You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 8. maj 2019 kl. 11:30

Mødested Borgerhuset Stationen
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/60316
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-05-2019
Ældrerådet tog denne orientering til efterretning.
 
 • Indvielse af Hjælpemiddelservice den 7. maj 2019.
   
 • Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd.
-         Et godt repræsentantskabsmøde med Mogens Rasmussen som ny formand.
-         Temaer om frivillighed og samskabelse.
 
 • Snapsting, en fælles stand for de fem råd.
-         Telt til hver af rådene 28. og 29. juni 2019. Den 28. juni 2019 (opsætning kl. 10.00 -12.00), kl. 13.00 – 17.00 og den 29. juni 2019, kl. 10.00 – 13.00.
-         Talerstol skal bemandes.
-         Bemanding af teltet.
-         Formanden sender bemandingsliste.
-         Ældreguide, Roll-ups, mm.
 
 • Ældrerådets budget tilpasses de faktiske udgifter.
   
 • Mødet med Ældre- og Aktivitetsudvalget.
-         Dagsorden er sendt ud.
 
 • Pressekontakt i forbindelse med mødet i Stoholm.
-         Dorit Bro har kontakt til Fjends Folkeblad.
 
 • Drøftelse af valgudgifter til Ældrerådsvalget.
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde orientere om følgende punkter:
 • Indvielse af Hjælpemiddelservice den 7. maj 2019.
 • Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd.
 • Snapsting, en fælles stand for de 5 råd.
 • Ældrerådets budget tilpasses de faktiske udgifter.
 • Mødet med Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 • Pressekontakt i forbindelse med mødet i Stoholm.

Sagsid.: 19/18129
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet evaluerer rådets arbejde.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-05-2019
Ældrerådet drøftede rådets arbejde. Formandskabet arbejder videre med materialet.
 
De vigtigste punkter
 
 • Gode ældrerådsmøder
-         Basisviden om kommunale forhold, priser etc.
-         Temamøder
-         Gæster hver anden gang, hvert andet uden gæster
-         Mere spontan debat
-         Hotline til enkeltspørgsmål
-         Pressen i forhold til arrangementer
-         Forberedelsestid
-         Ordstyrer fungerer godt
-         Information mellem møderne for at effektivisere
-         Intet ønske om at udvide møderammen
-         Vigtigt at alle dagsordenspunkter nås
-         Hvordan godkendes referatet?
 
 • Hvad forventes af forvaltningen?
-         Stor loyalitet
 
 • Høringssvar
-         Kan man sende henvendelser omkring problemstillinger til forvaltningen/udvalg? F.eks. problemstilling omkring dobbeltledelse
-         Hvordan kan ældrerådet kvalificere temaer, som efterfølgende kan bruges som udspil i forhold til Ældre- og Aktivitetsudvalget?
-         Arbejdsgruppen fungerer godt.
 
 • Dagsorden
-         Dagsorden kun ud et sted fra
-         Mødekalenderen kun opdatering et sted fra
 
 • Hvilke succeskriterier har man som Ældreråd?
Sagsfremstilling
Ældrerådet har besluttet sig for en løbende evaluering af rådets møder.
 
I forbindelse med 12-12 seminaret besluttede rådet følgende omkring mødets afholdelse, samspillet med forvaltningen og udarbejdelse af høringssvar:
 
DET GODE ÆLDRERÅDSMØDE
 • Man får ordet, tager det ikke (det kræver styring af talerrækken).
 • Kan man tage en runde på temaer – så alle har ulighed for at kommentere?
 • Næstformanden kan evt. styre talerrækken (turnus?).
 • Fokus på det punkt som behandles, konklusion og så videre.
 • Har alle haft mulighed for at kommentere på punktet, som afrunding?
 • Konklusion på de enkelte punkter opsummeres, så ved man også, hvad der konkluderes i referatet.
Formanden runder af og konkluderer. Mødelederen kan bryde ind, hvis der er brug for at rette op på et dagsordenspunkt.
Prioritering af emnerne.
Punkter til efterretning og orientering skal ikke fylde meget. Man kan bede om, at punktet uddybes.
 
Hvad forventes der fra Maila?
 • Rådet lægger vægt på et aktivt samspil også ud over orienteringspunktet.
 • Positivt med en orientering på forkant, når det er muligt.
 • Vigtigt med et fælles fortroligt rum.
 • Ønske om at rådet kommer tidligt på banen, f.eks. om puljer.
 
