You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 16. januar 2019 kl. 09:00

Mødested Plejecenter Liselund
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/60316
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
 
Ældrerådet tilmeldte sig via formanden til temadagene.

Formandskabet undersøger kandidatfeltet til bestyrelsen for Danske Ældreråd. Der er møde den 21. januar 2019. Dagsorden eftersendes til orientering for Ældrerådet.
 
Punktet om valg genoptages den 6. februar 2019 med henblik på en fornyet drøftelse.
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde orientere om følgende punkter:
 
·         Svar fra Teknisk Udvalg på henvendelsen fra Viborg Ældreråd
·         Temadag om velfærdsteknologi (sendt særskilt)
·         Valget til bestyrelsen i Danske Ældreåd
Bilag

Sagsid.: 19/110
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at forslag til invitation godkendes,
 
2. at mødet i Karup arrangeres som foreslået, og
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Ældrerådet godkendte forslag til invitation og arbejder videre med mødet som et offentligt møde.
 
Mødet afholdes i Seniorhuset fra kl. 10.00-12.00.
 
Martin sørger for kontakt til pressen.
 
Mødet annonceres som en del af Viborg kommunes fællesannoncer.
 
Mødet i Stoholm den 12. juni 2019 bliver med Dorit Bro som tovholder.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har besluttet sig for et gennemføre dialogmøder 3 steder i 2019.
 
6. marts 2019 i Karup
 
12. juni 2019 i Stoholm
 
6. november 2019 i Møldrup

Der er udarbejdet forslag til invitation til mødet i Karup (bilag 1).
 
Der er udarbejdet forslag til deltagerkreds og mødets placering. Dette materiale vil blive omdelt på mødet.
 
Formålet med møderne er at styrke dialogen med foreninger og ældrepolitiske interessenter i forskellige dele af Viborg kommune.
Bilag

Sagsid.: 18/51457
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Der er deltagelse af chefer fra det tekniske område den 3. april 2019.
Sagsfremstilling

Ældrerådet har godkendt mødeplan for 2019.
 
Med afsæt i dette har forvaltningen udarbejdet vedlagte oversigt som indarbejder:
 
·         Orientering om Facebook den 6. februar 2019
 
Mødeplanen vil løbende blive justeret, så den kontinuerligt afspejler rådets arbejde.
 
Ældrerådets ønsker til temaer, besøg mm. indarbejdes efter dagens drøftelse i rådet.
 
Årshjulet er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 19/121
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter og prioriterer emner i forhold til de kommende drøftelser med Ældre- og Aktivitetsudvalget om budget 2020, og
 
2. at Ældrerådet afklarer den videre proces vedrørende rådets arbejde omkring budget 2020.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Ældrerådet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Martin Ditlevsen, Kaj Flemming Pedersen, Poul Erik Heegaard, Hanne Rasmussen og Egon H Nielsen.
 
Kaj Flemming Pedersen indkalder til første møde.
 
Følgende temaer blev indledningsvis drøftet:
  • 85% ældre der skal motionere og 80% være tilfredse
  • Den svage gruppe af ældre
  • Værdighedsmilliarden, og de initiativer der ligger omkring de 17 millioner er et centralt fokus for Ældrerådet
  • Det borgernære sundhedsvæsen udgør en stor del af udgifterne til folk under 60
  • Klippekortordningen
  • Bemanding på plejecentrene
  • Fremtidens ældre og kommende boformer for ældre
Sagsfremstilling
Ældrerådet har besluttet sig for at igangsætte arbejdet med budget 2020, med henblik på en drøftelse med Ældre- og Aktivitetsudvalget på fællesmødet den 8. maj 2019.
 
Det foreslås at Ældrerådet indledningsvis drøfter hvilke ældrepolitiske temaer, som rådet finder det relevant at arbejde videre med.
 
Ud fra denne fælles drøftelse og prioritering, nedsættes en arbejdsgruppe der arbejder videre med en yderligere kvalificering af punkterne, men henblik på en endelig fælles stillingtagen på mødet den 3. april 2019.
 
Den administrative procedure for budget 2020 er endnu ikke fastlagt.
I 2018 godkendte Økonomiudvalget spilleregler for budgetarbejdet den 14. marts, og efterfølgende blev der udarbejdet et budgethæfte for hvert enkelt fagudvalg. Budgethæftet var også et centralt element i selve høringen af Ældrerådet.
 
Budgethæftet for 2018 er vedlagt til orientering.
Bilag

Sagsid.: 18/64206
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
 
Oplæg fra Jette Hingebjerg og Vibeke Boje er vedlagt som bilag 1.
 
