You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 6. maj 2015 kl. 09:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/78665
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Opfølgning fra Ældrerådsmødet den 08-04-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-05-2015
Leo og Anny tager til Danske Ældrerådsmøde. Det vil være godt, hvis flere kan deltage næste år.
 
Sekretariatet oplyste at overskud fra sidste år og vaccinationsindtægt fra 2014 overføres til 2015 budgettet. Overførslen godkendes politisk i maj. Sekretariatet undersøger om det er muligt at aftale, at eventuelle overskud overføres automatisk.

Sagsid.: 14/78669
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Meddelelser fra formanden 06-05-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-05-2015
Leo Larsen orienterede om:

·         Indvielse af dagcenter for neurorehabilitering og sundhedssatellit i Møldrup.
·         Stormøde den 19. oktober i Fårvang, Bent Hansen deltager.
·         Ældreforum har modtaget 194 mio. over tre år til berigelse af svage ældres vilkår.
·         Astrid Krag har inviteret til møde på Christiansborg.

Sagsid.: 15/27318
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 25 min
 
Udviklingskonsulent Jette Hede Skytte orienterer om projekt virtuel hjemmepleje.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-05-2015
Jette Heede orienterede om mulighederne inden for virtuel hjemmepleje. Kommunen har gode erfaringer med projektet, som mange borgere er glade for. Borgerne kan selv vælge, om de ønsker at deltage.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
Evaluering af fællesmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget 21-04-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,

at evalueringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-05-2015
Ældrerådet drøftede fællesmødet og tog referatet til efterretning. Ældrerådet mener ikke, at man fik fyldestgørende svar på alle spørgsmålene. Fremover vil Ældrerådet udforme mere grundige spørgsmål inden fællesmøderne og fremsende disse i god tid inden mødet.

Sagsid.: 15/1185
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
 
Ældre- og sundhedsudvalget har behandlet sagen på mødet 24-03-2015 - pkt. 4 – sagen er til orientering.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 6. januar 2015 (pkt. 8) forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune til udsendelse i høring i februar 2015. Forslaget er tilsvarende behandlet på januar-møderne i Teknisk Udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget skal på dagens møde drøfte om de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i vedlagte forslag til tværgående sundhedspolitik (Bilag 1), inden dette på møderne i april 2015 behandles i fagudvalgene med henblik på indstilling til Byrådets møde i maj 2015 om vedtagelse af den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune,
 
Der er modtaget i alt 11 høringssvar (De 11 høringssvar i deres helhed kan ses på www.viborg.dk/sundhedspolitik). Høringssvarene er samlet og refereret i vedlagte notat (Bilag 2). I notatet er indarbejdet forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.
 
Overvejende giver høringssvarene postive tilkendegivelser på forslaget til sundheds-politik. En række høringssvar udtrykker forventninger til og sætter fokus på implemente-ringen og konkretiseringen af sundhedspolitikken. Dette er særdeles relevant og vigtigt og understreger forventninger til det fortsatte arbejde. Som en tværgående politik skal sundhedspolitikken være en overordnet ramme, som implementeres og får liv via sektorpolitikker, årlige budgetter og handleplaner. Det forudsættes jævnfør procesplanen, at fagudvalgene på et af de førstkommende møder efter politikkens vedtagelse drøfter, hvilke initiativer og projekter på udvalgets område, der understøtter politikkens målsætninger.
 
I høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelse, Viborg Lokalafdelingen, stilles konkret forslag om, at sundhedspolitikken udvides med ”rygning” som nyt indsatsområde med tilhørende effektmål.
 
Rygning og det forebyggende arbejde er vekendt i sundhedspolitisk sammenhæng, hvorfor Kræftens Bekæmpelses forslag er relevant. Det foreslås derfor, at udvalget drøfter, om ”rygning” skal indarbejdes med et særskilt effektmål. Dette kan – i linie med de øvrige effektmål – være, at Viborg Kommune skal placere sig i top blandt regionens kommuner med laveste andel daglige rygere. (f.eks. 16 % i 2017 og 14 % i 2021. Viborg Kommunes score i dag er 18 %, og lavest scorende kommune har 15 %)
 
Høringssvarene foreslås i øvrigt ikke at give anledning til ændringer i forslaget til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.
 
I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af forslaget forud for udsendelsen til høring, mødet den 28. januar 2015 (pkt. 12) besluttede udvalget;

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-01-2015: 

”Teknisk Udvalg drøftede forslag til sundhedspolitik. Der savnes en tilkendegivelse af at kommunenen aktivt skal bidrage til sundhedsmålsætningerne gennem sikring af de rette rammer f.eks. etablering af cykelstier, parker og grønne områder, trafiksikkerhed og arbejdsmarkedspolitik.”
 
