You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 3. juni 2015 kl. 09:00

Mødested Pensionistgården
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 30 min
 
Centerleder Per Aastradsen orienterer om Pensionistgården.
 
Per deltager fra kl. 09.00
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
Centerleder Per Aastradsen orienterede om Pensionistgården.

Sagsid.: 14/78665
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Opfølgning fra Ældrerådsmødet den 06-05-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
Ældrerådet drøftede kort fællesmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget.
Hans Stavnsbjerg orienterede om en henvendelse vedr. styrketræning, som han har fået et godt svar på.

Sagsid.: 14/78669
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Meddelelser fra formanden 03-06-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
·         Møde i Regionsældrerådet
·         Der blev fremvist en film om den nye sundhedsaftale

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har inviteret Viborg Ældreråd til et fællesmøde den 18. august 2015 kl. 12.00 – 14.00 i Multisalen/Rådhuset. Viborg Ældreråd anmodes om at formulere spørgsmål til drøftelse på mødet. På seneste møde blev det foreslået, at antallet af nattevagter sættes på dagsordenen.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at sagen drøftes
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
Ældrerådet foreslog følgende punkter:
·         Antallet af nattevagter. Ældrerådet ønsker at der fortsat er minimum 2 nattevagter på hvert plejecenter om natten.
·         Hvordan vil kommunen håndtere det stigende antal ældre med demenssygdomme?
·         Social isolation og ensomhed. Hvilke initiativer arbejder man med i Viborg Kommune for at mindske ensomhed blandt ældre? Ældrerådet har i dets bemærkninger til budgetlægningen foreslået at emnet tages op i forbindelse med budget 2016.

Sagsid.: 14/42608
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Baggrund
Forløbskoordination har i flere versioner og sammenhænge været afprøvet på sundhedsområdet, blandt andet i form af pakkeforløb på kræftområdet og kronikerprogrammer. I Sundhedsaftalen for 2015-2018 indgår desuden koordinatorfunktion inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover er der i forbindelse med reformer på beskæftigelsesområdet indført funktionen som koordinerende sagsbehandler. Denne forløbskoordination forventes at være medvirkende til:
 
·         At borgeren oplever et sammenhængende forløb uden slip mellem fagpersoner, afdelinger eller specialer
·         Bedre ressourceudnyttelse ved koordinering af indsatser
·         Velbeskrevne og dermed sikre arbejdsgange
·         Gensidigt kendskab til de involverede tilgange, fagligheder og indsatser
·         Efterleve lovmæssig forpligtelse og forpligtelse som følge af Sundhedsaftalen
 
 
Forløbskoordination i Børn & Unge og Job & Velfærd
Med henblik på udbredelse af fælles forståelse af forløbskoordination har chefgrupperne for Børn & Unge og Job & Velfærd drøftet og godkendt fælles forståelse af forløbskoordination, herunder:
  • formålet hermed
  • centrale elementer heri
  • hvordan det realiseres
 
Den fælles tænkning om forløbskoordination indebærer, at
Vi møder vores borgere og:
-       tager udgangspunkt i deres situation - FRA BORGEREN OG IND
-       lader dem bidrage aktive i det omfang de kan - EMPOWERMENT
-       er opmærksomme på om de har behov for hjælp fra andre afdelinger end min egen - HELHEDSORIENTERET INDSATS
-       tager ansvar for min rolle i borgeren forløb - FORLØBSKOORDINATION
 
Konkret betyder det, at:
Første møde med borgeren
Når en medarbejder møder en borger, der er ukendt i afdelingen undersøges om borgeren modtager hjælp fra andre afdelinger, ved at:
 
-       vurdere om andre afdelinger og indsatser kunne være relevante
-       spørge borgeren om han/hun er i kontakt med andre afdelinger
-       tjekke tilgængelige IT-systemer (og være opmærksom på evt. krav om samtykke fra borgeren)
Borgere, der modtager indsatser fra flere afdelinger
Den medarbejder, der bliver opmærksom på, at en borger modtager hjælp fra flere afdelinger har pligt til at vurdere hvorvidt der bør ske koordinering og i så fald:
 
-       foreslå borgeren, at der holdes et koordineringsmøde med borgeren og de relevante afdelinger
-       ved accept fra borgeren at tage initiativ til et koordineringsmøde
Koordineringsmøde
Formål med koordineringsmøde:
 
-       alle involverede er klar over fremtidig rolle- og ansvarsfordeling
-       koordinere og optimere den samlede støtte/indsats (optimal ressourceudnyttelse)
 
Repræsentanter fra alle involverede afdelinger:
 
-       deltager
-       er åbne for at påtage sig ansvar og anerkende at anden medarbejder eller faggruppe får ansvaret
 
 
Relevante MED-udvalg i hhv. Børn & Unge og Job & Velfærd har drøftet oplægget og input herfra er indarbejdet i ovenstående.
 
