You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 16. juni 2014 kl. 09:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Jens Rohde, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen
Fraværende Mette Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/36724
Sagsfremstilling
U2I har gennem udvalgets første halve år tilegnet sig viden om udvalgets fokusområder. Igennem perioden januar til juni 2014 har udvalget koncentreret beskæftiget sig med:
 
-          Animation, med fokus på udvalgets ansvar for ”Animation i Viborg Kommune” og samarbejdet med hhv. TAW og Arsenalet.
-          Grøn teknologi og bæredygtig produktion, med fokus på de aktiviteter, der foregår i Foulum og samarbejdet med AU Foulum og Agro Business Park
-          Viborgs fremtidige internationale satsning med fokus på systemeksport og de internationale aktører i Viborg Kommune
-          Udvikling i Viborg med fokus på at skabe sammenhæng i indsatsen mellem de eksterne udviklingsaktører, der findes i Viborg Kommune
-          Erhvervslivets uddannelses- og efter/videreuddannelsesbehov med fokus på at skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på erhvervsuddannelsesområdet.
 
Udvalget har endvidere i samarbejde med Teknisk Udvalg, Kulturudvalget og Viborg Handel afholdt Midtbykonference for Viborg midtby og efterfølgende finansieret indkøb og opstilling af en række kasser til udendørs beplantning i gågadesystemet i Viborg.
 
Udvalget mangler stadig at drøfte indsatsområdet ”iværksætteri”, men det afventer første møde efter sommerferien.
 
På dagens møde opsamles forårets indsamlede viden og informationer fra de forskellige temamøder mhp. udarbejdelse af fremadrettet arbejdsplan for udvalget, herunder eventuel afholdelse af seminarer m.m.
 
Den fremadrettede arbejdsplan for udvalget sker med udgangspunkt i ”Mål og Midler”, der er et centralt dokument i Viborg Kommunes dialogbaserede styringsmodel. Det er et dokument, som samler oplysninger om målsætninger og økonomi i ét dokument. På otte sider gives der for hvert politikområde et overblik over, hvad de ansvarlige udvalg og forvaltningschefer skal styre efter.
 
Ud over den mere langsigtede arbejdsplan i forbindelse med ”Mål og ”Midler” foreslås udvalgets arbejdsplan for 2. halvår 2014 drøftet, således arbejdsplanen kan vedtages på kommende møde.
 
”Mål og Midler” udarbejdes af udvalgene i forårsmånederne og indgår i Byrådets budgetdrøftelser i august. Endelig godkendelse sker af Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget. ”Mål og Midler” er også den skabelon, som der rapporteres efter i regnskabet.
 
Der er i bilag 1 udfyldt standardoplysninger, der følger dokumentet ”U2I arbejdsform m.v.” godkendt på udvalgets møde den 3. marts 2014. De politiske prioriteringer skal drøftes på mødet. Formanden vil selv på mødet fremlægge forslag, men opfordrer også udvalgets medlemmer til selv at fremkomme med konkrete, argumenterede forslag til arbejdsplan for udvalget.
 
En vejledning til ”Mål og Midler” kan ses som bilag 2.
 
 
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at U2I drøfter mødeplan og indhold for 2. halvår 2014
 
at U2I drøfter de politiske prioriteringer i ”Mål og Midler”
 
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 16-06-2014
U2I drøftede mødeplan og indhold for 2. halvår 2014 samt de politiske prioriteringer i ”Mål og Midler”.
 
Der var ved mødet enighed om, at U2I skal have fokus på de områder, hvor udvalget kan understøtte de eksterne aktørers driftsvilkår. Afholdelse af konferencer kan tages i brug i forbindelse med formulering af konkrete målsætninger. Der var derfor, for udvalgets egne ansvarsområder, enighed om følgende:
 
Animation
Der opstilles en målsætning om, at Viborg skal være Europæisk Animationshovedstad i 2017. Samtidig kan der opstilles målsætninger om brugen af animation i de enkelte udvalg.
 
Internationalisering
Der afholdes konference februar/marts 2015 med fokus på at formulere en ny international strategi, der tager sit udgangspunkt i, hvorledes internationalisering kan understøtte Viborg Kommunes vækstdagsorden
 
Erhvervslivets efter-/videreuddannelsesbehov
Der afholdes konference med temaet november 2014. De lokale repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet inviteres med til udvalgsmødet den 11. august 2014.
 
Iværksætteri
Afventer temamøde i anden halvdel af 2014
 
Øvrige
Dialogen, samarbejdet og målsætningerne med Viborg Handel skal løftes kvalitativt. Der planlægges afholdt møde med bestyrelsen i Viborg Handel på udvalgsmødet den 11. august mhp. evt. at etablere kompetenceudviklingsforløb for detailhandlen.
 