Aktiviteter for hjemmeboende borgere med 4 aktivitetscentre.
Åbne tilbud efter § 79 i serviceloven.
Aflastning af de pårørende.
 
Nærvær, samvær og mestring er værdierne for arbejdet i Aktivitet og Udvikling.
 
Æblegården 21 visiterede pladser.
Ørum 4 visiterede pladser.
 
Der er kørselsordning for borgere med bybuslignende funktion.
Der visiteres til de 25 pladser.
 
Der arbejdes rehabiliterende.
 
Med Hærvejens Dagcenter er der skabt forbedrede muligheder for, at borgere kan deltage i et helt dagsforløb.
 
30 stillinger til området, 5 teams 4 åbne og 1 visiteret.
 
Brobyggerne samarbejder med hjemmeplejedistrikterne i forhold til fokus på ensomhed hos borgerne.
 
Forebyggende hjemmebesøg.
 
Hjemmesiden drøftet. Vigtigt med kontaktdata denne vej ind.
 
Der er opmærksomhed på de puljer, som er i finansloven for 2019.
 
Aktiviteter på et plejecenter:
Hverdagsliv
Stjernestunder
Hvad der efterspørges
Ferieture
 
Bruger- pårørenderåd samarbejder centrene tæt med.
 
Besøgshunde.
 
Det gode måltid.
 
Fælles arrangementer med Aktivitet- og Udvikling.
 
Musikterapeut på centrene, såvel hold som individuelt.
 
Busser til aktiviteter.
 
Di-Gi Rehab prøves af på plejecentrene.
 
Synlighed og tab af kendte relationer er den afgørende forskel i forhold til den nye organisering.
Sagsfremstilling
På dagens møde vil Ældrerådet få en orientering om aktivitetsområdet i Viborg Kommune.
 
Vibeke Boje, der er leder af Pleje- og omsorgscentrene, vil give en orientering om de generelle muligheder der er for at iværksætte aktiviteter på plejecentrene.
 
Jette Hingebjerg, der er leder for Aktivitet og Udvikling, vil orientere om de aktivitetstilbud, som Viborg kommune har til hjemmeboende borgere.
 
Aktivitet og Udvikling er organiseret i 5 teams for at sikre en bred geografisk dækning i Viborg kommune.
 
Ønskes yderlige oplysninger om den fysiske placering og indholdet i aktiviteterne, kan man se på hjemmesiden nedenfor:
 
Bilag

Sagsid.: 18/60317
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Benny:
Invitation fra Kildehaven – arrangement hvor der skal orienteres om ældrerådets arbejde. Erik og Benny deltager.
 
Censor på offentlig administration – blanket til handicapkørsel som projektopgave.
 
Poul Erik:
Stationen har haft ekstraordinært møde omkring et samarbejde med De Frivilliges Hus.
Der er behov for den bygningsmæssige kapacitet fra begge steder. Stationens bestyrelse har sendt skrivelse til Viborg Byråd med henblik på en politisk afklaring.
 
Carsten:
Besøg på Højvangen og Pensionistgården, et godt besøg
 
Der er ikke bruger- pårørenderåd disse steder. Der er frivillige i stedet.
 
Erik:
Stationen – bestyrelsen har repræsentanter fra Ungdomsråd og Ældreråd. Det er historisk betinget.
 
Demensmøde i Aulum via Ældresagen, hvor Viborg blev nævnt.
 
Roma:
Som bruger af De Frivilliges Hus ved jeg, at lokaler kan skaffes.
Huset er ikke handicapvenligt.
 
Åbrinken, møde med bruger- pårørenderådet den 24. januar 2019.
 
Egon:
Er det vanskeligt at etablere bruger- pårørenderåd?
 
Der er aktuelt ikke bruger- pårørenderåd 2-3 steder.
 
Kaj Flemming:
Artikel i Viborg Stifts Folkeblad den 30-12 2018. Ros til Viborg som en demensvenlig kommune.
 
Møde i Dansk Ældreråd den 5. februar 2019 omkring rådsarbejdet.
Fritid og Fællesskaber, 3 deltager fra Ældrerådet.
 
Rådenes Dag.
Sagsfremstilling
Tanken er, at rådets medlemmer her blandt andet orienterer de øvrige medlemmer om de ting, man har deltaget i som rådsmedlem, og det man ved, som kommer.

Sagsid.: 18/60318
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Betaling for akutpladser. Der er 3 akutpladser i Viborg Kommune. På grund af anbefaling fra KL er betalingen på akutpladser nu standset. Der foregår forhandlinger omkring kompensation til kommunerne.
 
