You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 3. maj 2017 kl. 09:00

Mødested Rehabiliteringscenter Viborg
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Kurt Westphal, Leo Larsen (Orlov), Margaretha Melgaard, Ole Thygesen, Poul Erik Heegaard
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/18039
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Poul Møller orienterede om det aktuelle udbud på renovationsområdet.
Den kommunale affaldsplan udrulles fra marts 2018.
Der bliver 2 affaldsspande med 4 rum:
Grønt: affald til biogas
Gråt: affald (brændes)
Alu + glas
Aviser og ugeblade
 
Borgerne skal selv sortere fremadrettet i forhold til de overordnede principper.
 
Der er 2-delte Miljøstationer i den gamle bydel.
 
Dagaffald hentes hver 14. dag, øvrigt hentes i opstarten månedligt.
 
Der er mulighed for tilkøb af afhentning direkte på egen bolig.
 
Storskraldsindsamling bliver en del af den kommende løsning.
Sagsfremstilling
Affaldschef hos REVAS Poul Møller vil på dagens møde orientere om udbud vedrørende dagrenovation.

Sagsid.: 17/18039
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at forslaget til ny forretningsorden for Ældrerådet godkendes.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Forslag til forretningsorden blev godkendt.
Sagsfremstilling
Historik
På mødet i Ældrerådet den 29. marts besluttede Ældrerådet, at der skulle udarbejdes forslag til en ny forretningsorden. Det nye forslag til forretningsorden præciserer hvorledes valg af formand og næstformand kan ske efter det konstituerende møde, i forbindelse med Ældrerådets arbejde i funktionsperioden.
 
Forslag til ny forretningsorden er vedlagt som bilag på sagen.
 


Bilag

Sagsid.: 16/68350
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Formanden orienterede om følgende punkter:
 
Nyborg Strand – Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd - et godt arrangement hvor Erik Stagsted blev ny formand for Danske Ældreråd.
 
Der var deltagelse i workshop på dag 2 med fokus på velfærd.
 
Vigtigt med stor repræsentation fra Ældrerådet.
 
Kurt Westphal ønsker at udtræde af rådet efter dagens møde i Ældrerådet. Forvaltningen indkalder suppleant til rådet. Kurt Westphals brev om udtræden er vedlagt som bilag til sagen.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Meddelelser fra formanden.
Bilag

Sagsid.: 17/18039
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Referatet drøftet med henblik på, at der ønskes en afklaring af beslutningskompetencen omkring det kommende Ældrerådsvalg. Forvaltningen undersøger sagen, og giver en tilbagemelding på næste møde i rådet.
Sagsfremstilling
Der blev afholdt fællesmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. april 2017.
 
På dagens møde samles der op i forhold til planlægning af kommende møder.

Sagsid.: 17/18039
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet beslutter, hvilke punkter der skal drøftes på fællesmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Ældrerådet besluttede, at følgende temaer skal drøftes med Ældre- og Sundhedsudvalget:
 
-      Tidlig opsporing af demens
-      Styrket indsats i forhold til de pårørende til demente
-      Måltidssituationer
 
Formanden fremsender en nærmere beskrivelse til sekretariatet.
 
Afbud til den 17. maj fra Erik Pind og Poul Erik Heegaard.
 
Drøftelse af statusmaterialet, og der blev rejst en række spørgsmål af opklarende karakter.
Sagsfremstilling
Der er aftalt fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget til den 17. maj kl. 16.00 til 16.45 omkring udnyttelsen af værdighedsmilliarden for 2018.
 
Ældrerådet er inviteret særskilt til mødet som afholdes i lokale 1.4 på Viborg Rådhus.
 
I forbindelse med planlægningen af mødet, skal der udarbejdes dagsorden, hvor Ældrerådets ønsker til drøftelser skal fremgå.
 
Til brug for Ældrerådets drøftelser og forberedelse af mødet vedlægges følgende bilagsmateriale.
 
1. Status for initiativer
2. Velfærdsteknologi Værdighedsmilliarden
3. Status for initiativer under værdighedsmilliarden
 
Værdighedsmilliarden godkendes som en del af finansloven, og det endelige beløb kendes først i forbindelse med vedtagelsen af denne lov.
Bilag

Sagsid.: 17/18039
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Arbejdsgruppen vedrørende seniorfolkemødet gav en status på arbejdet.
 
Telt til 1200 kr. med bord og stole, materiale om arbejdet i rådet og valget er under udarbejdelse, Roll-ups tages med.
 
