You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 26. januar 2015 kl. 09:00

Mødested M. 3.3/rådhuset
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/98649
Sagsfremstilling
Viborg Animations Festival (VAF) har været afholdt i 2012 og 2014 og er budgetsat til at blive afholdt i 2016 og 2018. På baggrund af Byrådets vedtagelse af Viborg Kommunes animationsstrategi og The Animation Workshops (TAW) deltagelse i Aarhus som europæisk kulturby 2017 foreslås, at VAF bliver gennemført årligt de kommende år.

Tilsvarende dagsordenstekst behandles i Kultur- og fritidsudvalget.

Formål
Det overordnede formål med VAF er at udbrede kendskabet til animationsmediet og positionere Viborg Kommune som animationskommune.

Festivalerne i 2012 og 2014 bestod af tre hovedelementer som forventes fortsat:

• En bred publikumsrettet animationsfestival, der med events, aktiviteter, filmvisninger og workshops giver borgere og turister et indblik i animationskulturens facetterede univers og muligheder. En vigtig del af dette element er filmfestivalen, hvor der vises kvalitetsfilm fra store animationsfilmfestivaler.

• F
aglige konferencer. En læringskonference, hvor man fokuserede på animation som læringsværktøj. Konferencen var en blanding af teoretiske og case-baserede oplæg fra nationale og internationale topnavne, paneldiskussioner, stande med showcases af de tekniske hjælpemidler samt workshops og kurser i praktisk anvendelse af animationsbaseret mediepædagogik. I 2014 blev også afholdt en konference med titlen ”Animation i arbejdstøjet”, hvor man fokuserede på animation som formidlings- og kommunikationsform inden for tre spor: Erhverv, sundhed og offentlig kommunikation. (Læs mere på www.anibiz.dk).

En offentlig messe for animation og learning games, der som supplement til den faglige mediepædagogiske konference skal udbrede kendskabet til animationsbaserede læringsspil - altså computerspil, som børn lærer af mens de leger. (Læs mere på www.selectstartplay.org).
Baggrund
Viborg er kendt for sit spirende animationsmiljø. Her ligger en af de bedste animationsskoler i verden, The Animation Workshop, og den kreative klynge for animationsvirksomheder Arsenalet. Det betyder, at Viborg har nogle helt særlige forudsætninger og muligheder for at udvikle og arbejde med animation. Viborg Kommune har animation som et strategisk indsatsområde, og vil udnytte de effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, der ligger i animation som kommunikation til og med borgere.
I Viborg er animation ikke bare underholdning og fortællinger til børn, men også moderne, borgerinddragende og demokratisk kommunikation. For animation er et effektivt værktøj i et komplekst videnssamfund – animation kan netop forklare komplekse problemstillinger, så alle kan forstå det. Det er vedkommende kommunikation, der taler både til hjerne og hjerte.
Viborg Kommunes animationsstrategi vil løbende producere animation, der formidler og kommunikerer på en anderledes måde; resultaterne fra strategien bliver løbende formidlet.  Viborg Animations Festival er konkret manifestation af animationssatsningen, hvor festivalens kombination af offentlige alment interessante elementer og fagligt specialiserede elementer skal vise og profilere animationsmiljøets mange muligheder og skal sikre tilstrømning af både specifikt interesserede branchefolk og generelt interesserede borgere.

Samarbejde
Viborg Animations Festivaler bliver planlagt og gennemført i samarbejde mellem Viborg Kommune, TAW, Center for Animationspædagogik og Arsenalet. Arbejdet og indholdet er tæt koblet med animationsstrategien.

Derudover er flere aktører i Viborg og omegn involveret i Viborg Animations Festival, bl.a. Visit Viborg, Region Midtjylland, VIA University College, Viborg Handel, Fotorama, Viborg Bibliotekerne, Kunsthal Brænderigården, Viborg Museum, skoler i regionen, mindre animationsrelaterede virksomheder samt  museer og  biografer i oplandsbyer samt andre relevante kulturinstitutioner i kommunen. Derudover er der også nationale partnere i form af Dansk Filminstitut og Kulturministeriet. Derud forventes fondsmidler fra bl.a. Creative Europe.
 
