You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 28. juni 2017 kl. 09:00

Mødested JobIgen
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Leo Larsen (Orlov), Margaretha Melgaard, Ole Thygesen, Poul Erik Heegaard, Søren Bendix
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/30586
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet godkender forslag til valgprocedure som Ældrerådets videre arbejdsgrundlag,
 
2. at forslag til sagsfremstilling godkendes, således at ønskes om afholdes af E-valg sendes til godkendelse i Viborg Byråd via Ældre- og Sundhedsudvalget, og
 
3. at Ældrerådet drøfter muligheden for at afholde et ekstra møde i Ældrerådet medio september med fokus på forløbet af opstillingsprocessen.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-06-2017
Mødet startede med at formanden bød Søren Bendix velkommen til arbejdet i Ældrerådet, hvorefter der var en kort præsentationsrunde.
 
Ældrerådet godkendte forslag til valgprocedure som grundlag for det videre arbejde.
 
Forslag til sagsfremstilling i forhold til Ældre- og Sundhedsudvalget blev godkendt.
 
Ældrerådet besluttede sig for at afholde ekstraordinært møde omkring valget til rådet mandag den 18. september kl. 9.00.
 
Fra den 1. november til den 21. november er der mulighed for elektronisk afstemning. Materiale udsendes den 31. oktober. Det fysiske materiale sendes ud den 24. oktober.
Opstillingsmøder er planlagt.
Deadline for kandidatopstilling er 15. september kl. 12.00.
 
Orienteringsmøder planlægges til november måned med opmærksomhed på datoerne i forhold til udsendelse af valgmaterialet til de stemmeberettigede.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har som forberedelse af det kommende valg til Ældrerådet haft en principbeslutning omkring afholdelse af E-valg. Rådet har nedsat en arbejdsgruppe der har udarbejdet forslag til procedure. Endelig har Ældrerådet haft en indledende drøftelse med Ældre- og Sundhedsudvalget omkring afholdelse af valget som E-valg.
 
Arbejdsgruppen vedrørende valget til Ældrerådet har udarbejdet et samlet forslag til valgprocedure inklusiv forslag til nedsættelse af valgbestyrelse, opstillingsmøder og den samlede valgprocedure omkring stemmeafgivelse.
 
Forslag til procedure er under fornyet gennemskrivning og vil efter aftale med formanden blive udleveret på mødet. Dette er bilag 1 på sagen. Den tidligere udgave blev drøftet på mødet i Ældrerådet den 8. marts 2017.
 
I henhold til Ældrerådets vedtægter er det Viborg Byråd der træffer beslutning om valgets afholdelse. Derfor skal Ældrerådets ønske om et E-valg til godkendelse i byrådet.
 
Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet et forslag til dagsordenstekst til drøftelse i Ældre- og Sundhedsudvalget og Viborg Byråd. Forslaget til dagsorden er vedlagt som bilag 2.
 
Assembly Voting, det firma der ifølge forslaget skal stå for håndteringen af stemmeafgivelsen, har udarbejdet forslag til kontrakt for arbejdet. Kontrakten er vedlagt som bilag 3 på sagen.

Sagsid.: 17/30586
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at der udarbejdes udkast til dagsorden til fællesmødet.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-06-2017
Ældrerådet drøftede følgende punkter:
 
 1. Information – den gode udskrivning til eget hjem.
 2. Pladser til ældre borgere - aflastning/midlertidige pladser.
 3. Tovholderfunktion/kontaktperson i forhold til udskrevne borgere, egen læge, sygehus, hjælpemidler m.m.
 4. Status på budgetarbejdet.
 
Ældrerådet besluttede, at formanden på rådets vegne laver den endelige udformning af dagsordenspunkter. Der er mulighed for input fra de øvrige rådsmedlemmer frem til den 11. august. Derefter sendes forslaget til sekretariatet.
Sagsfremstilling
Der er aftalt fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget til onsdag den 13. september fra kl. 16 – 17.30.
 
