You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 12. marts 2014 kl. 09:00

Mødested Plejecenter Åbrinken
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/16072
Sagsfremstilling
Viborg Ældreråd besøger Åbrinken i Karup.
 
Konstitueret plejecenterleder, Mette Bergkvist, orienterer om huset og giver en rundvisning på plejecentret.
 
Et ældrerådsmedlem har ønsket en drøftelse af ændringerne på Åbrinken, hvor Åbrinken blev delt op i flere forskelligartede afdelinger.
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at sagen drøftes og tages til efterretning  
Beslutning i Viborg Ældreråd den 12-03-2014
Mette Bergkvist bød velkommen og gav en orientering om Åbrinken.
Åbrinken har 3 afdelinger:
Handicapafdeling for fysisk og psykisk syge (16 stuer)
Almen boligafdeling (11 boliger)
”Grøften” (7 faste stuer og 1 aflastningsstue)
 
Sagen drøftet og orienteringen taget til efterretning

Sagsid.: 14/1652
Sagsfremstilling
Godkendelse af mødereferatet fra 05-02-2014.
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller
 
at  referatet og bemærkningerne drøftes med henblik på en godkendelse
Beslutning i Viborg Ældreråd den 12-03-2014
Sekretariatets referat er godkendt.
Formandens bemærkninger til referatets sag 4 og 5 blev underkendt, idet et flertal af medlemmerne godkendte sekretariatets forslag til referat.
 
Fremover udfærdiges konklusionsreferat for hvert punkt på mødet.

Sagsid.: 14/1656
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at  orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 12-03-2014
Formanden og strategisk leder for madservice Ellen Lyngsø har sammen har været til et møde om madforskningsprojekt  Ready to cook.
 
Formanden har været på Viborg Bibliotek for at fortælle om Ældrerådet.
 
Formanden har modtaget information om nødkaldealarm fra Cekura.
 
Formanden har modtaget tilsynsrapporter fra plejecentrene.
Fremadrettet sendes tilsynsrapporterne elektronisk til formanden.
Anny Larsen får tilsendt tilsynsrapporter fra Klosterhaven og Klostertoften i papirudgave. Andre medlemmer trækker rapporterne elektronisk.

Sagsid.: 14/15856
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde 03-04-2014 – sag 4 – og besluttede at sende sagen til høring i Viborg Ældreråd:
 
Baggrund
Lov om social Service § 84 foreskriver at:
 
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”
 
Målgruppen er hjemmeboende borgere, hvor der er et behov for aflastning af ægtefælle/nærtstående i hjemmet. Der er fortrinsvis tale om borgere med demens i let til middel grad, der endnu kan fungere i eget hjem med støtte fra eksempelvis ægtefælle. Derudover modtages borgere med andre problematikker, eksempelvis borgere med følgeskader efter blodprop i hjernen eller en hjerneblødning.
 
Såfremt der er plads, kan der visiteres borgere med lignende funktionsniveau, hvor der ikke er det samme krav om aflastning af nærtstående (de såkaldte ”skrøbelige” borgere i henhold til § 79 i Serviceloven). På Højvangen er § 84 pladserne integreret med § 79 tilbuddet, dette er ikke muligt de andre steder.
 
Nuværende struktur
Viborg Kommunes § 84 tilbud er i dag fordelt på fire matrikler med i alt 25 pladser.
 • Egen i Sjørup med syv pladser
 • Birken i Kildehaven med syv pladser
 • Bøgen i Kildehaven med syv pladser
 • Højvangen med fire pladser.
Der er tale om små enheder, som er sårbare over for udsving i borgerantal og medarbejderfravær. Intern afhjælpning af de udfordringer, som det medfører, er ganske vanskeligt på grund af geografien.
 
Baggrund for nyt forslag
HPU har indtil januar 2013 brugt Kildevænget 26 til boenheder. Efter færdiggørelsen af Katrinehaven flyttede beboerne hertil. Bygningerne har stået tomme siden.
 
