You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 3. marts 2014 kl. 09:00

Mødested Agro Business Park
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm
Fraværende Stine Damborg Pedersen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/13437
Sagsfremstilling
Der afholdes fra kl. 9.00 - 10.00 møde mellem repræsentanter fra Agro Business Park og Udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering.
 
Fra 10.00 til 11.00 afholdes møde mellem repræsentanter fra AU Foulum og Udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering.
 
På begge møder gennemføres en rundvisning og der gives et oplæg om aktuelle problemstillinger og udfordringer i relation til emnet:
 
Grøn teknologi og bæredygtig produktion, fra forskning til virksomhed og virksomhedsklynger
 
Mødet indledes hos Agro Business Park, Niels Pedersens Alle 2, 8830 Tjele
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
at orienteringen fra Agro Business Park og AU Foulum tages til efterretning, og
at der på mødet drøftes muligheder i relation til samarbejdet mellem Viborg Kommune og Agro Business Park og AU Foulum
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 03-03-2014
Udvalget tog orienteringen fra Agro Business Park og AU Foulum til efterretning, og drøftede på mødet muligheder i relation til samarbejdet mellem Viborg Kommune og Agro Business Park og AU Foulum.
 
Direktør i Agro Business Park Lars Visbech Sørensen holdt oplæg om Agro Business Park, og projektchef Lars Horsholt Jensen fra Biocluster.DK holdt oplæg om Biocluster.DK-projektet, som Viborg Kommune medfinansierer. Chefkonsulent Claus Bo Andreasen holdt oplæg om AU Foulum.
 
På baggrund af drøftelserne udarbejder AU Foulum notat til udvalget om konkrete mulige samarbejdsprojekter.

Sagsid.: 14/13437
Sagsfremstilling
Af styrelsesvedtægten fremgår, at udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering har et meget bredt sagsområde og en horisontal tilgang til udvalgets arbejdsform.
 
For at sikre en strategisk velfunderet tilgang til udvalgets opgaveløsning, er der udarbejdet et dokument, der beskriver udvalgets arbejdsform m.v. samt prioritering af indsatsen i 2014-2015. Dokumentet skitserer udvalgets arbejdsindhold (baseret på styrelsesvedtægten), udvalgets kommunikationspraksis, forslag til møderække med eksterne partnere i første halvdel af 2014 samt opstilling af et forslag til prioriterede indsatsområder i 2014 og 2015 (se bilag nr. 1).
 
På baggrund af drøftelserne på mødet den 27. januar 2014 fremlægges revideret forslag til beskrivelse af udvalgets arbejdsform m.v. samt prioritering af indsatsen 2014-2015
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
at udvalget godkender arbejdsform m.v. samt drøfter prioritering af indsatsen 2014-2015.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 03-03-2014
Udvalget godkendte arbejdsform m.v. samt drøftede prioritering af indsatsen 2014-2015.
 
Udpegning af eventuelle ordførerskaber afventer mødet i juni.
Bilag

Sagsid.: 14/13437
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstillede på deres møde den 19. februar 2014, at Byrådet på deres møde den 26. februar 2014 godkender forslag til ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune.
 
Strategien er opbygget med 4 temaer, 8 målsætninger og 4 milepæle (se bilag nr. 1)
 
I oplægget til Byrådets drøftelser indgår, at ansvaret for de enkelte målsætninger placeres hos de relevante aktører, som arbejder med de enkelte temaer.
 
Såfremt Byrådet godkender forslag til erhvervsstrategi får Udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering ansvaret for målsætning nr. 4:
 
"Vi (Viborg Kommune red.) skal fortsat være en stærk uddannelseskommune med uddannelser, der imødekommer nutidens og fremtidige behov. Dette sker i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, Aalborg - og Aarhus Universitet m. fl."
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
at udvalget tager en indledende drøftelse af, hvorledes udvalget vil håndtere ansvaret for erhvervsstrategiens målsætning 4.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 03-03-2014
Udvalget tog en indledende drøftelse af, hvorledes udvalget vil håndtere ansvaret for Erhvervsstrategiens målsætning 4.
 
Erhvervsstrategien drøftes samlet på det kommende møde. I den forbindelse kommer hvert udvalgsmedlem med indspil til hvilket input, man hver især kan bidrage med.
 
Efter mødet med VIBORGegnens Erhvervsråd den 28. april tages der stilling til, hvorledes det konkrete ansvar for Erhvervsstrategiens målsætning 4 håndteres.
Bilag

Sagsid.: 14/13437
Sagsfremstilling
U2I søger i samarbejde med Teknisk Udvalg og Kulturudvalget samt Viborg Handel og Viborg Stifts Folkeblad at afholde konference den 17. marts 2014. Konferencen har overskriften: Hvordan skaber vi innovation, vækst og udvikling i Viborg midtby her og nu og på længere sigt? Se bilag 1 for skitse til eventuelt program.
 
Der er tale om et konferenceforløb, som strækker sig frem til sommeren 2015. Udgangspunktet tages i Viborg, men med samme tema skal konferencerne også afholdes i byer som f. eks. Stoholm, Karup, Frederiks, Bjerringbro, Rødkjærsbro, Møldrup og Skals i efteråret 2014 og foråret 2015.
 
I Viborg planlægges 2 møder. Det første møde er som beskrevet ovenfor. Andet møde afholdes også i Viborg, men alle detailhandelsaktører i Viborg Kommune inviteres. Fokus vil her være på e-handel, samt uddannelse og butiksinnovation.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
at udvalget godkender deltagelse i Midtbykonference den 17. marts 2014.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 03-03-2014
Udvalget godkendte deltagelse i Midtbykonference, der sandsynligvis afholdes den 14. april i stedet.
 
Kulturudvalget har godkendt deltagelse, og det forventes også, at Teknisk Udvalg deltager. Der afholdes møde med repræsentanter for de involverede udvalg og VIBORGegnens Handelsråd vedr. planlægning af eventuelle yderligere møder og deres placering.
Bilag