Banebo 3. sal, med blanding af ældre- og plejeboliger. Boligerne lejes ud til ældreboliger, såfremt der ikke er efterspørgsel efter en plejebolig. Der er 34 boliger.
 
Det bliver et spændende udviklingsprojekt at kombinere pleje- og ældreboliger.
 
Overlundgården er nu tømt. Men vi skal betale driftsudgifter til el, vand og varme frem til 1. september 2019.
 
Fokusområder i 2019:
 
·         Den nye styringsmodel for Viborg Kommune. De 5 fælles områder med 5 mål indenfor hvert område.
 
·         Rekruttering og fastholdelse – fokus på dette på tværs i Viborg.
 
·         Fokus på sygefravær. Målet er reduktion på 30%.
 
·         Test- og Udviklingscenter og velfærdsteknologi som et vigtigt fokusområde for arbejdet i forvaltningen.
 
·         Økonomi.
 
·         Indvielse af rådgivnings- og aktivitetscentret, hvor Ældrerådet inviteres til at deltage.
 
·         Ny tildelingsmodel til alle plejecentre. Ens tildelingsmodel uanset plejehjemstype. Der er 151 friplejehjemspladser, som skal med i den nye model.
 
·         Det nære sundhedsvæsen. 5 sygeplejeklinikker skulle gerne udvikle sig til 8 i løbet af 2019.
 
·         Sygehuset og de praktiserende læger. Fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne.
 
·         Styrket indsats i forhold til de pårørende, herunder pårørendeguide. Et projekt med Ældreråd og Bruger- pårørenderåd.
 
·         Ensomhed.
Sagsfremstilling
Forvaltningen vil på dagens møde orientere Ældrerådet om følgende punkter:
 
·         Brev fra KL omkring stop for betaling på akutpladser
·         Status på Banebo og 3. sal
·         Initiativer første halvår 2019

Sagsid.: 18/60315
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Punktet udsat.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Orientering fra:
 
 
·         Beskæftigelsesudvalget (v/Hanne Rasmussen)
 
 
·         Børne- og Ungdomsudvalget (v/Erik Pind)
 
 
·         Klima- og Miljøudvalget (v/Carsten Dalsgaard Poulsen)
 
 
·         Kultur- og Fritidsudvalget (v/Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Matin Ditlevsen)
 
 
·         Landdistriktsudvalget (v/Martin Ditlevsen og Dorit Bro Olsen)
 
 
·         Social- og Sundhedsudvalget (v/Poul-Erik Heegaard og Dorit Bro Olsen)
           
 
·         Teknisk Udvalg (v/Martin Ditlevsen og Benny Andersen)
     
 
·         Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Egon H. Nielsen, Roma Brendstrup og Hanne Rasmussen)
 
 
·         Økonomi- og Erhvervsudvalget (v/Poul Erik Heegaard og Martin Ditlevsen)


Sagsid.: 19/206
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet træffer beslutning omkring presseomtale af Ældreguiden.
 
2. at Ældrerådet tager stilling til distribution af guiden.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Ældrerådet besluttede følgende:
 
Ældreguiden leveres på rådhuset den 23. januar 2019.
 
Der inviteres til en præsentation/udlevering den 28. januar 2019 kl. 13.30 – 15.00 i kantinen på Viborg Rådhus.
 
Interesserede borgere er velkomne.
 
Der tages kontakt til pressen. De lokale rådsmedlemmer kontakter redaktionen de enkelte steder.
 
Der laves en informationsskrivelse, som kan distribueres centralt til samtlige ældrerådsmedlemmer og pressen.
 
Det aftales blandt rådsmedlemmer fra de forskellige lokalområder, hvordan guiden distribueres.
Sagsfremstilling
Ældreguiden forventes klar til distribution den 28. januar 2019.
 
I den forbindelse skal der udarbejdes en plan for presseomtale, for at sikre at informationen om den nye Ældreguide kommer bredt rundt til borgere og særlige interessenter.
 
Derudover er der behov for en drøftelse af distributionen af Ældreguiden:
 
·         Hvem skal modtage guiden (borgerservice, lægehuse, sygehus)
·         Hvordan distribueres guiden
·         Omdeling af guiden i lokalområderne

Sagsid.: 18/62731
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter, hvilke sager der skal tilgå pressen.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Udsat.
Sagsfremstilling
Sager til pressen.

Sagsid.: 18/60314
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter tages til efterretning. 
Beslutning i Viborg Ældreråd den 16-01-2019
Udsat.
Sagsfremstilling
Eventuelt.