Kildevænget 26 vurderes til at være særdeles velegnet til borgere, der har brug for § 84 aflastning, da der vil være mulighed for at etablere bedre aktivitetstilbud med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Kildevænget 26 ligger umiddelbart op til Plejecentret Kildehaven, hvor Birken og Bøgen er placeret. Det vil give mulighed for at arbejde tættere sammen omkring eksisterende tiltag, såsom træning, køkkenfunktion, fællesarrangementer etc.
 
Såfremt Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter at anvende Kildevænget 26 indledes dialog med blandt andet Ældrerådet om den konkrete indretning af lokaliteterne.
 
Faglige gevinster 
En sammenlægning af de to afsnit og eventuelt Egen som det tredje afsnit, vil øge muligheden for at udvikle det faglige miljø. Der vil værre bedre mulighed for at koordinere ressourcerne, så medarbejdere i højere grad vil kunne deltage i faglig udvikling, eksempelvis kan flere deltage i videreuddannelse og tværfagligt samarbejde.
 
Der vil kunne etableres tilbud med fokus på den enkelte borgers behov, med det formål at udskyde eller undgå dyrere løsninger såsom bolig, pleje på plejecenter, midlertidige ophold eller indlæggelser. Desuden vil Kildevænget 26 give mulighed for på sigt at udvikle tilbuddet til også at omfatte aflastning aften/nat/weekend.
 
Det er forvaltningens opfattelse, at forslaget ligger godt i tråd med strategien om ”Den dobbelte ambition”.
 
 
Lokalplan
Største udfordring i forhold til overtagelse af ejendommen er den gældende lokalplan (lokalplan 100 fra 1989).
 
En eventuel overtagelse af Kildevænget 26, vil medføre en ændring fra døgntilbud til dagtilbud. I planloven er der væsentlig forskel på, om en ejendom i et boligområde anvendes til bolig eller lignede eller som daginstitution.
 
Anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen foreskriver, at bygningerne ikke kan bruges til aflastningstilbud (daginstitution), men skal bruges til boliglignende aktiviteter, det vil sige bofællesskaber, kollektiver eller institutioner, hvor man bor. Der er således ikke umiddelbar mulighed for at lave dagtilbud til ældre og svage. 
 
For at der kan etableres et dagtilbud på matriklen kræver det, at der udarbejdes et nyt tillæg til den gældende lokalplan(frikommuneforsøg). Med dertil hørende høringsfrister og sagsbehandling.
 
 
Økonomi
En ombygning/renovering af kildevænget 26 er estimeret til 571.095 kr. Økonomien bag forslaget er nærmere beskrevet i bilag 1.
 
 
Direktøren for Job & Velfærd indstiller
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter, om de ønsker en samling af to til tre afsnit, hvor der i dag tilbydes § 84 tilbud i Viborg Kommune.
 
og i bekræftende fald;
 
at Kildevænget 26 overgår til Sundhed og Omsorg og bruges til § 84 aktivitetstilbud.
 
at sagen sendes til høring i Ældrerådet og genoptages på kommende udvalgsmøde
 
 
Ældre- og sundhedsudvalget drøftede sagen og sendte den til høring i Ældrerådet.
Sagen genoptages på næste udvalgsmøde
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at Ældrerådet afgiver et høringssvar til Ældre- og Sundhedsudvalget
Beslutning i Viborg Ældreråd den 12-03-2014
Et flertal i Ældrerådet tilslutter sig forslaget om overtagelse af Kildevænget.
Anny Larsen og Kurt Westphal er imod overtagelsen, da de er imod centralisering og nedlæggelse af de mindre enheder.
Bilag

Sagsid.: 14/15342
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen 04-03-2014 – sag 3 – med følgende dagsordenstekst :
 
Opstartsmødet for budgetlægningen 2015-2018 bruges til at tilrettelægge udvalgets budgetproces. Det drøftes, om der er nogle særlige temaer eller analyser, som udvalget ønsker at arbejde med i budgetlægningen, og hvordan inddragelsen af interessenter skal foregå. Der orienteres desuden om den økonomiske politik og de budgetrammer, som vil være udgangspunkt udvalgenes budgetlægning.
 
