You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. februar 2016 kl. 17:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Tværgående Udvalg for Ledige Unge (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kirsten Holmgaard, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen, Palle Damborg, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Viggo Hansen
Fraværende Per Yding, Stanley Bach
Bemærkninger

Sagsid.: 16/5559
Sagsfremstilling
Udvalget bad på sit sidste møde om en temadrøftelse omkring grundskolens betydning for det arbejde, der foregår i forbindelse med den tværgående indsats for ledige unge.
 
Skoleområdet er allerede direkte involveret i arbejdet i kraft af deltagelse i flere af de arbejdsgrupper, der er nedsat til at komme med forslag til handleplaner. Der er tale om arbejdsgrupperne på disse områder:
 
  • Styrket faglighed i grundskolen
  • Erhvervsuddannelse som karrierevej
  • Mindsket frafald på ungdomsuddannelserne
 
Ud over arbejdet i tilknytning til ovenstående arbejdsgrupper arbejdes der på flere fronter for at sikre dels at alle børn bliver så dygtige som de kan, dels at skolegangen mindsker resultaterne af social ulighed i uddannelsessystemet. Bl.a. har man på skoleområdet ansat 2 skolefraværskonsulenter, som udelukkende beskæftiger sig med elevfravær og laver individuelle indsatser for at fastholde elever i skolen.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen og formand for skolelederforeningen i Viborg Kommune Thomas Born Schmidt deltager på mødet og giver et indblik i grundskolens arbejde og vilkår for arbejdet med diverse indsatser.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 23-02-2016
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.
 
 
Plancher vedlægges referatet som bilag.
 
                                                                                               

Sagsid.: 15/15946
Sagsfremstilling
Det Tværgående Udvalg for Ledige Unge (TULU) har på møde den 2. december 2015 godkendt (sag nr. 3) etablering af arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med de længerevarende indsatser (spor 2). Der er nedsat 10 arbejdsgrupper.  
 
Aflevering af handleplaner fra arbejdsgrupperne
Arbejdsgrupperne har den 25. januar 2016 afleveret udkast til handleplaner for de længerevarende indsatser til videre drøftelse i TULU. Handleplanerne er udarbejdet efter en skabelon, hvor arbejdsgrupperne skal beskrive en række forhold omkring mål, nuværende indsats, tidsplan, indhold, økonomi, organisering m.v. 
 
Der er udarbejdet handleplaner (bilag 1) på alle 10 længerevarende indsatser, som er følgende:
 
1.       Forebyggende samarbejde om udsatte familier – familierehabilitering og enlige mødre (der er udarbejdet 4 delhandleplaner)
2.       Forebyggende indsats i grundskolen (styrke faglige kompetencer)
3.       Kulturændring og kompetenceudvikling i jobcenteret
4.       Overgangsmøder udvides (B&U og J&V)
5.       Tættere samarbejde mellem social- og arbejdsmarkedsområderne
6.       Fastholdelse på ungdomsuddannelserne
7.       Kommunalt personale på uddannelsesinstitutioner (fremskudt indsats)
8.       Praktikpladsgaranti (Uddannelsesstrategien)
9.       Erhvervsrettet vejledning – Projekt ”Erhvervsuddannelse som karrierevej”
10.    Øget inddragelse af virksomhederne og andre eksterne - CSR og rekrutteringsnetværk
En skematisk oversigt over de enkelte arbejdsgrupper, temaer og anbefalinger fremgår af bilag 2.
 
Overordnet set kan handleplanernes indsatser inddeles i tre kategorier:
 
Fastholdelse
Handleplan 6, 7 og 8
 
Forebyggelse
Handleplan 1, 2, 4 og 9
 
Reduktion af ungeledighed
Handleplan 3, 5 og 10 
 
Det skal bemærkes, at der i arbejdsgruppe 10 ikke beskrives og udarbejdes initiativ til igangsættelse af helt nye indsatser. Arbejdsgruppen vil fokusere på eksisterende initiativer som fx Viborg Cares og tilføjelse af CSR initiativer til det allerede eksisterende rekrutteringsnetværk.
 
