You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 13. januar 2016 kl. 09:00

Mødested Festsalen på Plejecenter Åbrinken
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard
Fraværende Poul Erik Heegaard
Bemærkninger

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 30 min
 
Centerleder Mette Bergkvist orienterer om plejecenter Åbrinken.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Centerleder Mette Bergkvist orienterede om Åbrinken. Åbrinken er et mangfoldigt og velfungerende hus. Mette Bergkvist er også blevet leder for Møllehuset i Viborg. Mette vil fortsat være på Åbrinken fire dage om ugen.
 
Kurt Westphal gav udtryk for, at beslutningen vedrørende ændringen af ledelsen på Åbrinken er uheldig, da der i en tidligere periode har været store problemer på Åbrinken p.g.a. en leders langvarige sygdomsfravær. Derudover var en vigtig medarbejder syg i en lang periode. Dette medførte et dårligt miljø for både beboere, medarbejdere og de frivillige. Derfor var alle glade, da stillingen blev besat. I tilsynsrapporterne har der også været nævnt, at det psykiske arbejdsmiljø var dårligt i en periode; men efter den sidste tilsynsrapport var miljøet forbedret og det er jeg bange for, at denne fremgangsmåde kan sætte over styr.

Sagsid.: 15/74591
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Meddelelser fra formanden
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Jette Norup orienterede om:

·         Invitation til indvielse af Rehabiliteringscenter Klosterhaven den 18. januar. Ældrerådet drøftede om rådet skal medbringe en blomst e.l. Der var enighed om at det gør ældrerådet generelt ikke ved dette og kommende arrangementer.
·         Møde på Asmildkloster den 23. februar. Egon, Margaretha, Anny, Jette, Leo og Poul Erik deltager.

Sagsid.: 15/74593
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Opfølgning fra Ældrerådsmødet den 02-12-2015
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Jette Norup orienterede om:
 
·         Der er sendt henvendelse til Borgerservice om at udarbejde en klar og tydelig vejledning til lægekørsel.
·         Svar fra Borgmesteren på Ældrerådets henvendelse omkring manglende høring. Ældrerådet sender en kvitteringsskrivelse retur.
·         Kurt Westphal orienterede om en bekendt der har skiftet øjenlæge fra Viborg til Herning. Udgiften til transport var væsentligt højere, selv om afstanden stort set var identisk.

Sagsid.: 15/74599
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
Ældre- og sundhedsudvalget har behandlet sagen på mødet 05-01-2016 - pkt. 1 – sagen er til orientering.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget fik på mødet den 1. september 2015 (sag nr. 1) en orientering om sundhedsområdets økonomi – DRG-systemet og kommunal medfinansiering. Under de efterfølgende drøftelser blev det besluttet, at emnet skulle behandles igen i januar 2015 – herunder resultaterne af de mellemliggende drøftelser med HE Midt om forbruget af sundhedsydelser blandt kommunens borgere - og afledt heraf kommunal medfinansiering. Endvidere sker der opfølgning på de rejste konkrete spørgsmål vedrørende aflyste operationer (se vedlagte bilag 1) samt åbne indlæggelser og patientorlov (se vedlagte bilag 2).
 
På mødet den 1. september 2015 tog orienteringen udgangspunkt i data for 2014. Nedenfor findes et opdateret datagrundlag i form af enkelte nøgletal for 1. halvår 2015 sammenlignet med samme periode 2014. Som tabellen viser, er tallene for 2014 og 2015 i store træk identiske med en mindre stigning, som i et vist omfang må tilskrives de aftalte aktivitetsstigninger i Økonomiaftalen samt pris- og lønudvikling. Men som indekstallene i højre kolonne viser, så har indbyggerne i Viborg Kommune et fortsat højt forbrug af sundhedsydelser og heraf er der et højt niveau for den kommunale medfinansiering.
 
Tabel 1: Forbrug af somatiske sundhedsydelser og kommunal medfinansiering 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015
 
 
Viborg Kommune
Indekseret i forhold til indbyggertal – Viborg Kommune (100= Gennemsnittet for Region Midtjylland)
2014
Antal besøg/ydelser
105.409
109
2015
Antal besøg/ydelser
114.801
110
2014
Antal udskrivninger
9.954
117
2015
Antal udskrivninger
10.237
119
2014
Kommunal medfinansiering
147.203.824
109
2015
Kommunal medfinansiering
152.340.736
113
 
Den 8. november 2015 blev der afviklet møde mellem ledelserne for Hospitalsenheden Midt og Viborg Kommune, Sundhed og Omsorg, hvor situationen for forbruget af sundhedsydelser og kommunal medfinansiering blev drøftet.
 