Økonomisk politik
Indledningsvis vises den økonomiske politik, som indgår i konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2017. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8), at punkterne i den økonomiske politik skal fungere som pejlemærker for årets budgetlægning.
 • Partierne er enige om, at der er behov for en fortsat stram budgetlægning og -styring, så Kommunens økonomiske soliditet fastholdes – og for en udviklingsorienteret investeringspolitik.
 • Partierne er enige om, at fortsat effektivisering i den kommunale drift er nødvendig – og dette kan kombineres med udbud af kommunale opgaver samt andre initiativer, som kan fremme engagement og arbejdsglæde i udførelsen af den kommunale service. Der nedsættes en uvildig arbejdsgruppe til behandling af indkomne bud.
 • Partierne er enige om, at der i første kvartal 2014 skal vedtages en Indkøbs- og udbudspolitik.
 • Partierne er enige om, at et overskud på ordinær drift på ca. 200 mio. kr., et anlægsbudget på ca. 200 mio. kr. og en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 200 mio. kr. skal tilstræbes.
 • Partierne er enige om, at anlægsbudgettet for 2014 – og overslagsårene 2015-2017 – danner grundlag for den kommunale investeringspolitik.
Temaer og analyser i budgetlægningen
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. januar 2014 (sag nr. 8) vedtaget, at der skal arbejdes med følgende temaer og analyser i budgetlægningen:
 • Forslag til nye demografimodeller (børn, skoler og ældre)
 • Helhedsplaner for alle skoler begrundet i kravene til den nye folkeskolereform
 • Afklaring af endelig placering af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
 • Indarbejdelse af eventuelle budgetmæssige konsekvenser af en kommende beskæftigelsesstrategi/erhvervs- og beskæftigelsespolitik
 • Udarbejdelse af et prioriterings- og effektiviseringskatalog, som anviser et økonomisk råderum på 75 mio. kr. fra 2015
Med vedtagelsen af budget 2014-2017 blev der på baggrund af et oplæg fra den nedsatte taskforce på beskæftigelsesområdet vedtaget besparelser på 14,7 mio. kr. i 2014 stigende til 20,1 mio. kr. i 2015-2017. De vedtagne besparelser udgør 50 procent af besparelsespotentialet i takstforcens oplæg. I den kommende budgetlægning vil det derfor skulle undersøges, om der er grundlag for at realisere mere af det samlede besparelsespotentiale.
 
Endvidere har Byrådet med budgetforliget aftalt, at der i 1. kvartal af 2014 skal ske en drøftelse af eventuelle nye konkurrenceudsættelser og fastlæggelse af fremtidigt måltal for IKU-faktor (indikator for konkurrenceudsættelse).
 
Det foreslås, at udvalget drøfter, om der udover ovennævnte forhold er nogle særlige temaer og analyser, som udvalget ønsker at arbejde med i budgetlægningen inden for udvalgets egne politikområder.
 
Tilrettelæggelse af udvalgets egen proces herunder inddragelse af interessenter
Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8). Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
Efter procesplanen udarbejder udvalgene i perioden 4. marts - 19. juni 2014 Mål og Midler, som indeholder fokusområder, effektmål og forslag til driftsbudget inden for de udmeldte rammer. I samme periode udarbejder udvalgene forslag til nye anlægsønsker herunder også forslag til udvidelse eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Det forudsættes, at forvaltningerne og/eller udvalgene gennem hele budgetforløbet frem til budgetvedtagelsen er i dialog med de respektive MED-udvalg, bestyrelser og andre aktører om budgetlægningen.
 
Det foreslås, at udvalget drøfter, hvordan inddragelsen af interessenter skal foregå i løbet af budgetlægningen. På baggrund af denne indledende drøftelse af årets budgetlægningsproces, vil Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet den 1. april 2014 blive forelagt en procesplan til godkendelse.
 
