You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 22. juni 2016 kl. 09:00

Mødested Højvangen
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen (Orlov), Margaretha Melgaard, Ole Thygesen, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget har på møder i maj og juni drøftet forslag til områdets drifts- og anlægsbudgetter. Forslagene sendes nu i høring med frist for svar den 17. august 2016 med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan indgå i materialet til Byrådet den 22. august 2016.
 
Afdelingsleder Bjarne Hansen deltager i drøftelsen og orienterer om budgetforslagene. Bjarne deltager fra kl. 9.00-9.30.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at budgettet drøftes, og
 
at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et høringssvar.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Bjarne Hansen orienterede om status for arbejdet med budget 2017. Ældre- og Sundhedsudvalget har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetforhandlingerne starter den 22. august på Byrådets budgetseminar.
 
Ældrerådet drøftede budgettet og nedsatte en arbejdsgruppe, der udarbejder et høringssvar. Gruppen består af Kurt og Poul Erik.

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
Plejecenterleder Per Aastradsen orienterer om Højvangen.
Per deltager fra kl. 9.30-10.00.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Per Aastradsen orienterede om Plejecenter Højvangen. Der er 22 pladser og tre aflastningspladser. Derudover rummer huset hjemmeplejen, aktivitet og træning.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsid.: 15/74591
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Meddelelser fra formanden
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Jette Norup orienterede om:
 • Seniorfolkemøde på Sønæs
 • Mødedato i oktober. Mødet flyttes til den 29. september kl. 9-12
 
Sekretariatet orienterede om:
 • Fællesmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget flyttes til den 20. september kl. 14-16
 • Budgetorienteringsmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 16. august. fra kl. 17-19
 • Danske Ældreråd holder temamøde om ældrerådsvalg. Sekretariatet udsender invitation.
 • Borgmesteren deltager i Ældrerådets møde i november.

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
På sidste møde i Ældrerådet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et forslag til fokusområder for resten af valgperioden.
 
Gruppen har udarbejdet det vedlagte forslag til emner.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at sagen drøftes.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Erik Pind orienterede om arbejdet.
 
Ældrerådet drøftede, hvordan der opnås mere synlighed om rådets arbejde. Rådet vil arbejde for at komme mere i pressen med både de gode og de dårlige historier. Der skal være mere fokus på at få høringssvar i aviserne.
 
Jette Norup udarbejder et forslag til en halvårsrapport.
 
Ældrerådet drøftede hvordan der opnås synlighed om valget til Ældrerådet i 2017, både i forhold til potentielle kandidater og for vælgerne.
 
Jan Skougaard oplyste, at forvaltningen er på vej til at drøfte afviklingen af valget.
 
Ældrerådet dagsordensætter spørgsmålet om valg på fællesmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget den 20. september.
 
Arbejdsgruppen udarbejder et dagsordenpunkt om Ældrerådets ønsker til valget til fællesmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at forslagene til indhold i brochuren drøftes.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Der blev givet udtryk for, at der mangler nogle oplysninger om CKU, klippekort og kørselsordninger. Det forventes at brochuren er klar i slutningen af året.
 
Der kan fremsendes tanker og idéer til indhold til Bent. Indholdet koordineres på et senere tidspunkt. 
Bilag

Sagsid.: 15/75169
Sagsfremstilling
 
På seneste møde i Ældrerådet blev det foreslået, at fællesmødet skal indeholde en drøftelse af behandlingen af høringssvar.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at Ældrerådet udarbejder forslag til dagsordenpunkter.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Ældrerådet foreslår følgende punkter:
 • Gode høringsprocesser fremover
 • Valg til Ældrerådet
 • Værdighedsmilliard
 • Lægekørsel
 
Sekretariatet undersøger tidsfristen. De enkelte punkter skal uddybes yderligere inden mødet.

