You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 7. marts 2018 kl. 09:00

Mødested Blichergården
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Erik Pind
Bemærkninger

Sagsid.: 18/9336
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen om Madservice Viborg tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
Ældrerådet tog orientering fra Ellen Lyngsø til efterretning.
Sagsfremstilling
Leder af Madservice Viborg Ellen Lyngsø vil på dagens møde give Ældrerådet en introduktion til området.
 
Introduktionen omfatter
 
 • En overordnet beskrivelse af Madservice Viborg
 • Rundvisning i produktionskøkkenet
 • Rundvisning i serveringskøkkenet
 • Prøvesmagning af dagens menu på Blichergården
 • Udlevering af prøveportioner
 • Præsentation af informationsmateriale til hjemmeboende, plejecentre og caféerne
 
Der er mulighed for at læse mere om Madservice Viborg på hjemmesiden

Sagsid.: 18/9978
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter og godkender forslaget til forretningsorden.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
Ældrerådet godkendte forslag til forretningsorden med en række mindre justeringer.
Sagsfremstilling
Ældrerådet drøftede forslag til forretningsorden for rådet på mødet den 31. januar. På det møde blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et revideret forslag med afsæt i justering på følgende områder:
 
 • Møderække
 • Dagsordenssætning af punker fra medlemmerne
 • Hvordan rådet håndterer høringsprocedurer
 
På den baggrund er der udarbejdet et revideret forslag til forretningsorden, som er vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/9355
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
Ældreudvalget udpegede følgende personer, der følger med i dagsordener i de respektive fagudvalg:
 
Beskæftigelsesudvalget
Hanne Rasmussen
 
Børne- og Ungdomsudvalget
Erik Pind
 
Klima- og Miljøudvalget
Carsten Dalgaard Poulsen
 
Kultur- og Fritidsudvalget
Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Martin Ditlevsen
 
Landdistriktsudvalget
Martin Ditlevsen og Dorit Bro Olsen
 
Social- og Sundhedsudvalget
Poul-Erik Heegaard og Dorit Bro Olsen
 
Teknisk Udvalg
Martin Ditlevsen og Benny Andersen
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget
Egon H. Nielsen, Roma Brendstrup og Hanne Rasmussen
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Poul Erik Heegaard og Martin Ditlevsen
Sagsfremstilling
I henhold til Ældrerådets forretningsorden skal der udpeges 1-2 rådsmedlemmer, der har som opgave at følge med i de enkelte fagudvalgs arbejde, således at det samlede Ældreråd er orienteret om punkter af interesse for rådets arbejde.
 
Ældrerådet kan udpege personer med tovholderfunktion i forhold til fagudvalgene
 
a. Beskæftigelsesudvalget
b. Børne- og Ungdomsudvalget
c. Klima- og Miljøudvalget
d. Kultur- og Fritidsudvalget
e. Landdistriktsudvalget
f.  Social- og Sundhedsudvalget
g. Teknisk Udvalg
h. Ældre- og Aktivitetsudvalget
i. Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
Derudover har Viborg Byråd nedsat et udvalg omkring en tværgående indsats for unge ledige og udvalget Invest in Viborg.

Sagsid.: 18/11719
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at der udarbejdes høringssvar til Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalgets beslutning indgår som bilag 4.
 
Ældrerådet kan støtte op om intentionerne i forslaget fra Ældre- og Aktivitetsudvalget. Der udarbejdes høringssvar fra formandskabet hvor plejecentrene og ydertimer tænkes ind.
 
Der er et ønske om en styrkelse af ledelsen på hvert plejecenter.
 
Formandskabets forslag til høringssvar sendes pr. mail til rådets medlemmer til endelig godkendelse, således at høringssvaret kan fremsendes mandag middag.
Sagsfremstilling
Ældre- og Aktivitetsudvalget havde den 27. februar 2018, sag nummer 7 på udvalgsmødet, en indledende drøftelse omkring anvendelse af ca. 8,5 millioner kroner i puljemidler.
 
Sagen er anbefalet sendt til høring i Ældrerådet. Næste møde i Ældre- og Aktivitetsudvalget er den 20. marts 2018.
 
Såfremt der kommer nærmere omkring udvalgets overvejelser vil dette blive eftersendt. Der er tidsmæssigt sammenfald mellem udsendelse af dagsorden og møde i udvalget.
 
Følgende bilag indgår i sagen
 
Bilag 1 – sagsfremstilling til Ældre- og Aktivitetsudvalget
Bilag 2 – Oversigt over fordeling af midler
Bilag 3 – Bekendtgørelsen om puljen
Bilag

Sagsid.: 18/10010
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet evaluerer det netop afholdte valg, med henblik på at skabe grundlag for planlægningen af det næste valg.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
Ældrerådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe.
 