Hospitalsledelsen anerkender den faktuelle situation og har en fælles interesse med kommunen i at belyse årsagerne hertil. Hospitalet er presset på aktiviteten – bl.a. de landspolitiske initiativer om udredningsret inden for 1 måned. På mødet drøftedes bl.a. data omkring niveauet for henvisninger fra praktiserende læger, som i sagens natur er en primær kanal for borgerens vej til hospitalsbehandling. Det besluttedes, at grave yderligere i disse data (se nedenfor) medblik på kommunens fremtidige drøftelser med de praktiserende læger i KLU (Kommunalt Lægeligt Udvalg).
 
Den 26. november 2015 mødtes KLU og drøftede udfordringerne omkring forbruget af sundhedsydelser/kommunal medfinansiering for Viborg Kommune med afsæt de mønstrer for henvisninger, som er nærmere beskrevet i vedlagt notat.
Af notatet, som beskriver henvisningsmønsteret for Viborg Kommune i en benchmarking med hhv. Herning og Silkeborg Kommuner, fremgår, at borgerne i Viborg har en marginalt højere frekvens for henvisninger end borgerne i Silkeborg og en markant højere frekvens end borgerne i Herning. Differencen i henvisningsfrekvensen (antal henvisninger pr. 1.000 indbyggere) er ca. 10 % højere i Viborg end i Herning. En mindre del af forskellen kan henføres til de praktiserende speciallægers henvisninger, men den primære forskel skyldes frekvensen af henvisninger fra almen praksis/vagtlæger. De foreløbige analyser af forskellene i henvisningsfrekvensen fra almen praksis/vagtlæger indikerer, at forskellen findes i antallet af henvisninger fra vagtlægerne. Dette er dog kun en foreløbig hypotese, som nærmere undersøges. (Der orienteres om status på mødet)
 
En anden del af data omkring henvisningsmønstrene belyser forskellene mellem almen praksis enhedernes henvisningsfrekvens (andel af henviste borgere, som andel af alle borgere tilknyttet praksisenheden). Disse data viser stor variation i andelen af borgere, som henvises. I Viborg Kommunen varierer andelen fra 10 % til 29 %. Der kan ikke umiddelbart ses et mønster i forhold til by-/landpraksis, enkeltmands-/fællespraksis osv.
 
På KLU-mødet drøftedes henvisningsmønstrene. Der fremkom forskellige forslag til forklaringer på de markante forskelle, som efterfølgende vil blive søgt belyst ved yderligere analyse af de tilgængelige data. Der var bl.a. en fælles forståelse af, at forskellene i henvisningsfrekvens praksisenhederne imellem bør testes/kontrolles for de forskelle der kan være i den borgerkreds (alder, køn etc.), der er tilknyttet den enkelte praksisenhed.
 
Fra lægeside blev det imidlertid bemærket, at den enkelte læge har kompetencen til at udøve det konkrete lægefaglige skøn omkring behandlingen af patienten, og herunder en eventuel henvisning til behandling i hospitalsregi.
 
Endvidere bemærkedes under drøftelsen på KLU-mødet, at sundhedsområdet ikke blot er styret af efterspørgslen – men også udbuddet. Adgangen til sundhedsydelser og kvaliteten af/tilfredsheden med ydelserne har indflydelse på aktivitetsniveauet. Det er derfor næppe sandsynligt at forklaringen på det relativt højere niveau for sundheds-ydelser i Viborg Kommune alene skal findes i almen praksis eller på hospitalet. Det er i langt højere grad produktet af en fælles forståelse omkring adfærd i forhold til henvisning og behandling med afsæt i det tilgængelige serviceniveau.

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-01-2016

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede materialet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget er bekymrede for det høje og stigende udgiftsniveau i Viborg Kommune og besluttede,

at der tages initiativ til et fællesmøde med formænd/næstformænd for sundhedsudvalgene i Skive, Silkeborg og Viborg Kommune med henblik på en fælles drøftelse af den økonomiske udfordring på sundhedsområdet,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager initiativ til en temadrøftelse for det samlede byråd om sundhedsområdets økonomisk udfordringer. Forslag til program præsenteres på et kommende udvalgsmøde.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/74599
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
Ældre- og sundhedsudvalget har behandlet sagen på mødet 05-01-2016 - pkt. 2 – sagen er til orientering.