Budgetrammer i budget 2015 - 2018:
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper, har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammer for samtlige politikområder kan ses som bilag nr. 2. Det skal bemærkes, at budgetrammerne justeres i april, når KL udmelder nye forventninger til pris- og lønudviklingen. Der anvendes halv prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser i 2015 og 2016, hvilket Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2013-2016. I 2017 og 2018 anvendes igen fuld prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser.
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog yderligere på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8), at udvalgene som hovedprincip løser eventuelle økonomiske udfordringer og skaber plads til eventuelle nye driftsønsker inden for de udmeldte driftsrammer.
 
Direktøren for Job- og Velfærd indstiller,
 
at udvalget har en indledende drøftelse af budgetlægningen 2015-2018, herunder hvilke
eventuelle temaer og analyser, der skal indgå i budgetlægningen og hvordan
budgetprocessen skal tilrettelægges.
 
Udvalget genoptager drøftelsen på det næste udvalgsmøde, idet Ældre- og sundhedsudvalget har et særligt fokus på følgende temaer
 
-       potentialet i styrketræning
-       styrkelse af sociale tilbud til de ældre for at styrke livskvaliteten og indsatsen i det frivillige arbejde
-      styrkelse af indsatsen i forhold til borgeren i eget hjem som f.eks. akutteam
 
Ældrerådet og de faglige organisationer inddrages aktivt i den videre proces.
 
 
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at Viborg Ældreråd drøfter, hvilke indsatsområder ældrerådet anbefaler Ældre- og Sundhedsudvalget at opprioritere
Beslutning i Viborg Ældreråd den 12-03-2014
Ældrerådet har følgende forslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018:
 • Styrke og forbedre aktivitetsniveauet på plejecentrene
 • Styrke udadvendte aktiviteter på plejecentrene
 • Styrkelse af ”en borger – et forløb” (frisættelse i forhold til MBOM-modellen)
 • Lægekørselsordningen tilbage til den ”gamle” ordning, så ordningen tilgodeser de svageste ældre.
Bilag

Sagsid.: 14/1636
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde 04-03-2014 – sag 4 – og besluttede at sende sagen til orientering i Viborg Ældreråd:
 
Socialudvalget iværksatte på sit møde den 2. oktober 2012 (sag nr. 6) et 2 årigt forsøg for 2013 og 2014 omkring tilbud til personlig hjælp for borgere på 80 år eller ældre, som ønsker at styrketræne. Tilskuddet gives til personlig assistance vedrørende forflytning mellem maskiner og/eller personlig vejledning/maskinopsætning. Borgeren afholder selv udgifter til kontingent og evt. transport. Den 2 årige projektperiode finansierede med i alt 900.000 kr. fra politikområdet sundhed, jf. beslutning i Økonomudvalget den 24. oktober 2012.
 
Til Socialudvalgets møde den 28. maj 2013 var der med baggrund i et - i forhold til budgetrammen - stort forbrug på tilbuddet udarbejdet en status for forsøget.
 
Det besluttedes på den baggrund, at; ”Socialudvalget ønsker at styrketræningen administreres med henblik på en styrket effektmåling og krav om deltagelse i 80 % af det forventede træningsindsats.”
 
Den månedsvise udvikling i antallet af brugere på tilbuddet omkring styrketræningen for de 80+ årige borgere er vist i nedenstående grafik.
 
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\14393\77b523f633994a2692d590aed3b8ccea.gif
 
Det kontinuerligt stigende antal brugere af tilbuddet dækker naturligvis dels en tilstrømning til tilbuddet, men det afspejler samtidigt, at meget få borgere (i alt 10 borgere) har forladt ordningen (ophørt eller blevet selvhjulpne).
 
I forhold til økonomien medfører ovennævnte, at der i 2013 er forbrugt 1.228.104 kr., hvilket overstiger såvel årets budget på 450.000 kr. som den samlede 2 årige projektramme på 900.000 kr. (Der er i januar 2014 et forbrug på 212.000 kr.)
 
