You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 13. juni 2016 kl. 09:00

Mødested M.4.3/rådhuset
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger Stine Damborg forlod mødet kl. 10 efter behandling af dagsordenens punkt 3.

Sagsid.: 16/11317
Sagsfremstilling
Til dette møde skal udvalget drøfte og vurdere, om udvalget vil give støtte til 2 projekter:
 
-      Underbeklædning af loft i Spildopmagerhallen i samarbejde mellem flygtninge og frivillige samt en professionel håndværker (66.500 kr.), der kan ses som bilag nr. 1.

-      Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro (145.000 kr. der kan ses som bilag nr. 2.
 
Projektet vedr. ”Underbeklædning af loft i Spildopmagerhallen i samarbejde mellem flygtninge og frivillige samt en professionel håndværker” er revideret siden udvalgets første behandling af ansøgningen.
 
Udvalget har indtil nu disponeret ca. 118.000 kr. til projekter i forbindelse med civil integrationsindsats.
 
Den 9. juni gennemføres i øvrigt første matchforløb mellem flygtninge og virksomheder, hvor flygtninge introduceres til lokale virksomheder. Der gives på mødet en afrapportering vedrørende arrangementets forløb.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at udvalget beslutter,
 
om udvalget vil bevilge støtte til ”Underbeklædning af loft i Spildopmagerhallen i samarbejde mellem flygtninge og frivillige samt en professionel håndvæker”, og
 
om udvalget vil bevilge støtte til ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro”.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 13-06-2016
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation besluttede ikke at ville bevilge støtte til ”Underbeklædning af loft i Spildopmagerhallen i samarbejde mellem flygtninge og frivillige samt en professionel håndværker”.
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation besluttede alene at ville bevilge støtte til den del af ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro”, der ikke indbefatter lønmidler, det vil sige 43.600 kr.
 
Forvaltningen tager i henhold til ovenstående kontakt til repræsentanter fra ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro” med henblik på at få afklaret, om projektet i givet fald skal gentænkes, idet lønmidlernes andel i projektansøgningen er anselige og idet udvalgets bevilling til civil integration alene er i 2016.

Sagsid.: 16/31698
Sagsfremstilling
Baggrund
Jordans næststørste by og kommune Greater Irbid Municipality (GIM) og Viborg Kommune har samarbejdet fra 2011 til september 2015 under to på hinanden følgende, fuldt finansierende bevillinger fra Udenrigsministeriets program, Det Arabiske Initiativ.
 
De første tre år i samarbejde med KL inden for områderne affald, byplanlægning og erhvervsudvikling. Senest har samarbejdet 2014-2015, direkte i samarbejde med Det Arabiske Initiativ, været forlænget og udvidet til også at omfatte områderne vand og GIS, ligesom dialogen på affaldsområdet er fortsat. Erhverv og Udvikling har haft projektledelsen for initiativerne i Jordan på vegne af Viborg Kommune.
 
Overordnet har indsatsen fra Viborg Kommune været fokuseret på at dele danske, praktiske erfaringer og know-how med GIM. Udviklingen i regionen har medført, at det er sket inden for områder, der i samarbejdsperioden er blevet tiltagende massivt påvirket af den syriske flygtningekrise (affald, planlægning og vandforsyning mv.).
 
Måske væsentligst set fra Viborg Kommune, så har den femårige indsats i Irbid givet et unikt netværk i regionen, som nu - grundet den generelle situation i Mellemøsten - efterspørges af en række danske aktører fra Udenrigsministeriet over danske virksomheder, ngo’er til uddannelsesinstitutioner.
 
Viborg Kommunes tilgang til indsatsen med de jordanske og øvrige partnere har gennemgående været det politiske mandat, at indsatsen skal understøtte virksomheder og uddannelsesinstitutioner med tilknytning til Viborg Kommune.
 
