You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 8. oktober 2014 kl. 09:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Jette Norup
Bemærkninger

Sagsid.: 14/1652
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-10-2014
Kurt Westphal bad om en opfølgning på Ældrerådets høringssvar til prioriterings- og effektiviseringskataloget. Lis Kaastrup orienterede kort om, hvilke tiltag der blev godkendt i budgetforliget samt konsekvenserne af et kommende friplejehjem i Karup-området.
 
Det aftaltes, at Ældrerådet på et af de kommende møder forelægges en forbedret økonomioversigt.
 
Ældrerådet foreslog dagsordenerne fremover udsendes i papir. Det aftaltes, at sekretariatet i første omgang rykker for svar på, om Ældrerådet får it-udstyr stillet til rådighed.
 
Opfølgningen taget til efterretning

Sagsid.: 14/1656
Indstilling
Formandsskabet indstiller
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-10-2014
Leo Larsen orienterede om:
 
·    Danske Ældreråd har modtaget Open Government Award ved en prisuddeling i New York.
·    Kontakten til pressen.
·    Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet at afholde temamøde på Birkegården, hvor de drøfter Levebo-miljøer på plejecentrene.
·    Arrangement i Ørum arrangeret af bl.a. Ældre Sagen. Der blev udleveret en flot brochure om Ældrerådets arbejde.
·     Brev fra borger i Viborg om buslinje på Tapdrupvej. Det blev desuden nævnt, at beboerne på Danmarksvej i Viborg savner en buslinje og at der mangler en buslinje fra Trappetorvet til biblioteket.
 
Orienteringen taget til efterretning

Sagsid.: 14/15856
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede i møde den 30. september 2014 sagen – sag 5 – og besluttede at sagen sendes til høring i Ældrerådet.
Tekst i dagsordenen var følgende:
 
Baggrund
Region Midtjylland har i samarbejde med repræsentanter for de 19 kommuner og praktiserende læger, udarbejdet et udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018. Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet er, at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Sundhedsaftalen gælder for områderne: Psykiatri, somatik, sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, behandling, patientsikkerhed m.v. Som noget nyt er der også fokus på indsatser i relation til beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Der skal udarbejdes en sundhedsaftale for hver valgperiode.
 
Indhold
Sundhedsaftalekomplekset består af:
 • En politisk aftale, som fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet og sætter en fælles politisk retning for udviklingen af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. (bilag 2)
 • Sundhedsaftalen, som er den operationelle del, hvor målsætninger, aftaler og opgavefordeling tydeliggøres. (bilag 1)
 • Delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser og som videreføres fra forrige aftaleperiode eller som udvikles fremadrettet.
 • Værktøjskasse med sundhedsfaglige dokumenter, som kan være vejledende eller retningsvisende for medarbejdere i sundhedsvæsenet.
 
Sundhedsaftalens hovedformål er, udover at angive en fælles retning for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet, at sikre sammenhæng mellem kommunernes sundhedspolitikker, KKR-målsætningerne og regionens sundhedsplan.
 
De bærende visioner for sundhedsaftalen er:
 1. Et sundhedsvæsen på borgernes præmisser
 2. Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 3. Mere lighed i sundhed
Derudover er fokus på kvalitet, innovation, økonomi, forskning og kompetenceudvikling med som gennemgående temaer i sundhedsaftalen.
 
Høringsfrister
Regionens sundhedskoordinationsudvalg behandler aftalekomplekset den 5.september. Der er høringsfrist for samarbejdsparterne mellem den 9.september og den 29.oktober 2014. Sundhedsstyregruppen vil på mødet den 24.november behandle høringssvar samt et forslag til et endeligt aftalekompleks.
 
Sundhedsaftalekomplekset sendes i høring i Viborg Ældreråd og Handicaprådet i Viborg.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til sundhedsaftale 2015-2018, herunder eventuelle kommentarer til Viborg Kommunes høringssvar,   
 
at udkast til sundhedsaftale 2015-2018 sendes til høring i Ældrerådet den 8. oktober 2014.
 
Beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede udkast til sundhedsaftale 2015-2018, med fokus på den fælles udvikling af sundhedsområdet.
 
Udkast til sundhedsaftale 2015-2018 sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet den 8. oktober 2014. Sagen genoptages på det kommende udvalgsmøde såfremt rådenes høringssvar giver anledning til det.
 
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at Ældrerådet udarbejder et høringssvar.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-10-2014
Lis Kaastrup orienterede om Sundhedsaftalen som indgås mellem kommuner, praktiserende læger og region.
 
Ældrerådet drøftede Sundhedsaftalekomplekset og udtaler anerkendelse af de mange positive intentioner i aftalen og bemærker i øvrigt at sundhedsaftalen forhåbentlig bidrager til bedre behandling, tryghed og service for de ældre.
 
