You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 7. maj 2014 kl. 09:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Frits E. Reenberg
Bemærkninger

Sagsid.: 14/1652
Sagsfremstilling
Der følges op på drøftelserne på seneste møde, herunder
 
-      Bloktilskud til Ældrerådet (notat udsendes inden mødet eller omdeles på mødet)
-      Anvendelsen af visitkort
-      Opfølgning på drøftelser med Ældre Sagen v/Bent Kavin
-      Status på henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udvalget drøfter Ældrerådets henvendelse på sit møde den 13. maj 2014.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-05-2014
Det aftaltes, at sekretariatet formulerer en kort skrivelse om at etablere mulighed for at borgerne kan få hjælp til digital post på bibliotekerne, så det ikke er nødvendigt at møde op i borgerservice på rådhuset.
Kurt Westphal efterspurgte referat fra fællesmødet mellem ÆSU og AER i april. Ledelsessekretariatet har efterfølgende oplyst, at referatet endnu ikke er færdigt. Referatet udsendes snarest muligt.
Det aftaltes, at Bladudvalget kommer med et forslag til ens visitkort.
 
Opfølgningen taget til efterretning

Sagsid.: 14/1656
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-05-2014
Leo Larsen orienterede om:
 
-      Anonym henvendelse om hjemmeplejen
 
-      Anden henvendelse vedrørende kørsel til egen læge, som borgmesteren har svaret på.
Det aftaltes, at Ældrerådet udarbejder en skrivelse til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende den   nye kørselsordning med henblik på at modtage en status for revision af ordningen.
 
-      Opringning fra Mette Nielsen vedrørende Kurt Westphals læserbrev i Karup Ugeavis.
 
 Orienteringen taget til efterretning
 

Sagsid.: 14/29115
Sagsfremstilling
Bladudvalget orienterer om status for udarbejdelsen af brochure om Ældrerådet.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-05-2014
Bent Kavin orienterede om bladudvalgets arbejde. Udvalget udarbejder en tillægsliste med virksomheder som også kan kontaktes med henblik på annoncering. Udvalget forventer at bede om 5000 stk. af brochuren. Det redaktionelle arbejde indledes, når der er tegnet tilstrækkeligt med annoncer til at finansiere udgivelsen.
Ældrerådet takkede udvalget for den gode indsats ind til videre.
Orienteringen taget til efterretning
 
Bilag

Sagsid.: 14/15856
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede i møde 29-04-2014 sagen – sag 8 – og besluttede at sende sagen til høring i Viborg Ældreråd og at sagen genoptages på et kommende møde.
Tekst i dagsordenen var følgende:
 
Sagsfremstilling
På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 1. april 2014 godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget procesplan for revidering af kvalitetsstandard indenfor personlig pleje og praktisk hjælp.
Visitation Sundhed & Omsorg har nu gennemgået og tilrettet udkastet til reviderede kvalitetsstandarder indenfor personlig pleje og praktisk hjælp. På mødet i dag vil Ældre- og Sundhedsudvalget få en nærmere orientering omkring kvalitetsstandarderne.
Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet, for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp.
Kvalitetsstandarderne revideres årligt og det vedlagte udkast bygger således videre på de tidligere års kvalitetsstandarder. I udkastet er indholdsmæssige ændringer markeret med rød.
De væsentligste ændringer består i omskrivning af afsnittet om visitationsproces, et styrket fokus på modellen ”En borger - et forløb”, samt opdatering af afsnittet om robotstøvsugning i forlængelse af den seneste udvikling på området.
Forvaltningen arbejder på et notat om de samlede økonomiske konsekvenser ved en opprioritering af manuel støvsugning. Dette bilag eftersendes.
Jævnfør beslutningen i Ældre- og Sundhedsudvalget den 1. april 2014 sendes Kvalitetsstandarden i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet i løbet af maj måned, hvorefter Kvalitetsstandarden behandles endeligt i Byrådet.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
at den reviderede kvalitetsstandard drøftes, og
at de reviderede kvalitetsstandarder sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet jf. procesplanen af den 1. april 2014.
 
