You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 6. juni 2018 kl. 09:00

Mødested Distrikt Viborg Midt
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Martin Haller Ditlevsen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/27408
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen om Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
Ældrerådet tog orienteringen fra Vibeke Eriksen til efterretning.
 
Orienteringen kom blandt andet ind om følgende emner:
 
Der er 9 distrikter, 8 geografiske og et tværgående med rengøring og hverdagsrehabilitering.
 
Kvalitetsstandarderne er grundlaget for arbejdet.
 
Der er en løbende dialog mellem Hjemmepleje og Visitation for at sikre et korrekt grundlag for hjemmeplejens indsats.
 
Drøftelse af vigtigheden af støtte til borgeren i dialogen fx via bisidder eller pårørende som deltagere i samtalerne.
 
Vigtigt med fokus på overgange fra sygehus til eget hjem.
 
Hjemmeplejens indsatsområder, herunder fokus på kerneopgaven og samarbejdet omkring den rehabiliterende tilgang.
 
Det nye IT-system Nexus er under indførsel i hjemmeplejen, som blandt andet påvirker vikarkontoen.
 
Den kommunale uddannelsesforpligtigelse:  54 samt 5 ekstraordinære Social- og Sundhedsassistenter. Der er 200 ansøgere til disse stillinger.
 
Uddannelse på hjælperområdet har været sværere at besætte i den nye uddannelsesstruktur.
 
Der er et overordnet fokus på sygefravær fra såvel ledelse i Sundhed og Omsorg, Direktion og Erhvervs- og Økonomiudvalget.
Sagsfremstilling
Vibeke Eriksen, der er leder af Hjemmepleje- og hverdagsrehabilitering, vil give Ældrerådet en orientering om blandt andet opgaver, organisering, indsatser og brugen af teknologi.
 
Vibeke Eriksen tager udgangspunkt i en definition af kerneopgaven ”At samarbejde med borgeren om et selvstændigt meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”
 
Vibeke Eriksens oplæg er vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/27033
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
Ældrerådet har udarbejdet høringssvar til Ældre- og Aktivitetsudvalgets budget. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag 4.
 
Ældrerådets svar til Social- og Sundhedsudvalget er vedlagt som bilag 5.
 
Formanden inddrager øvrige rådsmedlemmer i forhold til udarbejdelse af høringssvar.
Sagsfremstilling
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede forslag til det budget 2019, på udvalgets ordinære udvalgsmøde den 29. maj 2018.
 
I den forbindelse traf udvalget følgende beslutning:
 
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at følgende udfordringer og ønsker skal indgå i det foreløbige forslag til driftsbudget:
·      Et langt, værdigt og aktivt liv
·      Pres på det nære sundhedsvæsen
·      Kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet
Ældre-og Aktivitetsudvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med vedhæftede finansieringsforslag, der sendes i høring med henblik på beslutningstagning på mødet i juni.
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte den reviderede budgetproces for udvalgets eget område.
 
 
Selve budgethæftet, som beskriver områdets aktuelle situation vedlægges særskilt som bilag 1. Budgethæftet er tidligere gennemgået på et møde i Ældrerådet.
 
Der er udarbejdet forslag til finansiering af ubalancen med effektiviseringsforslag på 3,8 millioner kroner og serviceændringer på 9,7 millioner kroner.
 
Finansieringsforslaget er vedlagt som bilag 2.
 
Tilsvarende drøfter Social- og Sundhedsudvalget budget torsdag den 31. maj 2018.
 
Den aktuelle sagsfremstilling kan findes via dette link:
 
 
Budgethæftet fra dette område er vedlagt som bilag 3.
 
I løbet af fredag den 1. juni 2018, vil Ældrerådet modtage supplerende information med afsæt i Social- og Sundhedsudvalgets beslutninger.
 
