You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 2. december 2015 kl. 09:00

Mødested Palads Hotel
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger Anny Larsen deltog fra kl. 10.30

Sagsid.: 14/78665
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Opfølgning fra Ældrerådsmødet den 04-11-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-12-2015
Intet under dette punkt.

Sagsid.: 14/78669
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Meddelelser fra formanden - 02-12-2015
 
-      Borgerrådgiverfunktionen
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-12-2015
Jette Norup orienterede om:

Artikel fra avisen.dk om omprioriteringsbidrag og eventuelle afskedigelser som følge heraf. Punktet tages op, når der er mere nyt.

Borgerrådgiverfunktionen. Borgmesteren har givet udtryk for, at funktionen tages op til fornyede drøftelser efter nytår. Kurt Westphal gav udtryk for, at han ikke mener, at Ældrerådet er blevet hørt, som Byrådet har pligt til.

Ældrerådet aftalte at sende et brev til borgmesteren, hvor der gøres opmærksom på den manglende høring. Kurt Westphal udarbejder et udkast til brevet, som sendes rundt til Ældrerådet til kommentering.

Velfærdsteknologidag på Liselund.

Møde i Regionsældrerådet d. 30. november.

Møde i Klyngebrugerrådet. Jette havde bedt om at få et punkt på dagsordenen om genindlæggelser. Det blev foreslået, at Ældrerådet får en orientering om genindlæggelser ved lejlighed.

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 30 min
 
Leder af hjemmeplejen Vibeke Eriksen og to af hendes medarbejdere orienterer om rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen, herunder om status for rehabiliteringsforløb.
 
Vibeke Eriksen, Birgitte Fisker og Gitte Pedersen deltager fra kl. 9.15.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-12-2015
Birgitte Fisker og Gitte Pedersen fra hjemmeplejen i Bjerringbro orienterede om rehabiliteringsindsatsen. Den grundlæggende tanke bag rehabilitering er, at det giver bedre livskvalitet for de ældre, at de kan klare sig selv. Indsatsen handler meget om at motivere og støtte de ældre, og er ikke kun et spørgsmål om genoptræning.
Borgerne er eksperter i deres eget liv og deres egne ønsker, og derfor tager samarbejdet med borgeren udgangspunkt i, hvad borgeren ønsker og hvad borgeren er motiveret til.

Sagsid.: 15/1185
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 20 min
 
Nedenstående dagsordenpunkt blev kort drøftet på Ældrerådsmødet den 3. november. Kurt Westphal har ønsket en fornyet drøftelse af dagsordenpunktet med fokus på posterne vedrørende hjemmeplejen og kørsel til læge/speciallæge.
 
Ældre- og sundhedsudvalget har behandlet sagen på mødet 27-10-2015 - pkt. 1 – sagen er til orientering.
 
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.
Der gøres opmærksom på, at der herudover er indregnet bevillinger i forbindelse lov- og cirkulæreprogrammet i det korrigerede budget, selv om disse bevillinger først medtages i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2015 i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat for Ældre- og Sundhedsudvalget
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
 Ældreområdet
679,6
682,3
676,9
-2,6
-5,3
-3,5
 Sundhedsområdet
368,2
380,8
405,0
36,9
24,2
16,1
Serviceudgifter i alt
1.047,8
1.063,1
1.082,0
34,2
18,9
12,5
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinans.
9,8
25,6
17,0
7,2
-8,6
-1,4
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
Anlæg i alt
9,8
25,7
17,1
7,3
-8,6
-1,4
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.057,6
1.088,8
1.099,1
41,5
10,3
11,1
 
 
Ældreområdet
Politikområdet viser en mindre udgift på 5,3 mio. kr.
Beløbet fremkommer ved en enkelt etårig besparelse på 1,7 mio. kr. og det resterende beløb på 3,6 mio. kr. er puljer/midler, som skal overføres til 2016. Beløbet på 3,6 mio. kr. er bundet op på konkrete projekter og investeringer som f.eks. indkøb af elektronisk låsesystem, pulje til klippekortsordningen og opsparing til reinvesteringer af APV-hjælpemidler.
Resultatet giver ikke anledning til yderligere kommentarer.
 