Forslag til organisering


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Værdiskabelse og presseomtale
En vigtig brik i VAF er presseomtale og opmærksomhed. Især i 2014 lykkedes det at få stor national pressedækning med bl.a. tre hele siders omtale i Politiken, indslag i TV-Avisen, i TV MidtVest og andre større medier. Animationsstrategien er en del af Viborg Kommunes markedsføringsstrategi.

Finansiering
VAF III vil kunne gennemføres for en kommunal bevilling på maksimalt en million kr. På mødet drøftes mulige finansieringsmodeller der kan rummes inden for udvalgets egen budgetramme på animationsområdet samt eventområdet.


Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at
udvalget drøfter finansieringsmodel for kommende festivaler.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 26-01-2015
Udvalget bakkede op, om at Viborg Animations Festival bør afholdes årligt de kommende år, og at udgiften på 1 mio. kr. finansieres dels via udvalgets overførte midler fra 2014, dels af Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Udvalget ønsker, at en årlig animationsfestival indgår i budgetdrøftelserne for 2016 og overslagsår i 2. halvdel af 2015.

Sagsid.: 14/57884
Sagsfremstilling
Den 26.-27. februar 2015 afholdes Uddannelses Boot Camp 2015 som en 12-12-konference uden overnatning. Boot Camp’en arrangeres i samarbejde mellem Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, Erhvervsrådet samt forvaltningen står for den praktiske tilrettelæggelse af Boot Camp’en.
 
Målet med Boot Camp’en er – med udgangspunkt i en række oplæg – at udarbejde et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for Viborg Kommune. Målsætninger, konkrete initiativer samt ansvarsfordeling, som formuleres og aftales på Boot Camp’en bearbejdes efterfølgende af forvaltningen med henblik på politisk vedtagelse af strategien i løbet af foråret.
 
I sin form tænkes uddannelsesstrategien at lægge sig tæt op af erhvervsstrategien med få klare og præcise målsætninger. Denne suppleres med en fælles handleplan om konkrete initiativer med ansvarsfordeling tilknyttet. Arbejdet med at formulere mål og initiativer skal ske i fem tematiske spor:
 
1. Fra grundskole til ungdomsuddannelse
2. De videregående uddannelser i Viborg Kommune
3. Internationalisering og uddannelse
4. Fremtidens uddannelser og erhvervslivets behov
5. De unge, der ikke er i uddannelse
 
Afviklingen af disse spor aftales mellem den ansvarlige direktør/chef og konsulenter fra forvaltningen. De respektive udvalgsformænd er ligeledes inddraget i forberedelsen. Invitationer med endeligt program, som fremgår af bilag nr. 1, er udsendt til Uddannelsesrådets og Erhvervsrådets parter samt Byrådet og repræsentanter fra forvaltningen.
 
På mødet vil direktøren for Kultur, Service & Events kort orientere om det planlagte arbejde i sporene, herunder primært spor 3.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
 
at Udvalget drøfter egen rolle ifm. afviklingen af spor 3 på uddannelses boot camp 2015.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 26-01-2015
På baggrund af politisk uklarhed om afsender-profil på Uddannelses Boot Camp sikres tættere dialog mellem formand og administration om udsendelse af materiale ifm. arrangementer, hvor udvalget har hovedansvaret.
 
Lars Stentoft holdt oplæg om tankerne for afholdelse af spor 3.
 
Jens Rohde indleder og rammesætter spor 3, og øvrige udvalgsmedlemmer bidrager til drøftelserne.
 
Mette Nielsen deltager ikke, da hun er til konference i Xarxa-netværket.
Bilag

Sagsid.: 14/79900
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 26-01-2015
Intet.