You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 23. januar 2017 kl. 09:00

Mødested M.1.11/rådhuset
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/3248
Resume
Udvalget besluttede på møde den 28. november 2016 at gennemføre en temadrøftelse om disruption på dagens møde.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller
 
1. at udvalget drøfter disruption i en kommunal kontekst
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 23-01-2017
1. Udvalget drøftede disruption i en kommunal kontekst.
 
Udvalget opfordrede til at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter emnet på deres kommende møde, og konklusionen fra disse drøftelser medtages på det kommende møde i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation. Udvalget opfordrede i øvrigt til, at disruption dagsordensfastsættes ifm. plankonferencen i marts eller evt. på en temadag.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Udvalget besluttede på møde den 28. november 2016 at gennemføre en temadrøftelse om disruption på dagens møde.
 
Som inspiration er vedlagt en artikel fra Væksthus for Ledelse fra 3. juni 2016: ’Hvad kan vi lære af disruption’, der kan ses som bilag nr. 1.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 17/3248
Resume
Sagen drejer sig om markedsføring af Viborg Kommune som Danmarks animationshovedstad ifm. den kommende indsamling - og TV-show ’Danmarks Indsamling’ den 4. februar 2017. Ideen er, at Viborg Kommune sammen med The Animation Workshop og Arsenalet udbyder et gavekort på 80.000 på lauritz.com, til udarbejdelse af en animeret præsentationsfilm.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter
 
1. om udvalget vil bevilge 1/3 af 80.000 kr. svarende til 26.667 kr. til medfinansiering af et gavekort til udarbejdelse af en animationsfilm, der udbydes på lauritz.com ifm. den kommende Danmarks Indsamling.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 23-01-2017
1. Udvalget bevilgede 1/3 af 80.000 kr. svarende til 26.667 kr. til medfinansiering af et gavekort til udarbejdelse af en animationsfilm, der udbydes på lauritz.com ifm. den kommende Danmarks Indsamling.

For at markedsføre initiativet udsendes snarest en pressemeddelelse.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Lørdag den 4. februar går Danmarks Indsamling over tv-skærmene for 11. gang på DR1 – direkte fra Svejsehallen på Refshaleøen i København. Værter er Ulla Essendrop og Mads Steffensen. Det er Danmarks Radio og Danmarks 12 største humanitære organisationer, der står bag Danmarks Indsamling. Formålet er at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at nå FNs Udviklingsmål.
 
DR har i år henvendt sig til landets kommuner for at præsentere en ny idé: Sæt din kommune på auktion. Auktionen bliver afviklet på Lauritz.com i perioden 20. januar til 4. februar 2017. Dette sker på en særlig auktionsside, hvor alle borgmestrenes/kommunernes auktioner kan findes. Tanken er, at kommunerne på den måde kan markedsføre en vare/en oplevelse, som er med til at fortælle, hvad der er interessant ved kommunen.
 
Alle kan byde på auktionerne, og man kan løbende følge auktionsbuddene. På danmarksindsamling.dk vil man ligeledes kunne finde oversigter over auktionerne, ligesom de vil blive markedsført på de sociale medier.
 
Ideen er, at Viborg Kommune benytter muligheden til at markedsføre sig som Danmarks animationshovedstad. Virksomheder og andre ’bydere’ får mulighed for at byde på et gavekort til at få produceret en animeret præsentationsfilm i en af virksomhederne på Arsenalet. Værdi: 80.000 kr. + moms. Mindstebud skal være på 25.000 kr. og det, der bydes, går til Danmarks Indsamling.
 
Der foreslås følgende finansiering: 1/3 fra Arsenalet og The Animation Workshop i fællesskab, 1/3 fra animationsstrategien (via de midler, der er afsat til markedsføring af animationsstrategien) og endelig 1/3 fra UHI.
 
Viborg Kommune (og animationssatsningen) har mulighed for at opnå omtale under TV-showet, men der er ingen garanti herfor. Viborg Kommune har dog frie muligheder for selv at kunne markedsføre gavekortet via kommunens medier m.m.
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Medfinansiering på 26.667 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 12/43471
Resume
I forbindelse med budgetlægning 2017 – 2020 har forvaltningen desværre overset og dermed ikke medregnet en varslet forhøjelse af det årlige kontingent til Midtjyllands EU-kontor (CDEU) på 1 kr. pr. indbygger fra 2017. Dette betyder, at 2017-budgettet til kontingent til Midtjyllands EU-kontor på 227.000 kr. ikke kan dække udgiften til 2017-kontingentet. Kontingentet vil stige fra 227.964 kr. i 2016 til forventeligt 329.555 kr. i 2017.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
1. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation bevilliger 102.555 kr. til dækning af 2017-kontingentforhøjelsen, og
2. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at kontingentforhøjelsen optages i budgettet fra 2018 og fremefter.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 23-01-2017
1. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation bevilgede 102.555 kr. til dækning af 2017-kontingentforhøjelsen, og
2. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstillede til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at kontingentforhøjelsen optages i budgettet fra 2018 og fremefter.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Midtjyllands EU-kontor (CDEU) blev etableret den 1. januar 2007 og er et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Kontoret er Midtjyllands repræsentation i Bruxelles med det formål at sikre, at regionen og dens aktører har det bedst mulige grundlag for at få konkret udbytte af de muligheder, som EU og europæiske samarbejder tilbyder.
 
