You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 27. januar 2014 kl. 09:00

Mødested Loungen, The Animation Workshop
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Mette Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/4199
Sagsfremstilling
I Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3 fremgår det, at udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen selv fastlægger sin forretningsorden.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til forretningsorden for udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering (se bilag 1).
 
Heri beskrives blandt andet forhold vedrørende:
  • Udvalgets mødevirksomhed
  • Beslutninger og beslutningsprotokol
  • Delegation
  • Habilitet og tavshedspligt
 
Udkastet er baseret på den skabelon for udvalgenes forretningsordener, som også blev anvendt i den foregående byrådsperiode.
 
På baggrund af en ændring af styrelsesloven i december 2013 er der foretaget en mindre justering af udkastet, hvor følgende tekst er tilføjet i § 5 stk. 2:
 
Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af udkast til dagsorden til udvalgets medlemmer senest 4 hverdage forud for mødet. Sammen med udkast til dagsorden udsendes det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen.
 
Ændringen er helt i tråd med allerede eksisterende praksis i forvaltningerne, idet uddybende tekst og bilagsmateriale principielt altid udsendes med dagsordenen.
 
Følgende tekst udgår samtidigt i § 5 stk. 2
 
Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært udvalgsmøde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt udvalgsmedlemmerne – være tilgængeligt i udvalgets sekretariat i mindst 3 hverdage inden mødet.
 
Udkastet til standardforretningsorden forelægges udvalget til drøftelse og beslutning.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller
 
at        Udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering godkender udkast til forretningsorden
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 27-01-2014
Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering godkendte udkast til forretningsorden

Sagsid.: 14/4199
Sagsfremstilling
Af styrelsesvedtægten fremgår, at udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering har et meget bredt sagsområde og en horisontal tilgang til udvalgets arbejdsform.
 
For at sikre en strategisk velfunderet tilgang til udvalgets opgaveløsning, er der udarbejdet et dokument, der beskriver udvalgets arbejdsform m.v. samt prioritering af indsatsen i 2014-2015.
 
Dokumentet skitserer udvalgets arbejdsindhold (baseret på styrelsesvedtægten), udvalgets kommunikationspraksis, forslag til møderække med eksterne partnere i første halvdel af 2014 samt opstilling af et forslag til prioriterede indsatsområder i 2014 og 2015 (se bilag nr. 1).
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller
 
at        Udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering godkender arbejdsform m.v. samt prioritering af indsatsen i 2014-2015.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 27-01-2014
 
Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering drøftede arbejdsform m.v. og prioritering
af indsatsen i 2014-2015. Udvalget vil på baggrund af justeringer, herunder blandt andet:
 
Afsnit B: Udvalgets praksis
Overveje om der tildeles ordførerskaber indenfor de enkelte temaer i udvalgets arbejdsområde
 
Afsnit C: Vidensfundament for udvalgets arbejde
Have mere fokus på iværksætteri, der foregår i regi af VIBORGegnens Erhvervsråd
 
Afsnit D: Udvalgets prioriterings- og arbejdsplan 2014-2015
Sammenfletning af punkterne 3 og 5
Udfoldning af punkt 7
 
- drøfte indholdet på det kommende møde
Bilag