Erik Pind, Benny Andersen, Martin Haller Ditlevsen Carsten Dalsgaard Poulsen og Kaj Flemming Pedersen. Fra forvaltningen deltager Joachim Futtrup og Jan Skougaard.
Sagsfremstilling
Ældrerådsvalget 2017
 
Det netop afgående ældreråd evaluerede valget på mødet den 6. december 2017. Det afgående ældreråds bemærkninger er vedlagt som bilag 1 til sagen.
 
På dagens møde evalueres forløbet med henblik på at skabe et samlet erfaringsgrundlag til brug for den kommende valgproces ultimo 2020.
 
Ældrerådet udarbejdede en samlet valgprocedure, som blandt andet blev brugt i drøftelserne med det daværende Ældre- og Sundhedsudvalg og til den interne arbejdstilrettelæggelse.
Proceduren er vedlagt som bilag 2. til sagen.
 
En oversigt over fordeling af stemmer digitalt, på plejecentre, via post og valgsteder er vedlagt som bilag 3.
 
I forhold til evaluering af valget, kan der tages afsæt i følgende områder af det samlede valg.
 
A. Planlægning
Nedsættelse af arbejdsgruppe i Ældrerådet
 
Samarbejdet med Ældre- og Sundhedsudvalget
 
B. Rekruttering af kandidater
Opstillingsmøder 6 stk. i august måned med deltagelse af Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet
 
Mulighed for digital opstilling via opstillingsmodul
a. Brugervenligheden af systemet
 
C Kampagne for en høj valgdeltagelse
Orienteringsmøder 6 stk. i november måned med deltagelse af Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet
 
Digital afstemning for borgere med en aktiv E-boks
a. brugervenlighed
b. support
 
Stemmekasser på plejecentre
 
Stemmekasser på valgstederne
 
Hjemmesiden som et aktiv
 
Kommunikationsstrategien og kontakt til pressen
 
Den øvrige omverdens kommentarer
 
D. Det praktiske i forbindelse med valget
Ældrerådet som valgtilforordnede
 
Placering af stemmebokse på valgstederne
 
E. Tidspunktet for valgets afholdelse
Der er såvel fordele som ulemper ved at kæde valget til Ældrerådet tidsmæssigt sammen med valget til by- og regionsråd.
 
Er der øvrige emner som det vil være relevant at forbedre en kommende valgprocedure med?
 
Økonomien i Ældrerådsvalget:
Opstilling ældrerådsvalg
9.033,50
Annonce
13.933,00
Opstillingsbokse og hængelåse
3.314,36
Porto Post Danmark
14.419,00
Elektronisk ældrerådsvalg
157.745,44
Roll Up - Viborg Ældreråd
18.950,00
KMD aftale vedr. valget
13.984,94
I alt
231.380,24
Der er genanvendelsesmuligheder for bokse og Roll-Ups.
 
Ud over det vedlagte materiale, så har forvaltningen indsamlet data om ældrerådsvalgene i Region Midt. Dette materiale indgår som bilag 4.Bilag

Sagsid.: 18/9350
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
 
2. at Ældrerådet, såfremt de ønsker at deltage, nedsætter en arbejdsgruppe der arbejder videre med planlægningen.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Annette Kløjgaard, Hanne Rasmussen og Roma Brendstrup, som udarbejder forslag til mødet i Ældrerådet den 2. maj.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har modtaget en henvendelse fra Poul Erik Heegaard, der er med i styregruppen omkring Sønæs festival 2018.
 
Festivalen afholdes den 21. juni 2018.
 
Ældrerådet har tidligere deltaget i denne festival med en stand.

Sagsid.: 18/10008
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet nedsætter en arbejdsgruppe der skal udarbejde forslag til en folder om Viborg Ældreråd.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
Ældrerådet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Erik Pind, og Dorit Bro. Det undersøges om Bent Kavin har lyst til at deltage i arbejdsgruppen.
 
Arbejdsgruppen giver en status på arbejdet på mødet den 2. maj.
 
Er der mulighed for en digital version?
 
Anni Dahl Rasmussen fra visitationen vil gerne indgå i gennemlæsning af det færdige materiale.
Sagsfremstilling
Ældrerådet havde en kort indledende drøftelse på sidste møde omkring arbejdet med en folder om Ældrerådets arbejde.
 
Der er fremsendt materiale fra forskellige firmaer, til såvel formanden for Ældrerådet som forvaltningen, der ønsker at indgå i et muligt samarbejde.
 
Der er i den forrige periode udsendt 2 informationsfoldere om Ældrerådets arbejde. De to foldere har været baseret på reklameindtægter.
 
