You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 6. september 2017 kl. 09:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anny Larsen, Bent Kavin, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Frits E. Reenberg, Hans Stavnsbjerg, Jette Norup, Leo Larsen (Orlov), Margaretha Melgaard, Ole Thygesen, Poul Erik Heegaard
Fraværende Søren Bendix
Bemærkninger

Sagsid.: 17/43685
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen om aktivitet og udvikling tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-09-2017
Jette Hingebjerg supplerede det skriftlige materiale med et oplæg som blandt andet omtalte:
 
De åbne tilbud er geografisk fordelt i Viborg kommune
Seniorhusene er en meget aktiv samarbejdspartner i denne sammenhæng.
 
Frivillige er meget velkomne, og de skal inddrages i det nye dagcenter på Banebo
 
Inddragelse af mange aktører, pårørende foreninger med mere for at skabe en god flytteproces, når tingene skal samles i de nye rammer.
 
Priserne for kørsel er som følger:
For visiterede borgere er prisen for kørsel tur/retur 20 kroner.
For uvisiterede borgere er der tale om en egenbetaling i forhold til de forskellige kørselsordninger der er på området.
Centret ligger centralt i forhold til kollektiv trafik.
 
Ved flytning til Banebo er det et ønske fra Ældrerådet, at der åbnes op for, at flere borgere kan blive omfattet af en kørselsordning.
 
Der etableres omkring 100 p-pladser ved Banebo, så der er kapacitet i forhold til folk, der kører i egen bil.
 
Fra Ældrerådets side var der en forespørgsel omkring yderlige tilbud i Stoholm.
I forhold til Stoholm er den aktuelle vurdering, at der er et pres på Birkegården, som gør, at der ikke kan etableres yderligere aktiviteter i bygningen.
 
Et af indsatsområderne har været fokus på ensomhed. 3 distrikter har i 3 måneder haft et særligt fokus på en tidlig opsporing i forhold til ensomhed. 50 borgere er i denne periode kontaktet med henblik på at modtage tilbud til at styrke deres netværk.
 
Invitation til 2-års fødselsdag den 28. september 2017 med morgenkaffe – tilmelding fra Ældrerådets medlemmer via sekretariat.
 
Peter Borup Sørensen orienterede derefter kort om samarbejdet med Viborg sygehus i forhold til udskrivningsforløb. Målet er at forhindre indlæggelser, når det er muligt.
Akutpladser og akutteam med relevante kompetencer giver et meget positivt resultat i forhold til borgerne.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har bedt om en orientering om aktivitets- og udviklingsområdet i Viborg kommune.
 
På dagens møde deltager Sundhedschef Peter Borup Sørensen og Leder for Aktivitet og Udvikling Jette Hingebjerg.
 
Området er blandt andet beskrevet på hjemmesiden https://aktiviteten.viborg.dk/, hvor man kan se nærmere om de forskellige tilbud såvel uvisiterede som visiterede.
 
Der er udarbejdet en sammenfattede beskrivelse af aktivitet og udvikling i forhold til målgrupper, indhold samarbejdsrelationer med mere, dette materiale er vedlagt som bilag 1.
 
Derudover er der udarbejdet en kort oversigt over teams og den geografiske placering af disse. Denne er vedlagt som bilag 2.

Sagsid.: 16/68350
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-09-2017
Orienteringen om følgende punkter blev taget til efterretning:
 
Nyt fra det regionale ældreråd:
 
 1. Orientering om det tværfaglige samarbejde om den ældre medicinske patient.
 
 1. Stor udskiftning undervejs i Ældrerådene, idet mange har siddet i flere perioder.
 
 1. Ønske om mere synlighed af Ældrerådets arbejde, presse, temaaftner og politiske drøftelser.
 
 
Mødet med Borgerservice den 11. august 2017 - tak fra rådet til Heidi Rasmussen for et godt arbejde og det fremsendte prioriteringsmateriale.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Meddelelser fra formanden.Sagsid.: 17/43793
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet nedsætter en arbejdsgruppe til at planlægge et afslutningsarrangement.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-09-2017
Ældrerådet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Ole Thygesen og Søren Bendix.  Arrangementet ligger i de traditionelle rammer for rådets afslutningsarrangementer.
Sagsfremstilling
Ældrerådet afslutter sit 4-årige arbejde med udgangen af 2017.
Sidste ordinære møde er aftalt til den 6. december 2017.
 
