You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 28. marts 2018 kl. 09:00

Mødested Hjælpemiddelservice
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Ingen
Bemærkninger Omsorgschef Maila Tandrup deltog ikke grundet ferie

Sagsid.: 18/15517
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1.  at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
Ældrerådet tog formandens orientering til efterretning.
 
Der blev givet en orientering om følgende punkter:
 
a. Den fremadrettede proces for udarbejdelse af høringssvar, hvor Sekretariatet kan udarbejde forslag til svar, når det sker i direkte forlængelse af rådsmøder. Skal der etableres høringssvar mellem møderne så udarbejdes de af formandskabet.
Logoet fra Ældrerådet skal indgå i rådets besvarelser.
Forretningsordenen tager højde for den fremadrettede høringspraksis.
 
b. Deltagelse i Danske Ældreråds konference den 8. maj 2018
Der deltager 5 medlemmer fra Viborg Ældreråd.
 
c. Henvendelse til borgmester Ulrik Wilbek fra Ældrerådet
Ønske om IPads til Ældrerådet. Brevet sendes ud med referatet. Formålet med en henvendelse til borgmesteren blev drøftet, med henblik på indholdet af et eventuelt møde. Formålet med IPads er en nem og sikker adgang til fx dagsordenssystemet.
Hvordan skal det samlede ældreområde fungere i den kommende 4-års periode?
Ulrik Wilbek inviteres til et kommende møde i Ældrerådet. Der er også mulighed for et ekstraordinært møde i rådet.
 
d. Mødet på FOA den 13. marts 2018
Følgende temaer blev drøftet:
· Tandlægebetaling
· Transportordninger flextrafik
· Fodgængerovergang på Vestervangsvej
· Valgform til ældrerådsvalg
 
Hvordan formaliserer Ældrerådet de baggrundsgrupper som rådet er i kontakt med?
Diætudbetaling – der er sendt orienteringsmail ud.
Ældrerådet besluttede, at der udbetales transportgodtgørelse til konferencen den 8. maj 2018.
Det nye affaldssystem i Viborg. Dialog med Viborg Handicapråd omkring forudsætningerne.
Enlige i eget hus udfordres af det nye affaldssystem. Det uhensigtsmæssige i de nye afhentningsprincipper blev drøftet.
Der er såvel direkte som indirekte omkostninger forbundet med det nye affaldssystem.
Formandskabet udarbejder forslag til udtalelse, som eventuelt sker i samarbejde med Handicaprådet.

Sagsfremstilling
Nyt fra formanden
 
Der vil blive givet en orientering om følgende punkter:
 
  1. Den fremadrettede proces for udarbejdelse af høringssvar
  2. Deltagelse i Danske Ældreråds konference den 8. maj
  3. Henvendelse til borgmester Ulrik Wilbek fra Ældrerådet
  4. Mødet på FOA den 13. marts


Bilag

Sagsid.: 18/14226
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet godkender ændringsforslagene, og
 
2. at ændringsforslagene indgår som en del af den næste revision af vedtægterne for Ældrerådet.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
I forbindelse med Ældrerådets gennemgang af vedtægterne den 4. januar 2018, blev forvaltningen bedt om at undersøge muligheden for anvendelse af det kommunale logo i rådets arbejde.
 
Ældrerådets forespørgsel har været til juridisk vurdering, og svaret er, at det ikke er muligt for et rådgivende organ som Ældrerådet at anvende logoet. Det samlede juridiske svar er vedlagt som bilag.
 
På den baggrund har formanden for Ældrerådet vurderet, at der ved en kommende revision af vedtægterne i Viborg Byråd for Ældrerådet skal ske følgende præciseringer:
 
I § 3 tilføjes en selvstændig bullet ”Ældrerådet kan ikke anvende kommunens logo”
Og § 3 bullet 5 ændres fra forvaltningsmyndighed til forvaltningsenhed
 
Sagen var på dagsordenen til mødet den 7. marts, men blev udsat.
 
 


Bilag

Sagsid.: 18/14352
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet udarbejder forslag til dagsordenspunkter til det kommende fællesmøde.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
 
  • Administrationen af visiteret kørsel
  • Pris, håndtering
Sagsfremstilling
Der er aftalt halvårlige møder mellem Ældrerådet og Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Ældrerådet har mulighed for at bringe dagsordenspunkter i forslag. Forslaget til dagsorden skal efterfølgende godkendes af Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Fællesmødet er aftalt til den 2. maj klokken 16.30 – 18.00 på Viborg Rådhus i mødelokale 1.4
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget vil behandle dagsordensforslaget på mødet den 24. april 2018.
 
