You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 11. marts 2015 kl. 09:00

Mødested Skovvænget
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Egon H. Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 45 min
 
På baggrund af den seneste tids møder og drøftelser mellem dele af Ældrerådet ønskes en drøftelse af det fremtidige samarbejde i Ældrerådet.
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
 
at sagen drøftes
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
Kurt Westphal har sendt en skrivelse ud. Skrivelsen blev også omdelt på mødet.
Ældrerådet aftalte at Leo Larsen og Bent Kavin tager kontakt til forvaltningen. På junimødet evaluerer Ældrerådet igen samarbejdet.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 25 min
 
Centerleder Anitta Andersen orienterer om Skovvænget.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
Plejecenterleder Anitta Andersen orienterede om Skovvænget. Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 30 min
 
Sundheds- og Omsorgschef Lis Kaastrup orienterer om de igangværende drøftelser om budget 2016.
 
Forvaltningen har, på baggrund af de principper som Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. På ældreområdet betyder det, at budgettet for 2016 reduceres med 10,3 mio. kr.
Den ene halvdel af besparelsen anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene, mens den anden halvdel skaber et økonomisk råderum for Byrådet, som kan anvendes til nye anlægsinvesteringer og eventuelt til håndtering af økonomiske udfordringer.
Udvalgene skal finansiere alle deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer inden for dette råderum. Yderligere driftsønsker skal finansieres indenfor udvalgets egen økonomiske ramme og indarbejdes i udvalgets budgetforslag.
Besparelserne (og dermed råderummet) skal primært skabes ved effektiviseringer. Der er ingen bindinger på typen af effektiviseringer som udvalgene arbejder videre med. Råderummet kan fx skabes gennem følgende typer af effektiviseringer:
 
-          større frihedsgrader og afskaffelse af egne regler (særligt tema)
-          strukturtilpasninger
-          indhøstning af stordriftsfordele
-          organisationsændringer
-          anvendelse af velfærdsteknologi
-          digitalisering og selvbetjeningsløsninger
-          ”En smartere Kommune” og anvendelse af leanværktøjer
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
Lis Kaastrup orienterede om arbejdet med budgettet for det kommende år. Udvalget har bedt forvaltningen om at undersøge om der kan arbejdes mere hensigtsmæssigt med kvalitetsstandarder, visitation, pakker og så videre.
 
Forvaltningen vil gerne trykprøve forslag hos Ældrerådet i den kommende tid.
 
LEAN handler om at begrænse spild og lave effektive arbejdsgange. I Viborg Kommune arbejder man med ”en smartere kommune”. En del heraf er TEK trekanten, som handler om at man skal balancere mellem Trivsel, Effektivitet og Kvalitet.
 
Der arbejdes bl.a. med teknologiske løsninger, som kan generere besparelser, herunder låsesystemer.
 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har inviteret Viborg Ældreråd til et fællesmøde den 21. april 2015 kl. 12.00 – 14.30 i M5/Rådhuset.
Viborg Ældreråd anmodes om at formulere spørgsmål til drøftelse på mødet.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at Viborg Ældreråd formulerer spørgsmål til drøftelse på mødet med Ældre- og Sundhedsudvalget
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
Ældrerådet foreslog følgende punkter:
·         Bytoften i Rødkærsbro. Hvad er status for Bytoften, kan man beholde aktiviteterne og indenfor hvilke rammer? Der kommer ca. 6000 mennesker på stedet årligt.
·         Status for lægekørselsordningen. Med udgangspunkt i Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning den 3. marts 2015 ønsker Ældrerådet en drøftelse af baggrunden for beslutningen.
·         Budget 2016. Ældrerådet er betænkelig, når der i budget 2016 skal spares 10,3 mio. kr. Grænsen for besparelser indenfor området er nået, når det samtidig forventes, at antallet af plejekrævende ældre forøges i de kommende år. Se også vedlagte bilag.
·         Ved udgangen af 2015 overgår ældremilliarden til at indgå i bloktilskuddet. Hvordan vil Ældre- og Sundhedsudvalget sikre, at midlerne fortsat anvendes på ældreområdet?
 
 
Lis Kaastrup oplyste, at Ældre- og Sundhedsudvalget gerne vil drøfte Livstestamente og Plejetestamente.
 
Det blev foreslået, at Ældrerådet drøfter forslagene videre på næste møde.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 20 min
 
Der ønskes en drøftelse af Ældrerådets forslag til møder og arrangementer, som rådet ønsker at medvirke til i 2015. Ældrerådet råder over sit eget budget og kan selv prioritere indenfor dette. Derfor vil det være fornuftigt, at der skabes overblik over, hvilke arrangementer rådet ønsker at deltage i, og om dette kan ske indenfor budgettet.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at sagen drøftes
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
Ældrerådet modtager snarest årsresultatet for Ældrerådets økonomi 2014 og sagen drøftes på mødet i april.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Ældrerådet udpegede på sit seneste møde Jette Norup til at deltage i den arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til Viborg Kommunes Ældrepolitik.
 
Kommissoriet for arbejdsgruppen er vedlagt. Det foreslås, at Ældrerådet drøfter, hvilke fokusområder, der skal indgå i Ældrepolitikken.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at sagen drøftes
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
Ældrerådet foreslog at følgende emner bringes ind i arbejdet med Ældrepolitikken:
·         Ensomhed
Bilag

Sagsid.: 14/78665
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
Ros til afholdelsen af møder på plejecentre.

Sagsid.: 14/78669
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Meddelelser fra formanden.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
Leo Larsen orienterede om:
·         Klynge-brugerråds møde med Regionshospitalet i Viborg. Drøftelse af kommunikation, inddragelse af patienters pårørende og netværk og gode sektorovergange.
·         4 punkter man arbejder med, mestringsevne, rationel koordinering, rehabilitering, kulturskifte og motivation
·         Bestyrelsesmøde i dag i Danske Ældreråd
 
Kurt Westphal orienterede om en oplevelse med Flextur på Åbrinken i Karup. Anny supplerede med en lignende oplevelse fra Viborg.

Sagsid.: 14/78671
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Orientering fra Danske Ældreråd og Arbejdsgrupper.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
I styregruppen for nyt plejecenter har der været møde. Der bliver 100 pladser. Der arbejdes i øjeblikket med at rykke aktivitet, sygepleje og træning ind i bygningen. Finansieringen drøftes i øjeblikket.

Sagsid.: 14/78673
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Orientering fra
 
-      Ældre- og Sundhedsudvalg
-      Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
-      Kultur- og Fritidsudvalg
-      Teknisk Udvalg
-      Klima- og Miljøudvalg
-      Økonomi- og Erhvervsudvalg
-      Udvalget for uddannelse, handel og innovation
-      Frivillige
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
Der orienteredes om drøftelserne i de forskellige udvalg.

Sagsid.: 14/78675
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
-          Uddeling af Ældreguiden
-          Opdatering af telefonliste
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
De enkelte medlemmer gav en status for, hvor mange eksemplarer af Ældreguiden, de har uddelt. Der er uddelt mange eksemplarer, og guiden bliver godt modtaget.
 
Det aftaltes, at Joachim og Betina tilføjes telefonlisten.
 
Der har været eksempler på, at papirudgaven af dagsordenen når sent frem. Det aftaltes at dagsordenerne fremover sendes som A-post.

Sagsid.: 14/78676
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Sager til pressen.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at medlemmerne drøfter, hvilke sager der tilgår pressen
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 11-03-2015
Intet til pressen