Sundhedsområdet
På Sundhedsområdet er der store økonomiske udfordringer på i alt 24,2 mio. kr.
Det er den Aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering KMF (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse) der genererer det store merforbrug.
I resultatet er der indregnet en positiv efterregulering vedrørende overskridelse af Regionernes indtægtsloft fra 2014 på 11,2 mio. kr., således at udfordringen kunne have været 11,2 mio. kr. større (24,2 mio. kr. + 11,2 mio. kr. = 35,4 mio. kr.).

Tendensen til merforbrug har være kendt hele 2015, og er beskrevet i de foregående budgetopfølgninger.
 
 
Anlæg
I forbindelse med ombygningen af Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er udgifter på 3,2 mio. kr. forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan.
 
Den endelige beslutning vedrørende om- og udbygning af Sjørup Ældrecenter (0,7 mio. kr.) afventer Byrådets anden behandling af budget 2016 - 2019.
 
Processen med afprøvning og planlægning vedrørende omsorgsteknologi er p.t. ikke så langt som forudsat da bevillingen blev søgt. Det forventes, at 2,7 mio. kr. skal overføres til 2016.
 
Den endelige beslutning vedrørende renovering/udbygning af plejecentre afventer Byrådets anden behandling af budget 2016 – 2019. Beløbet på 2,0 mio. kr. har hidtil været forventet anvendt til om- og udbygning af Sjørup Ældrecenter.
 
Det forventes, at beløbene overføres fra 2015 til 2016.
 
 
Øvrige forhold
 
Budgetomplaceringer i forbindelse med ny afregningsmodel for IT-infrastruktur.
 
Der foretages i forbindelse med budgetopfølgningen korrektion af budgetterne til interne IT-udgifter på politikområde niveau, med det formål at bringe budgetterne i overensstemmelse med de bogførte interne IT-udgifter i 2015. Der er tale om en teknisk ændring, da budgetændringen på hvert politikområde modsvares af en tilsvarende ændring af udgifterne. 
 
Budgetomplaceringerne på udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 2.
 
Indstilling
 
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendes.
 
at udgiftsbevillingen på politikområdet Sundhed forhøjes med 24,7 mio. kr. i 2015, til dækning af merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse).

at merudgiften på 24,7 mio. kr. finansieres af kassen.

Endvidere foreslår direktøren for Job og Velfærd, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi).
 
at omplaceringerne mellem politikområderne, der er anført i bilag  2, og som berører Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendes.
 
at udgiftsbevillingen på politikområdet Sundhed forhøjes med 24,7 mio. kr. i 2015, til dækning af merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse).
at merudgiften på 24,7 mio. kr. finansieres af kassen.
Endvidere foreslår direktøren for Job og Velfærd, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi).
 
at omplaceringerne mellem politikområderne, der er anført i bilag  2, og som berører Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-12-2015
Lis Kaastrup orienterede om budgetopfølgningen. Det aktuelle overskud skyldes bl.a. at der er udskudt indkøb af nye hjemmeplejebiler og at udbud af nyt låsesystem er udskudt.
 
Kurt Westphal bad desuden om oplysninger om, hvorfor der ikke modtages så mange anmodninger om refusion for lægekørsel. Ældrerådet drøftede kort, hvor mange henvendelser de enkelte medlemmer har modtaget om ordningen.
 
Ældrerådet tager kontakt til Borgerservice om at udarbejde en udførlig og letlæselig vejledning til at søge refusion for lægekørsel.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 14/73453
Sagsfremstilling
 
Lis Kaastrup giver en foreløbig orientering om konsekvenserne af den finanslov, der blev indgået i forrige uge. Viborg Kommune er ved at afklare, hvilke konsekvenser finansloven får for Viborg Kommune.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-12-2015
Lis Kaastrup orienterede om konsekvenserne af finansloven. Det er usikkert, om ældremilliardens aktiviteter kan fortsætte i regi af værdighedspolitikken og de penge, der følger med denne. Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet, at værdighedspolitikken tænkes sammen med seniorpolitikken.
 