Ejerkredsen finansierer kontoret ligeligt på baggrund af indbyggertal. Til og med 2016 har kontingentet været 2 kr. pr. indbygger i indeks 2007. Udover bidraget fra ejerkredsen har kontoret en egen indtjening på 15 – 25 % af basisbudgettet, hvilket er den højeste andel blandt de danske regionale kontorer i Bruxelles. Kontorets årlige budget har indtil nu været på ca. 8 millioner kr.
 
I 2015 vedtog bestyrelsen af Midtjyllands EU-kontor en ny strategi for 2015 – 2022, der kan ses som bilag nr. 1, og som lægger op til en mere ambitiøs tilgang til Bruxelles med udgangspunkt i de resultater, som kontoret har opnået i perioden 2007 – 2017. Siden 2007 har Midtjyllands EU-kontor bidraget til, at ca. 500 millioner kr. er bevilliget fra EUs støtteprogrammer til aktiviteter i Region Midtjylland. Der er også en høj grad af tilfredshed med samarbejdet hos kontorets samarbejdspartnere og ejerkredsen, samt tæt og løbende dialog med mange personer og aktiviteter i Midtjylland.
 
Der er en forventning om, at perspektiverne ved en aktiv tilgang til EU og europæiske samarbejder bliver større i fremtiden, og at konkurrencen om midler og opmærksomhed i EU vil stige. Kontoret oplever allerede denne konkurrence og vurderer, at selv en opretholdelse af status quo vil kræve en skærpet indsats. Flere regioner har allerede øget deres aktiviteter i Bruxelles.
 
En sådan øget indsats indebærer en kontingentforhøjelse for ejerkredsen (dvs. Region Midtjylland og de 19 kommuner) på 1 kr. pr. indbygger plus et øget tilskud fra Aarhus Universitet. For Viborg Kommunes vedkommende betyder dette en forhøjelse fra ca. 2,36 kr. pr. indbygger til ca. 3,36 kr. pr. indbygger. Viborg Kommunes bidrag i 2016 var 227.964 kr., og det forventede bidrag i 2017 er 329.555 kr. Dvs. en forventet forøgelse på 101.591 kr. i forhold til 2016. I budget 2017 er bidraget til Midtjyllands EU-kontor sat til 227.000 kr. eller 102.555 kr. mindre end det forventede bidrag i 2017.
 
Budgettet til internationale aktiviteter m.m. er i budget 2017 – 2020 blevet reduceret med lidt over 300.000 kr. pr. år. Det betyder, at i 2017 er budgettet til internationale aktiviteter på 188.000 kr., og det vurderes ikke, at dette budget kan bære Midtjyllands EU-kontors kontingentforhøjelse på ca. 100.000 kr. Reduktionen af budgettet til internationale aktiviteter i budget 2017 – 2020 skal blandt andet ses i sammenhæng med, at budgettet for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation blev øget i budget 2016 – 2019 (jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. juni 2016 angående Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område i forbindelse med budgetlægning 2017 – 2020, sag 3)
 
KKR Midtjylland indstillede på sit møde den 18. april 2016 at anbefale kommunerne at indarbejde et årligt beløb til et udvidet medlemsbidrag fra og med 2017 på 1. kr. pr. indbygger i forbindelse med budgetlægning 2017. Derudover blev kontingentforhøjelse samt andre vedtægtsændringer varslet på Midtjyllands EU-kontors ordinære generalforsamling den 29. april 2016. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger mod de varslede ændringer. Forvaltningen har desværre ikke fået medtaget varslingen om kontingentforhøjelse i budget 2017 – 2020.
 
Der afholdes i øjeblikket en skriftlig ekstraordinær generalforsamling angående de i 2016 varslede vedtægtsændringer, hvor det er muligt at fremsende indsigelser og kommentarer indtil 24. januar 2017.  Udover kontingentforhøjelsen vil vedtægtsændringerne også betyde, at Aarhus Universitet optages i ejerkredsen med fast plads i bestyrelsen. Aarhus Universitets kontingent er fastsat til 1 million kr. årligt og vil blive pristalsreguleret.
 
Pr. 1 januar 2016 forhøjede Region Midtjylland sit kontingent med 1 kr. pr. indbygger, og Aarhus Universitet forøgede også der sit faste bidrag til Midtjyllands EU-kontor.
 