Visitation Sundhed har i forlængelse af socialudvalgets møde den 28. maj 2013 fulgt op på træningsintensitet mv. blandt borgere, som modtager tilbuddet. Sammenfatning af opfølgningen findes i bilag 1.
 
Overordnet viser opfølgningen, at borgerne opfylder anbefalingerne til træningsintensitet, og i de få sager, hvor kriterierne for tilskuddet ikke er opfyldt, er der taget skridt til at afslutte bevillingen. En væsentlig hovedkonklusion i opfølgningen er, at en række borgere tilkendegiver, at de er eller forventer at blive i stand til selv at håndtere opgaverne omkring indstilling af træningsmaskiner mv. 
 
Under hensyn til at de økonomiske rammer for det iværsatte forsøg er overskredet samt de deltagende borgeres tilkendegivelserne om selv at kunne lære at bruge trænings-udstyret foreslås strukturen for tilbuddet ændret, så der sikres en mere målrettet indsats for at gøre borgerne selvhjulpne i forhold til fortsat styrketræning og dermed en kontinuerlig udslusning.
 
Parallelt med ovennævnte projekt har Viborg Kommune i ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet (finansloven for 2014) ansøgt om 820.844 kr. i 2014 til at iværksætte en tilsvarende indsats omkring hjælp til styrketræning for 75-79 årige. I ansøgningen er præciseret, at der er tale om midlertidige bevillinger til opstart af styrketræningen.
 
Det foreslås, at strukturen for tilbuddene om hjælp til styrketræning for henholdsvis 80+ årige og 75-79 årige tilretteslægges efter enslydende retningslinier jf. nedenstående:
 
·    Bevillingen gives fortsat på foranledning af borgerens ansøgning herom. I ansøgningen  indgår borgerens tilkendegivelse af, at egen læge har sagt god for deltagelsen i tillempet styrketræning, at borgeren vil træne 2-3 gange ugentligt, og at borgeren er indforstået med selv at betale kontingent i motionforeningen/-centeret og transport i forbindelse med deltagelsen.
·    I forbindelse med visiteringen gennemgår borgeren en test ved kommunens træningsenhed med henblik på at afdække funktionsniveau og behov for personlig assistance til forflytning mellem og/eller brug af træningsmaskiner.
·    Bevillingen er midlertidig og gældende for 3 måneder.
·    Borgeren kan søge fornyelse af bevillingen, idet der i forbindelse hermed til ske en ny test, herunder en vurdering af perspektivet for, at borgeren bliver i stand til selvstændigt at styrketræne – og i benægtende fald orienteres og vejledes borgeren om alternative motionstilbud.
 
I forbindelse med ovennævnte omlægninger af strukturen i tilbuddet om personlig assistance til deltagelse i tillempet styrketræning foreslås følgende honorarstruktur. Der honoreres for personlig assistance tillempet styrketræning på holdniveau med følgende takster:
 
 • Hold med 2 deltagere:         400 kr. pr. time
 • Hold med 3 deltagere:         500 kr. pr. time
 
Der er i budget 2014 afsat 635.000 kr. til forsøgsprojektet for de 80+ årige. Disse midler forventes brugt pr. 1. april 2014, hvor en eventuel omlægning af tilbuddet kan træde i kraft, hvorfor der vil mangle finansiering for resten af 2014.
 
Under hensyntagen til, at der i den hidtidige projektperiode fra januar 2013 til nu har været cirka 100 personer i ordningen, vurderes det, at finansieringsbehovet for perioden april-december 2014 for målgruppen 80+ årige vil være 400.000 kr. svarende til ca. 55 forløb tilrettelagt efter de nye retningslinier (3 måneders midlertidige bevillinger og holdtræning, inkl. test).
 
I budgetforslaget til 2015 foreslås afsat 550.000 kr. til ordningen vedrørende de 80+ årige svarende til 75 forløb (3 måneders midlertidige bevillinger og holdtræning, inkl. test). Med en finansiering af ordningen i 2015 sikres denne i samme periode, som ordningen vedrørende 75-79 årige, jf. nedenfor. For efterfølgende år kan ordningerne samtænkes i en samlet bevilling.
 
