You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 2. marts 2016 kl. 09:00

Mødested Overlundgården
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen, Margaretha Melgaard, Poul Erik Heegaard
Fraværende Hans Stavnsbjerg
Bemærkninger

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
 
Tid til punktet: 45 min
 
Ældrerådet har bedt om en orientering om kollektiv trafik i Viborg Kommune. Per Christensen som er chef for Trafik og Veje deltager i mødet og orienterer bl.a. om:
·         Organisering af den kollektive trafik
·         Hvilke muligheder er der for at få indflydelse på den kollektive trafik
 
Per Christensen deltager fra kl. 9.15-10.00.
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Afdelingsleder Per Christensen orienterede om den kollektive trafik i Viborg Kommune, herunder hvem der har ansvaret for de enkelte dele af trafikken, rejsekortet og mulighederne for at påvirke den kollektive trafik.
 
Ældrerådet stillede forskellige spørgsmål til bybuskørslen, flextur, taxakørsel og skolebuskørsel.

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 30 min
 
Centerleder Anette Hald Hansen orienterer om Overlundgården.
Anette deltager fra kl. 10.00-10.30.
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Centerleder Anette Hald Hansen orienterede om Overlundgården. Overlundgården har den seneste tid arbejdet en del med LEAN, hvor der tilrettelægges mere hensigtsmæssige arbejdsgange til gavn for beboerne.
 
Kompleksiteten blandt beboerne er steget i de senere år. Derfor ansættes der i højere grad assistenter frem for hjælpere.

Sagsid.: 15/74591
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Meddelelser fra formanden
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Jan Skougaard orienterede om den fremtidige betjening af Ældrerådet. I den kommende tid deltager Jan og Joachim fra forvaltningen.
 
Jette Norup orienterede om:
·         Stormøde på Asmildkloster.
·         Møde i Klyngebrugerrådet. Det blev oplyst, at blodprøver fremover skal tages på hospitalet i stedet for den praktiserende læge. Der arbejdes på løsninger, hvor der kan tages prøver i lokalområderne. Hospitalet har efterlyst en brugerrepræsentant. Sekretariatet undersøger, hvem der har været brugerrepræsentant hidtil.
 
Kurt Westphal orienterede om,
·         at der er beskåret i ordningen vedr. ekstra aktiviteter i ydertimerne på plejecenter Åbrinken. Der er skåret ned fra 15 timer om ugen til 10 timer. Sekretariatet undersøger årsagen.
·         I forhold til den nye borgerrådgiverordning ønskede Kurt en drøftelse af om ordningen er tilfredsstillende. Sekretariatet ser på, om der lavet opgørelser af, hvilke aldersgrupper, der har henvendt sig. Ældrerådet udarbejder en henvendelse til borgmesteren, hvor der gøres opmærksom på, at Ældrerådet er bekymret ved, at borgervejlederen fremover ikke er uafhængig af forvaltningen.
 
Sekretariatet sikrer, at dagsordenerne udsendes som A-post.

Sagsid.: 12/113008
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 20 min
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 23. febraur 2016 ( sag nr. 4), med nedenstående tekst, at sende sagen om udkast til revideret kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp til høring i Ældre- og handicaprådet.
 
”Sagsfremstilling
Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet, for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp.
 
Kvalitetsstandarden skal revideres årligt og Visitation Sundhed & Omsorg har derfor gennemgået og tilrettet udkastet til reviderede kvalitetsstandarder inden for personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Visitation Sundhed & Omsorg har været i dialog med Ældrerådet og har drøftet og indarbejdet en række forslag fra rådet. Der er primært tale om forslag til forbedring af læsevenligheden og præcisering af uklarheder – ikke ændringer af serviceniveauet. 
 
Afsnit 1 Generelle ændringer er ændret væsentligt for at øge læsevenligheden. Til sammenligning vedlægges Kvalitetstandarden for 2015. Flere afsnit er skrevet om og der er byttet rundt på afsnittene.
I afsnit 2 Kvalitetsstandarder er ændringer markeret med rød. Her er der foretaget mindre rettelser for at forbedre læsevenligheden og der er lavet ændringer for at give de forskellige standarder et ensartet udtryk.
 
Efter drøftelsen i Ældre- og Sundhedsudvalget foreslås det, at Kvalitetsstandarden sendes i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet, hvorefter Kvalitetsstandarden godkendes endeligt i Ældre- og Sundhedsudvalget og efterfølgende i Byrådet.
Bilag
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
at udkastet til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp drøftes, og
at udkastet til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp sendes i høring ved Ældreråd og Handicapråd.
 
Beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede udkastet til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Udvalget bemærkede, at det skal tilføjes, at indkøb af varer sker i henhold til kommunens indkøbsaftale (side 17).
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at udkastet til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp sendes i høring ved Ældreråd og Handicapråd.”
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
at Ældrerådet udarbejder høringssvar til udkastet til revideret kvalitetsstandard til personlig pleje og praktisk hjælp.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Ældrerådet udtrykker ros til den nye kvalitetsstandard, som er meget mere læsevenlig end tidligere.

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Ældrerådet har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at kommunens forvaltninger ikke har overholdt høringspligten over for ældrerådet i forbindelse med sager i fagudvalgene. Sekretariatet har i november 2015 sendt en påmindelse til de andre forvaltninger om høringspligten over for ældrerådet.
 
Ældrerådet har på sit seneste møde drøftet, hvordan høringerne kan håndteres i praksis. Rådet aftalte, at de enkelte medlemmer holder øje med, om der er sager i de andre fagudvalg, der har interesse for Ældrerådet.
 
Formandsskabet foreslår på denne baggrund, at høringer i ældrerådet håndteres på følgende måde:
 • Sager fra fagudvalgene der i stort omfang berører kommunens ældre borgere skal sendes fra fagudvalget til høring i Ældrerådet. Det kan f.eks. være sager som Viborg Kommunes Seniorpolitik, Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, sager om ændring af buskøreplaner og placering af biblioteksfilialer.
 
Det drejer sig altså om sager, der har særlig betydning for de ældre, fordi de ældre typisk er mindre mobile end andre borgere og sager der vedrører ydelser, som primært er henvendt til ældre borgere, f.eks. hjemmehjælp.
 
 • Sager fra fagudvalgene der i beskedent omfang vedrører ældre håndteres ved at Ældrerådets enkelte medlemmer orienterer om sagerne fra fagudvalgene.
 
På dagsordenen i Ældrerådet er der, jævnfør forretningsordenen, et fast punkt med overskriften ”Nyt fra fagudvalgene”. Rådets medlemmer har fordelt de forskellige udvalg i mellem sig, og på mødet orienterer medlemmerne om sager, der har interesse for ældre borgere.
I de sager hvor Ældrerådet vurderer, at der er behov for, at Ældrerådet markerer sin holdning til sagen, kan der udarbejdes en skriftlig henvendelse til fagudvalget.
 
Generelt vil der her være tale om sager der ikke berører kommunens ældre på anden måde eller i større omfang end kommunens øvrige borgere. Det kan f.eks. være lokalplaner, tilskud til idrætshaller etc.
 
Ovenstående forslag ændrer ikke på, at Ældrerådet altid af egen drift kan udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen.
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
at høringsproceduren godkendes.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Ældrerådet godkendte høringsproceduren. Ældrerådet tager proceduren op til evaluering senere med henblik på at vurdere, om de relevante sager kommer til høring.

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 15 min
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har inviteret Viborg Ældreråd til et fællesmøde den 12. april 2016 kl. 12.30 – 14.30 i Multisalen/Rådhuset.
 
Ældrerådet drøftede på sidste møde en række forslag til punkter, heriblandt:
·                     Ældremilliarden
·                     Sundhedssatellitter
·                     Ensomhed, har vi nogle midler, har vi nogle indsatser
 
Formandsskabet foreslår, at Ældrerådets forslag til budget 2017 indgår som dagsordenpunkt til mødet.
 
Ældrerådet har tidligere fremsendt disse forslag til budgettet:
Ældrerådet anbefaler, at der iværksættes en proces med henblik på øget fokus på kerneopgaven i ældreplejen, muliggjort ved en reduktion af den omfattende dokumentationspraksis, altså tilførsel af flere ”varme hænder”. Desuden bør en del af ”Ældremilliarden” også bruges til ansættelse af flere varme hænder i hjemmeplejen og på plejecentrene.
 
Ældrerådet har et ønske om, at kommunen fremover i højere grad åbner sig med hensyn til samarbejdet om budgettet. Ældrerådet bør komme på banen på et langt tidligere tidspunkt i budgetplanlægningen - i hvert fald før kommunens budgetseminar. Herved skabes en reel mulighed for at påvirke budgettet til gavn for de ældre.
 
Ældrerådet er betænkelig ved, at der spares 1,5 % på ældreområdet, da Viborg Kommune i forvejen ligger under landsgennemsnittet med hensyn til det afsatte beløb til ældreområdet.
 