Ældrerådet er bekymret for den hurtigere udskrivning af borgere og f.eks. udskrivninger om natten, som udfordrer det kommunale system.
 
Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at de forskellige sektorers it-systemer kan tale sammen.
 
Bilag

Sagsid.: 14/1636
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde 30-09-2014 – sag 3 – med følgende dagsordenstekst:
 
Sagsfremstilling
I efteråret 2013 stod det klart, at Sundhed og Omsorg stod overfor væsentlige økonomiske udfordringer, og som følge heraf tog ledelsen i Sundhed og Omsorg kontakt til revisions- og konsulentfirmaet BDO, for at etablere et samarbejde som skulle afdække effektiviseringspotentialer i Sundhed og Omsorg.
 
På baggrund af den screening som BDO gennemførte af området, blev der udarbejdet en rapport om mulighederne for at identificere effektiviseringer ved f.eks. at ændre indsatser og arbejdsgange. Screeningen blev bl.a. gennemført via interviews med medarbejdere og ledere, benchmarking med sammenlignelige kommuner og gennemgang af eksisterende datamateriale.
 
En del af baggrunden for at indgå et samarbejde med et eksternt firma var, at Sundhed og Omsorg for relativt nyligt havde gennemført en proces med organisationsændringer, og vurderingen var, at det ville være fordelagtigt at lade en ekstern part vurdere resultaterne heraf.
 
BDO blev valgt som samarbejdspartner, fordi de kunne supplere områdernes kompetencer med erfaringer fra andre kommuner. En af de eksterne konsulenter har solid kommunal erfaring og forventningen var, at der med BDO kunne ske en hurtig identifikation af udviklingspotentiale, og at BDO kunne bidrage med værktøjer og løsninger, som har haft positiv effekt i andre kommuner.
 
BDO vurderer samlet, at Sundhed og Omsorg er en veldrevet organisation, som for nuværende har den rigtige organisering til at sikre kvalitet og langsigtet budgetoverholdelse. Rapporten samler en række anbefalinger i forhold til de enkelte områder og anbefalinger af mere tværgående karakter. BDO anbefaler, at Sundhed og Omsorg særligt sætter ind i forhold til:
 • Kommunens udgifter til frit-valgs området
 • Kommunens udgifter til sygepleje
 • Nedbringelse af sygefravær og anvendelsen af vikarer i hjemmepleje og på plejecentre.
Dertil anbefalede BDO at der også igangsættes indsatser i forhold til at øge BTP-procenten (den tid medarbejderen er hos borgeren), forbedring af de budgetansvarliges muligheder for daglig styring, samling af vagtplanlægning på færre hænder, udarbejdelse af en udviklingsplan for boligområdet samt en øget rehabiliteringsindsats.
 
BDO’s rapport pegede på, at der særligt var potentialer for Sygeplejen og Myndighedsområdet (Visitationen) i Sundhed og Omsorg. Madservice blev på forhånd undtaget fra undersøgelsen, som følge af at der netop var gennemført et udbud på området. De øvrige områder (Hjemmeplejen og Plejecentrene) har gransket anbefalingerne og fulgt op på de forslag, som er relevante for dem.
 
