You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 29. maj 2017 kl. 07:45

Mødested M.1.8/rådhuset
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Mette Nielsen, Stine Damborg
Fraværende Jens Rohde, Niels Dueholm
Bemærkninger Afbud fra Jens Rohde og Niels Dueholm

Sagsid.: 17/26819
Resume
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation skal drøfte evaluering af ”Animation i Viborg Kommune” og på den baggrund drøfte evt. videreførelse af Viborg Kommunes animationsstrategi.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events foreslår, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, hvorvidt en revideret og yderligere fokuseret strategi forlænges ud over 2017, idet animation indgår som et af tre prioriterede områder i Byrådets Udviklingsstrategi,

3. at indholdet i en forlænget strategi tager udgangspunkt i forslag til ny Masterplan for animation i Viborg Kommune, og

4. at Økonomi- og Erhvervsudvalget under forudsætning af at ville forlænge indsatsen efter 2017 drøfter forslag til finansiering heraf.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 29-05-2017
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at ”Evaluering af Viborg Kommunes animationsstrategi” tages til efterretning,

2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, hvorvidt en revideret og yderligere fokuseret strategi forlænges ud over 2017, idet animation indgår som et af tre prioriterede områder i byrådets Udviklingsstrategi,

3. at indholdet i en forlænget strategi tager udgangspunkt i forslag til ny Masterplan for animation i Viborg Kommune, og

4. at Økonomi- og Erhvervsudvalget under forudsætning af at ville forlænge indsatsen efter 2017 drøfter forslag til finansiering heraf.
 
I forhold til drøftelserne i Økonomi- og Erhvervsudvalget suppleres sagsfremstillingen med et 2-siders executive summary af Masterplan for animation.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Strategien ”Animation i Viborg Kommune” er vedtaget i 2014. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation besluttede den 23. maj 2016, at strategien ”Animation i Viborg Kommune” skulle fortsætte i 2017. Det blev samtidig besluttet, at evaluere strategien i foråret 2017 for at afklare en evt. videreførelse af strategien.
 
En evaluering af strategien er nu udarbejdet og kan ses som bilag nr. 1. Evalueringen viser, at strategiens mål om:
 
•    at anvende animation til løsning af kommunens dobbelte ambition om effektivisering og vækst
•    at øge efterspørgslen efter animation, og
•    at fastholde og udbygge det animationsbrand, som Viborg har opbygget
 
- alle er indfriede.
 
Samtidig oplister evalueringen en række anbefalinger til en fortsat kommunal indsats indenfor animation, herunder at:
 
-      animationsstrategien revideres/videreføres med udgangspunkt i det nuværende formål, 
-      det herudover drøftes, om der skal udpeges særlige indsatsområder i strategien,
-      animationsstrategien indgår som en del af en eventuel kommende masterplan for animation,
-      der fortsat afsættes en pulje til understøttelse af nye produktioner,
-      produktionerne i højere grad end hidtil skal understøtte den dobbelte ambition om vækst og effektivisering – og at potentialet skal synliggøres,
-      der udarbejdes et administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger til puljen,
-      der afsættes midler til fortsat ansættelse af en koordinator, og
-      organiseringen fortsætter uændret – idet boardet forventes at få en mere strategisk rolle i en videreført strategi.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/13906
Resume
Der gives på mødet en foreløbig afrapportering for arbejdet med udarbejdelse af en ”Masterplan for animation”.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
1. at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tager den foreløbige afrapportering om ”Masterplan for animation” til efterretning, og

2. at udvalget drøfter, om udvalget ønsker at belyse særlige områder frem mod en endelig analyse af det erhvervsmæssige potentiale i animation.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 29-05-2017
1. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation tog den foreløbige afrapportering om ”Masterplan for animation” til efterretning, og
2. udvalget ønskede ikke at belyse yderligere områder i analysen.
 
Til det kommende møde i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation suppleres den endelige rapport fra Seismonaut også med en analyse af de fysiske udvidelsesmuligheder omkring Arsenalet samt et case-studie fra den franske by Valence, der delvist kan sammenlignes med Viborg for så vidt angår animation.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation besluttede på møde den 28. november 2016 at bevilge 300.000 kr. til udarbejdelse af en ”Masterplan for animation”.
 
Masterplanen skal med udgangspunkt i status bidrage med følgende:
 
1.    Udarbejdelse af en analyse, der estimerer det erhvervsmæssige potentiale i animation, herunder udarbejde anbefalinger til, hvordan det erhvervsmæssige potentiale i animation i Viborg Kommune kan indfris.

