You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 10. september 2014 kl. 09:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Leo Larsen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/1652
Sagsfremstilling
 • Opfølgning på sag om kapacitets- og behovsanalyse. På seneste møde blev det aftalt, at sekretariatet udskriver bilagene til punktet og medbringer til dagens møde. 
 • Oversigt over Ældrerådets budget og regnskab. Økonomiafdelingen vil fremadrettet udarbejde en mere overskuelig oversigt over Ældrerådets budget.
   
 • Prøvespisning for Ældrerådet hos Madservice den 20. oktober afholdes fra kl. 11-13. Arrangementet indledes med rundvisning i centralkøkkenet.
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 10-09-2014
 • Opfølgning på sag om kapacitets- og behovsanalyse. På seneste møde blev det aftalt, at sekretariatet udskriver bilagene til punktet og medbringer til dagens møde. Bilagene blev uddelt. 

 • Oversigt over Ældrerådets budget og regnskab. Økonomiafdelingen vil fremadrettet udarbejde en mere overskuelig oversigt over Ældrerådets budget. Hvis der er behov, vil Ældrerådet modtage en mundtlig orientering herom. 

 • Prøvespisning for Ældrerådet hos Madservice den 20. oktober afholdes fra kl. 11-13. Arrangementet indledes med rundvisning i centralkøkkenet.
 • Oversigt over kontaktpersoner på plejecentre. Oversigten og formålet med denne drøftedes kort.

Sagsid.: 14/1656
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 10-09-2014
Der orienteredes om:
 • Møde i Danske Ældreråds lokale kreds den 26. august i Fårvang
 • Indbydelse til Danske Ældreråds temadage om økonomi. Poul Erik, Margareta og Egon har tilmeldt sig, og modtager materiale snarest.
 • Invitation til stormøde i Fårvang med Regionsældrerådet den 27. oktober. Jette håndterer tilmelding.
 • Formandskabet har udsendt Ældrerådets udtalelse til budgettet til Folkebladet som læserbrev.
 • Kurt Westphal har sendt læserbrev til Karup Ugeavis. Læserbrevet er udsendt pr. mail.
 • Ældrerådet aftalte at nedsætte et presseudvalg.  Udvalget udgøres af Leo, Bent og Kurt og eventuelt også Jette.

Sagsid.: 14/54396
Sagsfremstilling
Centerleder Per Aastradsen fra Højvangen i Ørum og Pensionistgården i Vammen orienterer om levebo-miljøer.
 
Per Aastradsen er inviteret til at deltage fra kl. 9.30.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 10-09-2014
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 14/15856
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede i møde 02-09-2014 sagen – sag 3 – og besluttede at sagen udsættes og behandles på et ekstraordinært møde den 23-09-14. Inden det ekstraordinære møde sendes sagen til høring i Viborg Ældreråd.
Tekst i dagsordenen var følgende:
 
Social-, Børne- og Integrations- Ministeriet har i brev af 2. juli 2014 indkaldt kommunens ansøgning om brug af midler i 2015 fra puljen til løft af ældreområdet. Viborg Kommunes andel af midlerne i 2015 er 16,8 mio. kr.
 
Puljen til løft af ældreområdet blev iværksat med finanslovsaftalen for 2014. Puljen er årligt på 1 mia. kroner på landsplan. Ældre- og sundhedsudvalget foretog på mødet den 28. januar 2014 (sag nr. 5) en prioritering af de 16,7 mio. kr., som udgjorde kommunens andel af ældremilliarden i 2014.
 
Det er den enkelte kommune, der selv vurderer, hvor der med afsæt i lokale behov og prioriteringer er behov for at styrke ældreindsatsen. I henhold til ministeriets vejledning er der – som i 2014 – peget på følgende temaer til inspiration for indsatserne:
·         Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
·         Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
·         Bedre forhold for de svageste ældre på plejehjem
 
Kommunens ansøgning i 2014 var tilrettelagt, så initiativerne kunne etableres i samspil med og styrke/udvide den indsats, som allerede var tilrettelagt inden for rammerne af det ordinære budget for 2014. Dette princip foreslås videreført i ansøgningen for 2015, da de ekstraordinære midler fra puljen til løft af ældreområdet vurderes at give mest værdi for pengene, når der ikke er tale om isolerede projekter, men initiativer som implementeres i sammenhæng med den ordinære drift.
 
