You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 4. november 2020 kl. 09:00

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Carsten Dalsgaard Poulsen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/36209
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2020
Ældrerådet tog orienteringen fra formanden til efterretning med følgende tilføjelser:
 
 • Formandskabet har deltaget i dialogmøde med forvaltningen om udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 forventes endeligt godkendt i byrådet den 16. december 2020.
 
 • I forbindelse med næste års høring af kvalitetsstandarderne indkalder formandskabet til et forberedende møde, hvor medlemmerne kan komme med deres kommentarer.
Sagsfremstilling
På mødet orienterer formanden blandt andet om følgende emner:
 
 • Set i lyset af den stigende smittespredning af COVID-19 har bestyrelsen i Danske Ældreråd besluttet at aflyse repræsentantskabsmøde og konference i Vingsted den 24. november 2020. I stedet planlægges repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference den 10. og 11. maj 2021. Se mail fra formanden fredag den 9. oktober 2020 for mere information.
 
 • Danske Ældreråd har udsendt sine centrale budskaber fra Ældretopmøde 2020, der blev holdt virtuelt den 30. september 2020 – 1. oktober 2020. Budskaberne er vedhæftet som bilag.
 
 • Danske Ældreråd har kontaktet formanden i forbindelse med, at Viborg Kommune er tilbudt at blive en del af Regeringens nærhedsreform på ældreområdet. Danske Ældreråd opfordrer Ældrerådet til at følge dette tæt. Mere information kan findes i mail fra formanden fredag den 9. oktober 2020.
 
 • Som opfølgning på Ældretopmødet den 30. september – 1. oktober 2020 er der etableret en idébank, hvor alle kan sende ideer og forslag til nye løsninger i ældreplejen. Linket til idébanken er https://sum.dk/Temaer/Aeldretopmoede-2020/Idebank.aspx og idéerne skal være indsendt senest den 9. december 2020.
Bilag

Sagsid.: 20/5423
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter aktuelle emner indenfor Teknik & Miljøs område.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2020
Ældrerådet drøftede aktuelle emner indenfor Teknik & Miljøs område med Britt Bak Odgaard, der deltog som repræsentant for Teknik & Miljø. Der var følgende bemærkninger:
 
 • Når Teknik & Miljø planlægger større anlægsprojekter, tages både trafiksikkerheden og tilgængelighed i betragtning allerede i planlægningsfasen.
 
 • Ældrerådet ønskede information om, hvorvidt der er planer for at lave en samlet trafikløsning for Viborg by. I den forbindelse orienterede Britt Bak Odgaard om, at kommunen løbende er i dialog med Vejdirektoratet om trafikken, da der er en del statsveje, som kommunen ikke har råderet over.
 
 • En del af forklaringen på trafikudfordringerne i Viborg by er, at byen vokser, hvilket lægger pres på infrastrukturen.
 
 • Ældrerådet spurgte til Viborg Kommunes håndtering af trafikken på stisystemer i kommunen, hvor oplevelsen er, at der er mange forskellige typer af brugere. Viborg Kommune arbejder indenfor rammerne af Vejloven. Når stier skal renoveres, tages der stilling til, hvorvidt der er behov for at udvide stien.
 
 • Ændring af trafikhåndteringen omkring Nytorv i Viborg by er en politisk beslutning. Britt Bak Odgaard gjorde dog opmærksom på, at det ud fra et fagligt synspunkt er tryghedsskabende, at der kører trafik igennem området.
 
 • Ældrerådet opfordrede til, at Viborg Kommune inddrager Ældrerådet i forbindelse med planlægning af trafikforhold og lignende.
 
Sagsfremstilling
På mødet den 12. februar 2020 (sag nr. 3) blev Ældrerådet orienteret om, at en repræsentant fra Viborg Kommunes direktørområde Teknik & miljø fremover deltager i Ældrerådets møder to gange årligt. Som følge af COVID-19 blev første møde aflyst.
 
I forbindelse med behandlingen af punktet deltager afdelingsleder Britt Bak Odgaard som repræsentant for Teknik & Miljø.

Sagsid.: 19/28339
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at proces for valg til Ældrerådet 2021 drøftes.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2020
Ældrerådet drøftede proces for Ældrerådsvalget 2021.
 
På mødet orienterede forvaltningen om rammerne for afholdelse af valg til Ældrerådet. Rammerne er beskrevet i et notat, der indgår som bilag til referatet.
 
Det blev besluttet, at arbejdsgruppen for valg til ældrerådet i forbindelse med det første møde i 2021 kommer med et oplæg til, hvilke opgaver der er.
Sagsfremstilling
På Ældrerådets møde den 19. august 2020 (sag nr. 5) drøftede Ældrerådet processen for valg til Ældrerådet i 2021. Rådet besluttede i den forbindelse, at sagen skulle genoptages efter Danske Ældreråds temadag i oktober, hvor ældrerådsvalg var på dagsordenen.
 
I forbindelse med drøftelsen af punktet orienterer forvaltningen om Viborg Kommunes rammer for afholdelse af valg til Ældrerådet.
 
Med henblik på at iværksætte næste fase i planlægningen af ældrerådsvalget i 2021 bedes rådet drøfte den fremtidige proces frem mod valget.
 
Vedlagt som bilag er Danske Ældreråds nyhedsbrev nr. 5 fra 2020, hvor side 1-8 omhandler ældrerådsvalg.
Bilag

Sagsid.: 19/36212
Indstilling
Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet tager meddelelser og gensidig orientering til efterretning.
Beslutning i Viborg Ældreråd den 04-11-2020
Ældrerådet tog meddelelser og gensidig orientering til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Årets arbejde med vaccinationer er gennemført, og det gik godt på trods af restriktioner i forbindelse med COVID-19.
 
 • Ældrerådets 12-12-seminar er aflyst som følge af den stigende COVID-19-smitte.
 
 • Medlemmer af Ældrerådet har deltaget i et møde med Bruger- og Pårørenderådet på Skovvænget.
 
 • Det blev besluttet, at lederen af pleje- og omsorgscentrene, Henrik Ravn, inviteres til næste møde. Han skal have tilsendt listen for, hvem der er kontaktperson for de enkelte pleje- og omsorgscentre.
Sagsfremstilling
På dagens møde orienterer følgende arbejdsgrupper om arbejdet i grupperne:
 
 • Arbejdsgruppe omkring budget
  Egon Nielsen, Hanne Rasmussen, Martin Ditlevsen, Poul Erik Hegaard og Kaj Flemming Pedersen orienterer.
 
 • Arbejdsgruppe om sunde fællesskaber og mental trivsel
  Martin Ditlevsen, Annette Kløjgaard, Kaj Flemming Pedersen og Hanne Rasmussen orienterer.
 
 • Arbejdsgruppe omkring vaccinationer
  Hanne Rasmussen orienterer.
 
 • Brugerråd i Midt-klyngen (samarbejdsforum mellem Hospitalsenhed Midt, Skive Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune)
  Martin Ditlevsen orienterer.
 
 • Arbejdsgruppen om Ældrerådets 12-12-seminar
  Roma Brendstrup, Martin Ditlevsen, Annette Kløjgaard og Kaj Flemming Pedersen orienterer.
 
 • Tilgængelighedens By
  Benny Andersen og Annette Kløjgaard orienterer.
 
 • Brugerrådet for Naturlig Tilgængelighed
  Martin Ditlevsen og Hanne Rasmussen orienterer.