You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 5. februar 2014 kl. 09:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Hans Stavnsbjerg
Bemærkninger

Sagsid.: 14/1652
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at  opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 05-02-2014
 
 
Taget til efterretning

Sagsid.: 14/1656
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at  orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 05-02-2014
Formanden og næstformanden har været til møde med borgmesteren, hvor følgende emner blev drøftet med borgmesteren
 
-      Viborg Ældreråd ønsker mere orientering og mindre styring
-      Pulje på Finansloven til løft af ældreområdet på 16,7 mill. kr
-      IT-udstyr – et vigtigt redskab for arbejdet i Ældrerådet
-      Anvendelse af Viborg Kommunes logo (byvåbnet) – Ældrerådet må ikke anvende logoet, da det signalere myndighed
-      Viborg Ældreråd ønsker mere kontakt til det politiske system.
 
Formanden foreslår, at Viborg Ældreråd udgiver sit efter blad. Formanden har modtaget brochurer fra andre ældreråd fra AD Media. AD-Media inviteres med til næste møde i Ældrerådet 12-03-2014.
 
 
Taget til efterretning

Sagsid.: 14/5836
Sagsfremstilling
Frivillighedskoordinator i Sundhed og Omsorg, Anne Grethe Nielsen, deltager i mødet, hvor hun giver en orientering om sit arbejde og om det at være frivillig hjælper indenfor Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune.
 
Anne Grethe Nielsen er inviteret til kl. 10.00.
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at  orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 05-02-2014
Anne Grethe Nielsen gav en orientering om frivillighed indenfor ældreområdet.
 
Der er fokus på frivillighed indenfor ældreområdet.
Der samarbejdes mellem frivillige og ansatte til gavn for borgerne. De senere år har arbejdet som frivillig fået stor anerkendelse og respekt.
De frivillige er fra 18 år og opefter - de frivillige stiller forskellige krav til det, de vil byde ind med som frivillig.
Viborg Kommune har igangsat et frikommuneforsøg 2014-2015, hvor jobcentret indgår, således at jobsøgende- og uddannelsessøgende har mulighed for at være frivillige.  
 
Viborg Kommune har udarbejdet en opslagsbog om regler for brug af frivillige.
Kommunen har ikke en forsikringsaftale for de frivillige.
 
Der er i 2013 sat gang i et projekt om ude liv for ældre – projektet fortsætter i 2014.
 
I 2013 er der indenfor det sociale område 586 frivillige enkeltpersoner.
 
Fra et stormøde om frivillighed arbejdes der videre med 4 forslag.
Frivillighedsrådet og De frivilliges Hus inviterer til tema-møde 03-03-2014 kl. 17.00.
 
Taget til efterretning

Sagsid.: 14/2385
Sagsfremstilling
Genbehandling af sag på Ældrerådsmøde den 13-01-2014 – sag 1 tillægsdagsorden - om Aftale om Finanspulje for 2014.
 
I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.
 
De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen sker på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Det vil således være kommunerne, der vurderer, hvor der er behov for at styrke indsatsen i den pågældende kommune ud fra lokale behov og prioriteringer.
 
På ældrerådsmødet 13-01-2014 fik Ældrerådet en information om mulige indsatsområder og om forslag til anvendelse af 16,7 mill. kr.
 
Lis Kaastrup informerede om forslag til anvendelse af 16,7 mill. kr.
 
Ældrerådet anbefalede, at der så vidt muligt skal søges om midler til
 
-      styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
-      bedre praktisk hjælp og personlig pleje
-      bedre forhold for de svageste ældre på f.eks. plejecentrene
 
Formanden ønsker sagen behandlet på ny, da fremstilling af sagen på mødet den 13-01-2014 kun var af informativt karakter og et for løst grundlag at tage stilling til hvilke indsatser, der skal indgå i kommunens ansøgning om midler til løft på ældreområdet i 2014.
 
Formanden ønsker, at Ældrerådet får forelagt mere deltaljerede forslag til indsatsområder.
Notat om forslag til indsatsområder og Ældre-og Sundhedsudvalgets prioritering vedlægges. 
 