Ældrerådets ønsker til dagsordenspunkter skal forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget, med henblik på at udvalget har mulighed for at supplere de foreslåede punkter.
 
Ældrerådet skal derfor fremkomme med forslag til dagsordenspunkter på dagens møde.

Sagsid.: 17/30586
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at formanden, med afsæt i de indkomne bemærkninger fra rådets medlemmer, bemyndiges til at udarbejde høringssvar på Ældrerådets vegne.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-06-2017
Formand og næstformand udarbejder høringssvar vedrørende budget. Deadline for medlemmernes bemærkninger til formanden er den 1. august. Budgetmaterialet er udsendt særskilt til rådets medlemmer.
Sagsfremstilling
Forvaltningen udsender ultimo juni måned budgetmateriale til høring i Ældrerådet vedrørende næste års budget for Ældre- og Sundhedsudvalget.
 
Der kan i den forbindelse også henvises til materialet og gennemgangen fra den 3. maj, hvor afdelingsleder Bjarne Hansen gav en status på det overordnede budgetarbejde og de konkrete udfordringer på udvalgets område.
 
Det samlede høringsmateriale har en endelig frist den 15. august 2017.
 
Der er planlagt ordinært møde i Ældrerådet den 16. august 2017.
 
Det foreslås derfor, at de enkelte medlemmer af Ældrerådet sender deres bidrag til et samlet høringssvar til formanden for rådet senest den 1. august. Formanden udarbejder derefter et samlet svar på rådets vegne.

Sagsid.: 17/30586
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Teknisk Udvalg.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-06-2017
Forslaget blev godkendt med redaktionelle justeringer, og det sendes til Teknisk Udvalg.
Sagsfremstilling
Viborg kommune er ved at planlægge en ny banebro, som skal etablere forbindelse til Banebyen.
I forbindelse med den nuværende skitsefase, så er der lavet en revision af såvel tilgængelighed som trafiksikkerhed.
 
Det samlede materiale er tidligere sendt til det samlede Ældreråd på mail. Ældrerådet har på sidste møde nedsat en arbejdsgruppe bestående af Bent Kavin, Frits Reenberg og Jette Norup, der har udarbejdet forslag til høringssvar.
 
Høringsvaret skal kvalificere det videre arbejde.
 
Følgende materiale er vedlagt som bilag på sagen:
 
Bilag 1 - forslag til høringssvar fra arbejdsgruppen
Bilag 2 - trafiksikkerhedsrevision
Bilag 3 - tilgængelighedsrevision
Bilag 4 - plantegning
Bilag 5 - tegning med broens forløb
Bilag

Sagsid.: 16/68350
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-06-2017
Formanden orienterede om følgende punkter:
 
 • Seniorfestival som var meget velbesøgt, og en positiv interesse for at kandidere til Ældrerådet. Et sted mellem 1200 – 1500 mennesker deltog i arrangementet.
 
 • Borgermøde om trafikplan - sekretariatet sender reminder.
 
 • Opsamling i forhold til mødet om udbud på renovation og de nye by- og landregulativer, som beskriver afhentningsforhold i forhold til borgerne.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Meddelelser fra formanden.

Sagsid.: 16/68354
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-06-2017
Byggemøde i fredags omkring Banebo. Der er en prøvelejlighed under etablering. Videofilm der fortæller om det samlede område er i projektfase – Ældrerådet er velkomne til at byde ind med gode idéer.
 
Klyngebrugerrådet har afholdt samtalesalon ”Når livet slutter, hvor meget skal vi så behandle”. Livstestamente og livets afslutning i hjemmet, hospice eller sygehus. Det er vigtigt med en generalfuldmagt til de pårørende.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Orientering fra arbejdsgrupper.