Høringssvar
 • Der kan opstå situationer med behov for kort respons.
 • De akutte sager: Formanden indkalder og engagerer de, der har mulighed,
 • som derefter fremsendes til de øvrige rådsmedlemmer.
 • Vigtigt at der er mulighed for at bruge viden og kompetencer fra rådets medlemmer enten via fremmøde eller ved kommentering på udkastet via mail.
   
 1. Almindelige høringssvar sættes på ordinære møder/extraordinære møder med høringssvar eller arbejdsgrupper.
 2. Høringssvar i situationer med kortere tidsfrist. Formandskab + de der har mulighed for at deltage – og mulighed for input.
 3. Akutsituationer, formanden handler.
 
Dagsorden til møderne
Derudover har formandskabet ønsket, at Ældrerådet også drøfter indholdet i den aktuelle dagsorden. Er der god balance mellem de forskellige typer af punkter. Er dagsordenen et godt arbejdsgrundlag. Er der punkter som eventuelt skal udgå fremadrettet?
 
Ud fra de fire punkter drøfter rådet arbejdet med henblik på eventuelle justeringer i arbejdsgangen.

Sagsid.: 18/60317
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-05-2019
Arbejdsgruppen har haft møde med Maila Tandrup omkring budgetspørgsmål.
 
Klippekort, budget 2018 er brugt, inkl. overførsel fra 2017. Klippekort adresseres jævnligt for beboerne og har styrket f.eks. musikpædagogområdet. Udflugter, fælles ture, fester, f.eks.  Tyrolerfest i Skals, sejlture med Magrethe er andre eksempler.
 
Der tildeles ½ time ugentligt pr. borger på plejecentrene.
 
I hjemmeplejen skal man visiteres til klippekortet.
 
Budgetter
Plejecentre tildeles i forhold til boligtyper (specialiserede, demente og almene) og nattevagttildeling
 
Tomgangsleje giver ingen tildeling.
 
Fem friplejehjem reguleres på tre takster. Der skal forhandles en ny model på plads for at sikre ensartethed på området.
 
Hjemmeplejen: Ydelser tildeles efter pakker. Hjemmeplejen har ansvaret i opstarten for tildeling af ressourcer til borgeren.
 
Vågekoner: Der er er mulighed for at få tilknyttet en kommunal vågekone. Vigtigt med information til samarbejdspartnere, f.eks. de praktiserende læger, om denne mulighed.
Værdighedsmilliarden er blandt andet brugt til at benytte sundhedsprofessionelle som en del denne indsats.
 
Huslejen afspejler størrelse på boligen, fællesarealer og byggeår i forhold til driftsudgifter.
 
Møde med bruger- og pårørende omkring Madservice Viborg. Visitationen orienterer om alle tilbud omkring mad.
 
Uddannelse: Der er mange uddannelsestiltag i gang i Viborg. Der er fokus på rehabilitering, palliation, psykiatri og demens – et 2-årigt forløb. Der er også bed-side undervisning via plejehjemslægerne.
Vigtigt at fastholde kvaliteten i den daglige drift, når der samtidig uddannes mange medarbejdere.
 
Arbejdsgruppe om sØnæs 2019
Annette Kløjgaard og Roma Brendstrup.
 
Møder i arbejdsgruppen. Et lidt anderledes koncept end i 2018, teltene samles i klynger.
 
Aktivitetsniveau som sidste år, inklusiv et let revideret spørgeskema.

Arbejdsgruppe omkring borgermøde
Hanne Rasmussen, Roma Brendstrup og Kaj Flemming Pedersen
 
Der arbejdes med et borgermøde den 25. september 2019, kl. 16.00 – 18.00.
 
Fremtidens seniorboliger foreslås som temaet. Forsker med oplæg og debat.
 
Ældrerådsmødet flyttes, så det holdes direkte op til borgermødet. Borgermødet holdes på Borgerhuset Stationen.
 
Arbejdsgruppens forslag godkendt.
 
Nyt fra de enkelte rådsmedlemmer:
 
Martin:
Bruger- og pårørenderådet Åbrinken – Ældrerådets medlemmer deltager ikke fremadrettet i møderne med bruger- og pårørenderådet.
Midtklyngebrugerrådet er indkaldt til den 15. maj 2019.
 
Dorit:
Møde på Sjørup Plejecenter hvor vågekoner blev nævnt som en god ordning.
 