Sagsid.: 16/28747
Sagsfremstilling
Baggrund
Embedslægeinstitutionen Midtjylland foretager årligt i henhold til Sundhedsloven et uanmeldt tilsyn på alle kommunens plejecentre. Der foretages ligeledes tilsyn på friplejehjem, der har driftsoverenskomst med kommunen.
 
Formålet med Embedslægeinstitutionens tilsyn er at vurdere de sundhedsfaglige forhold samt medvirke til, at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for beboerne på plejecentrene.
 
Embedslægetilsynene 2015
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i alt 12 tilsynsbesøg på følgende kommunale plejecentre og friplejehjem.
      Plejecenter Højvangen
      Friplejehjemmet Nordstjernen
      Plejecenter Toftegården
      Plejecenter Overlundgården
      Plejecenter Pensionistgården
      Plejecenter Åbrinken
      Plejecenter Klosterhaven
      Plejecenter Kildedalscentret
      Plejecenter Kildehaven
      Plejecenter Birkegården
      Sjørup Ældrecenter
      Plejecenter Skovgården
 
Følgende plejehjem var undtaget for tilsyn i 2015:
      Plejecenter Klostertoften
      Den Selvejende Institution Klejtrup Friplejehjem
      Plejecenter Skovvænget
      Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården
      Klejtrup Friplejehjem Blåbærhaven
      Plejecenter Blichergården
      Plejecenter Liselund
 
Der blev ved tilsynene foretaget 36 stikprøver hos de 306 beboere på kommunens plejehjem for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.
 
Baggrund for konklusion på tilsynene
 
Konklusionskriterier
Antal Plejehjem
Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger
0
Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden
8
Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler
4
Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden
0
Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden og som har givet anledning til alvorlig kritik
0
 
På målepunkterne instrukser, sygeplejefaglige optegnelser og medicin er der ved tilsynene vedvarende fokus.
 
Tilsynet på et plejehjem kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Styrelsen for Patientsikkerheds skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser.
 
På 9 plejehjem opfyldte forholdene kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2016:
      Plejecenter Højvangen
      Plejecenter Toftegården
      Plejecenter Overlundgården
      Plejecenter Pensionistgården
      Plejecenter Åbrinken
      Plejecenter Klosterhaven
      Plejecenter Kildedalscentret
      Plejecenter Birkegården
      Plejecenter Skovgården
 
Ved det årlige dialogmøde om tilsynene med Styrelsen for Patientsikkerhed den 13. maj 2016 drøftedes blandt andet Styrelsens opmærksomhedsområder som er:
        medicinhåndtering
        skabe overblik ved implementering og brug af omsorgsjournaler
        håndtering af forudgående fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg
        klagevejledning
 
Sundhed og Omsorg lever generelt op til kravene inden for opmærksomhedsområderne. I Viborg Kommune er de nye retningslinjer og instrukser vedrørende håndtering af medicin publiceret og præsenteret for driften med inddragelse af I sikre hænder(ISH) og Fælles Medicinkort(FMK). Omsorgssystemet Care og gældende dokumentationspraksis sikrer, at brugen af omsorgsjournalerne til stadighed opfylder kravene jævnfør Journalføringspligten, og der er retningslinjer og instrukser vedrørende fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg.
 
Fremadrettet vil tilsynene blive tilrettelagt anderledes. Det forventes at Folketinget inden sommerferien godkender, at frekvensbaserede tilsyn på plejehjemmene ophører fra juli 2016 – KUN de plejehjem, hvor der er aftale om opfølgende besøg vil modtage besøg. Fra 2017 vil alle tilsyn være risikobaseret og også indbefatte tilsyn af Hjemmeplejen og Sygeplejen. Det er meldt ud, at i 2017–2019 vil 10 % af alle institutioner modtage risikobaseret tilsyn. Plejehjemmene vil ikke være første prioritet. Der er pt. ikke meldt ud, hvilke kriterier der lægges til grund for de risikobaserede tilsyn.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget tog embedslægetilsynet for 2015 til efterretning.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 13/48345
Sagsfremstilling
Sagsbehandlingen forud for beslutninger om tilkendelse af ydelser til borgerne efter de lovområder, der administreres i Visitation Sundhed & Omsorg må ikke overskride en række frister. Disse tidsfrister er besluttet af det daværende Socialudvalg 1. juni 2010.
 