Beslutning
Ældre og sundhedsudvalget drøftede og justerede forslaget til reviderede kvalitetsstandard. Endelig stillingtagen afventer høringssvar.
 
Forslaget styrkes med en tilføjelse af ordet dialogen med borgeren -  i forhold til teksten ”i samråd og dialog med borgeren”.
 
Vedrørende støvsugning ændrede udvalget formuleringen til ; ”opgaven løses ved manuel støvsugning eller robotstøvsugning efter en konkret individuel vurdering” .
 
Det udsendte materiale om de økonomiske konsekvenser vedrørende robotstøvsugning bliver bilag 2 på sagen.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at de reviderede kvalitetsstandarder sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet jf. procesplanen af den 1. april 2014
 
 
 
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
At Ældrerådet afgiver et høringssvar til Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-05-2014
Ældrerådet bad om at få præciseret, hvad der sker i situationer, hvor visitator vurderer, at borgeren er i målgruppen for robotstøvsugning, men hvor borgeren ønsker manuel støvsugning.
 
Ældrerådet bifalder i øvrigt de reviderede kvalitetsstandarder.
Bilag

Sagsid.: 14/1636
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde 29-04-2014 – sag 1 – med følgende dagsordenstekst:
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 01-04-2014, at forvaltningen skulle udarbejde oplæg til yderligere drøftelse af budgetlægningen. De nye oplæg på ældre-og sundhedsområdet er vedlagt som bilag 4, 5 og 6 på sagen.
Sagsfremstillingen fra d. 01-04-2014:
  
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8) en procesplan for budgetlægningen, som koordinerer, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen.
 
Efter den fælles procesplan skal udvalget på mødet drøfte, hvilke fokusområder og effektmål, der skal udgøre de indholdsmæssige forudsætninger for budgetforslag 2015-2018. Desuden skal udvalget drøfte idéer til nye anlægsønsker.
 
Første drøftelse af nye fokusområder og effektmål til budget 2015
Fokusområder sammenfatter de strategisk vigtige målsætninger og initiativer i det kommende budgetår, som Udvalget ønsker at følge op på i løbet af 2015. Udvælgelsen af nye fokusområder kan ske ud fra vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning og aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde.
 
Effektmålene er en anden type mål, der retter fokus på, at der styres efter den effekt, som kommunens ydelser har for borgerne og samfundet. Der formuleres få og tydelige effektmål knyttet til kerneopgaven (3-5 effektmål på hvert politikområde), og der følges systematisk op på, om målene bliver indfriet gennem effektmålinger.
 
Forvaltningen vil på mødet give en foreløbig status for de fokusområder og effektmål, som er gældende i 2014. På den baggrund drøftes, hvilke fokusområder og effektmål, der kan overføres fra 2014 til 2015. Desuden drøftes nye idéer og den proces, som er igangsat.
 
I forbindelse med budgetopfølgningen 30. juni 2014 vil Udvalget på augustmødet få en status for de initiativer, som der arbejdes med for at realisere fokusområder og effektmål i 2014.
 

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2014 blev det besluttet, at Udvalget på mødet den 1. april 2014 skulle arbejde videre med følgende temaer:

  • potentialet i styrketræning
  • styrkelse af sociale tilbud til de ældre for at styrke livskvaliteten og indsatsen i det frivillige arbejde
  • styrkelse af indsatsen i forhold til borgeren i eget hjem som f.eks. akutteam.
 
På udvalgsmødet den 27. maj vil der blive fremlagt et skriftligt oplæg til nye fokusområder og effektmål i 2015.
 
Mål og midler til budget 2014 – 2017 er vedlagt som bilag nr. 1.
 
