You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 31. januar 2018 kl. 09:00

Mødested Plejecenter Liselund
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/4018
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen om Visitation Sundhed og Omsorg tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 31-01-2018
Ældrerådet tog orienteringen fra Anni Dahl Rasmussen om myndighedsområdet til efterretning.
 
Oplæg fra mødet er vedlagt som bilag 4.
Sagsfremstilling
Indsats- og fokusområder på Ældreområdet i Viborg kommune er overordnet fastlagt via byrådets politik ” Et værdigt seniorliv – Viborg Kommunes senior- og værdighedspolitik”.
 
Det forventes, at denne politik skal revideres i løbet af 2018.
 
Den overordnede vision er formuleret i følgende 3 sætninger
 
· Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv
· Aktivt medborgerskab og sund livsførelse
· Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår
 
Den samlede politik er vedlagt som bilag 1 til dette dagsordenspunkt.
 
For at sikre et ensartet serviceniveau, i udmøntningen af hjælp, så har byrådet godkendt serviceniveauet på en lang række områder som for eksempel pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, træning, hjælpemidler, teknologier. Når man fastlægger servicen på et område, så har man udarbejdet en kvalitetsstandard.
 
Kvalitetsstandarderne revideres årligt, og er arbejdsgrundlag for de medarbejdere (visitatorer) der møder borgerne og skal vurdere omfanget af den kommunale indsats.
 
Kvalitetsstandarderne for 2018 er vedlagt som bilag 2. De netop revidere kvalitetsstandarder for 2018 vil blive udleveret som folder til Ældrerådet når de er trykt.
 
Afdelingsleder Anni Dahl Rasmussen vil orientere Ældrerådet om arbejdet i en myndighedsafdeling (Visitation Sundhed og Omsorg) ud fra følgende overskrifter:
 
A. Hvorfor har vi en visitation/myndighedsafdeling?
 
B. Hvilke opgaver varetages i visitationen?
 
C. Hvordan arbejder afdelingen:
samarbejde med borgeren og pårørende
Samarbejdet med driften (plejecentre, hjemmepleje)
Dokumentation, lovgivning og kvalitetstandarder
 
Der er vedlagt et organisationsdiagram over Visitation Sundhed som bilag 3.
Bilag

Sagsid.: 18/1492
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet reviderer den nuværende forretningsorden, og
 
2. at det reviderede forslag godkendes.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 31-01-2018
Ældrerådet besluttede, at der til næste møde udarbejdes forslag til revideret forretningsorden med følgende punkter:
 
· Møderække
· Dagsordenssætning af punkter fra medlemmerne
· Hvordan rådet håndterer høringsprocedurer
Sagsfremstilling
På det konstituerende møde besluttede Ældrerådet, at den nuværende forretningsorden skulle tages op til revision.
 
Den nuværende forretningsorden er vedtaget af Ældrerådet den 3. maj 2017. Dette materiale er vedlagt som bilag 1.
 
Forvaltningen har med afsæt i den nye udvalgsstruktur (§4) i Viborg kommune, og den hidtidige praksis omkring beslutningsprotokollen (§6) udarbejdet et forslag der afspejler dette. Dette materiale er vedlagt som bilag 2.
 
I forbindelse med drøftelserne af forretningsordenen skal Ældrerådet forholde sig til, om der skal udpeges rådsmedlemmer som følger med i indholdet af fagudvalgenes arbejde.
Bilag

Sagsid.: 18/4675
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 31-01-2018
Ældrerådet tog følgende orienteringspunkter til efterretning;
 
Ældrerådet foretog tilmelding til temadagen den 28. februar 2018.
 
Et godt møde i det regionale Ældreråd.
Den 7. og 8. maj er der konference på Nyborg Strand for alle medlemmer af Danske Ældreråd.
Referaterne fra de regionale møder er tilgængelige på Danske Ældreråds hjemmeside.
 
Reception for test- og udviklingscenter, et spændende samarbejde Region, kommune og private virksomheder med fokus på den brugerdrevne udvikling. Maila Tandrup vil løbende orientere om nye initiativer i centerets regi.
 
Sky-media har henvendt sig omkring muligheden for at etablere et blad for Ældrerådet.
 
Punktet dagsordenssættes særskilt på det kommende møde.
 
Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd den 22. januar 2018. Der er repræsentantskabsmøde den 7. maj 2018.
 
Henvendelse omkring demografiudviklingen.
 
Silkeborg Kommune har udleveret IPads til alle Ældrerådsmedlemmer. Ældrerådet retter henvendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget omkring dette.
 
Personsag fra Liselund kort omtalt.
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde blandt andet orientere om følgende punkter:
 
· Danske Ældreråd afholder temadag i Viborg den 28. februar med fokus på arbejdet i et ældreråd
· Møde i det regionale ældreråd den 29. januar
· Åbning af det nye test- og udviklingscenter 24. januar
· Henvendelse fra SKY-Media vedrørende udarbejdelse af en reklamefinansieret folder for Ældrerådet

Sagsid.: 18/4594
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 31-01-2018
Ældrerådet tog nedenstående orienteringen til efterretning.
 
Mødet i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26. januar 2018 handlede om:
 
· Orientering til udvalget om sundhedsområdet, aktivitetsområdet og omsorgsområdet
· Leverandørkontrakter på fritvalgsområdet med mulighed for tilkøb af ydelser. Der er et lovforslag på vej i forbindelse med ændrede krav til leverandørerne.
· Hjælpemiddelområdet – ny lovgivning på vej som giver større kommunale muligheder på midlertidige hjælpemidler. Viborg kommune laver en forsøgsordning i forhold til den nye kan-bestemmelse.
 