For målgruppen 75-79 årige vil de ansøgte 820.844 kr. give mulighed for at iværksætte ca. 110 forløb (3 måneders midlertidige bevillinger og holdtræning, inkl. test).
(Ministeriet for børn, integration, ligestilling og sociale forhold vil afgive svar på ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet den 5. marts 2014. Puljen kan genansøges for 2015, og ordningen vedrørende 75-79 årige forventes finansieret heraf)
  
 
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at retningslinjerne for tilbuddet om hjælp til personlig assistance til deltagelse i tillempet
styrketræning for de 75 – 79 årige og de 80+ årige godkendes,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalgets politikområde Sundhed forhøjes med 400.000 kr. i
budget 2014, som foreslås finansieret af kassebeholdningen,
 
at der i budgetforslaget til 2015 indarbejdes 550.000 kr. til finansiering af styrketræning
for 80+ årige.
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet:
 
at retningslinjerne for tilbuddet om hjælp til personlig assistance til deltagelse i tillempet
styrketræning for de 75 – 79 årige og de 80+ årige godkendes,
 
at der i budgetforslaget til 2015 indarbejdes 550.000 kr. til finansiering af styrketræning
for 80+ årige.
 
at forvaltningen udarbejder forslag til finansiering af det øgede deltagerantal, svarende
til 400.000 kr. til det kommende udvalgsmøde
 
 Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 12-03-2014
Orienteringen taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 14/1636
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde 04-03-2014 – sag 6 – med følgende dagsordenstekst:
 
I budget 2014 – 2017 er der på investeringsoversigten for 2014 afsat 2.597.000 kr. til etablering af levebo-miljø på plejecentre i Viborg Kommune.
 
Det tidligere Socialudvalg godkendte på deres møder den 29. november 2011 og 27. november 2012 udrulningsplaner for etablering af levebo-miljø. I 2014 er det følgende plejecentre der omdannes til levebo:
 • Kildedalscentret i Skals (1. april 2014)
 • Kildehaven i Houlkær (1. oktober 2014)
Endvidere er der plejecentre som i 2012/2013 blev omdannet til levebo-miljø, men stadig mangler nogle ombygninger/renoveringer i forbindelse med deres overgang til levebo. Det drejer sig om:
 • Demensenheden Solsikken samt levebo-enhederne Irisvej og Tulipanvej på plejecenter Toftegården
 • Udsigten på Birkegården i Stoholm
 • Skovvænget i Bjerringbro. 
I forbindelse med omdannelse af disse plejecentre til levebo-miljøer er der behov for følgende ombygninger/renoveringer:
 • På Kildedalscentret: kræver det en større ændring af cafeområdet til fælles køkkenområde, hvor der skabes plads til beboernes inddragelse, etablering af hæve-/sænke funktion på køkkenbordene, nye gulve, nye lofter, døre samt inventar (anslået beløb 615.000 kr.)
 • På Toftegården demensenhed Solsikken: er der behov for ombygning af køkken, etablering af hæve-/sænke funktion på køkkenbordene (anslået beløb 330.000 kr.)
 • På levebo-enhederne Irisvej og Tulipanvej ligeledes Toftegården: er der behov for mindre omdannelser af de eksisterende køkkener (anslået beløb 32.000 kr.)
 • På Udsigten i Birkegården i Stoholm: er der behov for en ombygning/renovering af køkkenet samt baggang (anslået beløb 190.000 kr.)
 • På Skovvænget i Bjerringbro: er der behov for mindre omdannelser af de eksisterende køkkener samt indkøb af induktionskomfurer (anslået beløb 86.000 kr.)
Ovenstående beløb er inklusiv intern/ekstern rådgivning mv.
 