Sagsfremstilling

Viborg Kommune har i 2014 og 2015 årligt modtaget ca. 16,8 mio. kr. fra puljen til løft af ældreområdet (ældremilliarden). Puljen ophører med udgangen af 2015, og milliarden indgår fremadrettet i kommunernes bloktilskud.
 
I forbindelse med finansloven for 2016 er oprettet en ny pulje (værdighedsmilliarden), hvis endelige formål og retningslinjer ikke kendes pt. Viborg Kommunes andel forventes at blive på samme niveau som andelen af ældremilliarden.
 
Økonomiudvalget har den 9. december 2015 (sag nr. 3) besluttet;
”at politikområdet ”ældreområdet” tilføres Viborg Kommunes andel af ”værdigheds-milliarden” til videreførelse af nuværende aktiviteter og/eller nye aktiviteter op til 16,8 mio. kr. i henhold til finanslovsaftalens bestemmelser om udarbejdelse af en værdighedspolitik”
 
I denne sag orienteres om de indsatser, som i 2015 har været finansieret af midlerne fra ældremilliarden, og der redegøres for de erfaringer, som der er med aktiviteterne.
 
Midlerne fra ældremilliarden har i 2015 finansieret følgende aktiviteter
 • En borger et forløb – tværfaglige teams
 • Rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften
 • Tilskud til personlig assistance ved deltagelse i styrketræning for 75+ årige
 • Levebo-miljøer på plejecentrene
 • Skærmerede pladser for udadreagerende demente borgere
 • Styrket aktivitet på plejecentrene i ydertimerne
 • Målrettet træning/aktivitet for borgere i demensplejeboliger
 • Styrket indsats for yngre ældre demente
 • Demens indsats i hjemmeplejen
 
I vedlagte notat om status og erfaringer med initiativerne finansieret af puljen til løft af ældreområdet 2015 findes en kort beskrivelse af de enkelte initiativer og erfaringerne herfra.
 
Initiativerne har haft forskellig karakter, hvor nogle – eksempelvis etableringen af skærmede pladser for udadreagerende demente borgere og indsatsen for yngre ældre demente – har været nyskabende initiativer, hvor der med midlerne fra ældremilliarden har været mulighed for at opbygge og afprøve nye tilgange til arbejdet med målgruppen. Andre indsatser – eksempelvis styrket indsats på plejecentrene i ydertimerne og levebo-miljøer – har været kendte indsatser, som det har været muligt at styrke/udbrede med midlerne fra ældremilliarden.
 
Alle initiativer har vist positive resultater i forhold til deres specifikke formål, endvidere er det et gennemgående træk for flere initiativer, at der er positive sideeffekter, f.eks. at aktiviteter – træning, måltider osv. – skaber en ramme, hvor borgere mødes og får sociale kontakter, hvilket er helt i tråd med fokus på at modvirke ensomhed. Når det ”officielle” formål er f.eks. træning/aktivitet så indfanges formodentlig nogle borgere, som man ikke ville nå, hvis der mere officielt var ”ensomhed” på dagsordenen. 
 
På baggrund af resultaterne fra indsatsen finansieret af ældremilliarden anbefales, at der i videst mulige omfang findes ressourcer til deres fortsættelse.
 
I forbindelse med afslutningen af puljen til løft af ældreområdet skal der senest den 30. april 2016 fremsende slutevaluering og revisorpåtegnet regnskab via ministeriets webbaseret puljeportal. Den endelige opsamling af deltagrantal, økonomital mv. kan først afsluttes primo 2016. Det vurderes, at den fremlagte status og erfaringer er dækkende for den endelige evaluering, hvorfor det indstilles, at udvalget med denne sag godkender evalueringen og bemyndiger administrationen til at færdiggøre og indsende denne til ministeriet inden ovennævnte deadline.

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget drøfter status og erfaringer omkring aktiviteterne finansieret af
ældremilliarden i 2015,
 
at udvalget bemyndiger administrationen til færdiggøre og indsende slutevaluering for
2015 til ministeriet i foråret på baggrund af den foreliggende status/ evaluering.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-01-2016

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte indstillingen.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Lis Kaastrup orienterede om de igangværende drøftelser vedrørende Ældremilliarden og Værdighedsmilliarden.
 
Det blev foreslået, at der tages kontakt til Danske Ældreråd om problemstillingen, og at der udarbejdes et læserbrev/en skrivelse herom. Jette, Bent og Kurt udarbejder et læserbrev/en skrivelse.
Bilag

Sagsid.: 15/74599
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
Ældre- og sundhedsudvalget har behandlet sagen på mødet 05-01-2016 - pkt. 3 – sagen er til orientering.