Midtjyllands EU-kontors bestyrelse vurderer, at den forøgede indsats i Bruxelles vil have følgende effekter for ejerkredsen og aktører i Region Midtjylland:
-          Øget indsats på erhvervsområdet med flere internationale projekter for midtjyske virksomheder og mere EU-finansiering til dette.
-          Større helhedsindsats på fødevareområdet med internationalt perspektiv på det strategiske arbejde og klyngeudvikling samt større forudsætninger for EU-finansiering.
-          Større helhedsindsats på den internationale dimension af det sundhedsstrategiske område, sundhedsforskning samt velfærdsteknologi.
-          Styrket interessevaretagelse på forskningsområdet mhp. at bidrage til AUs ambitiøse målsætning for hjemtag af EU-midler under EUs forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 samt styrket sammenhængen mellem forskning og innovation til gavn for erhvervsudviklingen i Region Midtjylland.
-          Stærkere og mere robust organisering af kontoret med mulighed for højere grad af teamwork og dermed yderligere fagligt fundament.
-          Mere synlighed for kontoret i Midtjylland og for Midtjylland i Bruxelles samt bedre kommunikation og formidling.
 
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Kontingentet forventes opkrævet efter afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling og dermed vedtagelsen af de varslede vedtægtsændringer.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 16/11317
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation beslutter,
 
1. om udvalget vil medfinansiere 50.000 kr. til udvikling og realisering af samarbejdsprojektet mellem Frederiks Skole, foreningslivet i Frederiks og integrationsområdet.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 23-01-2017
1. Udvalget besluttede at medfinansiere 50.000 kr. til udvikling og realisering af samarbejdsprojektet mellem Frederiks Skole, foreningslivet i Frederiks og integrationsområdet, men gør samtidig opmærksom på, at bevillingen er 1-årig.
Sagsfremstilling
Historik
Intet
 
 
Inddragelse og høring
Intet
 
 
Beskrivelse
Der er til dagens møde indkommet en ansøgning til udvalgets vurdering:
 
-      ’Udvikling og realisering af samarbejdsprojekt mellem Frederiks Skole, foreningslivet i Frederiks og integrationsområdet’, der kan ses som bilag nr. 1.
 
 
Alternativer
Intet
 
 
Tidsperspektiv
Projektet realiseres fra medio 2017 til medio 2018
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation anmodes om at medfinansiere 50.000 kr. Indtil videre har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget 50.000 kr., og Børne- og Ungdomsudvalget har bevilget 100.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 16/65500
Sagsfremstilling
International strategi 2020: Viborg i verden – verden i Viborg
 
I februar 2016 besluttede Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, at der skulle udarbejdes et ’internationalt framework’ med det formål at sikre sammenhængen mellem eksisterende initiativer og strategiers internationale målsætninger samt at sikre, at disse understøtter hinanden og til stadighed ’spiller sammen’.
 
I forlængelse heraf drøftede Udvalget den 29. august 2016 et forslag til International Framework. Dette mundede ud i at der skulle udarbejdes et revideret oplæg.
 
Efterfølgende har der pågået dialog med eksterne aktører, især erhvervslivet, angående internationalisering. Det har vist, at der fra disses side er stor fokus på at øge den lokale og danske eksport samt antallet af eksporterende virksomheder. Derudover opleves der et voksende fokus på at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra både ind- og udland.
 
Endelig er det yderligere tydeliggjort, at sammenhængen mellem eksisterende initiativer og strategiers internationale målsætninger bør sikres, især Erhvervsstrategi 2020 og Uddannelsesstrategi 2015-2020 og deres målsætninger jf. ovenstående.
 
Samtidig peger en del i retning af at Viborg Kommune i fremtiden meget vel kan reducere antallet af politikker og strategier.
 
På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til ”International strategi 2020: Viborg i verden – verden i Viborg”.
 
Betegnelsen strategi er valgt frem for Framework for at undgå forvirring samt sikre en sammenhængende betegnelse i forhold til Viborg Kommunes øvrige strategier.
 
Den er inddelt i 5 temaer, som spiller sammen og understøtter hinanden: 1) Tiltrækning af investeringer, 2) Fremme lokal – og dansk eksport, 3) Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft og studerende, 4) Internationalt udsyn og indsigt, 5) Kommunal udvikling og vækst.
 
Hvert tema indeholder en konkret målsætning, som efterfølgende vil skulle omsættes til konkrete handleplaner og initiativer, som, hvor der er sammenhæng, komplimenterer og understøtter de handleplaner, der foreligger i forbindelse med Erhvervsstrategi 2020 og Uddannelsesstrategi 2015 – 2020.
 
Forvaltningen uddyber begrundelsen herfor nærmere på mødet.
 
 
 
Status på uddannelsesstrategien (udsat fra sidste møde)
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 23-01-2017
Udvalget besluttede, at det internationale arbejde fortsætter uændret, men der fremlægges ikke nogen ny international strategi i indeværende byrådsperiode. En kommende international strategi sammentænkes evt. med øvrige kommende strategier.
Bilag