Vurdering af handleplanerne
Der blev afholdt statusmøde primo februar måned 2016 med deltagelse af formændene for arbejdsgrupperne. Handleplanerne blev gennemgået og drøftet med kommentarer og forslag til rettelser.
 
Den samlede vurdering er, at handleplanerne fungerer som et fint afsæt til det videre arbejde med de længerevarende indsatser. Flere af de beskrevne indsatser vil forholdsvis hurtigt kunne implementeres, da de reelt er en videreudvikling/styrkelse af eksisterende indsatser. 
 
Der er i flere af handleplanerne, et behov for større præcisering af sammenhængen mellem det overordnede mål og de mere specifikke og operationelle mål med fokus på, hvordan indsatsen helt konkret kan bidrage til at reducere og forebygge antallet af unge på offentlig forsørgelse
 
Ligeledes kunne flere af handleplanerne være skarpere på formulering af baseline, mål og beskrivelse af indsats, så det mere tydeligt fremgår, hvad der skal igangsættes og hvordan en fremgang i indsatsen konkret kan måles.
 
I forhold til handleplan 8 (praktikpladsgaranti) fremgår det ikke tydeligt, hvorledes den beskrevne indsats adskiller sig fra den indsats, som erhvervsskolerne i forvejen er forpligtet til at gennemføre inden for rammerne af den statslige finansiering af området. Der er derfor behov for at få præciseret argumenter for den forslåede kommunale medfinansiering af indsatsen.
 
Implementering af indsatser
Handleplanerne 3 og 10 (Kulturændring og kompetenceudvikling i jobcenteret samt inddragelse af virksomhederne og øvrige eksterne) foreslås overført til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i det videre arbejde. Disse to handleplaner beskriver indsatser, som allerede er igangsat i en form, hvor målgruppen for indsatserne reelt rækker ud over de unge, som er målgruppen for det Tværgående Udvalg for Ledige unge. 
 
Handleplan 7 (kommunalt personale på uddannelsesinstitutionerne – fremskudt indsats) foreslås også overført til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsgruppen har vurderet, at en fremskudt indsats ikke er aktuel, men foreslår i stedet en forstærket indsats mellem UU og uddannelsesinstitutionerne.
 
Det foreslås endvidere, at de resterende handleplaner sendes tilbage til arbejdsgrupperne for yderligere præcisering af mål, indsats og baseline inden videre implementering og igangsættelse af indsatserne.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge drøfter handleplanerne
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge beslutter, hvilke handleplaner udvalget med baggrund i de foreliggende beskrivelser ønsker til videre behandling i det relevante politiske fagudvalg.
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge beslutter den videre proces for de øvrige handleplaner.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 23-02-2016
Tværgående Udvalg for Ledige Unge besluttede,
 
at videresende handleplanerne til de relevante fagudvalg, Dog skal arbejdsgrupperne inden fremsendelsen arbejde videre med handleplanerne nr. 1, 2, og 4-6 med særligt fokus på at få præciseret resultatmæssige mål og baseline for disse og sammenhængen til det overordnede mål.
 
Udvalget ønsker, at de reviderede handleplaner fra arbejdsgrupperne iværksættes hurtigst muligt. Forvaltningen bør derfor sende de enkelte handleplaner videre til relevante fagudvalg, så snart arbejdsgrupperne har færdiggjort dem.
 
Udvalget ønsker en kort og overskuelig oversigt over indsatserne og de forventede effekter og mål, når handleplanerne er færdige.
Bilag

Sagsid.: 16/4065
Sagsfremstilling
Som led i indsatsen for at hjælpe flere unge i gang med uddannelse eller job er der på flere områder inddraget frivillige. Neden for beskrives to af de områder hvor frivillige kræfter er inddraget i arbejdet med de unge.
 
”Unge i aktion” på Jobigen
Viborg kommune har fået bevilget projektmidler til at uddanne frivillige til at stå for en række aktionslæringsgrupper for unge der ikke er kommet i gang med eller ikke har fuldført en uddannelse. Projektet løber over 2 år, og der er p.t. arbejdet på projektet i 1 år. Formålet med selve aktionslæringsgrupperne er at skabe handlekraft hos den unge, således at vedkomne selv kan tage skridt i retning af at ændre sin situation og/eller at fastholde og videreudvikle de ændringer, som vedkomne har fået sat i gang.
 
