrupper.
 • Arbejdsgrupperne refererer overordnet til tovholderen for følgegruppen.
 
Handleplan
Arbejdsgrupperne skal udarbejde en handleplan, der nærmere beskriver, hvordan indsatsen kan formes og tilrettelægges. Til det formål er der udarbejdet en handleplansskabelon, som arbejdsgrupperne skal tage udgangspunkt i (vedlagt bilag), og hvor de bl.a. skal forholde sig til mål, organisering, finansiering, inddragelse af aktører m.v. Handleplansskabelonen lægger i særlig grad op til, at arbejdsgrupperne skal tænke nyt, innovativt og ”ud af boksen” i forhold til udvikling af indsatserne – og gerne med en bred inddragelse af relevante aktører og borgere. Arbejdsgrupperne skal nøje forholde sig til den praksis og de resultater, der eksisterer i dag og kun fremkomme med forslag til ny praksis i det omfang, der er behov for det.
 
Deadlines
Arbejdsgrupperne skal have udarbejdet en handleplan for indsatserne senest 26. januar 2016. Tidspunktet er fastsat i forhold til videre behandling og godkendelse af Den Politiske Styregruppe (TULU) samt videre behandling af anbefalinger på de længerevarende indsatser på byrådets plankonference marts 2016. En samlet behandling af de længerevarende indsatser skal ske på budgetkonferencen august 2016.
 
 
 
 
Kick Off seminar for arbejdsgrupperne (indsatser på længere sigt)
Der blev primo november 2015 afholdt et kick off seminar for de etablerede arbejdsgrupper. Formålet med seminaret, var at give arbejdsgrupperne og de respektive formænd en god opstart på arbejdet med indsatserne samt nogle brugbare værktøjer i den videre proces.
 
Der deltog omkring 50 personer. Der var en god, livlig og engageret debat, og arbejdsgrupperne fik, ud over tilbagemeldingerne sidst på seminaret, et rigtig godt og kvalificeret afsæt til påbegyndelse af arbejdet.   
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 02-12-2015
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.
 
Udvalget anbefaler, at der i det omfang det er muligt tages politisk aktion på udbyttet af arbejdsgrupperne så snart handlingsplanerne foreligger. Udvalget finder ikke, at indsatser, der kan igangsættes umiddelbart, skal afvente byrådets budgetseminar i august 2016, men bør sættes i gang af de relevante fagudvalg snarest.
 
Det bør ind tænkes, om og hvorledes en håndholdt indsats kan bidrage til hurtigere og mere effektive indsatser for den enkelte.
Bilag

Sagsid.: 15/67706
Sagsfremstilling
I forbindelse med JobCamp 2015 i Aalborg offentliggjorde Kommunernes Landsforening (KL) sit udspil ”Mere Arbejdskraft – kvalificeret arbejdskraft skal sikre vækst og velfærd” (Bilag 1). Udspillet indeholder en række statistiske opgørelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, og munder ud i en række konklusioner formuleret som anbefalinger til regeringen.
 
KL har anbefalinger til initiativer inden for følgende temaer:
 
Fortsatte reformer skal øge arbejdsudbuddet – også blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet
 • anbefaling af en markant forenkling af hele beskæftigelseslovgivningen
 • at der stilles operationelle redskaber til rådighed for indsatsen
 • genvurdering af førtidspension på ”gamle” ordninger
 • opfølgning på Carsten Koch-udvalgets anbefalinger
 
Styrket mobilitet og rådighed skal sikre arbejdskraft i hele landet
 • overvejelser om infrastrukturen som en parameter i beskæftigelsesindsatsen
 • investering i uddannelse og vækstpilotstøtteordning i landdistrikterne
 • dimittenders incitament til mobilitet
 • fokus på sanktionsreglerne for forsikrede ledige.
 
Uddannelsessystemet skal bidrage til et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft
 • reform af 10.- klasse målrettet erhvervsuddannelserne
 • den geografiske fordeling af tekniske uddannelser
 • styringsreform af uddannelsesområdet
 • kvotestyring af uddannelserne
 • serviceeftersyn af VEU-systemet
 • en institutionsuafhængig uddannelsesvejledning for voksne
 
Ydelsesreform skal sikre incitamenter til at arbejde
 • nyt sammenhængende ydelsessystem
 
Svage ledige skal sikres adgang til arbejdsmarkedet
 • udvikling af en model for forpligtigelse af virksomhederne til socialt ansvar
 • lige mulighed for jobrettet uddannelsesløft uanset forsørgelsestype
 • evaluering af de virksomhedsrettede redskaber
 
Let adgang til udenlandsk arbejdskraft
 • servicecheck af aftalen om reform af international rekruttering
 • ændret lønkrav med henblik på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft uden for EU
 • udvidelse af positivlisten i jobkort-ordningen
 • kommunernes mulighed for at oprette internationale linier i folkeskolen
 • fastholdelse af udenlandske studerende efter endt uddannelse
 • ændringer i samarbejdet mellem kommunerne og International Citizen Services
 • fælles digital myndighedsunderstøtning vedrørende international arbejdskraft
 • evaluering af lovgivning om danskundervisning
 
Flygtninge som arbejdskraftpotentiale
 • evaluering af de virksomhedsrettede redskaber
 • tidligere kompetenceafdækning af flygtninges uddannelse og erhvervserfaring
 • visitering af flygtninge til kommunerne baseres på et match mellem kompetencer og den lokale efterspørgsel på arbejdskraft
 • integrationsindsatsen bygges op om branchepakker og uddannelsespakker
 
KL’s anbefalinger skal ses som et led i den omstilling af beskæftigelsesområdet, som vil være nødvendig, såfremt ledigheden når det strukturelle niveau. Her vil mangel på kvalificeret arbejdskraft begynde at have afgørende betydning for virksomhedernes muligheder for vækst og for virksomhedernes konkurrenceevne.
 
KL opfordrer til, at regering og Folketinget gennemfører reformer på baggrund af anbefalingerne som sikrer, at et kommende opsving ikke bremses af mangel på arbejdskraft.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 02-12-2015
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/66476
Sagsfremstilling
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 02-12-2015
Udkastet til mødeplan for 2016 blev godkendt med den ændring, at mødet den 16. august flyttes til den 24. august kl. 16.15 – 18.15.
Bilag

Sagsid.: 15/68327
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 02-12-2015
Der var fra udvalget ros til arrangementet hos AC Hydraulic A/S.
 
Efterfølgende har der været god interesse fra virksomhederne bl.a. med henblik på deltagelse i Viborg Cares.
 
Der blev udtrykt ønske om at få input fra Børn og Unge omkring skoleområdet, f.eks. skolechef, formand for skolelederne etc. – hvad sker der konkret på dette område, som kan understøtte udvalgets arbejde. Dette temasættes på næste møde i Tværgående Udvalg for Ledige Unge.