Derefter sendes den endelige dagsorden ud til rådets medlemmer.
 
I forhold til, at der er tale om et indledende møde mellem et nyvalgt Ældreråd og et nyvalgt fagudvalg kunne temaet for mødet muligvis være en gensidig præsentation og en forventningsafstemning i forhold til arbejdet og samarbejdet i de kommende 4 år.
 
Gennem en præsentationsrunde som kan rumme såvel den personlige præsentation som nogle ældrepolitiske synspunkter, vil der kunne etableres et godt fundament for den videre dialog og det fælles arbejde mellem Ældreråd og Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Sagsid.: 18/15528
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1.  at Ældrerådet drøfter situationen omkring Banebo, og
 
2. at Ældrerådet udarbejder høringssvar såfremt Ældre- og Aktivitetsudvalget har sendt sagen i høring.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
Ældrerådet udarbejdede høringssvar, som blev godkendt på mødet.
 
Høringssvar vedlagt som bilag.
Sagsfremstilling

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter den 20. marts situationen omkring etableringen af Banebo og udvidelsen af friplejehjemspladser.
 
Et muligt udfald af udvalgets drøftelser kan være, at det besluttes at sende sagen til høring i bl.a. Ældrerådet.
 
Det er derfor aftalt med formandskabet, at sagen sættes på til mødet i Ældrerådet den 28. marts 2018.
 
Dagsordenen kan ses via følgende link
 
 
Materialet er derudover vedlagt som bilag.

Bilag

Sagsid.: 18/15555
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
Ældrerådet indstiller følgende medlemmer til smagspanelet:
 
Erik Pind, Benny Andersen, Martin Ditlevsen, Dorit Bro Olsen og Poul Erik Heegaard.
Sagsfremstilling
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter den 20. marts 2018, om smagspanelet i forhold til Madservice Viborg skal etableres igen.
 
Formålet med smagspanelet er at give input til Madservice Viborgs arbejde med at udvikle ydelser og produkter. Smagspanelet supplerer den løbende evaluering som foretages ved Madservices kunder, som alle har mulighed for at indsende ”ris& ros”-kort med bedømmelse af maden.
 
I den sidste udvalgsperiode bestod smagspanelet af følgende repræsentanter:
 
· Ældre- og Sundhedsudvalget
· Ældrerådet i Viborg Kommune – 5 repræsentanter
· Ældresagen Viborg – 2 repræsentanter
· Handicaprådet i Viborg Kommune – 2 repræsentanter
· Bruger/pårørenderåd fra Viborg Kommunes plejecentre – 16 repræsentanter
· Hjemmeboende kunder, som modtager Madservice – 2-3 repræsentanter
· Kunder, som jævnligt bespises fra én af plejecentrenes caféer – 3 repræsentanter (Klosterhaven, Vestervang, Blichergården)
· Frivillige spisegrupper – 2 repræsentanter
· Medier – 1 repræsentant (Viborg Stifts Folkeblad)
 
Såfremt smagspanelet genetableres skal Ældrerådet udpege repræsentanter til dette på dagens møde.

Sagsid.: 18/14309
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1.  at Ældrerådet udpeger en repræsentant til bestyrelsen for ”Stationen”.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
Ældrerådet udpegede Poul Erik Heegaard.
Sagsfremstilling
Stationen er en selvejende institution, et borgerhus med hjemsted i Viborg Kommune. De fysiske rammer stilles til rådighed af Viborg Kommune i henhold til nærmere aftale herom.
 
Huset skal kunne benyttes af alle borgere i Viborg Kommune.
 
Huset skal kunne tilbyde fleksible rammer til at udøve spontane aktiviteter og dyrke mere specifikke interesser og fællesskaber af almen kulturel karakter.
 
Huset skal indeholde fælles basisfunktioner og faciliteter, herunder café, mødelokaler, værksteder, mødesal og udendørsarealer.

Huset skal på sigt kunne tilbyde rammer for relevante, ikke kommercielle, rådgivnings- og vejledningsfunktioner.
 
Jf. vedtægterne har Ældrerådet en repræsentant i bestyrelsen. Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer følger den almindelige byrådsperiode.
 
Vedtægterne for ”Stationen” er vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/14261
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
Orientering fra:
 
 
Beskæftigelsesudvalget (v/Hanne Rasmussen)
Intet.
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Erik Pind)
Intet.
 
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Carsten Dalsgaard Poulsen)
Intet.
 
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Matin Ditlevsen)
Nørresø- Søndersøplanen.
 