Det har ikke været vanskeligt for medarbejderne i projektet at rekruttere frivillige til at løse opgaven, men det er en forudsætning, at den frivillige har gode relationelle kompetencer og kan forstå teorien bag og metodikken i aktionslæring, hvis samarbejdet med de unge skal blive succesfuldt. Uddannelsesforløbet for de frivillige er løbende blevet evalueret og udviklet, og vurderes at være positiv og relevant både af de deltagende frivillige og af medarbejderne på projektet.
 
I forhold til gruppen af meget udfordrede unge må det på baggrund af forløbene konkluderes, at det er af afgørende betydning, at der skabes nogle tydelige rammer, og at der er fokus på de grundpsykologiske behov, før der kan sættes gang i egentlige aktionslæringsforløb.  Når rammer og relationer er på plads virker metoden efter hensigten med mindre den deltagende unge har en meget afvigende virkelighedsopfattelse. Det skal dog bemærkes, at de unge, der indtil nu har deltaget i projektet, har så massive udfordringer, at der fortsat er skridt at tage, før uddannelse er en realitet.
 
Erhvervsmentorer
Efter arrangementet den 27. oktober 2015 omkring social ansvarlighed i forhold til ledige unge kontaktede jobcentret de erhvervsledere, som havde meldt sig til Viborg Cares. Alle blev inviteret til et opstartsarrangement for frivillige erhvervsmentorer den 9. december 2015.
 
Til opstartsarrangementet blev der fra erhvervsledernes side udtrykt ønske om:
  • At erhvervsmentorer vil bruge hinandens fagligheder for fremtidig sparring, når de er kommet i gang med de unge
  • At erhvervsmentorerne ikke ønsker møder – det har de svært ved at afse tid til – tiden skal bruges sammen med de unge
  • At match mellem den unge og erhvervsmentor ikke skal gøres til noget forkromet.
 
Alle erhvervslederne blev bedt om at notere faglige og personlige kompetencer i forhold til et mach med en ung.
 
Status er, at næsten alle de 13 tilmeldte erhvervsmentorer nu er matchet med en ung – og meldingerne fra de første møder mellem erhvervsmentorerne og de unge er positive.
 
I forhold til at få flere erhvervsledere til at blive frivillig erhvervsmentor for en ung er der til Erhvervslivets Nytårskur den 15. januar udleveret materiale og indledt dialog med flere virksomheder.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 23-02-2016
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 16/6478
Sagsfremstilling
Baggrund
Tværgående Udvalg for Ledige Unge har på sit sidste møde den 2. december 2015 (sag nr. 3) udtrykt ønske om en status på "quick wins".
 
"Quick wins" indsatser
Til nedbringelse af den aktuelle ungeledighed er en række indsatser, benævnt "quick wins", beskrevet og de ansvarlige for indsatsen er udpeget. "Quick wins" er aktiviteter som umiddelbart kan iværksættes og det er planlagt at effekterne af denne indsats følges endeligt op i juni 2017.
 
Aktuelt er status, at Jobcenter Viborg i forbindelse med den generelle omlægning af indsatsen har igangsat de udpegede "quick wins" (se bilag 1), inden for samme økonomiske ramme. Dette er sket ved at rokere rundt på ressourcerne internt og tilpasse organiseringen af indsatsen, for herigennem bedst muligt at understøtte implementeringen af "quick wins" til gavn for de unge ledige.
 
Samlet status på "quick wins" er vedlagt som bilag, neden for gives en status i hovedtræk.
 
Nytteindsatsen:
Tilbud er klar den 1.3.2016, og betyder, at alle åbenlyst uddannelsesparate unge begynder i nytteindsats straks, det vil sige fra første ledighedsdag. I øjeblikket begynder den unge i nytteindsats efter fire ugers ledighed.
 
Erhvervsrettet vejledning:
UU vejledere skal have øget fokus og viden om erhvervsuddannelser, derfor tilrettelagt opkvalificerende tiltag med start forår 2016.
 
