You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 4. december 2019 kl. 09:00

Mødested Golf Hotel Viborg
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Roma Brendstrup
Fraværende Erik Pind, Poul Erik Heegaard
Bemærkninger

Sagsid.: 18/60316
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-12-2019
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning med følgende tilføjelser:
 
 • Teknisk Udvalg har på sit møde den 27. november 2019 besluttet at invitere Ældrerådet til møde.
   
 • Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et brev til Midttrafik vedrørende udfordringer med de eksisterende køreplaner i Viborg Kommune. Arbejdsgruppen kommer med en tilbagemelding om sit arbejde på næste møde i Viborg Ældreråd.
   
 • Ældrerådet er inviteret til dialogmøde med Revas, og der bliver sendt invitationer ud, når dato og mødested er klart.
   
 • Medlemmer, der ønsker at deltage i Ældrekonferencen den 11. maj 2020, skal sende en mail til sekretæren for Ældrerådet.
   
 • Drøftelse af flytning af aktivitet i Kildedalscentret sættes på dagsordenen på mødet i Ældrerådet den 22. januar 2020. Sundhedschef samt leder af Aktivitet & Udvikling inviteres til at deltage. Derudover sender Ældrerådet et svar til de borgere, der har henvendt sig til Ældrerådet.
   
 • I henhold til forretningsordenen for Ældrerådet skal bilag til rådsmøderne sendes ud med dagsordenen med henblik på at kunne drøfte det på den mest hensigtsmæssige måde.
Sagsfremstilling
På mødet orienterer formanden om følgende emner:
 
 • Ældrekonferencen den 11. maj 2020. Se vedlagte bilag 1.
   
 • Konference om digitalisering.
   
 • Flytning af aktivitet i Kildedalscentret. Se vedlagte bilag 2.
   
 • Undersøgelse af serviceniveauet på ældreområdet i 2020. Se vedlagte bilag 3.
Bilag

Sagsid.: 19/46711
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at dagsordenen til fællesmødet med Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftes.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-12-2019
Ældrerådet drøftede dagsordenen til fællesmødet med Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Sagsfremstilling
På seneste møde den 6. november 2019 (sag nr. 6) blev dagsordenen til fællesmødet med Ældre- og Aktivitetsudvalget den 5. december 2019 drøftet.
 
I den forbindelse nedsatte Ældrerådet en arbejdsgruppe med henblik på at forberede drøftelsen med Ældre- og Aktivitetsudvalget. Arbejdsgruppen orienterer om sit arbejde som optakt til en endelig drøftelse af dagsordenen til fællesmødet.
Bilag