You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 30. november 2017 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Tværgående Udvalg for Ledige Unge (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Niels Dueholm, Ove Kent Jørgensen, Palle Damborg, Peter Juhl, Søren Gytz Olesen, Viggo Hansen
Fraværende Claus Clausen, Eva Pinnerup, Kirsten Holmgaard, Per Yding, Stanley Bach
Bemærkninger

Sagsid.: 17/55992
Resume
Tværgående Udvalg for Ledige Unge modtager på dagens møde en detaljeret orientering om fraværskonsulenterne på skoleområdet (handleplan 1c), om JobSpor (handleplan 13) og om praktikpladsgarantien (handleplan 8).
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 30-11-2017
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på sit møde den 21. september 2016 (sag nr. 10) handleplaner for længerevarende indsatser i den tværgående indsats for ledige unge. Tværgående Udvalg for Ledige Unge fik senest en orientering om status på handleplanerne på sit møde den 1. juni 2017 (sag nr. 3).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde gives en mere dybtgående orientering om tre af indsatserne
  • Fraværskonsulenter (handleplan 1c)
  • JobSpor (handleplan 13)
  • Praktikpladsgaranti (handleplan 8)
 
Der vil være oplæg fra de ansvarlige for de 3 handleplaner.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 16/48409
Resume
Der udarbejdes til hvert møde i Tværgående Udvalg for Ledige Unge en status for de længevarende indsatser, som byrådet godkendte på sit møde den 21. september 2016 (sag nr. 10). Forvaltningen har indhentet status fra de enkelte arbejdsgrupper, og udarbejdet en samlet oversigt over status (bilag 1).
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,
 
1. at status på de længerevarende indsatser (spor 2) tages til efterretning, og
 
2. at status på de længerevarende indsatser fremsendes til byrådet til orientering sammen med en generel, overordnet orientering om status på den tværgående indsats for ledige unge.
Forvaltningens bemærkninger
Der er efter udvalgets behandling af sagen lavet et nyt bilag, som kan ses som bilag nr. 2 til sagen.
 
Bilaget er en generel opsummering af de afrapporteringer som Tværgående Udvalg for Ledige Unge er blevet præsenteret for i løbet af udvalgets funktionsperiode.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 30-11-2017
Tværgående Udvalg for Ledige Unge tog orienteringen til efterretning.
 
Status på de længerevarende indsatser fremsendes til byrådet til orientering sammen med en generel, overordnet orientering om status på den tværgående indsats for ledige unge.
 
Tværgående Udvalg for Ledige Unge indstiller til byrådet,
 
1. at byrådet tager den samlede orientering om status på tværgående indsats for ledige unge til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Tværgående Udvalg for Ledige Unge godkendte den 14. juni 2016 (sag nr. 2) at fremsende den samlede afrapportering på den tværgående indsats for ledige unge inklusiv de foreslåede handleplaner for de længerevarende indsatser (kaldet spor 2) til godkendelse i byrådet.
 
Herefter blev afrapporteringen og handleplanerne behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, og endeligt godkendt af Viborg Byråd den 21. september 2016 (sag nr. 10).
 
Status på de længerevarende indsatser blev senest behandlet af Tværgående Udvalg for Ledige Unge på mødet 1. juni 2017 (sag nr. 3)
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har bedt formændene for arbejdsgrupperne, der har udarbejdet handleplanerne om at udarbejde statusevalueringer og ved behov inddrage resten af arbejdsgruppen. Formændene har også haft ansvaret for, at statusevalueringen er godkendt af indsatsejerne.
 
Beskrivelse
Tværgående Udvalg for Ledige Unge har ønsket en opfølgning på de af Byrådet godkendte længerevarende indsatser.
 
Det drejer sig om:
1a. Forebyggende samarbejde om udsatte familier – Frafald på ungdomsuddannelser
1b. Den tværfaglige model (forebyggende samarbejde om udsatte familier – familierehabilitering og enlige mødre)
1c. Kompetencecenter for fravær (ændret til projekt skolefravær)
1d. Forebyggende samarbejde om udsatte familier – familierehabilitering og enlige mødre/sårbare gravide
2. Forbyggende indsats i grundskolen (styrke faglige kompetencer)
3. Kulturændring og kompetenceudvikling i jobcenteret
4. Overgangsmøder udvides (B&U og J&V)
5. Tættere samarbejde mellem Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet
6. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne
7. Implementering af digitale værktøjer (kommunalt personale på uddannelsesinstitutioner)
8. Praktikpladsgaranti (Uddannelsesstrategien)
9. Erhvervsuddannelse som karrierevej
10. Øget inddragelse af eksterne virksomheder og andre eksterne – CSR og rekrutteringsnetværk
11. Straksaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere
12. Uddannelsestilbud til sent ankomne unge (oprindeligt fra Tværgående indsats for unge med anden etnisk baggrund)
13. Job med uddannelsesperspektiv for øvrige uddannelsesparate (JobSpor)
 