Som følge af anbefalingerne har Sundhed og Omsorg i 2014 arbejdet med:
Sygeplejen:
 • Øge BTP til 35 % bl.a. ved øget tilgang af borgere til sygeplejeklinikker frem for hjemmebesøg, hvorved effektiviteten øges
 • Organisationsændringer, bl.a. større teams, samling af disponatorfunktioner og reduktion af mødevirksomhed bidrager til at øge effektiviteten og BTP
 • Indførsel af månedlig budgetopfølgning med fokus på lønforbrug
 • Der arbejdes på øget anvendelse af mobile IT-løsninger til virtuelle besøg, koordinering på tværs af sektorer og internt i Sundhed og Omsorg samt dokumentation
 • Styrket rehabiliteringsindsats gennem styrket implementering af En borger – et forløb.
Visitationen:
 • Visitatorer er i højere grad udekørende, frem for at foretage visitationen administrativt. Formålet er at sikre at der træffes aftale med borgeren om individuelle mål og rammer for den rehabiliterende indsats. Det øger ressourceforbruget, men styrker rehabiliteringsindsatsen. Det øgede ressourceforbrug indhentes via omlægning af arbejdsgange i Visitationen, bl.a. i forhold til bedre økonomistyring og ensartethed i forhold til serviceniveau og dokumentations- og visitationspraksis:
 • Udvikling af data til brug for styring (ledelsesinformation) af indsats og økonomi har givet mulighed for tættere økonomistyring på tværs af drift og visitation, særligt med fokus på § 83 området. Endvidere har det givet skærpet fokus på ensartethed i de 4 distrikter i forhold til serviceniveau og den faglige indsats.
 • Der er igangsat en proces om dokumentationspraksis idet undersøgelsen viste, at der i Visitationen anvendes mange ressourcer på dokumentation. Dokumentationen mellem drift og visitation er et bærende element i ”En borger – et forløb”, og det er derfor centralt at finde et niveau, hvor der hverken dokumenteres for meget eller for lidt.
 • Der er sat fokus på nedbringelse af venteliste på hjælpemiddelområdet. Der kan allerede nu ses et fald, og der arbejdes fortsat på at få ventelisten bragt ned. Med de rette hjælpemidler mindskes borgerens behov for personlig pleje og praktisk hjælp.
Plejecentrene:
 • Styrket økonomiopfølgning og ressourcestyring via god og effektiv vagtplanlægning i de enkelte plejecentre. Der arbejdes med reduktion af vikarforbrug og mødeaktivitet.
 • Nedbringelse af sygefravær, både kortids- og langtidsfravær, f.eks. via det toårige ”Projekt langtidssygdom”, som bl.a. skal fastholde fokus på den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet og vedkommendes restarbejdsevne.
 • Ensrettede vilkår for genudlejning af boliger i plejecentrene, uanset om de administreres af kommunen eller af boligforeninger. Det er lykkedes at mindske tomgangsperioden mellem to udlejninger.
 • Styrket rehabiliteringsindsats i plejeboligerne. Der ses bl.a. på om beboerne har de rette hjælpemidler og fra efter 2014 igangsættes et projekt med målrettet træningsrehabilitering.
Hjemmeplejen:
 • Bedre styringsredskaber og økonomiforståelse for mellemledere bidrager til budgetoverholdelse og sikrer at der kan handles hurtigt ved overskridelser
 • Bedre planlægning af arbejdsopgaver, arbejdstid og ferieafvikling øger effektiviteten, mindsker vikarbehov og sikrer at ledige vagter dækkes billigst muligt.
 • Bedre samarbejde mellem ledere og disponatorer og disponatorerne imellem, således at de begrænsede ressourcer udnyttes bedst muligt.
 • Forbedring af administrationen af pakker, således at der op- og nedjusteres rettidigt.
Fra de involverede områder har der været tilfredshed med processen og involveringen af ledere og medarbejdere. Vurderingen er, at BDO med deres systematiske databaserede tilgang har bidraget positivt i forhold til at få øje på effektiviseringspotentiale og komme med forslag til relevante indsatser bl.a. gennem et mere detaljeret og nuanceret billede af budgetstyring og i styrkelsen af planlægningsopgaverne.
 
Indstilling
 
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
 
Beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Der blev under dette punkt også givet en mundtlig orientering om konsekvenserne af det indgåede budgetforlig.
 
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-10-2014
Lis Kaastrup orienterede om sagen.
 
Orienteringen taget til efterretning.

Sagsid.: 14/60223
Sagsfremstilling
Medlem af Ældrerådet Kurt Westphal har henvendt sig til formandskabet og bedt om en drøftelse af to punkter:
 1. Nye madpriser på plejecentrene i Sjørup og Stoholm
 2. Beskyttede boliger på Åbrinken i Karup 
Vedrørende madpriser oplyser forvaltningen at udgangspunktet for de ændrede madpriser er, at priserne skal afspejle de faktiske omkostninger, lige som det er tilfældet på de øvrige plejecentre. Der afholdes et temamøde for Ældre- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2014 om Levebo-miljøer.
 
De beskyttede boliger ved Åbrinken i Karup er 10 boliger, der ejes af kommunen og primært lejes ud til almindelige ældre borgere. Boligerne har således ikke nogen direkte sammenhæng til Åbrinken. For nogle år siden flyttede tre borgere, der ind til da boede på aflastningspladser i Grøften, ind i tre af boligerne. Der blev indgået en aftale om, at de tre borgere fortsat skulle serviceres af personalet fra Grøften, som havde et kendskab til og samarbejde med de tre borgere. Denne ordning har fungeret siden.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at henvendelsen drøftes.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-10-2014
Henvendelsen fra Kurt Westphal blev drøftet.
 
Lis Kaastrup har sendt svar på spørgsmål om aktivitetsområdet til Kurt Westphal.
Svaret blev oplæst på mødet.
Oplysningerne om Åbrinken i oversigten over plejecentre opdateres.

Sagsid.: 14/60223
Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en borger, som efterspørger en oversigt over, hvilke pensionistblade der findes i kommunen, med henblik på at købe annoncer. Forvaltningen har ikke en oversigt over blade og andre udgivelser rettet mod pensionister. Det foreslås derfor, at Ældrerådet drøfter, hvilke blade og lignende udgivelser der findes indenfor og eventuelt udenfor kommunen.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at henvendelsen drøftes.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-10-2014
Ældrerådet har ikke et overblik over blade i kommunen.
Der sendes svar til borgeren.
Bilag