Bemanding fra 14.00 til 17.45, der er fællesspisning 18.00.
Der sendes mail til formanden fra hver enkelt rådsmedlem om bemanding og ønske til fællesspisning. Deadline for tilbagemelding den 6. juni.
 
Åbning ved borgmesteren, derefter debat mellem Bent Hansen og Arne Rolighed.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har tidligere nedsat en arbejdsgruppe, der planlægger arrangementet på Sønæs den 22. juni 2017.
 
Arbejdsgruppen vil på dagens møde fremlægge status på arbejdet.

Sagsid.: 17/18039
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Bjarne Hansen gav en overordnet orientering om den aktuelle budgetsituation på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.
Oplæg er vedlagt som bilag til sagen.
Sagsfremstilling
Afdelingsleder Bjarne Hansen vil på dagens møde give Ældrerådet en orientering om budgetarbejdet inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets område.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har drøftet punktet på mødet den 25. april 2017, som sag nummer 3 på dagsordenen.
 
I forhold til orienteringen i Ældrerådet så vedlægges budgethæftet som bilag til Ældrerådets drøftelser. Der er en række mere detailorienterede bilag som ikke er medtaget.
Bilag

Sagsid.: 16/68352
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Borgerservice – Heidi Rasmussen kan invitere det samlede Ældreråd til test af ny brugerflade.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Opfølgning fra mødet i Ældrerådet den 29. marts 2017.

Sagsid.: 16/68354
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Der blev givet en kort orientering fra arbejdsgruppen omkring ældrerådsvalget, som havde møde den 28. april. I kommunikationsdelen var der særligt fokus på den eksterne kommunikation.
 
Konstituerende møde i bestyrelsen på Stationen med Peter Jarly som formand og Maise Jeppesen som næstformand.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Orientering fra arbejdsgrupper.

Sagsid.: 16/68355
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Intet.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Orientering fra:
  • Ældre- og Sundhedsudvalg
  • Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
  • Kultur- og Fritidsudvalg
  • Teknisk Udvalg
  • Klima- og Miljøudvalg
  • Økonomi- og Erhvervsudvalg
  • Udvalget for uddannelse, handel og innovation
  • Frivillige

Sagsid.: 16/68356
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter, hvilke sager der skal tilgå pressen.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Drøftelse af henvendelse fra pressen omkring opstilling til det kommende Ældreråd. Jette er i dialog med pressen om den aktuelle status, og at der er et enkelt medlem som genopstiller.
 
Der etableres også kontakt til pressen omkring affaldshåndtering og konsekvenserne af det aktuelle udbud.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Sager til pressen.

Sagsid.: 17/18039
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Maila Tandrup orienterede om punkterne.
 
Kort orientering omkring den nye tandpleje App. Den er taget positivt imod og er meget anvendelig.
 
Der er positive forventninger til klippekortmodellen på plejecentrene, der har også været møde med friplejehjemmene omkring igangsætning af klippekort på alle kommunens plejecentre.
 
13 af de 15 lederstillinger er blevet besat. Der mangler stadig ansættelse af en teamleder til RCV og Liselund. De bliver sat i eksternt opslag før sommerferien.
 
Der er ikke nye beslutninger omkring Banebo i forhold til finansiering. ÆSU har tilbudt de 2 boligselskaber at komme med supplerende bemærkninger til deres tidligere tilbagemeldinger på de 3 finansierings scenarier på Banebo.
 
Den årlige opgørelse af takster på friplejehjemmene har været på ÆSU. Den viser, som i de tidligere år, at der er forskel på taksterne på almen og demens – mellem privat og offentlig. Almenpladser på friplejecentre er i gennemsnit en del dyrere end på offentlige plejecentre. Demenspladser er tæt på at være samme pris, der er ca. 10.000 kr. i forskel – hvor den offentlige plads er dyrest. Det er vigtigt at læse notat fra ÆSU for at forstå de beregningsgrundlag, der ligger bagved udregningerne.
 
Der er i det nye cirkulære mulighed for, at kommunerne kan tilpasse priserne på friplejehjem til, på alle typer af pladser, til det den pladspris som kommunen selv anvender. Der vil i 2017 blive lavet en ensartet pladspris.
 
Forvaltningen nåede ikke alle punkter, da øvrige punkter på mødet havde trukket ud i en sådan grad, at mødet sluttede.
Sagsfremstilling
Forvaltningen vil på dagens møde blandt andet orientere om følgende punkter:
 
- Klippekort på plejecentrene
- Status på organisationsændringerne
- Takster på friplejehjem
- Demenshandleplan
- Indsats mod ensomhed
- Tandplejeguide som animation

Sagsid.: 16/68349
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-05-2017
Intet.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Eventuelt.