Sagsid.: 16/68355
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-06-2017
Intet.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Orientering fra:
 • Ældre- og Sundhedsudvalg
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
 • Kultur- og Fritidsudvalg
 • Teknisk Udvalg
 • Klima- og Miljøudvalg
 • Økonomi- og Erhvervsudvalg
 • Udvalget for uddannelse, handel og innovation
 • Frivillige

Sagsid.: 16/68356
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter, hvilke sager der skal tilgå pressen.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-06-2017
Intet.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Sager til pressen.

Sagsid.: 17/30586
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-06-2017
Der er opstart på den nye trafikplan med et borgermøde den 13/9 i Multisalen, hvor Ældrerådet inviteres til at deltage.
 
Omsorgschef Maila Tandrup orienterede om følgende punkter:
 
 • Status på Banebo. Der er nu sikret en drift af Banebo for 100 beboere i 2018.
 • Arbejdet med handleplanen for budgetoverholdelse
  Sygeplejeydelser er estimeret til et merforbrug på 6,6 millioner kroner. Analyse af forklaringer på udgiftsudviklingen og tilpasningsforslag er sat i gang med henblik på at skabe balance.
 • Budgetarbejdet for 2018
  Budgethæftet har været en god måde at arbejde med budgetprocessen på. 2018 ser ud til at kunne løses, men vil stadig kræve effektivisering i organisationen.
 • Analyse af det fremtidige behov for plejeboliger/rehabiliteringspladser.
Notat på sidste møde i Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet. Der kommer flere ældre, og tidligere sygehusudskrivninger øger behovet for flexibilitet og rehabiliteringskapacitet hos Viborg kommune.
 • Træningsområdet
Orientering om den kommunale indsats i Ældre- og Sundhedsudvalget på sidste møde, der er stor borgertilfredshed med dette arbejde.
 • Aktivitetsbehov på Sjørup Ældrecenter – udsat i udvalget med henblik på en yderligere vurdering af, om behovet kan dækkes via det nuværende tilbud i Stoholm
 • Demensstrategi, som Ældrerådet har bidraget til, er nu godkendt.
 • Kørselsstrategi – der er fokus på en effektiv udnyttelse af ressourcer og kompetencer, således at borgeren møder så få forskellige personer som muligt.
 • Digital træning – projektet køres videre ud fra de positive erfaringer.
 • 2 Rotter fundet på Skovvænget.
  Læring fra Sjørup bliver brugt i forhold til Skovvænget herunder gift i kloakkerne, ekstra fælder, sensorer mm. Der er professionelle firmaer sat på en løsning af problemet.
 • Poul Erik Heegaard spurgte til effekter af rehabiliteringsarbejdet.
Tilgangen til mødet med borgeren, er den rehabiliterende tilgang – borgeren skal kunne mest muligt. Der skal være et forbedringspotentiale.
Projekt med digital træning er det sted hvor man har mulighed for at dokumentere effekterne. Pakkerne som hjælpen er delt op i, er dog ikke nedjusteret. Pakkerne skal kunne håndtere det daglige behov hos borgeren, og er derfor rummelige og har en større bredde end mindre op/nedjusteringer i forhold til træningseffekter.
Rehabiliteringstilgangen har hjulpet med til at håndtere den demografiske udvikling.
Værdighed er et afgørende parameter i indsatsen.
Sagsfremstilling
Nyt fra forvaltningen
 
1. Der er opstart på den nye trafikplan med et borgermøde den 13/9 i Multisalen, hvor Ældrerådet inviteres til at deltage.
 
2. Status på Banebo.
 
3. Arbejdet med handleplanen for budgetoverholdelse.
 
4. Budgetarbejdet for 2018.
 
5. Analyse af det fremtidige behov for plejeboliger/rehabiliteringspladser.

Sagsid.: 16/68349
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-06-2017
Ældrerådet kan overveje at sætte fokus på organdonation.
 
Tidsplan for diætudbetaling 2017 blev udleveret.
 
Rådet besluttede sig for at planlægge et overleveringsarrangement fra det nuværende til det kommende Ældreråd.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Eventuelt.