Til orientering har Ældre- og Sundhedsudvalget i møde den 28-01-2014 – sag 5 –
besluttet hvilke initiativer, der skal indgå i kommunens ansøgning. Udvalget ønskede et
styrket fokus på styrketræning for de 75 – 79 årige.                                    
Ældre- og Sundhedsudvalget bemyndigede administrationen til at udarbejde ansøgning
med deltaljeret beskrivelse/budget og fremsende den.
Indstilling
Formanden indstiller,
 
at sagen drøftes
Beslutning i Viborg Ældreråd den 05-02-2014
Ældrerådet var af den opfattelse, at det kun var en foreløbig gennemgang af sagen den 13-01-2014 og forventede at få sagen til høring. Ældrerådet vil gerne give en fornuftig og kvalificeret udtalelse, men så skal der foreligge et materiale, som Ældrerådet kan forholde sig til. I fremtiden vil Ældrerådet gerne have bedre tid til at behandle sagerne.
 
I denne sag var det ikke muligt at forelægge sagen i Ældrerådet på ny p.g.a. den korte ansøgningsfrist.
 
Normal procedure for Ældrerådets høring i en sag:
Først forelægges sagen Ældre- og Sundhedsudvalget, som sender sagen til høring i Ældrerådet.
 
Sekretariatsleder Jan Skougaard deltog i behandlingen af sagen vedrørende håndtering af ældrerådets beslutning i møde den 13-01-2014 og den fremtidige betjening af rådet.
 
Jan Skougaard gennemgik det kronologiske handlingsforløb.
 
Ældrerådets anbefaling i sagen fra 13-01-2014 og formandens godkendelse af referatet, betragtes af sekretariatet som et høringssvar – på baggrund heraf blev der 22-01-2014 sendt et brev til Ældre- og Sundhedsudvalget med Ældrerådets anbefaling med formanden som underskriver af brevet. Formanden og næstformanden orienteres om brevet samme dag i en mail - brevet var vedhæftet mailen.
 
Formanden har på vegne af Ældrerådet den 28-01-2014 sendt en mail til ledelsen i sekretariatet, hvor han meddeler, at brevet til Ældre-og Sundhedsudvalget er et falsum, som han tager afstand fra og det alene er sekretariatet, der bærer ansvaret for denne skrivelse.
 
Ældrerådet drøftede sagen.
Formanden gav sekretæren en undskyldning for påstanden om et falsum og sekretariatet undskyldte overfor formanden, at sagen var kørt retlig forkert.
Flertallet af rådets medlemmer fremhævede, at der var et godt samarbejde med sekretariatet - har tillid til sekretariatet og fortsat ønsker betjening herfra.
Ældrerådets medlemmer var enige om, at der skal være en god tone, et ordentligt sprog og der skal udvises respekt - både overfor hinanden og overfor sekretariatet.  
 
 
Bilag

Sagsid.: 12/132639
Sagsfremstilling
Baggrund
Ældrerådets overordnede opgave er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Valg til ældreråd skal ifølge Socialministeriets vejledning om ældreråd afholdes mindst hvert 4. år. Alle borgere på 60 år og derover er stemmeberettigede til ældrerådsvalg.
  
Viborg Kommune afholdt valg til Viborg Ældreråd i forbindelse med kommunalvalget november 2013. Formen for afholdelse af valg til Viborg Ældreråd blev besluttet af det daværende Økonomiudvalg på Økonomiudvalgsmødet 24. april 2013. Valget til Viborg Ældreråd foregik ved, at der blev udsendt stemmesedler til alle stemmeberettigede, som så havde mulighed for at returnere stemmesedlen via brev eller aflevere stemmesedlen i valgbokse opstillet på forskellige relevante lokaliteter som for eksempel en række plejecentre, borgerservice og på selve valgdagen for kommunalvalget på de etablerede valgsteder. Pr. 1. januar 2014 var der i alt 22.276 personer på 60 år og derover i Viborg Kommune.
 