Formanden for Ældrerådet har indkaldt til møde i en arbejdsgruppe, der forbereder forslag til høringssvar inden mødet den 6. juni, således at Ældrerådets høringssvar kan indgå i den videre politiske proces.
Bilag

Sagsid.: 18/27298
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
a.       Status på det nye affaldssystem – Ældrerådet har deltaget i et informationsmøde, hvor forslaget om mindre containere blev fremsat.
b.       Invitation til åbent hus på Banebo.
c.       Kontakt til Teknisk Udvalg – der er aftalt møde med udvalgsformand og direktør.
d.       Nyborg Strand – opfølgning på årsmødet – inspirerende dage.
e.       Møde med FOA den 2. maj 2018 – et godt møde med nyttig viden.
f.       Status på vaccinationsplanlægningen - Der er 3 personer på til hver dag, der er udarbejdet oversigt som er delt ud til rådets medlemmer.
g.       Status på Rådene dag. Der er dialog om det nærmere indhold den 18. juni med
          repræsentanter fra chefgruppen.
h.       Møde med Ældresagen Viborg – der arbejdes sammen med Ældresagen i forhold til koordination og gensidig information.
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde blandt andet orientere om følgende punkter:
 
a. Status på det nye affaldssystem
b. Invitation til åbent hus på Banebo
c. Kontakt til Teknisk Udvalg
d. Nyborg Strand – opfølgning på årsmødet
e. Møde med FOA den 2. maj 2018
f. Status på vaccinationsplanlægningen
 


Bilag

Sagsid.: 18/27535
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
Ældrerådet drøftede mødet. Forslag til håndtering fra Ældrerådet af problemet fremgik ikke af referatet. Derfor har formanden taget kontakt til Lone Langballe.
 
Forvaltningen arbejder videre med problemstillingen i forhold til bus, flextrafik, taxa, pårørende. Refusionen er det afgørende punkt.
 
Vigtigt at Ældrerådet er aktive og dagsordenssættende i forhold til de kommende møder.
 
Det indledende møde signalerede ønske om samarbejde og dialog.
Sagsfremstilling
Det første fællesmøde mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og Ældrerådet blev afholdt den 2. maj 2018.
 
Der er udsendt referat fra mødet til Ældrerådet den 24. maj. Referatet er vedlagt som bilag.
 
Efter aftale med formandskabet er punktet dagsordenssat med henblik på en opsamling og evaluering af mødet.
Bilag

Sagsid.: 18/27353
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet nedsætter en arbejdsgruppe, der fremlægger forslag til et 12-12 seminar på næste møde i rådet.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
 
Ældrerådet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Kaj Flemming, Martin Haller Ditlevsen, Anette Kløjgaard og Roma Brendstrup.
 
Danske Ældreråd har konsulenter der kan bistå med forslag til indhold
 
Forvaltningen indkalder til det første møde.
 
Indhold kan være: Mål for Ældrerådets arbejde/visioner, mødekultur, tid til vidensopsamling – det gode Ældrerådsmøde.
 
Oplæg klar til den 27. juni 2018.
Sagsfremstilling
Formandskabet for Ældrerådet foreslår, at Ældrerådet udarbejder program for et seminar ud over den eksisterende møderække med de ordinære møder.
 
Seminaret skal give rådet mulighed for at prioritere rådets strategiske drøftelser i forhold til arbejdet i valgperioden. Det foreslås, at der arbejdes ud fra konceptet med et 12-12 seminar, hvor der er mulighed for rådet forbliver samlet i et døgn.
 
Det foreslås i den forbindelse, at der nedsættes en arbejdsgruppe som præsenter forslag til indhold på rådets møde den 27. juni 2018.

Sagsid.: 18/26357
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet udpeger repræsentanter til at indgå i de 8 ledelsesområder.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
Medlemmer fordelt med 2 repræsentanter på hvert ledelsesområde jf. bilag 1.
Sagsfremstilling
På sidste møde i Ældrerådet præsenterede Vibeke Boje de kommunale plejecentre.
 
Det blev i den forbindelse aftalt, at Ældrerådets medlemmer skulle knyttes tættere til de enkelte plejecentre.
 