Første drøftelse af nye anlægsønsker til budget 2015:
Udvalget har på mødet en indledende drøftelse af nye anlægsønsker til budgetperioden 2015-2018. På baggrund af Udvalgets indledende drøftelse udarbejder Forvaltningen til mødet den 27. maj 2014 et oplæg til nye anlægsønsker. Til samme møde udarbejdes yderligere et oplæg til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget 2014-2017.
 
Det vedtagne anlægsbudget 2014-2017 kan ses som bilag nr. 2.
 
Plan for budgetproces for Ældre- og Sundhedsudvalget
På baggrund af denne indledende drøftelse af årets budgetlægningsproces, forelægges en aktivitets- og tidsplan for Ældre- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Heri indgår blandt andet Ældre- og Sundhedsudvalgets dialog med relevante høringsparter som Ældrerådet, bruger- og pårørenderåd og Fælles MED.
 
Forslag til plan fremgår af bilag nr. 3.
 
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Udvalget arbejder videre med de allerede nævnte temaer fra Udvalgsmødet den 4.
marts 2014 og drøfter, hvilke fokusområder og effektmål, der skal indgå i
budgetlægningen 2015-2018, og at
 
at Udvalget har en indledende drøftelse af, hvilke anlægsønsker, der skal indgå i
budgetlægningen 2015-2018.
 
at Udvalget godkender udkast til plan for budgetproces for Ældre- og Sundhedsudvalget
 
Beslutning
Ældre- og sundhedsudvalget drøftede det reviderede materiale
Der ønskes udarbejdet effektmål for styrketræning i stedet for rygestop som er integreret som en del af forebyggelsespakkerne
Ældre- og sundhedsudvalget ønsker at forslaget til investeringsoversigt suppleres med; forslag om øget kapacitet på Klosterhaven/Klostertoften, tilbud til ældre psykisk sårbare, udvidelse af det kommende plejecenter med 30 pladser (demenspladser), etablering af dagtilbud på senhjerneskadeområdet og sundhedssatelitter
Der udarbejdes revideret bilagsmateriale til et kommende udvalgsmøde vedrørende effektmål og investeringsoversigt
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-05-2014
Punktet blev udsat til næste møde.
 
Bilag

Sagsid.: 14/1636
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde 29-04-2014 – sag 2 – med følgende dagsordenstekst:
 
Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 for både drift og anlæg.
 
Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger og drifts- og anlægsoverførsler fra 2013. Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.
 
Der gøres opmærksom på, at overførsel af drifts- og anlægsbeløb fra 2013 til 2014 først behandles af Økonomiudvalget på mødet den 14. maj 2014 (og efterfølgende Byrådet den 21. maj). For at give den bedst mulige vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2014 er de foreslåede overførsler indregnet som en del af det korrigerede budget. Som en del af budgetopfølgningen er der således foretaget en vurdering af, om udgifterne fra de forventede overførsler forventes anvendt fuldt ud i 2014.
Der henvises i øvrigt til en anden sag på Udvalgets møde i dag, hvor der er redegjort for regnskabsresultatet for 2013 samt foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2013 til 2014.
 
Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.
 
Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.
 
Sammendrag af budgetopfølgningen
 
Serviceudgifterne:
Budgetopfølgningen på politikområdet Ældre viser et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er fordelt med 7,0 mio. kr. i merudgifter på myndigheden og mindreudgifter på 4,7 mio. kr. i driften.
  • Puljen til løft på ældreområdet på 16,7 mio. kr. er udgiftsneutral, og kan derfor ikke aflæses i resultatet.
  • Kontrolbuddene vedrørende praktisk hjælp og Madservice er efterregnet og er i overensstemmelse med de afgivne priser.  
 