Der laves evt. et projekt, der skal lave en ny ”fortælling” om landbruget og dets betydning i videnssamfundet til oplysning og undervisning. Fokus kunne være på det bæredygtige landbrug med global betydning indenfor bæredygtig produktion i hele værdikæden med tilhørende industri og energiproduktion. Et projekt kan evt. søges udarbejdet sammen med Landbrug og Fødevarer samt Biocluster.dk
 
Udvalgets beslutninger indskrives i ”Mål og Midler” og forelægges dermed til fornyet behandling på udvalgsmødet den 11. august 2014.

Sagsid.: 14/17159
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner opgjort antallet af internationale studerende og ikke mindst udviklingen i antallet af internationale studerende i Viborg Kommune. Et notat om denne opgørelse kan se som bilag nr. 1.
 
Opgørelsen viser bl. a. at antallet af internationale studerende i perioden fra 2011 til 2014 har været kraftigt stigende, og at de internationale studerende kommer fra både EU-lande og lande udenfor EU.
 
Således er der samlet set sket en stigning på 41% i antallet af internationale studerende på hhv. AU Folum, TAW, Erhvervsakademi Dania og VIAUC fra 2011 til 2014, men tallene afslører store interne forskelle mellem uddannelsesinstitutionerne.
 
Der er nu studerende fra 66 forskellige lande i Viborg Kommune. De studerende på hhv. Erhvervsakademi Dania og VIAUC kommer primært fra de østeuropæiske EU-lande. På TAW, som tiltrækker studerende fra mere end 25 lande, er de mest fremtrædende lande hhv. Brasilien, Frankrig og Sverige. På AU Foulum er største gruppe af internationale studerende fra Kina.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at U2I tager orienteringen om internationale studerende i Viborg Kommune til efterretning.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 26-05-2014
Udsættes til næste møde.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 16-06-2014
U2I tog orienteringen om internationale studerende i Viborg Kommune til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 12/43471
Sagsfremstilling
Central Denmark EU Office har elektronisk udsendt sin årsrapport for 2013:
 
Central Denmark EU er Midtjyllands EU Kontor i Bruxelles og stiftet i 2006. Kontoret drives i fællesskab af Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen og samarbejder med alle typer af organisationer og institutioner i Midtjylland; kommuner, regioner, erhvervsorganisationer, klynger, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt eksempelvis kultur- og turismeinstitutioner. Blandt aktiviteter og ydelser i forhold til disse aktører er bl.a.:
  • at rådgive og informere om EU forhold
  • at arbejde på EU medfinansierede projekter og ansøgninger
  • at skabe forbindelser til andre europæiske regioner gennem netværk og partnersøgninger
  • at varetage Region Midtjyllands EU-politiske interesser
En af Central Denmarks vigtigste roller er at bidrage til internationaliseringen af Midtjylland gennem deltagelse i europæiske netværk og sammenslutninger til gavn for virksomheder, institutioner og myndigheder i hele regionen. Central Denmarks har således netværk og kontakter i EU’s institutioner og særligt i Europa-Kommissionen og Europa–Parlamentet. I Bruxelles er over 350 europæiske regionskontorer repræsenteret, og generelt opruster danske kommuner og regioner i disse år deres tilstedeværelse i Bruxelles.
 
Ud over beretning og tal giver årsrapporten via en række konkrete cases et indblik i og beskriver spændvidden i de projekter, Central Denmark EU – og dermed og kommuner og regionen - arbejder med.
 
Viborg Kommune er i løbende dialog med Central Denmark sekretariatet om konkrete muligheder og projekter i EU. Konkret er Viborg Kommune for nuværende med i to EU-projekter; Wood Foodprint, der omhandler omdannelse af tomme og nedlagte erhvervsbygninger (Banebyen) samt Power to Resist, der fokuserer på ændringer af unges alkoholvaner (årsrapporten side 13).
 
Herudover indgår en række små- og mellemstore virksomheder i Viborg Kommune i iFacilitator, der er et tiltag, hvor Central Denmark EU bistår midtjyske virksomheder med at realisere teknologiske udviklingsprojekter fra ide stadiet til eventuel EU-ansøgning.
Desuden forventes det, at Viborg Kommune via en samlet midtjysk ansøgning i Central Denmark EU regi opnår en betydelig støtte til teknisk rådgivning og support i forbindelse med energibesparende tiltag fra EU’s ELENA-initiativ.
 
Herudover har Viborg Kommune de seneste fire-fem år været involveret i flere EU-finansierede projekter: Best Energy-projektet 2009-12 omkring energioptimering af rådhuset, projekt Modtagelse og Fastholdese af udenlandsk arbejdskraft I og II 2009-2013, Interreg-projektet Nordiske Cykelbyer samt flere skole- og udvekslingsprojekter under EU’s uddannelsesrettede programmer.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 16-06-2014
U2I tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 12/12142
Sagsfremstilling
Til orientering vedlægges referat fra møde i Dialogforum den 2. juni 2014.
Indstilling
Direktøren for Kultur, Service og Events indstiller,
 
at orienteringen tages efterretning.
Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 16-06-2014
U2I tog orienteringen til efterretning.
 
Stine Damborg Petersen blev valgt til suppleant for Jens Rohde i forbindelse med møderne i Dialogforum.
Bilag