You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 4. november 2015 kl. 09:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/78665
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Opfølgning fra Ældrerådsmødet den 09-10-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2015
Kort opfølgning på drøftelsen af nattevagter og den udsendte opgørelse over udgifter til nattevagter.

Sagsid.: 14/78669
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Meddelelser fra formanden - 04-11-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2015
Møde med Regionsældrerådet på Asmildkloster. Det var et rigtig godt møde
Ældredag. God dag med mange mennesker.
Teknologidag den 19. november
Møde med formand og næstformand i Handicaprådet og Mette Andreassen. Drøftede mulighederne for gensidigt information og samarbejde.
Fællesmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget i 2016:
·         12. april kl. 12.30-14.30
·         6. september kl. 14.00-16.00

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 30 Min
 
Karin Hebsgaard og Birgitte Helm-Eskildsen fra Sundhedscenteret orienterer om forebyggende hjemmebesøg, og om hvad de forebyggende medarbejdere laver.
 
Karin og Birgitte deltager fra kl. 9.15.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2015
Birgitte Helm-Eskildsen og Karin Hebsgaard orienterede om forebyggende hjemmebesøg. Ved de forebyggende hjemmebesøg tages der udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. De forebyggende medarbejdere informerer borgerne om hvordan visitationen kan kontaktes og hvornår. Ved enkelte borgere forsøger medarbejderne at holde kontakten og følge op på aftalerne.
 
De forebyggende hjemmebesøg er lovbestemt og er den første kontakt mellem kommunen og de borgere, der ikke er i kontakt med kommunen i forvejen. De borgere, der ikke ønsker et besøg, modtager et brev igen året efter.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 30 min
 
Leder af plejecentrene Vibeke Boje orienterer om status for tiltaget ”Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer” som blev igangsat med midler fra Ældremilliarden.
 
Vibeke deltager fra kl. 9.45.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2015
Vibeke Boje orienterede om anvendelsen af de midler, der er modtaget gennem ældremilliarden til at lave yderligere aktiviteter i ydertimerne på plejecentrene. Pengene svarer til ansættelsen af ca. 11 fuldtidsmedarbejdere om ugen. Aktiviteterne foregår primært i tidsrummet kl. 15-21 på hverdage, men kan også foregå i weekender. Der er ansat SOSU’er, pædagoger, musikterapeut og andre. Aktiviteterne planlægges lokalt, så de svarer til lokale ønsker og rammer. Vibeke gennemgik eksempler på aktiviteterne på centrene.
Der var ros til ordningen, hvor bl.a. musiske aktiviteter gør en forskel. Musik og underholdning i samspil mellem frivillige og medarbejdere er væsentligt for alle beboere.  Ældrerådet anbefaler kraftigt, at ordningen fortsætter.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
Den Sociale Partnerskabsaftale blev indgået i 2013 mellem det daværende Socialudvalg og Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen.
 
Boligselskaberne gav i september Ældre- og Sundhedsudvalget en status på de ombygnings-/renoveringsprojekter der enten er sket, er påbegyndt eller påtænkes igangsat i nærmeste fremtid. Dette bl.a. med udgangspunkt i elementerne fra ”Den Sociale Partnerskabsaftale”.
 
Lis Kaastrup orienterer.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2015
Lis Kaastrup orienterede om den sociale partnerskabsaftale med boligselskaberne, som blev indgået for nogle år siden. Aftalen handler om at sikre, at der er ældreegnede boliger nok, og at de ældre kan blive boende i boligen på trods af funktionstab. Der samarbejdes bl.a. om at lave fleksible boliger og attraktive byområder.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 20 min
 
Som aftalt på seneste møde indleder Ældrerådet nu forberedelsen af budget 2017, med en drøftelse af, hvad Ældrerådet ønsker fokus på i budget 2017.
 
Som udgangspunkt for drøftelsen vedlægges den aktuelle Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp som bilag.
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
 
at sagen drøftes.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2015
Ældrerådet drøftede hvilke emner man ønsker at fokusere på i budget 2017:

·         Fastholdelse af ældremilliarden
·         Ensomhed
·         Demens og pårørende til demente
 
Ældrerådet nedsatte en gruppe der går Kvalitetsstandarden igennem og kommer med forslag til forbedringer. Bent, Kurt og Margareta deltager. Der aftales et møde med lederen af Visitationen.
 
Budget 2017 sættes på dagsordenen til januar mødet.
 
Det nære sundhedsvæsen sættes på dagsordenen som et tema til et kommende møde.
 
Sekretariatet undersøger hvornår budgetprocessen starter.
Bilag

Sagsid.: 14/78673
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Orientering fra


  • Ældre- og Sundhedsudvalg
  • Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
  • Kultur- og Fritidsudvalg
  • Teknisk Udvalg
  • Klima- og Miljøudvalg
  • Økonomi- og Erhvervsudvalg
  • Udvalget for uddannelse, handel og innovation
  • Frivillige
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2015
Der orienteredes om drøftelserne i de politiske udvalg.
 
I Ældre- og Sundhedsudvalget har der været drøftet økonomi, hjertestartere og magtanvendelser.
 
K&F har drøftet helhedsplan for domkirkeområdet. Sekretariatet undersøger om planen skal i høring.
 
Teknisk Udvalg har drøftet vinterbekæmpelsesregulativ. Regulativet har ikke været i høring. Der aftales et møde mellem Lis og Teknik og Miljø for at sikre, at Ældrerådet høres i disse sager.
 
Teknisk Udvalg har desuden haft et tema om kollektiv trafik. Sekretariatet undersøger muligheden for at arrangere et tema for Ældrerådet om kollektiv trafik i kommunen.

Sagsid.: 14/78675
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Eventuelt – 04-11-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at eventuelle punkter tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2015
Indvielse på Klosterhaven den 18. januar 2016.
 
Der afholdes julefrokost på Palads Hotel den 2. december. Ældrerådets ordinære møde om formiddagen afholdes samme sted. Det forventes at julefrokosten begynder kl. 11.30.

Sagsid.: 14/78676
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Sager til pressen 04-11-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at medlemmerne drøfter, hvilke sager der tilgår pressen
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2015
Intet til pressen.