Kildehaven i Houlkær indgår ikke i ovenstående, i det det ejes af Boligselskabet Viborg og der indgår i den forbindelse nærmere drøftelser med Boligselskabet omkring omdannelsen til levebo samt mulighederne for finansieringen heraf, jf. sag fra det tidligere Socialudvalg af den 27. november 2012. Ældre- og Sundhedsudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en sag i forhold til omdannelsen af plejecenter Kildehaven til levebo-miljø.
 
Der ansøges derfor nu, i forhold til ovenstående, om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 1.253.000 kr.
 
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringerne godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 615.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Kildedalscentret i Skals” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 362.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Toftegården i Møldrup” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 190.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Birkegården i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på 86.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften på i alt 1.253.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten til etablering af ”Levebo-miljø på plejecentre”.
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringerne godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 615.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Kildedalscentret i Skals” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 362.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Toftegården i Møldrup” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 190.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Birkegården i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på 86.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften på i alt 1.253.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten til etablering af ”Levebo-miljø på plejecentre”.
 
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 12-03-2014
Orienteringen taget til efterretning

Sagsid.: 14/1636
Sagsfremstilling
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde 04-03-2014 – sag 11 – og besluttet at sende sagen til orientering i Viborg Ældreråd:
 
 
Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsens helt overordnede pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses fremgår af §§ 15 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Tilsynsforpligtigelsen omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Derudover beskrives i servicelovens § 151 stk. 2 kommunernes tilsynsforpligtelse til hvert år at foretage mindst et uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v. og i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og handicappede samt i tilsvarende boligenheder i kommunen, herunder også friplejeboliger. Udover lovgrundlaget danner Viborg Kommunes tilsynspolitik for alle tilbud efter servicelovens § 83 rammen for tilsynet med tilbud om personlig og praktisk hjælp samt medservice til borgere i eget hjem.  
 
Viborg Kommunes tilsyn på ældreområdet
For at sikre uafhængighed af driftsenhederne i løsningen af tilsynsopgaverne varetages tilsynsopgaverne inden for ældreområdet af tilsynsenheden i Job & Velfærd. Tilsynsenheden er forankret i Ledelsessekretariatet og varetager alle opgaver i forbindelse med tilsynsforpligtelsen, herunder gennemførelse af tilsyn samt udarbejdelse af tilsynsrapporter.
 
Tilsyn i 2013
Tilsynsenheden i Job & Velfærd anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene.
 
Disse er:
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\10b1abe8bbea4b9f93b59434add6caa5.gif Meget tilfredsstillende
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\990b465271534c1db93a889dbe841065.gif Tilfredsstillende
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\0b1e493c0683468c986ee4cd9d7cacdc.gif Neutral
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\9cdbdfaf42a840ee9f1c4d99f5e7332a.gif Mindre tidsstillende
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\937b236e9c0249909b1699c6b7bffbe4.gif Utilfredsstillende
 
IT-sikkerhed, herunder anvendelse af sikker mail har været et overordnet tema for tilsynene i 2013, ligesom det var tilfældet for 2012.
 
Hjemmehjælpsområdet
Tilsynet har i 2013 været fokuseret på Distrikt Midt da implementeringen af den integrerede samarbejdsmodel mellem Visitation Sundhed & Omsorg og den kommunale drift medførte øget fokus på behovet for dokumentation, og at distriktet blev underlagt skærpet tilsyn. Dokumentation i form af blandt andet handleplaner er med til at sikre en sammenhængende og koordineret indsats hos borgerne. Det er i den forbindelse afgørende, at der eksisterer en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem leverandør og myndighed samt forståelse for hinandens virke og behov for dokumentation.
 
Plejecentrene (ældreområdet)
Der er gennemført i alt 18 uanmeldte tilsyn på de kommunale plejecentre og et uanmeldt tilsyn på hvert af de tre friplejehjem beliggende i kommunen. Samlet vurderes det pædagogiske og pleje- og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats at være tilfredsstillende og alle plejecentrene er generelt velfungerende. Tilgangen til beboerne er baseret på gode værdier og faglige overvejelser med fokus på den rehabiliterende indsats, beboernes selvbestemmelse og medindflydelse, hvilket kommer til udtryk i stor fleksibilitet i opgaveløsningen ud fra individuelle ønsker og behov. Derudover er der i 2013 sket en væsentlig forbedring på dokumentationsområdet.
En uddybende beskrivelse af konklusionerne på baggrund af tilsynsbesøgene i 2013 på ældreområdet fremgår af bilaget. Det anbefales, at Ældrerådet orienteres om tilsynene på ældreområdet for 2013.
 