Økonomi for valgafholdelsen
De samlede udgifter til afholdelse af ældrerådsvalget er efterfølgende opgjort og fremgår af bilaget. Ud over de anførte udgifter er medgået tid til administrative opgaver i forbindelse med valget samt kørsel. Disse udgifter er ikke indregnet i opgørelsen.  
 
Ældrerådets midler til valghandling 
Opsparing til valg (20.000 kr. pr. år i 4 år)
80.000 kr.
 
Overskud fra almindelig drift
44.000 kr.
 
I alt
124.000 kr.
Udgifter til valg udgør i alt
 241.634 kr.
Underskud vedrørende ældrerådsvalg 2013
117.634 kr. 
 
I forbindelse med ældrerådsvalget 2013 er der således ikke-dækkede udgifter på i alt 117.634 kr.
 
Næste ældrerådsvalg afholdes i november 2017. Ifølge Viborg Kommunes befolkningsprognose skønnes antallet af borgere på 60 år og derover pr. 1. januar 2018 at være 24.830. Dermed vil der til næste ældrerådsvalg være ca. 2.000 flere stemmeberettigede borgere.
 
Udgifterne til ældrerådsvalget 2017 anslås at udgøre i alt 305.000 kr., dels som følge af flere stemmeberettigede, dels som følge af anslåede prisjusteringer. Oversigt over forventet budget for ældrerådsvalget 2017 fremgår af bilaget. I Ældrerådets nuværende budget afsættes årligt 20.000 kr. til afholdelse af valg. Dette er dog ikke tiltrækkeligt til at dække de forventede udgifter. Som følge heraf foreslås budgettet til Ældrerådet forhøjet med 75.000 kr. årligt i årene 2015-2017 og at midlerne tildeles Ældrerådets opsparing til valg.
 
Midlerne til ældrerådsvalget foreslås indregnet i budgetlægningen for 2015-2018.
Indstilling
Formanden og næstformanden foreslår, at Viborg Ældreråd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget
 
at underskud vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2013 på i alt 117.634 kr. ikke overføres til 2014
 
at budgettet til Ældrerådets valgafholdelse forhøjes med 75.000 kr. i årene 2015-2017 og at forhøjelsen indgår i budgetlægningen for 2015-2018
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 05-02-2014
Viborg Ældreråd anbefaler indstillingen til Ældre- og Sundhedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 14/1669
Sagsfremstilling
Orientering fra
-      Ældre- og Sundhedsudvalget
-      Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
-      Kultur- og Fritidsudvalg
-      Teknisk Udvalg
-      Klima- og Miljøudvalg
-      Økonomi- og Erhvervsudvalg
-      Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at  orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 05-02-2014
Orientering fra
Ældre- og Sundhedsudvalget:
-      Mødet blev holdt på Sundhedscentret, hvor der blev givet en orientering om
     sundhedsområdet og en rundvisning på sundhedscentret
-      Etablering af sundhedssatelit på Åbrinken i Karup
-      Orientering om de økonomiske rammer
-      Mødeplan 2014, hvor fællesmøde med Ældrerådet er fastsat til 01-04-2014 og 12-08-2014 begge dage 8.30 – 10.00
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg: Intet
 
Kultur- og Fritidsudvalg:
-    Lokaletilskud til Rødding Kulturcenter
-    Nye vedtægter for Hærvejsmarchen
-    Bjerringbro Idrætspark godkendt forhøjelse af låneramme
-    Egnsteatret Carthe Blanche bevilget tilskud til udgivelse af jubilæumsbog.
 
Teknisk Udvalg: Intet
 
Klima- og Miljøudvalg:
-      Nye affaldsløsninger i Viborg Midtby. Der er store affaldsproblemer (arbejds- og miljøproblemer) især i den historiske bydel. Det bliver obligatorisk med undergrundscontainere for beboere i Viborg Midtby.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalg: Intet
 
Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering: Intet
 
Taget til efterretning