You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 28. september 2015 kl. 09:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/36311
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede udkast til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015-2020 den 26. august, og Byrådet behandler sagen på mødet den 2. september 2015. Udkast til Uddannelsesstrategi kan ses som bilag nr. 1.
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation er ansvarlig for temaet ”Et internationaliseret studiemiljø” og dermed hhv. målsætning 5 og 6, der lyder:
 
Målsætning 5 - Vi vil skabe sammenhængende internationale forløb fra dagtilbud til videregående uddannelser.
 
Målsætning 6 - Vi vil styrke globalt udsyn og international forståelse, tiltrække, fastholde og inkludere internationale studerende og borgere og skabe mulighed for det internationale møde i hverdagen.
 
Der er allerede udarbejdet udkast til mulige handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategien. De foreslåede handlinger til understøttelse af målsætning 5 og 6 kan ses som bilag nr. 2.
 
På mødet skal udvalget tage en indledende drøftelse af, hvorledes udvalget vil arbejde med målsætningerne i praksis.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter, hvorledes målsætning 5 og 6 i Uddannelsesstrategien realiseres.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 31-08-2015
Punktet genoptages på kommende udvalgsmøde.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-09-2015
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøftede, hvorledes målsætning 5 og 6 i Uddannelsesstrategien realiseres.
 
Udvalget forventer, at forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser fremlægger handlingsplan til mødet i november 2015.

Sagsid.: 15/57154
Sagsfremstilling
En række civilsamfundsinitiativer understøtter integrationsindsatsen ifm. modtagelse af flygtninge. Et godt eksempel på et af disse initiativer er ”Venligboerne”, der lokalt blev startet i Nordjylland via Facebook, og som nu har mange aktive medlemmer over hele landet.
 
Ifm. budgetforliget for budget 2016-2019 bliver der i 2016 afsat 1 mio. kr. under Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation til at fremme den civile integrationsindsats, herunder netværk for flygtninge.
 
På mødet skal udvalget indledningsvist drøfte strategiske pejlemærker for indsatsen, der også skal supplere den integrationsindsats, som Viborg Kommune som myndighed udfører.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter strategiske pejlemærker for udvalgets integrationsindsats
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-09-2015
Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil deltog under behandlingen af dette punkt.
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøftede strategiske pejlemærker for udvalgets integrationsindsats på baggrund af et oplæg om Viborg Kommunes generelle integrationsindsats, der havde fokus på Viborg Kommunes myndighedsrolle i Jobcentrets Integrationsteam.
 
Udvalget finder det væsentligt at støtte initiativer i civilsamfundet, der kan understøtte den øvrige integrationsindsats, og som udnytter eksisterende kompetencer og organer ift. iværksættelse af kommende initiativer.
 
På baggrund af udvalgets drøftelser blev forvaltningen bedt om at skitsere et oplæg til en kommende indsats på mødet i oktober. De væsentligste relevante samarbejdspartnere inviteres herefter med til udvalgets møde i november mhp. at kvalificere oplægget. Målet er iværksættelse af en indsats så snart som muligt.

Sagsid.: 15/57124
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat, Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 
 
Oprindeligt
 
 
 Korrigeret
 
 
 30. sept
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
2,0
2,5
1,8
-0,2
-0,7
-0,7
 
 
 
 
 
 
 
Total
2,0
2,5
1,8
-0,2
-0,7
-0,7
 
Serviceudgifter
Pt. udviser oversigten et samlet forbrug i 2015 på ca. 1.800.000 kr. I den resterende del af året vil udvalget have udgifter til Viborg Animations Festival, og der kan evt. forventes udgifter i forlængelse af midtbykonferencen i Bjerringbro. Det vil derfor være sandsynligt, at Udvalget afslutter 2015 med et mindreforbrug i størrelsesordenen 700.000 kr., der forventes overført til 2016 og er påtænkt anvendt til indsatser inden for udvalgets områder.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events foreslår, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendes.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-09-2015
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

Sagsid.: 14/79904
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-09-2015
Intet.

Sagsid.: 14/79900
Sagsfremstilling
1.       Arrangementer ifm. Viborg Animations Festival
2.       Opfølgning på møde med Bjerringbro Handel den 25. september 2015
3.       Fælles uddannelsesstrategi – status og det videre arbejde
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 28-09-2015
1. Arrangementer ifm. Viborg Animations Festival
 
Den finansielle situation omkring VAF 2016 blev drøftet
 
Anibiz-konferencen er nu helt udsolgt med deltagelse af bl.a. en række relevante og interessante virksomheder.
 
 
2. Opfølgning på møde med Bjerringbro Handel den 25. september 2015
 
Bjerringbro Handel afholder sammen med Bjerringbroegnens Udviklingsråd m. fl. lokalt møde den 5. oktober mhp. at drøfte udviklingstiltag. Der forventes afholdt møde med udvalget igen den 26. oktober 2015.
 
 
3. Fælles uddannelsesstrategi – status og det videre arbejde
 
Den fælles uddannelsesstrategi for Viborg Kommune blev som bekendt godkendt på Byrådets møde den 2. september 2015. I henhold til den aftale proces for implementering er næste skridt, at de udpegede ”ejere” for strategiens målsætninger: uddannelsesinstitutionerne, ViborgEgnens Erhvervsråd, Viborgegnens Uddannelsesråd, UUHI, SAU og BUU og andre interessenter skal formulere handlingsplaner for gennemførelse af strategiens mål.
Arbejdet med udarbejdelse af handlingsplaner er igangsat og vil blive forelagt de politiske udvalg i november.