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om tilsyn på ældreområdet for 2013 til efterretning
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Ældrerådet
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om tilsyn på ældreområdet for 2013 til efterretning.
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Ældrerådet
 
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 12-03-2014
Orienteringen taget til efterretning
Bilag

Sagsid.: 14/15407
Sagsfremstilling
Viborg Ældreråd behandlede i møde den 11-09-2013 økonomiudvalgets beslutning af 16-08-2013 vedrørende øget digitalisering.
 
Viborg Ældreråd sendte et brev til Økonomiudvalget 13-09-2013, hvori ældrerådet gør opmærksom på, at rådet har forståelse for at administrationen ønsker at digitalisere kommunikationen til råd og nævn, men som i andre kommuner bør der gives det nødvendige IT-udstyr til folkevalgte råd og nævn, da IT-udstyret fremover bliver et vigtigt redskab for arbejdet i ældrerådet.
Viborg Ældreråd henviser til § 31 stk. 2 i retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor byrådet betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette.
Viborg Ældreråd anbefaler, at Økonomiudvalget tager sagen op på ny med henblik på bevilling af det nødvendige IT-udstyr til Ældrerådet.
 
Den 02-10-2013 har forvaltningen modtaget et notat fra Økonomiudvalget, der har drøftet henvendelsen fra ældrerådet. Økonomiudvalget fastholder dog beslutningen fra den 16-08-2013.
 
Formanden har ønsket at drøftet sagen med henblik på fremskaffelse af I-Pad.
 
 
 
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at sagen drøftes
Beslutning i Viborg Ældreråd den 12-03-2014
Sagen er drøftet og tages op på ny.
Der er nedsat en gruppe bestående af Bent Kavin, Erik Pind og Leo Larsen, der skal udarbejde et brev til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Bent Kavin er tovholder på opgaven.

Sagsid.: 14/1669
Sagsfremstilling
Orientering fra
 
-      Ældre- og Sundhedsudvalget
-      Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
-      Kultur- og Fritidsudvalg
-      Teknisk Udvalg
-      Klima- og Miljøudvalg
-      Økonomi- og Erhvervsudvalg
-      Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering
-      Frivillighedsrådet
Indstilling
Formanden og næstformanden indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 12-03-2014
Orientering fra
 
-    Ældre- og Sundhedsudvalget:
     Drøftet konkurrenceudsættelse.
     Birkegården, Stoholm, omdannet 10 midlertidige boliger til 8 almen plejeboliger og 2 aflastningsboliger.
     Åbrinken, Karup, bevilget midler til handicaptoilet                 
 
-    Social- og Arbejdsmarkedsudvalg:
     Væksthuset, Hald Ege, bevilget midler til udvidelse
     Initiativgruppe i Skelhøje ansøger om socialøkonomisk tilskud til projektet ”Vores købmand”.
 
-    Kultur- og Fritidsudvalg:
     Udvidet puljemidler
     Bevilget 1,3 mill. kr. til forsamlingshusene i Viborg Kommune
 
-    Teknisk Udvalg:
     Viborg Ældreråd har modtaget svar fra Midttrafik på ældrerådets høringssvar om busbetjening på Islands- og Danmarksvej.
 
-    Klima- og Miljøudvalg:
     Intet
 
-    Økonomi- og Erhvervsudvalg:
     En del sager på om konkurrenceudsættelse
 
-    Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering
     Intet
 
-      Frivillighedsrådet
Anny Larsen og Hans Stavnsbjerg har været til møde i Frivillighedsrådet, hvor formanden for rådet orienterede om lovgivningen for frivillige.