Der har i forbindelse med de tidligere foldere været nedsat en arbejdsgruppe, der har præsenteret forslag til indhold med mere for det samlede Ældreråd

Sagsid.: 18/11579
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
 
1.  at Ældrerådet udpeger 2-3 deltagere til denne workshop.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
Ældrerådet udpegede Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Martin Ditlevsen og Hanne Rasmussen.
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgenes møder den 27. september 2017 og 29. september 2017 det vedlagte forslag til kommissorium for ”Behovs- og kapacitetsanalyse vedr. boliger og støtte til borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje”.
 
Der planlægges aktuelt en workshop den 3. april 2018 kl. 8.30-11.00. Formålet hermed er at identificere og drøfte problemstillinger i snitfladen mellem Social- og Omsorgsområdet og drøfte nye scenarier for samarbejdet mellem Social og Omsorg.
 
Til workshoppen bedes rådet udpege 2-3 medlemmer. Der udsendes invitation og program senere. På workshoppen deltager repræsentanter fra Ældreråd, Handicapråd, Udsatteråd og ledere og medarbejdere fra de involverede områder.
 
I kommissoriet fremgår en tidsplan for analysen. Denne tidsplan forventes revideret, da afholdelsen af workshoppen ikke indgik i den oprindelige plan.
 
Kommissorium for opgaven er vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/11738
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
Ældrerådet tog orienteringen om nedenstående punkter til efterretning.
 
Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.
 
Henvendelse fra FOA TR omkring rådets deltagelse i et fagligt møde
Kaj Flemming Pedersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Annette Kløjgaard, Hanne Rasmussen og Benny Andersen vil gerne deltage den 2. maj
 
Oasen har haft 30 års jubilæum.
 
Indslag i TV-MidtVest vedrørende Banebo.
 
Ældrerådskonference i Viborg Lounge.
Sagsfremstilling
Orientering fra formanden for Ældrerådet
 
Der vil blive orienteret om følgende punkter:
 
 • Modtaget post
 • Invitation til Danske Ældrerådskonference i Nyborg
 • Opfølgning på temadag for regionsældrerådet

Sagsid.: 18/11744
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
Ældrerådet tog orienteringen nedenfor til efterretning.
 
Der skal i 2018 udarbejdes en ny værdighedspolitik i Viborg kommune, der ventes på eventuelle retningslinjer fra statslig side. Proces forventes efter sommerferien.
 
Der er kun 270.000 i overskud af de knap 18 millioner kroner fra værdighedsmillionerne. Klippekort har været en stor succes. Ledsageordning + 67-årige til synshandicap og behov for psykisk støtte – ledsageordning 520.000 kroner afsat i budgettet.
Vågekoneordning kan også bruges i eget hjem.
Tid til faglig dokumentation.
 
Tilbud til pårørende til demente.
 
Ældrerådet ser gerne, at Aktivitetsområdet kan styrkes, såfremt der er frie midler i puljen.
Sagsfremstilling
Nyt fra forvaltningen
 
Forvaltningen vil på mødet orientere om værdighedsmilliarden og Viborg kommunes værdighedspolitik.
 
Der kan læses mere om området på hjemmesiden.
 
 
Senior- og værdighedspolitikken er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 18/11702
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 07-03-2018
Sagen udsat.
Sagsfremstilling
Sagen blev udsat på Ældrerådsmødet den 31. januar 2018.
Ældrerådets budget indgår som en del af den samlede udgift til den politiske organisation i Viborg Kommune.
Ældrerådets udgifter til arrangementer, mødeaktiviteter, kursusvirksomhed, diæter, kørsel, repræsentation med mere afholdes af dette budget.
Derudover har de tidligere ældreråd sparet op til en medfinansiering af ældrerådsvalget med deres årlige mindreforbrug.
Det samlede budget for rådet er på 172.000 kroner.
Der er udarbejdet et revideret budgetmateriale til sagen. Idet der er udarbejdet en sammenfatning af forbrug på relevante områder og opsparing gennem den seneste 4-års periode.
Forvaltningen har orienteret om forbrugsudviklingen efter behov.
Bilag

Sagsid.: 18/11759
Sagsfremstilling
I forbindelse med Ældrerådets gennemgang af vedtægterne den 4. januar 2018, blev forvaltningen bedt om at undersøge muligheden for anvendelse af det kommunale logo i rådets arbejde.
 
Ældrerådets forespørgsel har været til juridisk vurdering, og svaret er, at det ikke er muligt for et rådgivende organ som Ældrerådet at anvende logoet. Det samlede juridiske svar er vedlagt som bilag.
 
På den baggrund har formanden for Ældrerådet vurderet, at der ved en kommende revision af vedtægterne i Viborg Byråd for Ældrerådet skal ske følgende præciseringer:
 
I § 3 tilføjes en selvstændig bullet ”Ældrerådet kan ikke anvende kommunens logo”
Og § 3 bullet 5 ændres fra forvaltningsmyndighed til forvaltningsenhed.
Bilag