You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 21. august 2019 kl. 08:30

Mødested M1.4
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Poul Erik Heegaard
Fraværende Roma Brendstrup
Bemærkninger

Sagsid.: 18/60316
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 21-08-2019
Ældrerådet tog denne orientering til efterretning:
 
 • Invitation til interview til magasinet ”Ældreglæde”, som Ældrerådet ikke ønsker at deltage i.
   
 • Regionældrerådsmøde den 26. august 2019.
   
 • Center for Frihedsteknologi invitation til arrangement den 6. september 2019.
   
 • Det mobile toilet – prototype 2 præsenteres sensommeren 2019.
   
 • Oversigt over ældrerådets deltagelse i arbejdsopgaver.
   
 • Budgetorienteringsmøde den 22. august 2019, kl. 18.00–19.30.
   
 • Temamøde ved Danske Ældreråd den 9. oktober 2019.
   
 • Ældrerådsvalg dagsordenssættes den 25. september 2019, hvor sekretariatschef Flemming Jensen deltager.
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde orientere om følgende punkter:
 
 • Invitation til interview til magasinet ”Ældreglæde”.
   
 • Regionældrerådsmøde den 26. august 2019.
   
 • Center for Frihedsteknologi invitaion til arrangement den 6. september 2019.
   
 • Det mobile toilet – prototype 2 præsenteres sensommeren 2019.
   
 • Repræsentanter Viborg Ældreråd (vedlagt som bilag)
Bilag

Sagsid.: 18/60318
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 21-08-2019
Ældrerådet tog nedenstående orientering til efterretning:
 
Budgetforhandlingerne er rykket, da Viborg kommune afventer de centrale forhandlinger, der er forsinket på grund af valget. Der er ny procesplan for forhandling af budgettet i Viborg Kommune på vej til politisk godkendelse.
 
De største kommunale budgetudfordringer på omsorgsområdet er:
 
 • 7,2 millioner kroner på grund af manglende finansiering af elever.
   
 • 1,0 million kroner på overenskomstforhandlingerne, idet alle udgifter ikke er kompenseret.
   
 • 2,5 millioner kroner på det nære sundhedsvæsen med flere kommunale opgaver i eget hjem. Udflytning af mere komplekse opgaver inklusive koordinering af denne type opgaver til gavn for borgerne i Viborg.
   
 • 7-11 millioner kroner den demografiske udfordring, hvor de 7 millioner er baseret på en indregning af ”sund aldring”.
 
Der har været tilsyn af brandsikkerheden på alle kommunens pleje- og omsorgscentre på baggrund af ny lovgivning og opstramning. I den forbindelse konstaterede man, at brandsikkerheden på Plejecenter Møllehuset ikke var i overensstemmelse med gældende regler. Derfor er der igangsat en ombygning af Plejecenter Møllehuset, og beboerne er midlertidigt genhuset i forbindelse med ombygningen. Der er også gjort mindre fund på nogle af kommunens øvrige pleje- og omsorgscentre.
 
Der forventes en samlet udgift på op til 4-5 millioner kroner for samtlige plejecentre. Der er ikke taget stilling til finansieringen af denne udgift, hvor størstedelen er anlægsmidler. De øvrige udgifter er tomgangsleje og afledte driftsudgifter ved genhusning af Møllehuset.
 
Anlæg
Der er 3,8 millioner kroner til anlægsudgifter, som bl.a. finansierer kaldeanlæg, sygeplejeklinikker og rottebekæmpelse. Der er overvejelse om en centralisering af anlægsmidlerne i budgetforhandlingerne samt en reducering med 20%. De 3,8 millioner kroner svarer til mindre end 200.000 kr. pr. enhed i omsorgsområdet og er et meget lille anlægsbudget med stor værdi. En stor del af pengene er i en årrække bundet i et udbud til tidssvarende og sikre kalde- og brandanlæg, som anvendes på kommunens pleje– og omsorgscentre. Resten til vedligehold og skadedyrsbekæmpelse, samt udbygning af sygeplejeklinikkerne. Det vil få en negativ betydning for omsorgsområdet, hvis anlægsmidlerne flyttes fra området.
 