Efter aftale med formandskabet sættes punktet på dagsordenen med henblik en drøftelse af, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at planlægge et afslutningsarrangement.

Sagsid.: 17/43701
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter status på valget.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-09-2017
Ældrerådet drøftede følgende emner:
 
a. Opstillingsmøder:
Karup med 8 deltagere men aktuelt ingen kandidater.
Bjerringbro med 1 deltager.
Viborg 15 deltagere, med 4 tilmeldinger.
Møldrup 1 deltager.
Stoholm mødet i denne uge.
Ørum møde i næste uge.
 
Det kan overvejes, at man ved næste opstillingsperiode afholder et samlet opstillings- og orienteringsmøde.
 
b. Valgbestyrelse:
Anny Larsen indtræder i valgbestyrelsen, da Poul Erik Heegaard udtræder heraf på grund af sit kandidatur til det nye Ældreråd.
 
c. Mødet i Ældrerådet den 18. september 2017 er aflyst, idet der ikke bliver fredsvalg.
Sagsfremstilling
Ældrerådsvalget 2017 kører planmæssigt i forhold til den vedtagne plan.
 
Opstillingsmøderne er afholdt som planlagt i uge 35, og afholdes igen uge 36 og 37.
 
Byrådet har den 30. august 2017 godkendt indstillingen om afholdelse af valget som E-valg.
 
Der er medio uge 35, 10 kandidater, som har udtrykt ønske om at stille op. Heraf er de 8 kandidater bosiddende i Viborg, 1 i Ørum og 1 i Rødding.
 
Formanden for Ældrerådet har aftalt tidspunkt for møde med centerlederne, med henblik på at fastsætte tidspunkter for valgmøderne.

Sagsid.: 16/68355
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-09-2017
Intet til disse punkter.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Orientering fra:
 • Ældre- og Sundhedsudvalg
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
 • Kultur- og Fritidsudvalg
 • Teknisk Udvalg
 • Klima- og Miljøudvalg
 • Økonomi- og Erhvervsudvalg
 • Udvalget for uddannelse, handel og innovation
 • FrivilligeSagsid.: 17/43800
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-09-2017
Orientering blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Nyt fra forvaltningen:
 
 
1. Samarbejdsaftale med Chongqing Kommune. Aftale indgået med fokus på udvikling af den kinesiske plejesektor.
 
2. Der er indgået budgetforlig i Viborg kommune. Materialet er sendt særskilt til Ældrerådet 29. august 2017.
 
3. Læring på tværs. Maila Tandrup har deltaget i et møde med regionen med fokus på de fælles borgere.
 
4. Didde Sangild er ansat som leder af det nye fælles Test- og Udviklingscenter for velfærdsteknologi.

Sagsid.: 16/68354
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-09-2017
Brugerklyngerådet i regionen har fået henvendelse omkring mulighed for etablering af betaling med kontanter i kantinen. Aktuelt er der kun mulighed for betaling med dankort.
 
Orientering om status på indretningen af Banebo fra Poul Erik Heegaard. Generelt stor tilfredshed med tingene selvom det fortsat er en byggeplads man bevæger sig på, og der er for mange hvide vægge.
 
Ældrerådet vil gerne besigtige Banebo i forbindelse med det næste møde i Ældrerådet den 3. oktober 2017.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Orientering fra arbejdsgrupper.

Sagsid.: 16/68356
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter, hvilke sager der skal tilgå pressen.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-09-2017
Intet.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Sager til pressen.

Sagsid.: 16/68349
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-09-2017
Visitkort kan overvejes til det nye Ældreråd.
 
Der gøres opmærksom på, at der er et link til hjemmesiden, som giver en fejl 404.
 
Ole Thygesen orienterer om at invitation til Viborg kommune, i forbindelse med indvielsen af friplejehjemmet i Frederiks, blev sendt til Maila Tandrup.
 
Ny Banevej, banebroen er ikke justeret i forhold til Ældrerådets høringssvar.
Sagsfremstilling
Eventuelt