På politikområdet Sundhed viser budgetopfølgningen et merforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er fordelt med merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering (kommunal andel af betaling i forbindelse med bl.a. indlæggelser på sygehuse) på 10,3 mio. kr. og øvrige merudgifter på 1,4 mio. kr.
  • Region Midtjylland oplyser den 21. marts 2014, at der er problemer i 2014 med at registrere korrekt i Regionens elektroniske patientjournalsystem. Det betyder, at der kommer en ophobning af ikke indberettede ydelser/aktiviteter, men da vi – på nær januar måned 2014 – har taget udgangspunkt i aktivitetstal fra 2013 og fremskrevet, vurderes det ikke, at have særlig betydning for opfølgningen. 
  • Hidtil har den 13. afregning ca. 4 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering og finansiering af sundhedsområdet indgået i regnskabsaflæggelsen på det aktuelle regnskabsår. I forbindelse med at regnskabsaflæggelsen fra og med 2014 er fremrykket, vil 13. afregning indgå i det efterfølgende regnskabsår. Havde der været samme betalingsflow som foregående år, ville det forventede resultat have vist et yderligere merforbrug på ca. 4 mio. kr.
Der arbejdes løbende med at skabe budgetoverholdelse på begge politikområder. Det forventede merforbrug der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering er naturligvis også et fokusområde, men er langt sværere at påvirke, da udgifterne er tæt forbundet med aktiviteten på sygehusene.
  
Anlæg:
Anlægsprojekterne viser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget vedrører fortrinsvis anlægsprojektet ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften”.
Processen med at omdanne boligerne til genoptræningspladser forventes at ske i et lavere temop end forudsat ved budgetlægningen.
 
 
Det samlede forventede regnskab pr. 31. marts 2014 for Ældre- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder fremgår af nedenstående tabel.
 
Beløb angivet i mio. kr.
Budget
Forventet regnskab
Forventet afvigelse
(minus = indtægter)                      plus = udgifter)
Oprindeligt
Korrigeret
Budgetopf. 31/3 2014
I forhold til opr. budget (kol 1)
I forhold til kor. budget (kol 2)
Kolonne nr.
1
2
3
4
5
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
Ældreområdet
666,4
669,2
671,6
5,2
2,3
Sundhedsområdet
365,3
365,4
377,1
11,8
11,7
Serviceudgifter i alt
1.031,7
1.034,6
1.048,7
16,9
14,1
 
 
 
 
Anlæg
55,1
70,1
66,2
11,1
-4,0
 
 
 
 
I alt
1.086,8
1.104,8
1.114,8
28,1
10,1
 
  
 
 
Kommentarer til driften
 
Politikområdet Ældre
 
 
Politikområdet forventes at vise et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,4 %.
 
 
 
Politikområdet:
Ældre
- = mindreforbrug
+ = merforbrug
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget
(Hele mio. kr.) 
Driften Sundhed og Omsorg
 
-4,7 
Fællesudgifter driften Sundhed og Omsorg
Der er indtægter vedrørende præmie og bonus fra 2013 på 0,6 mio. kr.. Derudover er der mindreudgifter på bl.a. lønninger til elever, administrationen og en ikke forbrugt rammereguleringskonto på 1,6 mio. kr.
Sundhed og Omsorg har i 2013 købt hovedparten af de leasede hjemmeplejebiler, hvilket i 2014 bevirker, at der er en besparelse på 1,5 mio. kr. som vedrører leasingafgiften.
-3,7 
Hjemmeplejen
Der forventes en besparelse på 1,1 mio. kr. fortrinsvis på lønninger.  
-1,1 
Øvrig
 Mindre forskydninger på andre konti
0,1 
 
 
 
Myndighed Sundhed og Omsorg
 
7,0 
Lejetab
Viborg Kommune har visitationsretten og dermed betalingsforpligtigelsen på et stigende antal ældreboliger, som ikke kan lejes ud.
1,3 
Hjælpemidler
Merforbruget på området vedrører fortrinsvis inkontinens- og stomiområdet samt genbrugs-hjælpemidler.
1,8 
Mellemkommunale betalinger
I forhold til regnskab 2013 er der en nettotilgang på 4 personer.
2,2 
Rammeregulering
Ubalancen i budgettet for politikområdet er placeret her.
2,5 
Øvrig
 Mindre forskydninger på andre konti
-0,8 
 
 
 
Øvrige områder
 
0,0 
 
 
 
Politikområdet i alt
 
2,3 
 
 
 
 
 
 
 
Politikområde Sundhed
Politikområdet forventes at vise et merforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 3,2%. 
  