Sommeren er gået rigtigt godt i forhold til omsorgsområdet, der har været et godt samarbejde på tværs i organisationen.
 
Der er bevilget 2 millioner kroner til et ensomhedsprojekt, som Aktivitet og Udvikling ved Jette Hingebjerg er ansvar for. Det er et projekt fokuseret på ensomme hjemmehjælpsmodtagere. Det vil være et samarbejde mellem Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering samt Aktivitet og Udvikling.
 
Værdighedsmilliarden
Der udarbejdes status til Ældre- og Aktivitetsudvalget til efteråret. De store områder er:
klippekort til borgerne, støtte til rammer for en værdig død og ”hvid tid” til koordination, ledsagerordningen for +65-årige og afløsning i eget hjem samt ferieboligen på Toftegården. Derudover ydertimer og ernæringsprojekter for borgere på pleje- og omsorgscentre.
Sagsfremstilling

Forvaltningen vil på dagens møde orientere om følgende punkter:

 
 • Status på budgetarbejdet, ny budgetplan er udarbejdet.
   
 • Sommeren 2019.

Sagsid.: 19/13994
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede på mødet den 30. april 2019 et punkt om afgørelser fra Ankestyrelsen i 2018 med følgende ordlyd:
 
Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag orienteres Ældre- og Aktivitetsudvalget om status for 2018 på udvalgets område.
 
Visitation Sundhed og Omsorg har truffet ca. 18.000 afgørelser i 2018. Der er klaget til Ankestyrelsen over 31 afgørelser.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
 
BESLUTNING I ÆLDRE- OG AKTIVITETSUDVALGET DEN 30-04-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning med anerkendelse af forvaltningens indsats og sender sagen til orientering i Ældrerådet.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 21-08-2019
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen om Ankestyrelsens afgørelser tages til efterretning.
 
Ældrerådet tog orienteringen om Ankestyrelsens afgørelser til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Hvert år modtager Viborg Kommune halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen. Vedlagt som bilag 1 ses en oversigt over sager hos Ankestyrelsen fra Ældre- og Aktivitetsudvalgets område i 2018.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune er generelt på niveau med landets øvrige kommuner i forhold til andelen af klager til Ankestyrelsen, der ender med, at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse eller beder kommunen om at genbehandle sagen. Tabel 1 i bilag 1 viser tallene siden 2013. I 2018 ligger Viborg Kommune ét procentpoint over landsgennemsnittet for serviceloven. Bemærk at serviceloven i denne tabel går på tværs af direktør- og udvalgsområder i Viborg Kommune. Tallene i tabellen er derfor ikke alene for Ældre- og Aktivitetsudvalgets område – men for hele Viborg Kommune.
 
Der har på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område været 31 klager til Ankestyrelsen i 2018. Se tabel 2 i bilag 1. I 2017 var der 35 klager til Ankestyrelsen. Antallet af klager over afgørelser i Visitation Sundhed og Omsorg i 2018 er dermed på niveau med de foregående år.
 
I 2018 har det været afgørelser om hjælpemidler og biler, der har ført til flest klager til Ankestyrelsen med henholdsvis 19 og 6 klager.
 
Af de i alt 31 sager har Ankestyrelsen stadfæstet og dermed fastholdt kommunens afgørelse, i 24 sager. Fem sager er blevet hjemvist til genbehandling. I et tilfælde er Visitation Sundhed og Omsorgs afgørelse blevet ændret af Ankestyrelsen. Se tabel 2 bilag 1. Der redegøres for de hjemviste og ændrede sager i bilag 2.
 
Procedure for opsamling på Ankestyrelsens afgørelser
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag grundigt og indsamle tilstrækkelige oplysninger. Med baggrund i hjemvisningerne er der en øget opmærksomhed på dette. På nogle sagsområder kan kompleksiteten af lovgivningen dog betyde, at det er et skøn hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager.
 
Refleksion og læring
Visitation Sundhed og Omsorg stræber efter en høj kvalitet i sagsbehandlingen, og der arbejdes målrettet på at holde andelen af klager på et lavt niveau.
 