Efterfølgende har de ansvarlige udvalg fulgt sagsbehandlingstiderne for Visitation Sundhed & Omsorg. Med denne sag fremlægges status i maj 2016 på sagsbehandlingstiderne i Visitation Sundhed & Omsorg fordelt på de enkelte sagsområder.
 
Som det fremgår af bilaget, er der flere sagsområder, hvor sagsbehandlingstiderne ikke overholdes. Det er dog væsentligt at bemærke, at i langt de fleste tilfælde, hvor fristerne overskrides, er sagsbehandlingen igangsat, og afgørelsen har trukket ud, fordi der har været behov for yderligere oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere (f.eks. egen læge), eller fordi de pårørende har ønsket at deltage i et møde, og ikke har haft mulighed for at mødes inden for tidsfristen.
 
Supplerende kan det oplyses, at antallet af henvendelser, ansøgninger og sagsbehandlinger er steget med 16% i perioden 2013-2015.  
 
BDO har tidligere vurderet, at arbejdsgangene på området i stort omfang er effektiviseret. På denne baggrund er der pr. 1. maj 2016 tilført yderligere personaleressourcer til området i form af to midlertidige ansættelser. De ekstra ressourcer sættes ind på sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.
 
For de områder, hvor der i dag er ventetid på sagsbehandlingen er det vigtigt at bemærke, at de mest akutte sager prioriteres frem for mindre akutte. Det betyder f.eks. at behandling af en sag om et hjælpemiddel, der har betydning for borgerens helbred prioriteres over en sag om f.eks. en mindre boligindretning, som skal gøre hverdagen nemmere for en anden borger.
 
I forhold til personlig pleje og praktisk hjælp bliver hjælpen igangsat øjeblikkeligt, hvis det er nødvendigt. Der er således ikke tale om, at borgeren er uden hjælp mens der sagsbehandles.
 
 
 
 
 
 
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/74593
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at opfølgningen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Sekretariatet tilretter forsiden i forhold til deltagere i mødet.

Sagsid.: 15/74595
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Orientering fra Arbejdsgrupper
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Poul Erik orienterede om Banebo.

Sagsid.: 15/74607
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Orientering fra


 • Ældre- og Sundhedsudvalg
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
 • Kultur- og Fritidsudvalg
 • Teknisk Udvalg
 • Klima- og Miljøudvalg
 • Økonomi- og Erhvervsudvalg
 • Udvalget for uddannelse, handel og innovation
 • Frivillige
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Der orienteredes fra de politiske udvalg.
 
Klima- og Miljøudvalget har drøftet dagrenovation og affaldsplanen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt sag om Frederiks Friplejehjem uden bemærkninger.
 
Borgerhuset Stationen har skrevet et brev til de Frivilliges hus for at etablere et samarbejde.

Sagsid.: 15/74602
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 5 min
 
Sager til pressen
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at medlemmerne drøfter, hvilke sager der tilgår pressen
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Høringssvaret til budgettet sendes til pressen, når det er færdigt.

Sagsid.: 15/74588
Sagsfremstilling
Tid til punktet: 10 min
 
Eventuelt
Indstilling
Formandskabet indstiller,
 
at eventuelle punkter tages til efterretning
Beslutning i Viborg Ældreråd den 22-06-2016
Kurt Westphal orienterede om, at han har haft et møde med Ellen Lyngsø og Mette Bergkvist. Der har desuden været afholdt 1. spadestik på Frederiks Friplejehjem.