Sagsfremstilling

Revideret kommissorium
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 24. november 2015, at Viborg Kommunes Seniorpolitik skulle tænkes sammen med den Værdighedspolitik, som kommunerne i forbindelse med Finansloven for 2016 bliver pålagt at udarbejde. Udvalget besluttede at den samlede politik betegnes ”et værdigt seniorliv – Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik”
 
Forvaltningen har revideret det kommissorium, som tidligere er udarbejdet til Seniorpolitikken. Af det vedlagte udkast fremgår desuden en revideret tidsplan for udarbejdelsen af politikken. Ændringer og tilføjelser til kommissoriet er markeret med rød.
 
Af Finansloven for 2016 fremgår det, at Byrådet skal godkende Værdighedspolitikken i første halvår af 2016. Tidsplanen for Senior- og Værdighedspolitikken lægger op til at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender politikken på sit møde den 24. maj, hvorefter politikken godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i juni.
 
I Finansloven er der afsat 1 mia. kr. som fordeles til kommunerne ud fra en objektiv fordelingsnøgle. Midlerne skal styrke kommunernes arbejde med værdig ældrepleje. Midlerne fordeles allerede i starten af 2016, så der er behov for, at der inden den endelige godkendelse af politikken tages stilling til hvilke indsatser, der skal igangsættes.
 
Delvision
Den arbejdsgruppe, der arbejder med politikken, har revideret forslaget til delvision for politikken, således at denne indeholder en værdighedsvinkel:
 • Viborg Kommune – gode og værdige seniorliv
  • Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv
  • Aktivt medborgerskab og sund livsførelse
  • Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår
Der er mulighed for at ændre delvisionen undervejs i processen, hvis det viser sig, at den ikke svarer til de input der modtages. Delvisionen er således blot en arbejdstitel, som først fastlægges endeligt, når politikken godkendes.
 
Inddragelse af interessenter
Det foreslås, at der arrangeres følgende aktiviteter:
 1. Der arrangeres en ”rundbordssnak” om Senior- og Værdighedspolitikken på to plejecentre med politikere, beboere, pårørende og personale.
 2. Udvalget deltager i/besøger nogle aktiviteter for ældre og snakker med de tilstedeværende, f.eks. gymnastik eller søndagskaffe. Der vil blive gjort forsøg på at udvælge nogle aktiviteter, hvor der også deltager yngre ældre.
 3. Udvalget besøger Sundhedscenteret og drøfter politikkens indhold med de besøgende.
 4. ”Stormøde” med interesseorganisationer og patientforeninger og vores egne ældre- og handicapråd.
Aktiviteterne er planlagt ud fra et ønske om at komme i dialog med så bredt et udsnit af målgruppen som muligt. Udvalget får således både lejlighed til at møde de svageste ældre og de aktive yngre ældre.
 
Jævnfør beslutning i Byrådet den 18. november 2015 får udvalgsmedlemmer i uge 10 mulighed for at følge en medarbejder og få et indtryk af dennes dagligdag. Udvalgsmedlemmerne fra Ældre- og Sundhedsudvalget har her mulighed for at følge en medarbejder fra Sundhed & Omsorg og i den forbindelse møde en række borgere og medarbejdere. Erfaringerne herfra kan eventuelt også inddrages i arbejdet med Senior- og Værdighedspolitikken.

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
at delvisionen drøftes,
at udvalget drøfter inddragelsen af interessenter og
at forvaltningen arbejder videre med planlægningen af de skitserede inddragelsesaktiviteter.
 
Herudover foreslår direktøren for Job & Velfærd, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
at det reviderede kommissorium godkendes.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-01-2016

Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
at det reviderede kommissorium for Senior- og værdighedspolitik godkendes.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at forvaltningen arbejder videre med de forskellige aktiviteter der skal sikre bred inddragelse,
 
at der planlægges et ekstra udvalgsmøde den 13. april kl. 16.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Joachim Futtrup orienterede om arbejdet med Senior- og Værdighedspolitikken. Ældrerådet orienteres og inddrages løbende.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/74599
Sagsfremstilling
 
Ældre- og sundhedsudvalget har behandlet sagen på mødet 05-01-2016 - pkt. 4 – sagen er til orientering.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 16. juni 2015, at der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse med fokus på brugernes oplevede madkvalitet på plejecentrene i Viborg Kommune.
 
Innovationscenter Sundhed & Omsorg har i løbet af efteråret 2015 gennemført en række interviews med udvalgte beboere på plejecentrene. Beboernes tilbagemeldinger fra disse interviews danner grundlag for den vedlagte rapport.
 