2.    Under forudsætning af, at analysen viser behov for udvidelse af Arsenalet, skal der udarbejdes en fysisk-teknisk analyse - og en visualisering af lokale udvidelsesmuligheder.

3.    Endelig skal der udarbejdes en finansieringsoversigt med overslag over etableringsomkostninger og driftsøkonomi, herunder potentielle investorer i forbindelse med masterplanen.
 
Masterplan for animation skal udgøre et beslutningsgrundlag for fremtidig politisk prioritering og eventuelt investering indenfor området.
 
Virksomheden Seismonaut blev udvalgt til at udarbejde analysen, der estimerer det erhvervsmæssige potentiale i animation. En foreløbig analyse kan ses som bilag nr. 1, og udvalget kan beslutte, om det ønsker, at Seismonaut skal belyse særlige områder eller om der er elementer i analysen, som ønskes yderligere uddybet frem mod udarbejdelsen af en endelig analyse.
 
Anna Porse Nielsen, Seismonaut, deltager via Skype og præsenterer analysens drøftelser.
 
Den foreløbige analyse viser meget positive vækstscenarier for animation som erhverv, og såfremt de positive vækstscenarier skal understøttes, er der behov for udvidelse af Arsenalet. Endvidere identificerer analysen en række kritiske vækstfaktorer, der skal være til stede for at animation som erhverv udvikler sig positivt. Der er derfor i analysen udarbejdet en række anbefalinger til Viborg Kommune, The Animation Workshop, Arsenalet, Invest in Viborg, VIBORGegnens Erhvervsråd og Viborg Animations Festival.
 
Pt. udarbejder Seismonaut et case-studie vedr. Valence i Frankrig, der kan anvendes som referenceby til Viborg. Dette case-studie indgår i den endelige analyse, der drøftes på udvalgets møde den 19. juni 2017. 
 
På baggrund af analysens vækstscenarier, skal der nu udarbejdes en fysisk-teknisk analyse for eventuelle udvidelser af Arsenalet. Denne fysiske analyse vil indgå i den samlede masterplan for animation, der således foreligger til udvalgets møde den 19. juni 2017.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 16/11317
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter,
 
1. om udvalget vil bevilge 90.000 kr. til ANIDOX:YOUTH 2018.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 29-05-2017
1. Udvalget bevilgede 90.000 kr. til ANIDOX:YOUTH 2018 under forudsætning af, at den samlede finansiering tilvejebringes som beskrevet i sagsfremstillingen og at de endelige produkter i projektet kan anvendes til understøttelse af integrationsindsatsen for flere end alene deltagerne i projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Der er til dagens møde indkommet en ansøgning til udvalgets vurdering:
 
- ANIDOX:YOUTH 2018 - ’Integration gennem produktion af animation og dokumentarfilm’, der kan ses som bilag nr. 1.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Projektet forløber fra september 2017 til september 2018, hvor resultaterne præsenteres på VAF 18.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udvalget ansøges om medfinansiering på 90.000 kr. Animated Learning Lab har bevilget 60.000 kr., mens Det Danske Filminstitut er ansøgt om en bevilling på 70.000 kr.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/26402
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter,
 
1. om udvalget vil bevilge 250.000 kr. eller mindre til Viborg International Billboard Painting Festival 2017.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 29-05-2017
1. Udvalget bevilgede 100.000 kr. til Viborg International Billboard Painting Festival 2017 under forudsætning af, at arrangørerne sørger for, at billboards også udstilles i en eller flere byer udover Viborg by.
Sagsfremstilling
Historik
Udvalget har bevilget tilskud til festivalen på 100.000 kr. i 2015 og 2016.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Arrangørerne bag Viborg International Billboard Painting Festival 2017 har sendt ansøgning til Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation om støtte til afholdelse af dette års festival. Der ansøges om støtte på 250.000 kr. og ansøgningen kan ses som bilag nr. 1.
 
Viborg International Billboard Painting Festival 2017 er en del af arrangementerne i kulturbyåret, Aarhus 2017 med det overordnede tema ’Rethink’, der også vil præge årets udgave af festivalen. De traditionelle workshops foregår i år på sØnæs, mens de eksisterende billboards opstilles på en kunstrute mellem sØnæs og Randersvej i Viborg.
 