Der er udarbejdet et forslag om, at 1-2 medlemmer fra Ældrerådet tilknyttes til hvert af de 8 ledelsesområder, som plejecentrene er organiseret i.
 
Oversigt over de 8 ledelsesområder er vedlagt som bilag 1.
 
I forhold til den dialog som Ældrerådets medlemmer skal have med de lokale ledere tænkes i første omgang på en øget viden og kendskab til de lokale plejecentre, drøftelse af de tilsynsrapporter, som hører til ledelsesområdet og en dialog med de lokale bruger- pårørenderåd.

Bilag

Sagsid.: 18/27367
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
1. Sønæs Festival 2018
Annette Kløjgaard, Hanne Rasmussen og Roma Brendstrup.
 
Stand 24, folder og spørgeskema er trykt.
 
2. Evaluering af Ældrerådsvalget:
Erik Pind, Benny Andersen, Martin Haller Ditlevsen Carsten Dalsgaard Poulsen og Kaj Flemming Pedersen. Fra forvaltningen deltager Joachim Futtrup og Jan Skougaard.
 
Dagsordenssættes på næste møde.
 
 
3. Ældrerådspjece
Erik Pind, og Dorit Bro og Bent Kavin.
 
Aftale med AEM-medier. 5.000 gratis eksemplarer til Ældrerådet.
Næste møde den 27. juni 2018.
Sagsfremstilling
Der er aftalt en kort status fra de aktuelle arbejdsgrupper, som Ældrerådet har nedsat.
 
1. Sønæs Festival 2018
Annette Kløjgaard, Hanne Rasmussen og Roma Brendstrup.
 
2. Evaluering af Ældrerådsvalget:
Erik Pind, Benny Andersen, Martin Haller Ditlevsen Carsten Dalsgaard Poulsen og Kaj Flemming Pedersen. Fra forvaltningen deltager Joachim Futtrup og Jan Skougaard.
 
3. Ældrerådspjece
Erik Pind, og Dorit Bro og Bent Kavin.
 
 

Sagsid.: 18/23496
Resume
Viborg Kommune skal revidere sin Senior- og Værdighedspolitik i 2019. Fra Sundheds- og Ældreministeriet stilles der krav om, at politikken skal indeholde seks forskellige temaer, herunder et nyt tema om pårørende, som ikke indgår i den eksisterende politik. På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet et forslag til et tema om pårørende som kan indgå i den eksisterende Senior- og værdighedspolitik.
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at udkast til tema om pårørende drøftes, og at der udpeges 2 deltagere til en drøftelse af udkastet.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
Ældrerådet udpegede Poul Erik Heegaard og Hanne Rasmussen.
Sagsfremstilling
Ældrerådet og Handicaprådet indgik i 2016 i den arbejdsgruppe, som udarbejdede den nuværende Senior- og Værdighedspolitik. Politikken er vedlagt som bilag. Øvrige deltagere i arbejdsgruppen var flere kommunale forvaltninger samt medarbejdere og ledere fra sundheds- og omsorgsområdet.
 
Politikken blev godkendt af byrådet i juni 2016 og dannede efterfølgende udgangspunkt for anvendelsen af kommunens andel af Værdighedsmilliarden 2016.
 
Sundheds- og Ældreministeriet har hidtil stillet krav om at følgende fem temaer skulle indgå i politikken:
  1. Livskvalitet
  2. Selvbestemmelse
  3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  4. Mad og ernæring
  5. En værdig død
Sundheds- og Ældreministeriet har i 2018 fremsendt en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker. I denne fremgår det, at de fem ovenstående temaer nu skal suppleres af et tema om pårørende.
 
På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet det vedlagte forslag til et tema om pårørende som kan indgå i den nuværende Senior- og Værdighedspolitik. Forslaget er udarbejdet ud fra de samme overskrifter og struktur som politikkens øvrige temaer. Samlet vil revisionen af politikken således bestå af tilføjelsen af det nye tema om pårørende, en tilretning af forordet og konsekvensrettelse af den øvrige tekst i forhold til, at der fremover er seks temaer.
 