Som nævnt ovenfor, er den tværgående sundhedspoltik en overordnet ramme for sektorpolitikker, budgetter mv., hvor sundhedspoltikken implementeres/realiseres. Den tværgående karakter er i sig selv et signal om, at kommunen på alle politikområder vil bidrage aktivt til sundhedsmålsætningerne. Projektgruppen anerkender dog, at Teknik Udvalgets område – uanset der arbejdes med en række indsatser med stor relevans for sundheden – kan være svær at identificere i forslaget til sundhedspolitik.
Projektgruppen foreslår derfor, at det overvejes at indarbejde en målsætning under temaet ”Gennem hele livet”, hvor der sættes fokus på uderummets potentiale som ramme for sundhedsfremme. Et forslag til målsætning kunne være;
 
”Borgere skal i byen og på landet sikres mulighed for og inspireres til rekreativ og fysisk aktivitet.”
 
 
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at udvalget drøfter, om der skal indarbejdes effektmål omkring rygning i
sundhedspolitikken.
 
at udvalget drøfter, om der skal indarbejdes supplerende målsætning med fokus på
udeområderne.
 
at udvalget drøfter om høringssvarene i øvrigt giver anledning til ændringer i forslaget til
tværgående sundhedspolitik.
 
at forslag til tværgående sundhedspolitik (evt. revideret jf. 1.-3. at) fremsendes til
fagudvalgene med henblik på indstilling til Byrådet om vedtagelse af Tværgående
sundhedspolitik for Viborg Kommune.
 
 
Beslutning
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at indarbejdes effektmål omkring rygning i
sundhedspolitikken, med et effektmål i på 14 % 2021
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tillægger de forebyggende tiltag en særlig stor vægt i
forbindelse med at nedbringe antallet af rygere.
 
Udvalget besluttede at der skal indarbejdes supplerende målsætning med fokus på
udeområderne. 
 
Forslag til tværgående sundhedspolitik (evt. revideret jf. 1.-3. at) fremsendes til
fagudvalgene med henblik på indstilling til Byrådet om vedtagelse af Tværgående
sundhedspolitik for Viborg Kommune.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-05-2015
Sagen blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 14/78671
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-05-2015
Ældrerådets medlemmer orienterede om de tilsynsrapporter, der er modtaget. Der er tilfredshed med ordningen, hvor de enkelte medlemmer har kontakten med de enkelte plejecentre.

Jette Norup orienterede om møde i arbejdsgruppen vedrørende Ældrepolitik.

Poul Erik Heegaard orienterede om det seneste møde i styregruppen vedrørende nyt plejecenter. Centeret udvides til at have 100 pladser, og hjemmepleje og aktivitet får også lokaler der. Det blev foreslået, at der sendes tegninger af det nye center ud. Tegningsmaterialet skal dog igennem en let tilretning først. Sekretariatet udsender når materialet er klar.
Det blev foreslået, at antallet af nattevagter kunne være et spørgsmål til det kommende fællesmøde.

Sagsid.: 14/78673
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
Orientering fra
 
-      Ældre- og Sundhedsudvalg
-      Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
-      Kultur- og Fritidsudvalg
-      Teknisk Udvalg
-      Klima- og Miljøudvalg
-      Økonomi- og Erhvervsudvalg
-      Udvalget for uddannelse, handel og innovation
-      Frivillige
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-05-2015
Der orienteredes om drøftelserne i de forskellige udvalg.
Sekretariatet udsender den nye befolkningsprognose til Ældrerådet.

Sagsid.: 14/78675
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Eventuelt 06-05-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-05-2015
Hans Stavnsbjerg har skrevet til Mette Nielsen om, hvor godt de praktiserende læger er orienteret om visitation til styrketræning. Hans orienterer om svaret på næste møde.
 
 
Orientering om ny affaldshåndteringsplan
Poul Møller fra Revas orienterede om den nye affaldshåndteringsplan og baggrunden for affaldsindsamlingen. Planen får stor betydning for den fremtidige service. Som udgangspunkt fastholdes prisniveauet. Sekretariatet udsender en trykt kopi af planen.
Ældrerådet aftalte at nedsætte en arbejdsgruppe, der udformer et høringssvar til planen.
Hans, Frits og Anny deltager.
Man er velkommen til at kontakte Revas, hvis der er behov for uddybninger, og det er også muligt at besøge Revas og se hvad der sker med affaldet.

Sagsid.: 14/78676
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Sager til pressen 06-05-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at medlemmerne drøfter, hvilke sager der tilgår pressen
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-05-2015
Intet til pressen.