Da implementeringen af indsatserne blev påbegyndt ultimo september 2016, og de sidste indsatser først er påbegyndt i sommeren 2017, er det for nogle indsatser endnu for tidligt at vurdere effekten af indsatsen. Det afhænger også af, hvor omfattende en indsats der er tale om.
 
Forvaltningen har samlet konklusionerne fra de indsendte statusevalueringer i en oversigt (bilag 1).
 
Allerede på nuværende tidspunkt er der positive resultater af mange af indsatserne. Samarbejdsprojekterne på tværs af kommunale forvaltninger og på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er alle godt i vej, og flere af projekterne har været genstand for positiv interesse fra medierne.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/57273
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,
 
1. at Tværgående Udvalg for Ledige Unge drøfter oplægget til en erhvervsmesse med henblik på udvalgets anbefaling til fagudvalg og byråd.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 30-11-2017
Tværgående Udvalg for Ledige Unge drøftede oplægget til en erhvervsmesse og anbefaler projektet overfor byrådet og relevante fagudvalg.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet den 2. september 2015 (sag nr. 12) en ny fælles Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune gældende for årene 2015 – 2020. Uddannelsesstrategien et er resultatet af den proces, der i februar 2015 blev indledt på en boot camp med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, Viborg Kommunes uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Styregruppen for Uddannelsesstrategien har på et møde 20. november 2017 behandlet et forslag om en erhvervsmesse, hvor det lokale erhvervsliv kan præsentere uddannelsesmulighederne for unge i områdets virksomheder. Erhvervsmessen tænkes afholdt samtidig med den eksisterende uddannelsesmesse, der præsenterer de lokale uddannelsesinstitutioners tilbud for grundskolens ældste elever.
 
Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe i tilknytning til Uddannelsesstrategien, og skal supplere uddannelsesmessen, så også virksomhedernes rolle og tilbud i forbindelse med uddannelserne bliver præsenteret for de unge. Karrieremulighederne som følge af at vælge erhvervsuddannelser skal i fokus, og man ønsker dermed at udfordre de unge i forhold til valg af uddannelse efter grundskolen.
 
Erhvervsmessen skal understøtte flere af initiativerne, som indgår i Uddannelsesstrategien, men vil også have betydning for elementer i den tværgående indsats for ledige unge. Først og fremmest initiativet ”Erhvervsuddannelse som karrierevej”, men også andre af indsatserne, der vedrører vejledning og samarbejde mellem kommune (grundskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning), uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Erhvervsmessen forventes afholdt samtidig med uddannelsesmessen i september 2018
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Erhvervsmessen har et samlet budget på 249.000 kr., hvoraf Viborg Kommunes andel forventes at udgøre 179.000 kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/23971
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Tværgående Udvalg for Ledige Unge,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Tværgående Udvalg for Ledige Unge den 30-11-2017
 
Der var enighed om, at det vigtigste er, at indsatserne fortsætter.
 
Palle Damborg og Viggo Hansen gav udtryk for, at det var vigtigt, at Viborg Kommune gennem tæt kontakt med erhvervsliv og lokale uddannelsesinstitutioner ”trykprøver” ideer til tiltag, men at deres deltagelse i det nuværende udvalgsarbejde godt kunne betragtes som overflødigt.
 
Søren Gytz Olesen bemærkede, at udvalgets dagsordener efter implementeringen af Spor 2 har meget karakter af orienteringer og opfølgning.
 
Palle Damborg bemærkede afslutningsvist, at udfordringen set fra industriens synspunkt ikke længere er mangel på praktikpladser - det er mangel på elever på de relevante uddannelser.
 
Søren Gytz Olesen konkluderede, at det vigtigste område at fokusere på fremover er grundskolen. Både i forhold til at forebygge at for mange unge ikke har forudsætninger for at tage en uddannelse og i forhold til at tilpasse de unges uddannelsesvalg til behovet på arbejdsmarkedet.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.