På denne baggrund ønskes der en drøftelse af udkastet samt udpegning af to deltagere til et møde, hvor udkastet drøftes sammen med repræsentanter fra Handicaprådet og forvaltningen.
 
Mødet afholdes den 15. juni 2018 kl. 9.00-10.00.
Bilag

Sagsid.: 18/13850
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede den 24. april 2018 ankestatistik for 2017 fra Ankestyrelsen. Udvalget besluttede at sende sagen til orientering i Ældrerådet.
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede den 24. april 2018 (sag nr. 7) ankestatistik for 2017 fra Ankestyrelsen. Udvalget besluttede at sende sagen til orientering i Ældrerådet.
 
Sagsfremstillingen og bilag fra udvalgets behandling af sagen er vedlagt som bilag.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Intet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/27319
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
 
· Åbent-hus arrangement på Banebo den 8. og 11 juni.
· Der er ikke en politisk afklaring omkring Overlundgårdens fremadrettede status.
· Personalerekruttering er i gang.
· Ibrugtagningstilladelsen er netop givet til Banebo.
· Målsætning om 30 beboere i indkøringsperioden.
· Udenomsarealet er fortsat under færdiggørelse.
· Der bliver guidede ture på de 2 præsentationsdage.
· Særskilt avis om Banebo omdeles den 21. juni.
Sagsfremstilling
På dagens møde vil forvaltningen give en orientering om Banebo i forhold til åbent hus, åbning med mere.

Sagsid.: 18/14261
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
Beskæftigelsesudvalget (v/Hanne Rasmussen)
Intet.
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Erik Pind)
Intet.
 
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Carsten Dalsgaard Poulsen)
En del klager omkring det nye affaldssystem.
 
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Matin Ditlevsen)
Intet.
 
 
Landdistriktsudvalget (v/Martin Ditlevsen og Dorit Bro Olsen)
Intet.
 
 
Social- og Sundhedsudvalget (v/Poul-Erik Heegaard og Dorit Bro Olsen)
Drøftelse omkring Stationen og et evt. samarbejde med De Frivilliges Hus.
Der tages kontakt til bestyrelsen for DFH for at afprøve mulighederne.
Cafeen lukker med udgangen af året.
 
 
Teknisk Udvalg (v/Martin Ditlevsen og Benny Andersen)
Fortove, bump og parkering er temaer som er relevante for en dialog med Ældrerådet.
Punkterne indgår i den kommende dialog med formand og direktør fra området.
 
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Egon H. Nielsen, Roma Brendstrup og Hanne Rasmussen)
Budget og Økonomi / fokusområder.
 
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget (v/Poul Erik Heegaard og Martin Ditlevsen)
Udstykning og budgetarbejdet.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Orientering fra:
 
 
· Beskæftigelsesudvalget (v/Hanne Rasmussen)
 
 
· Børne- og Ungdomsudvalget (v/Erik Pind)
 
 
· Klima- og Miljøudvalget (v/Carsten Dalsgaard Poulsen)
 
 
· Kultur- og Fritidsudvalget (v/Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Matin Ditlevsen)
 
 
· Landdistriktsudvalget (v/Martin Ditlevsen og Dorit Bro Olsen)
 
 
· Social- og Sundhedsudvalget (v/Poul-Erik Heegaard og Dorit Bro Olsen)
 
· Teknisk Udvalg (v/Martin Ditlevsen og Benny Andersen)
 
· Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Egon H. Nielsen, Roma Brendstrup og Hanne Rasmussen)
 
 
· Økonomi- og Erhvervsudvalget (v/Poul Erik Heegaard og Martin Ditlevsen)Sagsid.: 18/15703
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter, hvilke sager der skal tilgå pressen.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
Høringssvar sendes til pressen via formandskabet.
Sagsfremstilling
Sager til pressen.


Sagsid.: 18/6672
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 06-06-2018
Intet.
Sagsfremstilling
Eventuelt.