Konkret er Visitation Sundhed og Omsorg meget opmærksom på afgørelserne fra Ankestyrelsen og indarbejder afgørelserne i behandlingen af nye sager.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/60317
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 21-08-2019
Ældrerådet tog nedenstående orientering til efterretning:
 
Arbejdsgruppe om sØnæs 2019
Annette Kløjgaard og Roma Brendstrup.
 
En god dag, men der er behov for flere, der deles om vagterne i teltet.
Evt. fællesspisning om aftenen.
 
God placering med en tæt dialog med naboteltene.
Der var 2.500 besøgene – stor succes.
Opstartsmøde den 10. september 2019 vedrørende Folkemøde 2020.
 
Konkurrencen blev vundet af Gynther Nielsen.

Arbejdsgruppe omkring borgermøde den 25. september 2019
Hanne Rasmussen, Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Kaj Flemming Pedersen.
 
Aftale med Max Nielsen.
Annoncering og PR er under udarbejdelse.

Arbejdsgruppe omkring budget
Egon Nielsen, Hanne Rasmussen, Martin Ditlevsen, Poul Erik Hegaard og Kaj Flemming Pedersen.
 
Intet nyt.

Arbejdsgruppe omkring Snapsting
Kaj Flemming Pedersen og Martin Ditlevsen.
 
Et godt fælles arrangement med de øvrige råd. En god dialog med mange mennesker.
Et bedre blikfang kan indtænkes til et nyt arrangement.
Speakers Corner er afhængig af en planlægning i det enkelte råd.
 
Måske en anden fysisk placering - Hjultorvet eller Nytorv?

Arbejdsgruppe om Sunde fællesskaber og mental trivsel
Martin Ditlevsen, Annette Kløjgaard, Kaj Flemming Pedersen og Hanne Rasmussen.
 
Der indkaldes til nyt møde i arbejdsgruppen, der var indkaldt til den 9. august 2019, som måtte aflyses.

Arbejdsgruppe omkring vaccinationer
Hanne Rasmussen orienterer.
Sundhedsstyrelsen har besluttet at vaccinationer starter fra den 1. november 2019.
Ældrerådet skal drøfte stillingtagen til deltagelse i dette arbejde.
 
Der er 6 vaccinationsdage.
 
I de kommende nationale forebyggelsespakker indgår vaccinationer. Der er fokus på at tænke vaccinationerne ind i en ny kontekst.
 
Det er kun 38%, som pt. vaccineres, hvor målsætningen er 75%.
 
Ældrerådet har påtaget sig opgaven for at sikre størst mulig deltagelse blandt de ældre. Det har været en billig og velfungerende løsning.
 
Ældrerådet besluttede at evaluere ordningen efter dette års vaccinationsprogram på mødet den 6. november 2019.
 
Ældrerådet lægger i den sammenhæng særlig vægt på drøftelserne i Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2019 (sag nr. 11), med et styrket fokus på en tværsektoriel indsats for at få flere ældre vaccineret.
 
Midt klyngen – Brugerråd
Martin Ditlevsen.
 
Samarbejdet mellem de tre kommuner og sygehusene i Viborg, Silkeborg og Skive.
 
Brugerrådet skal gentænkes, der er kommet en ny direktør, som har sat fokus på dette område. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Peter Borup Sørensen og Martin Ditlevsen, som skal medvirke til at revitalisere arbejdet.
 
Maila Tandrup: En samarbejdsgruppe om ”Livets Afslutning” har deltagelse fra brugerrådet.
Sagsfremstilling
Arbejdsgruppe om sØnæs 2019
Annette Kløjgaard og Roma Brendstrup

Arbejdsgruppe omkring borgermøde den 25. september 2019
Hanne Rasmussen, Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Kaj Flemming Pedersen.

Arbejdsgruppe omkring budget
Egon Nielsen, Hanne Rasmussen, Martin Ditlevsen, Poul Erik Hegaard og Kaj Flemming Pedersen.

Arbejdsgruppe omkring Snapsting
Kaj Flemming Pedersen og Martin Ditlevsen

Arbejdsgruppe om Sunde fællesskaber og mental trivsel
Martin Ditlevsen, Annette Kløjgaard, Kaj Flemming Pedersen og Hanne Rasmussen.