Der blev fra Ældrerådets side spurgt til, hvilken rolle rådene har i forhold til legestrategien, den strategi er aktuelt til politisk høring.
 
God orientering i formiddag om myndighedsområdet.
Sagsfremstilling
Nyt fra forvaltningen.
 
På dagens møde orienteres Ældrerådet om nyt fra forvaltningen.

Sagsid.: 18/1582
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet evaluerer det netop afholdte valg med henblik på at skabe et grundlag for planlægningen af det næste valg.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 31-01-2018
Punktet blev udsat til næste møde.
 
Data om valgdeltagelsen i region midt indarbejdes som nyt bilag.
Sagsfremstilling
Ældrerådsvalget 2017
 
Det netop afgående ældreråd evaluerede valget på mødet den 6. december 2017. Det afgående ældreråds bemærkninger er vedlagt som bilag 1 til sagen.
 
På dagens møde evalueres forløbet med henblik på at skabe et samlet erfaringsgrundlag til brug for den kommende valgproces ultimo 2020.
 
Ældrerådet udarbejdede en samlet valgprocedure, som blandt andet blev brugt i drøftelserne med det daværende Ældre- og Sundhedsudvalget og til den interne arbejdstilrettelæggelse.
Proceduren er vedlagt som bilag 2. til sagen.
 
En oversigt over fordeling af stemmer digitalalt, på plejecentre, via post og valgsteder er vedlagt som bilag 3.
 
I forhold til evaluering af valget, kan der tages afsæt i følgende områder af det samlede valg.
 
A. Planlægning
Nedsættelse af arbejdsgruppe i Ældrerådet
 
Samarbejdet med Ældre- og Sundhedsudvalget
 
B. Rekruttering af kandidater
Opstillingsmøder 6 stk. i august måned med deltagelse af Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet
 
Mulighed for digital opstilling via opstillingsmodul
a. Brugervenligheden af systemet
 
C Kampagne for en høj valgdeltagelse
Orienteringsmøder 6 stk. i november måned med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet
 
Digital afstemning for borgere med en aktiv E-boks
a. brugervenlighed
b. support
 
Stemmekasser på plejecentre
 
Stemmekasser på valgstederne
 
Hjemmesiden som et aktiv
 
Kommunikationsstrategien og kontakt til pressen
 
Den øvrige omverdens kommentarer
 
D. Det praktiske i forbindelse med valget
Ældrerådet som valgtilforordnede
 
Placering af stemmebokse på valgstederne
 
E. Tidspunktet for valgets afholdelse
Der er såvel fordele som ulemper ved at kæde valget til Ældrerådet tidsmæssigt sammen med valget til by- og regionsråd.
 
Er der øvrige emner som det vil være relevant at forbedre en kommende valgprocedure med?
 
Økonomien i Ældrerådsvalget:
Opstilling ældrerådsvalg
9.033,50
Annonce
13.933,00
Opstillingsbokse og hængelåse
3.314,36
Porto Post Danmark
14.419,00
Elektronisk ældrerådsvalg
157.745,44
Roll Up - Viborg Ældreråd
18.950,00
KMD aftale vedr. valget
13.984,94
I alt
231.380,24
Der er genanvendelsesmuligheder for bokse og Roll-Ups.
 
Ud over det vedlagte materiale, så arbejder forvaltningen på at indsamle data om ældrerådsvalget, blandt andet fra Danske Ældreråd, som kan supplere det eksisterende materiale. Dette materiale vil blive præsenteret på selve mødet.
Bilag

Sagsid.: 18/1555
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 31-01-2018
Sagen blev udsat.
Sagsfremstilling
Ældrerådets budget indgår som en del af den samlede udgift til den politiske organisation i Viborg Kommune.
 
Ældrerådets udgifter til arrangementer, mødeaktiviteter, kursusvirksomhed, diæter, kørsel, repræsentation med mere afholdes af dette budget.
 
Derudover har de tidligere ældreråd sparet op til en medfinansiering af ældrerådsvalget med deres årlige mindreforbrug.
 
Det samlede budget for rådet er på 172.000 kroner.
 
Den aktuelle kontooversigt er vedlagt som bilag 1.
 
Forvaltningen har orienteret om forbrugsudviklingen efter behov.
 


Bilag

Sagsid.: 18/4785
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet godkender det vedlagte forslag til mødeplan.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 31-01-2018
Revideret mødeplan godkendt. Mødet den 2. maj 2018 flyttes til kl. 13.00-16.00.
Sagsfremstilling
Med afsæt i Ældrerådets beslutning omkring mødeplan på sidste møde, så er der nu udarbejdet forslag til en foreløbig mødeplan for 2018 med en række introduktionstemaer.
 
Introduktionstemaerne foreslås at vare en times tid som en del af rådets ordinære mødevirksomhed.
 
Ud over den nuværende mødeplan, så skal Ældre- og Aktivitetsudvalget på udvalgsmødet den 26. januar drøfte forslag til mødeplan 2018. Der er forslag om fællesmøder med Ældrerådet den 2. maj 16.30 – 18 og 13. november fra 16 – 17.30.
 
Det første fællesmøde er placeret på samme dag, som der er planlagt ordinært møde i Ældrerådet.
 
Når disse møder er godkendt af udvalget, så indarbejdes de i Ældrerådets mødeplan.


Bilag