You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 31. marts 2014 kl. 09:00

Mødested M.4.3/rådhuset
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/20624
Sagsfremstilling
Der afholdes dags dato kl. 9.30 temamøde mellem Udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering og en række aktører, interne og eksterne, der udfører eller er involveret i internationale opgaver.
 
Mellem 9.00 og 9.30 gives forinden en intern orientering.
 
 
Program:
 
 
9.00 Internationalisering i Viborg Kommune v / Erhvervs- og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen
_________________
 
9.30 Gæster ankommer 
 
9.30 Velkomst og præsentation af udvalget v/ Udvalgsformand Jens Rohde
 
9.40 Case v/ Adm direktør og partner Michael R Mourier, KPF Arkitekter og Administrationschef Tina Schmidt, Boligselskabet Sct Jørgen
 
10.00 Fokus Jordan v/ International projektleder Henrik Holmskov
 
10.15 Case v/ Afdelingschef Lise Mejlhede Kjeldberg, Dania
 
10.30 Diskussion / dialog
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller
 
at udvalget tager orienteringen om aktuelle temaer i den internationale satsning i Viborg Kommune til efterretning
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 31-03-2014
Orienteringen blev taget til efterretning,

Sagsid.: 14/20961
Sagsfremstilling
Jf. Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune udarbejder U2I forslag og foretager indstilling til Byrådet vedrørende politikker og strategier omkring bl. a. internationalt samarbejde.
 
Viborg Kommune udarbejdede tilbage i 2009 ”Politik for internationalisering”, der kan ses som bilag.
 
Som udgangspunkt for arbejdet i indeværende byrådsperiode, skal udvalget beslutte, om udvalget vil revidere den eksisterende ”Politik for internationalisering”, eller om der skal udarbejdes en ny international strategi for Viborg Kommune.
 
Uanset om den eksisterende politik skal revideres, eller om der skal formuleres en ny international strategi, så kan udgangspunktet tages i udvalgets eget arbejdsprogram for første halvår 2014. Det fremgår heraf, at: ”Der skal endvidere afdækkes muligheder for at afholde en årlig international konference for aktører i Viborg Kommune, herunder virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.v. Formålet er at sikre øget løbende internationalisering og ikke mindst dialog herom, og samtidig skabe nye lokale samarbejder med fokus på internationale aktiviteter - f.eks. internationalt samarbejde mellem en virksomhed og en uddannelsesinstitution!
 
Fokus i en ny international strategi/politik SKAL være erhvervs- og uddannelsesunderstøttende”.
 
Der er en række mulige tilgange ift. en kommende opgave med politikrevision/formulering af ny strategi:
 
U2I kan f. eks. beslutte, at udvalget vil afholde en international konference og fra konferencen få input til politikrevision/politikformulering.
 
U2I kan også beslutte at invitere en mindre kreds fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner til at komme med input til politikrevision/politikformulering og derefter på en konference præsentere et udkast til revideret politik eller udkast til ny international strategi.
 
U2I bør også overveje, om fokus i en revideret politik eller ny formuleret strategi skal være rettet mod eksterne internationale aktiviteter eller om fokus også skal være på internationalt relaterede aktiviteter internt i Viborg Kommune såsom modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft, de mange internationale studerende i Viborg Kommune og f. eks. Integrationsrådet.
 
Tidsmæssigt kunne det forestående arbejde med revision af ”Politik for internationalisering”/formulering af ny international strategi ligge som et prioriteret indsatsområde umiddelbart efter sommerferien og dermed umiddelbart efter at U2I har gennemført alle forårets møder med relevante aktører i Viborg Kommune
 
Udgangspunktet for en drøftelse om internationalisering må også tages med baggrund i byrådsbeslutningen om internationalt samarbejde, der er vedlagt som bilag. Der er endvidere vedlagt bilag om bl. a. velfærdsydelser og velfærdsteknologi som systemeksport.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at U2I tager en indledende drøftelse af hvorvidt udvalget ønsker at revidere ”Politik for internationalisering” eller, om udvalget ønsker at formulere en ny international strategi, og
 
at U2I tager en indledende drøftelse af tidsplan og proces i relation til dette
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 31-03-2014
Der ønskes udarbejdet en ny International politik.  Der videreudvikles på elementer fra eksisterende politik om internationalisering.
 