Studerende i sidste semester kan bruges til denne type opgave.
 
Dagcenterproblematik.
 
Poul Erik/Annette
Skovgården – tingene fungerer godt.
Bruger- og pårørende havde deltaget i mødet med Ellen Lyngsø omkring madservice.
 
Banebo
Formanden for bruger- og pårørenderådet er meget positiv og glad for det nye plejecenter.
Formandskabet kommer fra Overlundgården.
Beboerne giver udtryk for, at de er meget glade for det nye byggeri og de rammer, det giver.
 
Egon
Er der nu flere plejeboliger – rent juridisk er alle 100 plejeboliger. Der er pt. 17, som er udlejet som ældreboliger. Der er 20 på venteliste til de 16 pladser. 3. sal kan benyttes fleksibelt.
 
Skulle Ældrerådet have været formelt inddraget i denne ændring?
 
Benny/Erik
Den 20. maj 2019 er der møde for bruger- og pårørende på Skovvænget.
Den 26. maj 2019 er der møde for nye beboere og pårørende på Kildehaven.
 
Center for Frihedsteknologi – interviewpersoner bliver Hanne Rasmussen og Kaj Flemming Pedersen.
Sagsfremstilling
Tanken er, at rådets medlemmer her blandt andet orienterer de øvrige medlemmer om de ting, man har deltaget i som rådsmedlem, og det man ved, som kommer.

Under dette punkt vil der også være orientering fra arbejdsgrupper:

Arbejdsgruppen om Budget 2020

Martin Ditlevsen, Kaj Flemming Pedersen, Poul Erik Heegaard, Hanne Rasmussen og Egon H. Nielsen.

Arbejdsgruppe om næs 2019

Annette Kløjgaard og Roma Brendstrup.

Arbejdsgruppe omkring borgermøde

Hanne Rasmussen, Roma Brendstrup og Kaj Flemming Pedersen.

Sagsid.: 19/19689
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet træffer beslutning vedrørende arbejdet med ”Sunde fællesskaber og mental trivsel”.
 
2. at Ældrerådet træffer beslutning vedrørende deltagelse i en arbejdsgruppe omkring rådenes mulighed for en styrket dialog med den gruppe af borgere de repræsenterer.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-05-2019
Punktet er udsat.
Sagsfremstilling
Ældrerådet udsatte dele af dette dagsordenspunkt på sidste møde i rådet.
 
Ældrerådet besluttede, at formanden og Martin Haller Ditlevsen deltager i mødet med de andre råd fredag den 5. april 2019, og at næstformanden deltager i planlægningen af snapstinget. Der meldes tilbage til Ældrerådet efter mødet på fredag.
 
På baggrund af mødet den 5. april 2019 vil Ældrerådet træffe beslutning vedrørende beslutningspunkterne a og c som er beskrevet nedenfor.
 
Efter Rådenes Dag har der været holdt opsamlingsmøde den 6. marts med deltagelse af
formandskaberne for Handicaprådet, Frivillighedsrådet, Integrationsrådet, Udsatterådet og
Ældrerådet samt direktør Mette Andreassen, socialchef Ulrik Johansen og omsorgschef Maila
Tandrup.
 
Mødedeltagerne konkluderede overordnet, at dagen havde været meget givende, og at rådene
havde interesse i et fremadrettet samarbejde.
Drøftelserne resulterede i 3 forslag til kommende initiativer.
 
A. Der arbejdes videre i alle råd med temaet;
Sundhed: Sunde fællesskaber og mental trivsel
Punktet dagsordenssættes i alle råd, og formandskabet mødes og drøfter videre, når alle råd
har behandlet punktet. Dette er med henblik på at etablere en ny fælles dag for rådene med
dette tema.
 
B. Snapsting
Udsatterådet etablerer en informationsbod i forbindelse med Snapsting. De øvrige råd
kan deltage i dette arbejde ved tilmelding til formandskabet i Udsatterådet.
Det dagsordenssættes også på alle rådsmøder.
 
C. Hvordan kommer rådene ud og i dialog med målgruppen for arbejdet?
Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af rådene, som skal udarbejde oplæg til en
fælles temadag om dette for særligt interesserede.

Sagsid.: 19/14820
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-05-2019
Poul Folke Christensen orienterede om tandpleje, tilskudsmuligheder, omsorgstandpleje og specialtandpleje.
 