Ældrerådet (formandsskabet) sender en skrivelse til kommunen, hvor der opfordres til, at den gamle ældremilliard anvendes på ældreområdet i 2016 og fremad. Ældrerådet forventer, at anvendelsen af værdighedsmilliarden sendes i høring i Ældrerådet.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsid.: 15/1185
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 20 min
 
Ældre- og sundhedsudvalget har behandlet sagen på mødet 24-11-2015 - pkt. 7 – sagen er til orientering.
 
Viborg Kommunes plansystem lægger op til at fagudvalgene som led i udarbejdelsen af sektorpolitikker skal drøfte et statuspapir, som beskriver centrale udfordringer og udviklingstendenser på området. Med udgangspunkt heri, skal udvalget formulere en delvision for politikområdet og udpege temaer for politikkens indhold.
 
På baggrund heraf fremlægger styregruppen det vedlagte statusnotat til drøftelse i udvalget.
 
Notatet beskriver de aktuelle udfordringer og muligheder på ældreområdet.
 
Næste skridt er, at interessenter (borgere, brugere, bestyrelser, råd, foreninger, organisationer) inddrages i drøftelser om politikkens indhold.
 
Delvision
Planmodellen ligger op til at Ældre- og Sundhedsudvalget formulerer en delvision for politikområdet, for at give arbejdet med politikken den ønskede retning og udstikke rammerne.
Delvisionen skal tage udgangspunkt i Viborg Kommunes vision, og skal formulere den langsigtede politiske vision for ældreområdet.

Styregruppen har foreslået, at visionen omhandler det gode seniorliv. Det kunne f.eks. være:
Gode rammer om det gode seniorliv.

Eller i en længere udgave:
Viborg Kommune bidrager til det gode seniorliv ved at skabe rammerne for aktive hverdagsliv i hele kommunen, sund livsførelse og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår. Viborg Kommune ønsker at give seniorer de bedste forudsætninger for at leve det liv, de ønsker. (Alternativt: Viborg Kommune støtter seniorerne i at leve det liv, de ønsker.)
 
Der er mulighed for at ændre delvisionen undervejs i processen, hvis det viser sig, at den ikke svarer til de input der modtages. Delvisionen er således blot en arbejdstitel, som først fastlægges endeligt, når politikken godkendes.
 
Inddragelse af interessenter
Udvalget skal ligeledes beslutte, hvordan inddragelsen af interessenter skal foregå. Målet er naturligvis at komme i dialog med den bredest mulige gruppe af interessenter, så vi får så mange relevante vinkler på politikken som muligt. Derfor vil det være oplagt at møde interessenterne på forskellig vis. En særlig udfordring bliver at involvere de yngre ældre, som måske endnu ikke kan se relevansen i at interessere sig for kommunale ydelser og kommunal ældrepolitik, men som i løbet af få år vil komme i berøring med det kommunale system.
 
Hvem kunne interessenterne være?:
·         Borgere, især seniorer men også pårørende
·         Kommunens medarbejdere
·         Ældre- og handicapråd
·         Foreninger og frivillige
·         Interesse- og patientorganisationer
·         De øvrige forvaltninger i Viborg Kommune, f.eks. Kultur, Service og Events og arbejdsmarkedsområdet
Politikkens fokus på aktive seniorliv lægger op til at inddrage andre dele af den kommunale forvaltning. Kulturområdet er i forvejen repræsenteret i arbejdsgruppen og de øvrige relevante forvaltninger kan inddrages løbende.
 
Styregruppen foreslår at inddragelsesprocessen omfatter to aktiviteter.