Som udgangspunkt for interviewene var der udarbejdet en spørgeguide. Denne spørgeguide er vedlagt som bilag. Desuden vedlægges et eksempel på menuforslag fra Madservice Viborg som eksempel på variationen i den tilbudte mad.
 
Undersøgelsen har fokuseret på hovedmåltidet på plejecentrene, det vil sige det varme måltid. Det varme måltid er samtidig det måltid, som Madservice Viborg har det primære ansvar for. De andre måltider forberedes i højere grad af centrenes plejepersonale med råvarer som leveres via Madservice.
 
Udvalget besluttede på sit møde i august, at undersøgelsen skulle gennemføres som en kvalitativ undersøgelse. Det vil sige en undersøgelse, hvor der er fokus på interviewpersonernes bemærkninger og hvor man ikke direkte kan måle tilfredsheden. På baggrund af tilbagemeldingerne fra beboerne er der dog i rapporten gjort et forsøg på, at sætte tal på beboernes tilfredshed ved at inddele svarene i tre kategorier. Denne inddeling viser, at 47 af de interviewede beboere gav udtryk for tilfredshed med maden, 12 fandt maden acceptabel mens 6 beboere udtrykte utilfredshed.
 
Rapporten indeholder en række kommentarer til maden på plejecentrene. Kommentarerne bærer præg af, at hver beboer har forskellige præferencer og dermed opfattelse af maden.

Indstilling

 
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
at rapporten tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-01-2016

Ældre- og Sundhedsudvalget tog rapporten til efterretning.
 
Udvalget er glade for, at de øgede initiativer på området, har givet en stor tilfredshed blandt de ældre brugere.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
 
Ældrerådet drøftede indledningsvis forberedelsen af budget 2017 på sit møde i november 2015. På mødet blev det foreslået at rådet fokuserer på følgende i forbindelse med drøftelsen af Budget 2017:

 • Fastholdelse af ældremilliarden
 • Ensomhed
 • Demens og pårørende til demente
 
På mødet blev det aftalt, at sagen tages op igen i januar 2016. 
 
Der vedlægges et udkast til procesplan for budget 2017.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at Ældrerådet drøfter hvilke emner der skal fokuseres på.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Lis Kaastrup orienterede om budgetlægningsprocessen. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter proces og rammer for budgetforhandlingerne i næste uge. Der lægges op til, at udvalgene selv skal prioritere inden for eget område, dvs. der sendes som udgangspunkt ikke budgetønsker til byrådet.
 
Ældrerådet drøftede hvilke input, der skal sendes til Ældre- og Sundhedsudvalget. Bent, Kurt og Jette uddyber de punkter, som Ældrerådet tidligere har foreslået og kommer eventuelt med yderligere forslag.
 
Ældrerådet er bekymrede for, at ældreområdet eventuelt rammes af yderligere besparelser. Det er uheldigt når Viborg Kommune ligger på et lavt niveau i forvejen. Det aftaltes, at denne bekymring indgår i skrivelsen vedrørende Ældremilliard og Værdighedsmilliard. 
 
Sagen sættes på dagsordenen til næste møde.
Bilag

Sagsid.: 15/74595
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Lis Kaastrup oplyste, at der kommer licitationstilbud ind vedr. Banebo den 29. januar.
 
Egon oplyste, at der har været møde i gruppen vedrørende velfærdsteknologi. Temadagen om velfærdsteknologi var en stor succes.
 
Frits oplyste om tilsyn på Skovvænget. God tilbagemelding fra tilsynet.

Sagsid.: 15/74607
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Orientering fra


 • Ældre- og Sundhedsudvalg
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
 • Kultur- og Fritidsudvalg
 • Teknisk Udvalg
 • Klima- og Miljøudvalg
 • Økonomi- og Erhvervsudvalg
 • Udvalget for uddannelse, handel og innovation
 • Frivillige
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Der var intet af interesse for Ældrerådet i de forskellige politiske udvalg.

Sagsid.: 15/74588
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Eventuelt
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at eventuelle punkter tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Kurt Westphal orienterede om det læserbrev, som han har haft i avisen.
 
Kurt Westphal oplyste, at finansieringen til Frederiks Friplejehjem er på plads. Det forventes, at byggeriet snart går i gang. Der mangler dog indsamling af 300.000 kr.

Sagsid.: 15/74602
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Sager til pressen
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at medlemmerne drøfter, hvilke sager der tilgår pressen
Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2016
Intet til pressen.