Politikområdet:
Sundhed
- = mindreforbrug
+ = merforbrug
 
Bemærkninger
Afvigelse i forhold til korr. budget
(Hele mio. kr.) 
 
 
Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering. (Kommunal andel af betaling i forbindelse med bl.a. indlæggelser på sygehuse)
I budgetopfølgningen er følgende indregnet:
  • den skønnede afledte effekt af at skulle opfylde udredningsretten fra 1. september 2013 (udredningsretten giver nyhenviste patienter ret til udredningen inden for 30 dage og øger dermed behovet for mere kapacitet i ambulatorierne),
  • desuden er der skønnet en effekt af, at der fra 1. september 2014 ligeledes er givet en garanti på to måneder på at få stillet en psykiatrisk diagnose.
Den øgede aktivitet omkring udredningsretten er samlet vurderet til en merudgift på 4,9 mio. kr.
Prognoserne på sundhedsområdet viser derudover en stigende tendens i aktivitetstallene. Konsekvensen af prognoserne er ligeledes indregnet i det forventede resultat.
I merudgiften indgår også sundhedsområdets andel af prioriteringskataloget samt den tværgående besparelse (beregnet på hele budgettet).
10,3 
 
 
Øvrig
 Mindre forskydninger på andre konti
1,4 
 
 
Politikområdet i alt
 
11,7 
 
 
 Kommentarer til anlæg
 
Kommentarer til anlæg – se under sammendraget øverst i sagsfremstillingen.
 
Øvrige forhold (specifikation fremgår ligeledes af bilag 2)
 
Forebyggelseskonsulenter
Forebyggelseskonsulenternes arbejdsopgaver vil fremover primært blive rettet mod sundhedsfremme og forebyggelsespakker fremfor administration.
Medarbejderne skal udføre støttefunktioner for driften i forbindelse med sundhedsfremme og udmøntning af forebyggelsespakker.
Da medarbejderne hidtil har været aflønnet under politikområdet Administrativ organisation ønskes budgettet på 1,0 mio kr. i budgettet for 2014 og budgetforslaget for 2015 – 2018 flyttet til politikområdet Sundhed.
 
Børnefysioterapi under Sundhedsområdet foreslås flyttet til familieområdet
Børnefysioterapien der p.t. er placeret under politikområdet Sundhed foreslås flyttet til familieområdet da børnefysioterapi er en del af PPR og således hører under familie- og rådgivningschefen.
 
Indstilling
På baggrund af de overordnede principper for økonomistyring i Viborg Kommune indstiller direktøren for Job og Velfærd,
 
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 godkendes,
at der i budget 2014 og i budgetforslaget til 2015 – 2018 foretages bevillingsmæssige ændringer mellem politikområderne, som fremgår af bilag 2,
 
at sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet igennem Økonomistaben.
 
Beslutning
Ældre- og sundhedsudvalget godkendte,
 
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 godkendes,
at der i budget 2014 og i budgetforslaget til 2015 – 2018 foretages bevillingsmæssige ændringer mellem politikområderne, som fremgår af bilag 2,
 
at sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet igennem Økonomistaben.
 
Der udarbejdes oversigt over ledige ældreboliger med forslag til handleplan for at nedbringe udgifterne. Oversigten fremlægges på et kommende udvalgsmøde.
 
 
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-05-2014
Punktet blev udsat til næste møde.
Bilag