På seneste møde blev disse punkter suppleret af:
 • Ældrerådet anbefaler, at der iværksættes en proces med henblik på øget fokus på kerneopgaven i ældreplejen, muliggjort ved en reduktion af den omfattende dokumentationspraksis, altså tilførsel af mere personale i hjemmeplejen og på plejecentre. Desuden bør en del af ”Ældremilliarden” også bruges til ansættelse af flere varme hænder i hjemmeplejen og på plejecentrene.
 
 • Ældrerådet har bemærket, at rådet fremover bliver hørt om budgetforslaget, hvilket rådet er meget tilfredse med.
 
 • Ældrerådet er betænkelig ved, at der spares 2 % på ældreområdet, da Viborg Kommune i forvejen ligger under landsgennemsnittet med hensyn til det afsatte beløb til ældreområdet.
 
Poul Erik Heegaard har desuden foreslået følgende punkt:
          Den bebudede besparelse i administrationen på ældreområdet på 11 mio. kr. bør:
·         Anvendes til at styrke normeringen på plejehjem og hjemmehjælpsområdet
·         At øge kompetencen for de medarbejdere, som har den direkte kontakt til borgerne på en sådan måde, at disse personer ud fra fastlagte regler selvstændigt kan ændre eller forbedre vilkårene for den enkelte borger uden at ledelse- og kontrolhierarkiet bliver inddraget
·         Forbedre eller udbygge aktiviteter for borgere både på plejehjem og i egne boliger
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
at der udarbejdes forslag til dagsordenpunkter.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Ældrerådet ønsker at drøfte følgende punkter:
 
·         Ældrerådet ønsker en generel drøftelse af anvendelsen af Ældremilliard og Værdighedsmilliard.
 
·         Ældrerådet anbefaler, at der iværksættes en proces med henblik på øget fokus på
kerneopgaven i ældreplejen, muliggjort ved en reduktion af den omfattende
dokumentationspraksis, altså tilførsel af mere personale i hjemmeplejen og på plejecentre. Desuden bør en del af ”Ældremilliarden” også bruges til ansættelse af flere varme hænder i hjemmeplejen og på plejecentrene.
Ældrerådet mener, at grænsen for besparelser inden for ældreområdet er overskredet. Viborg Kommune ligger i forvejen under landsgennemsnittet med hensyn til det afsatte beløb til ældreområdet.
 
·         Den bebudede besparelse i administrationen på ældreområdet på 11 mio. kr. bør:
·         Anvendes til at styrke normeringen på plejehjem og hjemmehjælpsområdet
·         At øge kompetencen for de medarbejdere, som har den direkte kontakt til borgerne på en sådan måde, at disse personer ud fra fastlagte regler selvstændigt kan ændre eller forbedre vilkårene for den enkelte borger uden at ledelse- og kontrolhierarkiet bliver inddraget.
·         Forbedre eller udbygge aktiviteter for borgere både på plejehjem og i egne boliger

Sagsid.: 15/74593
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Opfølgning fra Ældrerådsmødet den 3. februar 2016.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Der udspandt sig en kort drøftelse af referatet fra seneste møde.

Sagsid.: 15/74595
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Orientering fra Arbejdsgrupper
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Jette Norup oplyste, at der er udsendt invitation til fyraftensmøde om senior- og værdighedspolitik.

Sagsid.: 15/74607
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Orientering fra


 • Ældre- og Sundhedsudvalg
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
 • Kultur- og Fritidsudvalg
 • Teknisk Udvalg
 • Klima- og Miljøudvalg
 • Økonomi- og Erhvervsudvalg
 • Udvalget for uddannelse, handel og innovation
 • Frivillige
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Der orienteredes fra fagudvalgene.
·         Ældre- og Sundhedsudvalget, herunder forebyggende hjemmebesøg og ledsagerordning.
·         Klima- og Miljøudvalg. Nye affaldsbeholdere i midtbyen.
·         Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sag om ændring af opgørelsen af udgifter.
 
Anny Larsen oplyste, at der er generalforsamling på vej for Stationen. Anny bad om en redegørelse for, hvordan Pensionistgården på Vesterbro Torv fungerer. Anny oplyste, at flere af de frivillige er syge og der er ikke megen aktivitet.
 
Anny har modtaget fine tilsynsrapporter fra Klosterhaven og Klostertoften.

Sagsid.: 15/74588
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Eventuelt
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at eventuelle punkter tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Tilmeldinger til repræsentantskabsmøde kan sendes til sekretariatet, husk at oplyse hvilke seminarer I vil deltage i. Leo og Anny tilmeldte sig og melder tilbage, hvilke seminarer de deltager i.

Sagsid.: 15/74602
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Sager til pressen
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at medlemmerne drøfter, hvilke sager der tilgår pressen
Beslutning i Viborg Ældreråd den 02-03-2016
Intet til pressen.