Flygtningekrisen har i særdeleshed ramt Irbid-området i det nordlige Jordan meget hårdt med flere hundrede tusinde syrere, der bor dels i Zaatari-lejren uden for Irbid og dels i Irbid by. Irbid-området er således et af de største såkaldte ”nærområder” overhovedet i forhold til den syriske borgerkrig. Herudover er særligt vandhåndtering Jordans måske største, grundlæggende infrastrukturelle problem overhovedet. Samtidig har landet stort fokus på grønne energiløsninger baseret på eksempelvis vind og sol, ligesom affald er en kæmpe udfordring.
 
Besøg i Jordan maj-juni og 2016
Hensigten fra den danske stats side med den seneste forlængelse 2014-2015 af Viborgs aktiviteter i Jordan, har været, at den kunne danne et springbræt for nye projekter finansieret af danske ngo’er som Dansk Flygtningehjælp, internationale organisationer som EU, FN elle andre muligheder.
 
I lyset af ovenstående gennemførte de internationale projektledere i Erhverv og Udvikling en rejse til Jordan i sidste uge, hvor man mødtes med en lang række lokale og danske aktører.
 
Samtidig med besøget gennemførte DI og Udenrigsministeriet en dansk erhvervstur til Jordan. I denne delegation deltog flere danske virksomheder mv. inden for leverance af humanitære og bæredygtige løsninger. Blandt deltagerne var bl.a. Grundfos (repræsenteret v/Kim Nøhr Skibsted), Rockwool, Vestas og Radiometer foruden Aalborg Universitet og Access2innovation m.fl.
 
Sidstnævnte Access2innovatiom er et dansk partnerskab, der faciliterer strategiske partnerskaber mellem danske virksomheder i udviklingslande, bl.a. med midler fra Danida. Grundfos forventes at blive medlem af partnerskabet og indgår allerede nu i strategiske partnerskaber sammen med andre virksomheder under partnerskabet.  De øvrige deltagere i partnerskabet er bl.a. DI, CBS, KU, AAU, Dansk Røde Kors, Aalborg Kommune, Danish Water Forum og Væksthuse.
Delegationens rejse og perspektiverne i dansk eksport til Jordan blev omtalt i flere danske medier:
 
 
 
Repræsentanterne fra Viborg Kommune mødtes med delegationen i flere omgange. Afslutningsvist på initiativ af delegationen og Dansk Flygtningehjælp til konkrete drøftelser af, hvordan man kan udnytte erfaringerne fra delegationsrejsen i kombination med Viborg Kommunes netværk i Jordan. Dels på kort sigt i forhold til flygtningekrisen, men også som et strategisk brohoved på sigt i forhold til Syrien, når landet lige nord for Irbid på et tidspunkt forhåbentligt skal genopbygges efter borgerkrigen.
 
Som følge heraf tegner der sig flere meget interessante spor/projektskitser, som der kan arbejdes videre med i de kommende måneder i dialog med ovennævnte parterne.
 
-      Via access2innovation partnerskaber ved de danske aktører heri omkring brug af Viborg Kommunes netværk i Jordan/det nordlige Jordan som springbræt for dansk eksport.
-      Projekt under Act Now (et andet dansk partnerskabsinitiativ, der oprindelig er skabt af Grundfos), VIA University College og Grundfos i samarbejde med myndigheder og universiteter i det nordlige Jordan.
-      Underleverandør til projekt under Dansk Flygtningehjælp (midler fra tysk pendant til Danida) og evt. sammen med KL med udgangspunkt i de idéer Viborg Kommune tidligere har skitseret for jordanerne. Dette kan til dels også involvere lokale uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune, der tidligere har vist interesse for Jordan (Erhvervsakademi Dania mv.).
 
Grundlæggende er tanken ikke, at Viborg Kommune skal lede initiativerne. Viborg Kommune kan i stedet understøtte dem ved at være underleverandør af træning i Jordan og Viborg (fx i forhold til spildevand mv.) og vært for jordanske delegationsbesøg i Viborg o.l.  Væsentligst tager alle projektskitserne udgangspunkt i Viborg Kommunes netværk i Irbid, hvorfor Viborg Kommune vil have en unik rolle at spille som døråbner for danske produkter og interesser til centrale politiske og erhvervsmæssige aktører mv. i Jordans næststørste by og nærområdet i øvrigt.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 13-06-2016
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tog orienteringen til efterretning.
 