Implementeringen af tænkningen igangsættes nu i relevante afdelinger og med udgangen af 2015 vil der ske opfølgning herpå.
Indstilling
Formandskabet indstiller
 
At orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
Lis Kaastrup orienterede om tankerne bag initiativet.
Bilag

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 20
 
 
I forbindelse med Snapsting afholdes en Seniordag d. 25.6.15 på Sønæs. Ældrerådet er velkommen til at deltage enten aktivt med en ”aktivitet” eller som tilskuer. Ældrerådet skal selv stå for planlægningen, hvis rådet vil deltage aktivt. Vedlagte bilag indeholder et foreløbigt overblik over, hvad der er planlagt. Programmet er kun et forslag og der kan stadig ske ændringer med de påsatte arrangementer og tider.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at tilbuddet tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
Der uddeltes et opdateret program for dagen. Anny Larsen oplyste, at der stadig mangler frivillige til nogle af aktiviteterne.
Bent Kavin foreslog at Ældrerådet opstiller en pavillon, hvor man kan orientere om rådets arbejde. Der var opbakning til forslaget. Bent Kavin kontakter Anne-Grethe Nielsen og aftaler nærmere.
Bilag

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 20 min
 
Lis Kaastrup og Bjarne Hansen orienterer om de igangværende drøftelser af budget 2016.
 
Bjarne deltager fra kl. 10.30.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
Afdelingschef Bjarne Hansen fra Økonomistaben orienterede om status for budgetforhandlingerne.
Ældrerådet spurgte ind til om overskuddet fra 2014 medfører, at der skal spares mindre. Det er ikke tilfældet, overskuddet går i kassen.
Det forventes desuden, at besparelserne i Region Midtjylland vil medføre et pres på de kommunale budgetter.
Leo Larsen orienterede om, at Danske Ældreråd over for Statsministeren kraftigt har opfordret til at lade ældremilliarden fortsætte fremover.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
På seneste møde i Ældrerådet, blev der nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et høringssvar vedrørende den nye affaldshåndteringsplan. Der orienteres om status for arbejdet, og der er mulighed for at komme med input til høringssvaret.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
·         Kravet om afhentning ved skel.
·         Afstanden til genbrugscontainere
·         Mulighederne for dispensation er uklare
Ældrerådet foreslog, at affaldshåndteringsplanen sendes i høring igen når planen er revideret.
Høringssvaret blev godkendt. Sekretariatet afsender høringssvaret, når det er korrekturrettet.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 20 min
 
Ældrerådet aftalte på sit møde den 11. marts 2015, at evaluere rådets arbejde på mødet den 3. juni 2015.  
Indstilling
Formandskabet indstiller,

at evalueringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
Ældrerådet drøftede den fremsendte skrivelse fra Kurt Westphal og Leo Larsen. Evalueringen blev taget til efterretning.
Jette Norup bad om at få ført til referat at hun ikke vil kaldes illoyal, og at der på næste møde vælges en ny næstformand.

Sagsid.: 14/78671
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Orientering fra Danske Ældreråd og Arbejdsgrupper 03-06-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
Ingen drøftelser under dette punkt.

Sagsid.: 14/78673
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Orientering fra
 
-      Ældre- og Sundhedsudvalg
-      Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
-      Kultur- og Fritidsudvalg
-      Teknisk Udvalg
-      Klima- og Miljøudvalg
-      Økonomi- og Erhvervsudvalg
-      Udvalget for uddannelse, handel og innovation
-      Frivillige
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015

Sagsid.: 14/78675
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Eventuelt 03-06-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at eventuelle punkter tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015
Intet under eventuelt.

Sagsid.: 14/78676
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Sager til pressen 03-06-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at medlemmerne drøfter, hvilke sager der tilgår pressen
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-06-2015