Med henblik på prioriteringen af midlerne foreslås nedenstående bruttoliste af initiativer til ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet i 2015. Der er i vidt omfang (nr. 1-8) tale m videreførelse af de initiativer, som blev iværksat med midlerne fra 2014-bevillingen. Endvidere er i nr. 9-11 forslag til 3 nye initiativer.
 
Nr.
Indsatser
2014           Kr.
2015                 Kr.
1
Styrket rehabiliteringsindsats - En borger Et forløb
4.461.995
  4.494.395
2
Rehabiliteringscenter
   1.209.113
  2.054.018
3
Målrettet træning/aktivitet på demensplejecentre/afsnit
        492.509
     502.753
4
Tværfaglig kompetenceudviklingsprojekt
   2.200.425
  2.339.268
5
Tilskud til tillempet styrketræning 75+ årige / 80+ årige
     1.210.243
     450.000
6
Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentre
     1.269.601
  1.364.760
7
Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer
     4.455.942
  4.550.025
8
Levebo-miljøer på plejecentrene
   1.112.500
  2.073.500
9
Styrket indsats/støtte for de hjemmeboende yngre ældre demente
 
     370.588
10
Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet (psykiske ældre borger)
 
     829.900
11
Speciale sygeplejersker - psykiatri
 
     934.560
 
Lovpligtige forsikringer
        74.009
       66.115
Revision / administration
      213.662
     217.935
I alt
16.699.999
 20.247.817
 
 
Som det fremgår af sum-tallet for 2015 er der forslag til ansøgningen på i alt 20,2 mio. kr., hvilket overstiger den afsatte ramme på 16,8 mio. kr. med 3,4 mio. kr. Det er derfor nødvendig at foretage en prioritering i forslagene.  
 
I vedlagte notat (bilag 2) findes en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte initiativer. 
 
Ansøgningen foreslås sendt i høring i Ældrerådet. Da Ældre- og Sundhedsudvalgets næstkommende møde er den 30. september 2014 (efter ansøgningsfristen den 26. september 2014) foreslås det, at administrationen bemyndiges til at fremsende ansøgningen med forbehold for udvalgets behandling af høringsvar og endelige godkendelse den 30. september 2014.  
 
Krav til formalia i ansøgnings- og budgetskemaer er relativ detaljeret, og det foreslås les derfor, at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med beskrivelser og budgetter på de initiativer, som udvalget prioriterer til ansøgningen, herunder at foretage nødvendige tilpasninger og justeringer/detaljering af budgetter mv.   
  
Der er – som nævnt - frist for ansøgning den 26. september 2014, og kommunen kan forvente svar på ansøgningen i november 2014.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet drøftes, og der foretages en prioritering af initiativer/budgetter til den endelige ansøgning.
 
at ansøgningen fremsendes til høring i Ældrerådet.
 
at Ældre-og sundhedsudvalget i henhold til beslutning ovenfor bemyndiger administrationen til at udarbejde ansøgning med deltaljeret beskrivelse/budget og fremsende denne.
 
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
At Ældrerådet afgiver et høringsvar vedrørende ansøgningen for 2015.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 10-09-2014
Ældrerådet drøftede ansøgningen og udtaler, at alle punkter er yderst vigtige, men rådet anbefaler især punkterne:
 • Målrettet træning/aktivitet på demensplejecentre(punkt 3)
 • Tværfagligt kompetenceudviklingsprojekt(punkt 4)
 • Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentre(punkt 6)
 • Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentre i ydertimer (punkt 7)
 • Levebo-miljøer på plejecentrene (punkt 8)
 • Styrket indsats/støtte for de hjemmeboende yngre ældre demente (punkt 9)
 
Bilag