Udvalget besluttede, at der i forbindelse med fremlæggelse af forslag til samlet ”framework” vedr. Viborg som international kommune (jfr. udvalgets tidligere beslutning på møde den 22. februar 2016) indarbejdes en afrapportering i forhold til Viborg Kommunes internationale engagement med henblik på effektvurdering.
 
Hensigten er at sikre politisk forankring og fokus af det internationale arbejde.  

Sagsid.: 16/27801
Sagsfremstilling
 
Baggrund
Efter finanskrisens begyndelse i 2008 har de unge udgjort en stadig større andel af de offentlig forsørgede, og udfordringerne med at matche de unge med relevante uddannelser og job er blevet stadigt større.
 
Byrådet nedsatte derfor på sit møde 25.marts 2015 (sag nr. 2) et udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalget skulle fungere som en politisk styregruppe for en tværgående indsats for unge ledige med afsæt i en ”unge-bootcamp” tidligere på året arrangeret af Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget fik navnet Tværgående Udvalg for Ledige Unge (TULU).
 
Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede i 2. kvartal en analyse af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune, og kom i den forbindelse med en række anbefalinger til den fremtidige indsats på området, herunder den forebyggende indsats. Analysen og dens konklusioner blev præsenteret for Byrådet på budgetkonferencen i august 2015, og dannede grundlag for TULU’s videre arbejde med udvikling af den tværgående indsats for ledige unge.
 
Ønskede effektmål
KL’s analyse konkluderer, at antallet af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune er højere end i kommuner med sammenlignelige rammevilkår – især antallet af såkaldt stærke unge. Desuden er den tid, de unge modtager offentlig forsørgelse længere i Viborg Kommune. Indsatsen bør derfor fokusere på at skabe effekter på to hovedområder:
  • Nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse så meget som muligt
  • Nedbringe tiden, de unge tilbringer på offentlig forsørgelse
 
Anbefalede indsatsområder
KL’s analyse anbefaler en række indsatsområder, som kommunen bør arbejde med for at opnå de ønskede resultater og effekter. Tværgående Udvalg for Ledige Unge har taget udgangspunkt i disse indsatsområder og resultatet af udviklingsarbejdet er en lang række initiativer, der kan inddeles i to grupper:
  • Quick Wins indsatserne, der umiddelbart kunne igangsættes med henblik på en hurtig realisering af umiddelbare gevinster – primært i Arbejdsmarkedsområdets regi
  • De længerevarende indsatser, der krævede et udviklingsarbejde på tværs af kommunens egne områder og/eller inddragelse af eksterne aktører.
 
Der kan på baggrund af KL’s analyse opstilles ti indsatsmål, der gennem fem resultatmål samlet bidrager til de ønskede effekter (se bilag 1). Både Quick Wins indsatserne og de længerevarende indsatser bidrager hver især til ét eller flere indsatsmål.
 
Quick Wins indsatserne
Quick Wins indsatserne blev iværksat i løbet af 2. halvår 2015 og er løbende blevet tilpasset i forhold til erfaringerne, med henblik på at begrænse andelen af unge, der modtager offentlig forsørgelse. En aktuel status er vedlagt som bilag 2.
 
Set i forhold til de øvrige kommuner med sammenlignelige rammevilkår (klyngen) var Viborg Kommune i KL’s analyse nr. 10 målt på andelen af unge, der modtog offentlig forsørgelse i 1. kvt. 2015. Den seneste status viser, at Viborg Kommune i 1. kvt. 2016 er nr. 4 blandt de sammenlignelige kommuner, altså en væsentlig forbedring i forhold til udviklingen i klyngekommunerne.
 