1.    Borgermøde. Alle interesserede inviteres til et borgermøde om politikken. Mødet kan f.eks. bestå af et oplæg, efterfulgt af en paneldebat med Ældre- og Sundhedsudvalget og et antal workshops, hvor mødedeltagerne drøfter forslag til temaer for politikken. Udvalget bedes drøfte om de nævnte temaer i statusnotatet skal danne grundlag for borgermødet, eller der ligges op til en åben drøftelse, evt. på baggrund af oplæg.
2.    Ældre- og Sundhedsudvalget går i direkte dialog med interessenterne ved f.eks. at besøge plejehjem, snakke med besøgende på Sundhedscenteret eller ved at følge en hjemmehjælper (eller andre fagpersoner) en halv dag og drøfte politikkens indhold med de borgere og medarbejdere de møder. Her er der mulighed for at møde nogle af de interessenter, der normalt ikke møder op til et borgermøde.
Når det er besluttet, hvilke aktiviteter, der skal foregå, vil tidsplanen for arbejdet med Ældrepolitikken blive revideret og fremlagt for udvalget. Der gennemføres desuden en almindelig høringsrunde, når udvalget har godkendt et udkast til politikken.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har tidligere ønsket, at mulighederne for at finde et andet navn end Ældrepolitik overvejes. Styregruppen foreslår, at politikken fremover benævnes Seniorpolitikken, fordi ordet senior signalerer en bredere målgruppe end ordet ældre.
 
Indstilling
 
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at statuspapiret godkendes,

at delvisionen for politikken drøftes,

at inddragelsesprocessen foregår som skitseret og at forvaltningen går videre med planlægningen heraf, og

at politikken fremover betegnes ”Seniorpolitik”
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget
 
Ældre og sundhedsudvalget besluttede,
 
at godkende statuspapiret,
at delvisionen for politikken blev drøftet med henblik på, at tankerne omkring værdighedspolitik indgår,
at inddragelsesprocessen foregår som skitseret, og at forvaltningen går videre med planlægningen heraf, og
at politikken fremover betegnes ”et værdigt seniorliv – Viborg Kommunes senior- og værdighedspolitik”.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-12-2015
Lis Kaastrup orienterede om den kommende proces. Ældre- og Sundhedsudvalget vil gerne i dialog med borgerne. Arbejdsgruppen udarbejder et forslag til dialogen med borgerne.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 14/78671
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-12-2015
Bent Kavin orienterede om den arbejdsgruppe, der er nedsat til at arbejde med Kvalitetsstandarden. Der er udsendt et udkast til, hvad Ældrerådet anbefaler i forhold til revisionen af Kvalitetsstandarden.
 
Det aftaltes, at Kvalitetsstandarden sættes på dagsordenen til næste ældrerådsmøde, sammen med det udkast til bemærkninger, som arbejdsgruppen har udarbejdet. Der aftales et møde mellem lederen af Visitationen og arbejdsgruppen.
 
Poul Erik orienterede om møde i styregruppen for byggeriet af det nye plejecenter. Udbuddet har været trukket tilbage, men er nu sendt i udbud igen. Slutdatoen for byggeriet er nu foråret 2018.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsid.: 14/78673
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Orientering fra


  • Ældre- og Sundhedsudvalg
  • Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
  • Kultur- og Fritidsudvalg
  • Teknisk Udvalg
  • Klima- og Miljøudvalg
  • Økonomi- og Erhvervsudvalg
  • Udvalget for uddannelse, handel og innovation
  • Frivillige
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-12-2015
Der orienteredes om aktuelle sager fra de forskellige udvalg. Lis Kaastrup oplyste, at forvaltningen er i gang med drøftelser med de andre forvaltninger om at sikre, at høringspligten i forhold til Ældrerådet overholdes.
 
Anny Larsen orienterede om generalforsamling på Stationen. Det lyder til, at det går godt.
 
Hans Stavnsbjerg orienterede om Rickshawcyklerne i Stoholm.

Sagsid.: 14/78675
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Eventuelt – 02-12-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at eventuelle punkter tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-12-2015
Kort drøftelse af anvendelsen af cafeer på plejecentrene.

Sagsid.: 14/78676
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Sager til pressen 02-12-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at medlemmerne drøfter, hvilke sager der tilgår pressen
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-12-2015
Intet til pressen.