You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 26. maj 2014 kl. 10:00

Mødested M.1.11/rådhuset
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Mette Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/32919
Sagsfremstilling
I samarbejde med Viborg Handel afholdt U2I, Teknisk Udvalg og Kulturudvalget den 14. april 2014 Midtbykonference. Den 29. april blev der endvidere afholdt møde mellem repræsentanter fra de 3 politiske udvalg og bestyrelsen i Viborg Handel.
 
En af konklusionerne fra dette møde var, i lighed med ønskerne frembragt på Midtbykonferencen, at alle parter var enige om, at det kraftigt ville forskønne gågadesystemets nye fysiske udtryk, at der blev opstillet beplantning i gågadesystemet i Viborg.
 
Efterfølgende har der været afholdt møde på administrativt plan mellem forvaltningen og Viborg Handel. På dette møde aftaltes det, at der i en periode som forsøg skulle opstilles kasser med beplantning i gadebilledet. Der er taget billeder af disse opstillinger, der kan ses som bilag nr. 1. Viborg Handel og flere handlende udtrykker stor begejstring for kasserne med beplantning.
 
De opstillede kasser er produceret lokalt af institutionen Nørremarken, der er en institution for borgere med psykiske lidelser. Nørremarken har mulighed for at producere et tilstrækkeligt antal kasser inden sommerferien. Nørremarken kan ligeledes, mod betaling, stå for løbende vedligehold af plantekasserne og udskiftning af beplantning.
 
Der kan tænkes to modeller for indkøb af kasser.
 
Model 1 består af 100 dobbeltkasser og 100 enkeltkasser for at hele gågadesystemet er dækket. Disse kan, inklusive jord, beplantning og opsætning erhverves for ca. 340.000 kr. Vedligehold det første år med ugentlig service og vinterklargøring mm. vil i 2014 koste ca. 105.000 kr. Prisen for den årlige tilplantning og opsætning, samt vedligehold mm. vil herefter beløbe sig til ca. 165.000 kr. om året.
 
Model 2, en mindre model, består af 75 dobbeltkasser og 50 enkeltkasser til opsætning i gågadesystemet. Disse kan, inklusive jord, beplantning og opsætning erhverves for 225.000 kr. Vedligehold det første år med ugentlig service og vinterklargøring mm. vil i 2014 koste ca. 70.000 kr. Prisen for den årlige tilplantning og opsætning, samt vedligehold mm. vil herefter beløbe sig til ca. 110.000 kr. om året.
 
Nørremarken er i stand til at udføre de nævnte opgaver mod betaling.
 
U2I har gennem sin bevilling mulighed for at finansiere indkøb og opstilling af kasser til beplantning. Teknisk Udvalg har mulighed for at anvise lagerkapacitet til opbevaring af kasserne til beplantning i vinterhalvåret. Da kasserne til beplantning samtidig vurderes at være et stort ønske fra - og stort aktiv for Viborg Handel, foreslås det, at der i følge aftale med Viborg Handel indgås nærmere aftale om fordelingen af de årlige driftsudgifter til løbende vedligehold, service mm.
 
Det vurderes, at en eventuel investering i kasser til beplantning vil være et af resultaterne af den tætte og forbedrede dialog med detailhandlen i Viborg. Beplantning i gadebilledet vil løfte gågadesystemets attraktivitet og højne potentialet for, at der kan ske en vækst i detailhandlen.
 
U2I forelægges dermed en indstilling om finansiering af indkøb og opstilling af kasser til beplantning, mens Teknisk Udvalg forelægges en indstilling om anvisning af lagerkapacitet til opbevaring.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at U2I tager stilling til, om udvalget vil bevilge midler til indkøb og opstilling af kasser til beplantning i gågadesystemet i Viborg, og
at U2I i givet fald tager stilling til, om der skal bevilges midler til en model 1 eller model 2
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 26-05-2014
Udvalget besluttede at bevilge midler til projektet. U2I bevilgede midler til model 1.

Sagsid.: 14/17159
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner opgjort antallet af internationale studerende og ikke mindst udviklingen i antallet af internationale studerende i Viborg Kommune. Et notat om denne opgørelse kan se som bilag nr. 1.
 
Opgørelsen viser bl. a. at antallet af internationale studerende i perioden fra 2011 til 2014 har været kraftigt stigende, og at de internationale studerende kommer fra både EU-lande og lande udenfor EU.
 
Således er der samlet set sket en stigning på 41% i antallet af internationale studerende på hhv. AU Folum, TAW, Erhvervsakademi Dania og VIAUC fra 2011 til 2014, men tallene afslører store interne forskelle mellem uddannelsesinstitutionerne.
 
Der er nu studerende fra 66 forskellige lande i Viborg Kommune. De studerende på hhv. Erhvervsakademi Dania og VIAUC kommer primært fra de østeuropæiske EU-lande. På TAW, som tiltrækker studerende fra mere end 25 lande, er de mest fremtrædende lande hhv. Brasilien, Frankrig og Sverige. På AU Foulum er største gruppe af internationale studerende fra Kina.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at U2I tager orienteringen om internationale studerende i Viborg Kommune til efterretning.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 26-05-2014
Udsættes til næste møde.
Bilag

Sagsid.: 14/32920
Sagsfremstilling
Temamøde: Erhvervslivets uddannelses- og efter-/videreuddannelsesbehov.
 
Der afholdes dags dato i tidsrummet fra kl. 10.00 til 12.00 temamøde om "Erhvervslivets uddannelses- og efter-/videreuddannelsesbehov. Hvordan får vi udbud og efterspørgsel til at matche hinanden?".
 
Mødet afholdes med repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner og VIBORGegnens Erhvervsråd.
 
Program:
 
10.00 - 10:20 Oplæg om uddannelse- og efter-/videreuddanelser på Mercantec ved Direktør Kirsten Holmgaard og Vicedirektør Mette Selchau       
 
10.20 - 10.40 Oplæg om uddannelse- og efter-/videreuddanelser på VIAUC ved leder af studenterhuset Erik Løvgren Brejner, Chefkonsulent Finn Skøtt, Videreuddannelse og Kompetenceudvikling og Uddannelsesleder og campuskoordinator Kirsten M. Bjerg
 
10.40 - 11.00 Oplæg om uddannelse- og efter-/videreuddanelser på DANIA ved Rektor Lis Randa
 
11.00 – 11.10 Kanaler for erhvervslivets efterspørgsel efter uddannelse og efter-/videreuddannelse ved Erhvervsdirektør Henrik Hansen
 
11.10 - 12.00 Fælles drøftelse med fokus på hvorledes Viborg Kommune, uddannelsesinstitutionerne og VIBORGegnens Erhvervsråd kan understøtte hinanden i målet om at matche udbud med efterspørgsel efter uddannelse og efter-/videreuddannelse. 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen fra Mercantec, VIAUC, Dania og VIBORGegnens Erhvervsråd til efterretning, og
at udvalget drøfter hvorledes udvalget samt uddannelsesinstitutionerne og VIBORGegnens Erhvervråd fremadrettet kan understøtte hinanden i at matche udbud og efterspørgsel indenfor uddannelse og efter-/videreuddannelsesområdet.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 26-05-2014
Orienteringer fra uddannelsesinstitutioner og Erhvervsrådet blev taget til efterretning.
 
Drøftelser med uddannelsesinstitutioner m.fl. genoptages på møde i 2. halvår af 2014. Der søges til den kommende drøftelse udarbejdet oversigter over mulige indsatsområder og handlinger.