De to indsatser med den største umiddelbare virkning på effektmålene er den mere konsekvente brug af sanktioner, samt den ændrede fokus på nytteindsatsen. Begge er primært rettet mod nedbringelsen af antallet af åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp.
 
Den mest omfattende af indsatserne har været omlægningen af aktiveringsindsatsen, så denne er mere målrettet og med forøget anvendelse af virksomhedsrettet indsats. Denne omlægning er foretaget i forhold til alle målgrupper i jobcenteret, og ikke kun i forhold til de unge.
 
De længerevarende indsatser
De længerevarende indsatser er gennemarbejdet af en række arbejdsgrupper med deltagelse af Børn og Unge, Job & Velfærd, uddannelsesinstitutioner samt organisationer og virksomheder. Arbejdet har resulteret i 13 handleplaner (en enkelt af disse består af 4 delhandleplaner).
 
En oversigt over handleplanerne er vedlagt i bilag 3
 
Handleplanerne understøtter alle ét eller flere af indsatsmålene, og bidrager derigennem til den samlede effekt. Hovedparten af handleplanerne indeholder direkte kommunal deltagelse, mens enkelte udføres af eksterne aktører alene, f.eks. Mercantec og Viborgegnens Erhvervsråd.
 
Økonomiske forudsætninger og konsekvenser
De fleste af handleplanerne kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer på arbejdsmarkedsområdet, mens de andre kræver tilførsel af midler til området. De handleplaner, der kræver finansiering er oplistet i bilag 4. Såfremt alle de beskrevne initiativer gennemføres vil det fuldt indfaset (fra 2018) være tale om øgede udgifter i størrelsesordenen 6,55 mio. kr., og en forventet effekt på forsørgelsesudgifterne på 14,6 mio. kr. årligt.
 
Der blev ved budgetlægningen 2016-19 indarbejdet en effekt af omlægningen af indsatsen på overførselsområdet, herunder indsatsen overfor unge kontanthjælpsmodtagere:
 
Mio. kr.
2016
2017
2018
2019
Forventet yderligere mindreudgift på grund af omlægning af indsatsen på hele overførselsområdet
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
 
 
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre effekten af indsatsen og dermed realiseringen af den forudsatte besparelse. Blandt andet fordi refusionsomlægning, flere flygtninge mv. gør det vanskeligt at skille faktorernes virkning fra hinanden. Det er dog forvaltningens foreløbige vurdering, at der ikke er opnået realisering af den fulde besparelse, selv om omlægningen af indsatsen har haft positiv effekt.
 
De dele af handleplanen, der kræver yderligere investeringer vil derfor på det foreliggende grundlag ikke bidrage til yderligere gevinster, men skal ses som en forstærket indsats for at opnå den allerede budgetlagte gevinst.
 
Forvaltningen arbejder fortsat med at opgøre konsekvenserne, og vil derfor foreslå, at byrådet orienteres herom på temamødet den 22. juni, og at området følges nøje i de kommende måneder, herunder kommer der forventeligt nye oplysninger i forbindelse med økonomiaftalen, samt 2. budgetopfølgning, som fremlægges for udvalgene i uge 35.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller
 
at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager status på ”Quick Wins” indsatser til efterretning
 
at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter indsatserne beskrevet i handleplanerne
 
at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation på baggrund af udvalgets drøftelse anmoder forvaltningen om en samlet indstilling med forslag til økonomisk prioritering med henblik på endelig stillingtagen på udvalgets møde i uge 35
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 13-06-2016
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tog status på ”Quick Wins” indsatser til efterretning.
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøftede indsatserne beskrevet i handleplanerne.
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation anmodede på baggrund af udvalgets drøftelse forvaltningen om en samlet indstilling med forslag til økonomisk prioritering med henblik på endelig stillingtagen på udvalgets møde i uge 35.
Bilag

Sagsid.: 16/3687
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 13-06-2016
Der udarbejdes en sag til førstkommende møde vedr. eventuel udbygning af Arsenalet.