 
Landdistriktsudvalget (v/Martin Ditlevsen og Dorit Bro Olsen)
Intet.
 
 
Social- og Sundhedsudvalget (v/Poul-Erik Heegaard og Dorit Bro Olsen)
Kvalitetsstandard for det sociale område, gerne som orienteringssag.
           
 
Teknisk Udvalg (v/Martin Ditlevsen og Benny Andersen)
Intet.
 
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Egon H. Nielsen, Roma Brendstrup og Hanne Rasmussen)
· Banebo
· 270.000 kroner som overføres til klippekortordningen
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget (v/Poul Erik Heegaard og Martin Ditlevsen)
Spilleregler for budget 2019.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Orientering fra:
 
 
· Beskæftigelsesudvalget (v/Hanne Rasmussen)
 
 
· Børne- og Ungdomsudvalget (v/Erik Pind)
 
 
· Klima- og Miljøudvalget (v/Carsten Dalsgaard Poulsen)
 
 
· Kultur- og Fritidsudvalget (v/Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Matin Ditlevsen)
 
 
· Landdistriktsudvalget (v/Martin Ditlevsen og Dorit Bro Olsen)
 
 
· Social- og Sundhedsudvalget (v/Poul-Erik Heegaard og Dorit Bro Olsen)
 
· Teknisk Udvalg (v/Martin Ditlevsen og Benny Andersen)
 
· Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Egon H. Nielsen, Roma Brendstrup og Hanne Rasmussen)
 
 
· Økonomi- og Erhvervsudvalget (v/Poul Erik Heegaard og Martin Ditlevsen)

Sagsid.: 18/15562
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har nedsat følgende arbejdsgrupper:
 
 
1. Sønæs Festival 2018
 
Annette Kløjgaard, Hanne Rasmussen og Roma Brendstrup
 
 
2. Evaluering af Ældrerådsvalget:
 
Erik Pind, Benny Andersen, Martin Haller Ditlevsen Carsten Dalsgaard Poulsen og Kaj Flemming Pedersen. Fra forvaltningen deltager Joachim Futtrup og Jan Skougaard.
 
 
3. Ældrerådspjece
 
Erik Pind, og Dorit Bro. Det undersøges om Bent Kavin har lyst til at deltage i arbejdsgruppen.
 
 
Der gives en kort status fra de enkelte arbejdsgrupper på mødet.

Sagsid.: 18/14343
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter det aktuelle budget.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
Ældrerådet drøftede det aktuelle budget.
 
Der er en bekymring i forhold til om det afsatte beløb kan finansiere såvel et øget aktivitetsniveau og et valg.
 
Ældrerådet ønsker kvartalsvis status på økonomien.
 
Udgifter til valget bør ikke være en del af Ældrerådets budget.
Sagsfremstilling

Sagen blev udsat på Ældrerådsmødet den 31. januar og 7. marts 2018.
 
Ældrerådets budget indgår som en del af den samlede udgift til den politiske organisation i Viborg Kommune.
 
Ældrerådets udgifter til arrangementer, mødeaktiviteter, kursusvirksomhed, diæter, kørsel, repræsentation med mere afholdes af dette budget.
 
Derudover har de tidligere ældreråd sparet op til en medfinansiering af ældrerådsvalget med deres årlige mindreforbrug.
 
Det samlede budget for rådet er på 172.000 kroner.
 
Der er udarbejdet et revideret budgetmateriale til sagen, idet der er udarbejdet en sammenfatning af forbrug på relevante områder og opsparing gennem den seneste 4-års periode.
 
Forvaltningen har orienteret om forbrugsudviklingen efter behov.
Bilag

Sagsid.: 18/15703
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter, hvilke sager der skal tilgå pressen.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
Udsat.
Sagsfremstilling
Sager til pressen.


Sagsid.: 18/15593
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1.  at orienteringen om Hjælpemiddelservice tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 28-03-2018
Orienteringen om Hjælpemiddelservice blev taget til efterretning. Oplæg fra Leo Vejling er vedlagt som bilag.
Sagsfremstilling
Leo Vejling der er leder på Hjælpemiddelservice, vil på dagens møde orientere om Hjælpemiddelservice og vise rundt i bygningen samt fortælle om det igangværende byggeri.
 
Orienteringen vil tage sit udgangspunkt i
 
Hjælpemiddelservice hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen?
 
  • Mere drift efter borgernes behov og ønsker
  • Indgangsvinkler til Hjælpemiddelservice
 
Det er aftalt at Leo Vejling starter klokken 11.00.
 
Det er muligt at se yderligere om Hjælpemiddelservice på denne hjemmeside;
 
Bilag