Arrangørerne bag Viborg International Billboard Painting Festival 2017 fremhæver, at årets festival vil være ekstraordinær og besøgsværdig, og at eventuel bevilget støtte fra udvalget primært anvendes til markedsføring. Denne markedsføring vil ifølge arrangørerne også komme Viborg Kommune til gode i form af medieomtale, mersalg, kreative aktiviteter m.v.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/26181
Resume
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller, at Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation drøfter
 
1. om udvalget vil medfinansiere 25.000 kr. til kortlægning af interesser, normer og vaner blandt brugergrupperne af Viborg Naturpark.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 29-05-2017
1. Udvalget besluttede ikke at medfinansiere 25.000 kr. til kortlægning af interesser, normer og vaner blandt brugergrupperne af Viborg Naturpark, idet der fra anden side i Viborg Kommune allerede er finansieret 25.000 kr. til projektet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
En gruppe borgere, der på frivillig basis arbejder med at etablere Viborg Naturpark, har henvendt sig til Viborg Kommune. Viborg Naturpark repræsenterer et område på 2.400 hektar med meget varieret natur. Området strækker sig fra Søndersø centralt i Viborg
og ud i en radius på ca. 6 km til Spangsdalen i nord, Nørreåen i øst og Vedsø i syd. Naturparken indeholder forskellige landskabs- og naturtyper, beboelse, landbrug, fritidsfaciliteter, kulturhistorie og fortidsminder. Desuden udmærker Viborg Naturpark sig ved sin bynære beliggenhed og danner således en god platform for et aktivt og engageret miljø for friluftsliv samt mulighed for rekreative områder.
 
Ideen med Viborg Naturpark er således at have arealer alle i princippet kan benytte, hvilket samtidig er en udfordring: Mountain-bikere har deres interesser, mens andre ønsker at studere fugle. Borgere går med deres hunde til luftning, mens andre føler sig forstyrret af dette.
 
Da grundideen for Naturparkens udvikling er samskabelse og frivillighed, er gruppen af borgere, der har henvendt sig til Viborg Kommune, interesserede i at få kontakt til 1-2 specialestuderende ved Antropologi, Institut for kultur og samfund ved Aarhus Universitet.
 
Udgangspunktet er, at de specialestuderende kan afdække de interesser, normer og vaner, som de forskellige borgergrupper repræsenterer. Alle grupper har det fælles mål at udnytte potentialet i den kommende naturpark, men samtidig ved de, at de risikerer at spænde ben for hinanden. Et akademisk speciale vil kunne afdække de interesser man har i området, og måske lede videre til et kommende frugtbart fællesskab.
 
Det vurderes, at såfremt to specialestuderende kan gøres interesserede i at afdække interesser, normer og vaner, skal der afsættes i alt 50.000 kr. til dækning af honorar, transportudgifter m.v.
 
Forvaltningen for Teknik & Miljø er interesserede i at bidrage med 25.000 kr. til projektet og vil i givet fald håndtere den løbende kontakt til den gruppe af borgere, der har henvendt sig til Viborg Kommune og de to specialestuderende.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 16/65559
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 29-05-2017
Formanden har været til forestillingen ”Ophelia” produceret af Musicalskolen i Viborg.
Sagsfremstilling
-Sagsid.: 16/65500
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 29-05-2017
1.    Der er foreløbig alene ansat netværkskoordinator i Rødkærsbro.

2.    Udvalget var meget tilfreds med relanceringen af torvehandlen på Nytorv.

3.     Der har nu været afholdt både seperate drøftelser og fællesmøde med Viborg Handel, Visit Viborg og VIBORGegnens Erhvervsråd. Alle parter står med samme udfordringer – f.eks. arbejdskraft, digitalisering og markedsføring. Der bliver udarbejdet et oplæg til en ny struktur for erhvervsfremme, som det nye byråd endeligt skal tage stilling til.

Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation den 24-04-2017
Begge punkter udsættes til førstkommende møde.
Sagsfremstilling
Punkt 1 og 2 er udsat fra sidste møde.

1.    Ansættelser i forlængelse af udvalgets støtte til integrationsprojekter i henholdsvis Rødkærsbro og Frederiks.

2.    Opfølgning på lancering af ny torvehandel i Viborg.
(Notat med foreløbig status på Viborgs nye torvedage/fødevaremarked ”Smag på Nytorv” vedlægges som bilag)

3.    Proces mod en ny struktur for erhvervsfremme.Bilag