Der søges afholdt en international konference i efteråret 2014 hvor de forskellige interessenter indbydes til at komme med input til den nye Internationale politik.
Bilag

Sagsid.: 14/20598
Sagsfremstilling
Deltagelse i uddannelsesnetværket, Xarxa FP
 
 
Der er tale om et netværk mellem byer med tilhørende erhvervsskoler og erhvervskontorer, der blev etableret i 1999 mellem Barcelona og Lyon og i dag omfatter mere end 20 europæiske stor- og mellemstore byer fra Nord- til Sydeuropa. Indtil vider dog ingen danske.
 
Netværket er fokuseret på udveksling af elever fra merkantile uddannelser, primært EUD-uddannelserne.
 
Mercantec har et stort ønske om at deltage i netværket, da de mener, det vil styrke deres muligheder for elevudvekslinger. Men det er således kommunen, der skal stå som formel deltager, selv om langt hovedparten af aktiviteterne, som følger af deltagelsen i netværket, vil ligge hos Mercantecs i forhold til elevudveksling.
 
Herudover vurderes det, at deltagelsen vil give Viborg Kommune et netværk Europa, som kan blive til gavn for også andre lokale aktører uddannelses- såvel som erhvervsmæssigt.
 
Der udveksles i alt i omegnen af 500 personer årligt. Det koster 600 EURO at være medlem om året, og det forventes, at man deltager i en årlig generalforsamling. Derudover forventes det, at man synliggør vores by/kommune og vore interesserede virksomheder i netværket og altså deltager i relevant udveksling af lærere og elever.
 
Viborg Kommune v/Erhverv og Udvikling deltog sammen med repræsentanter fra Mercantec og VER for nylig som observatører i Xarxas årlige generalforsamling, hvor der typisk deltager udvekslingsansvarlige og internationale koordinatorer fra medlemsbyerne og deres relevante erhvervsuddannelser. Deltagelsen i generalforsamlingen bekræftede perspektiverne i at søge optagelse som medlem i netværket.
 
I forbindelse med en eventuel ansøgning om optagelse kan det overvejes, om Viborg inden for de kommende skal tilbyde at være vært for den årlige generalforsamling
 
Beslutter Viborg Kommune at indvillige i at deltage, vil der blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune, VER, Mercantec der bl.a. fastlægger arbejdsfordeling mv.
 
 
 
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at Udvalget for uddannelse, iværksætteri og internationalisering tilslutter sig at Viborg Kommune søger om optagelse i netværket Xarxa FP.
 
at Viborg Kommune i forbindelse med en ansøgning om optagelse i netværket tilbyder at være vært for generalforsamling inden for de kommende to år.
 
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 31-03-2014
Indstilling godkendt.

Sagsid.: 14/20672
Sagsfremstilling
U2I besluttede på møde den 3. marts 2014 at deltage i midtbykonferencen, der arrangeres i samarbejde med Viborg Handel og Viborg Stifts Folkeblad, og afholdes den 14. april 2014.
 
Der foreligger nu en invitation og et program for konferencen, der kan ses som bilag nr. 1.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at U2I tager programmet for midtbykonferencen den 14. april 2014 til efterretning.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 31-03-2014
Indstilling godkendt
Udvalget tilslutter sig Handelsrådets ønske om at konferencen er målrettet medlemmerne.
Formanden og direktøren for henholdsvis Viborg Egnens Erhvervsråd og Visit Viborg indbydes.
Bilag