Arbejdsgruppe omkring vaccinationer
Hanne Rasmussen orienterer.
Sundhedsstyrelsen har besluttet at vaccinationer starter fra den 1. november 2019.
Ældrerådet skal drøfte stillingtagen til deltagelse i dette arbejde.

Sagsid.: 18/60315
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 21-08-2019
Orienteringen omkring følgende udvalg blev taget til efterretning:
 
Beskæftigelsesudvalget (v/Hanne Rasmussen)
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Erik Pind)
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Carsten Dalsgaard Poulsen)
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Matin Ditlevsen)
 
Landdistriktsudvalget (v/Martin Ditlevsen og Dorit Bro Olsen)
 
Social- og Sundhedsudvalget (v/Poul-Erik Heegaard og Dorit Bro Olsen)
 
 • Tilbagebetaling på akutpladser udgør 52.000 kr. Stillingtagen er udsat. Viborg kommune har tre pladser.
   
 • Teknisk Udvalg (v/Martin Ditlevsen og Benny Andersen)
   
 • Formanden for Ældrerådet har taget kontakt til udvalgsformanden for Teknik og Miljø med henblik på et styrket samarbejde: Holdeplads for bybusserne er ændret til Trappetorvet, så Banegården ikke længere er stoppested for ruterne på nær en enkelt rute. Fortov i vestbyen. Lyssignaler.
   
 • Omlægninger og nedlæggelse af bybusruter er høringsstof for Ældrerådet.
   
 • Kontakt fra Kaj Flemming Pedersen til Johannes Vesterby med fokus på etablering af det gode samarbejde.
   
 • Der udarbejdes en officiel henvendelse fra Ældrerådet til Teknisk Udvalg, hvor der efterspørges svar på de konkrete spørgsmål, som rådet har. Benny Andersen, Martin Ditlevsen og Kaj Flemming Pedersen udarbejder et brev med henblik på en drøftelse på næste rådsmøde.
   
Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Egon H. Nielsen, Roma Brendstrup og Hanne Rasmussen.
 
 • Sammenhængsmodellen med fokus på ensomhed.
   
 • Juleaftensarrangement holdes ikke på grund af lavt deltagerantal.
   
 • Evaluering af træningsforløbene. Det har en positiv effekt på deltagerne, og en investering i det forebyggende for deltagerkredsen.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget (v/Poul Erik Heegaard og Martin Ditlevsen)
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Orientering fra:
 
 • Beskæftigelsesudvalget (v/Hanne Rasmussen)
 
 • Børne- og Ungdomsudvalget (v/Erik Pind)
 
 • Klima- og Miljøudvalget (v/Carsten Dalsgaard Poulsen)
 
 • Kultur- og Fritidsudvalget (v/Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Matin Ditlevsen)
 
 • Landdistriktsudvalget (v/Martin Ditlevsen og Dorit Bro Olsen)
 
 • Social- og Sundhedsudvalget (v/Poul-Erik Heegaard og Dorit Bro Olsen)
 
 • Teknisk Udvalg (v/Martin Ditlevsen og Benny Andersen)
  Formanden for Ældrerådet har taget kontakt til udvalgsformanden for Teknik og Miljø med henblik på et styrket samarbejde.
 
 • Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Egon H. Nielsen, Roma Brendstrup og Hanne Rasmussen)
 
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (v/Poul Erik Heegaard og Martin Ditlevsen)

Sagsid.: 18/51457
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter og godkender årshjulet.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 21-08-2019
Ældrerådet godkendte årshjulet.
 
Der aftales nyt budgetmøde den 30. oktober 2019, kl. 11.00-12.00.
 
Der arbejdes med forslag til besigtigelse i mødekalenderen for 2020.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har godkendt mødeplan for 2019.
Med afsæt i dette har forvaltningen udarbejdet vedlagte oversigt.
Mødeplanen vil løbende blive justeret i forhold til rådets beslutninger.
På mødet den 25. september 2019 deltager sekretariatschef Flemming Jensen med henblik på en indledende drøftelse omkring næste ældrerådsvalg.
 
Da den kommunale budgetproces er forsinket i 2019, så foreslås det, at det ekstraordinære møde den 16. september 2019 om høringssvar aflyses.
Bilag