Ledelsesfokus på uddannelsesplaner:
UU vil sikre, at der i uddannelsesplanerne medfølger bemærkninger om særlig støtte behov.
 
Brobygning til uddannelseshjælpsmodtagere:
Den 1.2.2016 starter STIGEN, et 13. ugers tilbud til den tungere del af de unge på uddannelseshjælp. Tilbuddet er etableret på Mercantec og har plads til 25 unge.
 
Revitalisering af Forum 100:
Betyder blandt andet at der etableres arbejdsgrupper på medarbejderniveau med henblik på at fokusere på relevante temaer, der har betydning for de unges job- og uddannelsesmuligheder og ikke mindst betydning for at undgå frafald.
 
Sanktionering:
Anvendes som et middel til at fastholde kravene til de unge, og der er fortsat en stigende tendens i anvendelsen, se bilag 1 for sidste nye tal.
 
Omlægning af Jobcenterets aktive indsats:
Jobkonsulent-indsatsen over for unge-målgruppen er styrket, ved at tilføre området en ekstra fuldtids jobkonsulent.
 
TUBA - terapi og rådgivning til unge og børn af forældre med alkoholmisbrug:
TUBA havde 200 henvendelser i 2015 og er nu gjort permanent i Viborg Kommune.
 
Center for mestring - Arbejds- og uddannelsesperspektiv i den sociale indsats:
Søges opnået ved et job- og uddannelsesspor hvor fokus er at understøtte og motivere unge til at komme nærmere uddannelse/job.
 
VUC - Primære fokus på overgangen til uddannelse og job:
Juni 2015 indgået en formel samarbejdsaftale mellem Mercantec og Skive-Viborg HF & VUC om forberedende forløb, vejledning og brobygningsaktiviteter.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 23-02-2016
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/8875
Sagsfremstilling
Baggrund
For at følge udviklingen i antallet af unge på offentlig overførselsindkomst i Viborg Kommune, har forvaltningen udarbejdet et notat med udviklingen (bilag 1).
 
Notatet redegør for udviklingen i antal af unge på overførselsindkomst og udviklingen i varigheden på ydelserne.
 
Ledelsesinformationen forelægges udvalget fast på de fremtidige møder.
 
Udviklingen i antal
Samlet på tværs af målgrupperne på offentlig forsørgelse er antallet af unge under 30 år faldet i Viborg Kommune i 4. kvartal 2015 set i forhold til 4. kvartal 2014.
 
Både antallet af unge på uddannelseshjælp (unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse) og dagpenge (forsikrede ledige) er faldet.
 
Antallet af unge på kontanthjælp (unge med erhvervskompetencegivende uddannelse) er faldet i 4. kvartal 2015 i forhold til kvartalet før, men der er dog stadig tale om et højere niveau end samme kvartal i 2014. Antallet af unge på øvrige ydelser er stort set konstant.
 
Udviklingen for Viborg Kommune ligner overordnet klyngens udvikling.
 
For at kunne se den reelle udvikling, er det mest retvisende at sammenligne tallene på tværs af kvartalerne. På den måde kan man sammenligne på trods af sæsonudsving.
 
Udviklingen i varighed
Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse for de unge i Viborg Kommune er steget fra 2014 til 2015 målt mellem kvartalerne, og har i 4. kvartal nået det højeste niveau i perioden.
 
Det skyldes formentlig, at det fald, der ses i antallet af ydelsesmodtagere, er størst hos de unge, der alligevel ville have forholdsvist korte forløb. Dermed er det de lidt tungere grupper, der fylder mere i statistikken, og bidrager til det højere gennemsnit. Sagt med andre ord er det sandsynligvis en effekt af at det lykkes at få de umiddelbart uddannelses- og jobparate ud af statistikkerne hurtigere.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 23-02-2016
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/74904
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
 
 
 
26. april kl. 17.30 – 19.30 (mødet rykkes en halv time)
28. september kl. 17.00 – 19.00 (mødet rykkes til dagen efter)
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Tværgående Udvalg for Ledige Unge tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 23-02-2016
Møderne i april og september ændres som foreslået.