Oplægget eftersendes særskilt.
Sagsfremstilling
Overtandlæge Poul Folke Christiansen vil på dagens møde orientere Ældrerådet om arbejdet med at sikre et livslangt fokus på tænderne.
 
Oplægget vil blandt andet komme ind på følgende områder:
 
Det er vigtigt at passe på tænderne hele livet. Det handler ikke kun om at beholde et flot smil. Gode stærke tænder hjælper dig med at tygge din mad og er med til at sikre, at du forbliver rask i hele kroppen.
 
Dårlige tænder kan nemlig bidrage til, at du får bakterier ned i lungerne og i blodstrømmen, som kan være dødbringende, hvis du er oppe i årene – og særligt hvis dit helbred i forvejen er svækket.
 
Det er derfor også meget vigtigt, at du får hjælp til tandplejen, hvis du bliver svækket på et tidspunkt – og ikke selv kan klare det. Husk, det er ok at spørge en pårørende, om han eller hun vil hjælpe.
 
Prisen på tandpleje kan være en udfordring for mange ældre, men der er mange muligheder for tilskud til tandpleje.
 
Er man ude af stand til at benytte en almindelig tandlæge, har Viborg Kommune mulighed for at tilbyde omsorgs- eller specialtandpleje.
 
På mødet orienteres om seniortandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje samt de muligheder, der er for at bevare tænderne sunde hele livet.

Sagsid.: 18/60318
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-05-2019
Ældrerådet tog nedenstående orientering til efterretning:
 
Underskud på 1 million samlet
 • Overforbrug på sygepleje/hjemmepleje
 • Overforbrug plejecentre
 • Overforbrug elever
 • Stigende efterspørgsel på handicapbiler
 • Friplejeboliger underskud på 3,4 million kr.
 
Der er iværksat handleplaner i forhold til budgetoverholdelse
 
Budgethæftet
 • Demografi drøftes i byrådet
 • Det nære sundhedsvæsen en betydelig budgetudfordring, som minimum betyder et finansieringsbehov på 2,5
 • Uddannelsesaftale fra 2017, øget assistenttilgang bliver dyrere, 7-10 millioner
 
Det nære sundhedsvæsen som et fokusområde i forhold til KL og en aftale om den kommunale økonomi
 
Plejecenter i Skals. Viborg. Der skal laves en yderligere analyse af projektet.
Analysen omfatter:
 • Ombygning af ældreboligerne
 • Bygge ovenpå eksisterende
 • Bygge nyt på en anden grund
 
Ældrerådet orienteres løbende om dette arbejde.
Sagsfremstilling
Forvaltningen vil på dagens møde orientere om følgende punkter:

Sagsid.: 19/19206
Indstilling

 

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen om tilsyn for 2018 tages til efterretning.
2. at Ældrerådet godkender den fremadrettede procedure for orientering i rådet.
3. at Ældrerådet tager de vedlagte tilsynsrapporter til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 08-05-2019
Punktet er udsat.
Sagsfremstilling
Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede den 26. marts 2019 en oversigt over tilsyn på 20 pleje- og omsorgscentre i 2018.
 
Denne oversigt er vedlagt som bilag 1 til orientering for Ældrerådet.
 
  4 plejecentre fik bedømmelsen særdeles tilfredsstillende.
16 plejecentre fik bedømmelsen meget tilfredsstillende.
 
Den samlede sagsfremstilling kan ses på vedlagte link:
 
 
Fremadrettet vil alle tilsynsrapporter blive forelagt Ældrerådet til orientering.
 
Det drejer sig om følgende fire områder:
 • BDO – de kommunalt forpligtigede tilsyn.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed – socialt- og plejefagligt tilsyn (4-årigt forsøg).
 • Styrelsen for Patientsikkerhed – sundhedsfagligt tilsyn (risikobaseret tilsyn).
 • Socialtilsyn Midt – tilsyn omfattet af sociallovgivningen.
 
Forvaltningen anbefaler i den forbindelse følgende procedure:
 • De enkelte tilsynsrapporter er elektronisk tilgængelige op til mødet
 • Ønsker enkelte rådsmedlemmer print af en rapport, så kontaktes sekretariatet
 • Eventuelle printudleveres i forbindelse med rådets møder
 
Forvaltningen vil give en kort orientering om de enkelte rapporter.
 
 
Til illustration vedlægges
 • Toftegården (Socialtilsyn Midt)
 • Hjemmeplejen Vesterparken (risikobaseret tilsyn)
Bilag