You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 17. marts 2021 kl. 09:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Egon H. Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/51491

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Ældreråd den 17-03-2021

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Egon H. Nielsen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer formanden om aktuelle emner, herunder:
 
 • Regionsældrerådets undersøgelse om kollektiv trafik. Se vedhæftede tre bilag.
 
 • Information fra Danske Ældreråd om, at ældre får mere hjælp til at blive vaccineret. Se mail fra formanden den 6. marts 2021.
 
 • Der er afholdt valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i valgkreds 2. Se mail fra formanden den 6. marts 2021.
 
 • Danske Ældreråd har udsendt information om sin økonomi og forslag om kontingentforhøjelse. Se vedhæftede tre bilag.
Bilag

Sagsid.: 20/51492

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orientering fra forvaltningen tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Ældreråd den 17-03-2021

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 
 • Der testes stadig to gange om ugen på pleje- og omsorgscentre til både beboere og medarbejdere efter anvisning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Samtidig forberedes en yderligere genåbning af blandt andet aktiviteterne på pleje- og omsorgscentre, så der kan genåbnes hurtigst muligt, når de gældende restriktioner lempes. Det forventes, at der kommer nye retningslinjer meget snart.
 
 • En aktuel sag i pressen omkring antallet af afskedigelser af medarbejdere indenfor FOA-området på tværs af Viborg Kommune blev drøftet. Der har været forkerte oplysninger i pressen om antallet af afskedigelser i Viborg Kommune. Viborg Kommune har møde med FOA omkring artiklen og data. Viborg Kommune har ikke kendskab til uberettigede afskedigelser.
Fraværende:
Egon H. Nielsen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer forvaltningen blandt andet om følgende emner:
 
 • Nyt fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
 • Status på COVID-19 i Viborg Kommune, herunder arbejdet med vaccinationer og tests.

Sagsid.: 21/10055

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet giver bemærkninger til høringsmaterialet om kravspecifikationer til genbrugshjælpemidler, og
 
2. at Ældrerådet godkender proceduren for udarbejdelsen af kravspecifikationerne, herunder processen for brugerinddragelse.

Beslutning i Viborg Ældreråd den 17-03-2021

Ældrerådet havde ingen bemærkninger til høringsmaterialet om kravspecifikationer på genbrugshjælpemidler.
 
Samtidig godkendte rådet proceduren for udarbejdelse af kravspecifikationerne, herunder processen for brugerinddragelse.
 
Der var enighed i Ældrerådet om, at lignende høringsmateriale i fremtiden ikke bør sendes til høring i rådet. I stedet kan lignende høringsmateriale med fordel sendes til kvalificering i Ældrerådet efterfulgt af en orientering fra forvaltningen. Sekretæren sørger for at sætte lignende sager på dagsordenen, når det vurderes relevant.
Fraværende:
Egon H. Nielsen

Sagsfremstilling

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i gang med at udarbejde et udbud på genbrugshjælpemidler. Udbuddet vil munde ud i en forpligtende SKI-aftale om hjælpemidler, som vil være den indkøbsaftale, Viborg Kommune bruger, når der indkøbes hjælpemidler til borgerne.
 
Udbuddet omfatter manuelle kørestole, siddepuder og glide- og vendehjælpemidler.
Udbuddet vil herudover omfatte skummadrasser, der er en opsamling fra SKI’s foregående udbud af genbrugshjælpemidler i 2018/2019.
 
Viborg Kommune har valgt at give Ældrerådet mulighed for at blive hørt i forbindelse med udbud af genbrugshjælpemidler. Dette med henblik på at give rådet mulighed for at godkende processen omkring indkøbet samt at øge kendskabet til processen.
 
Det vedhæftede høringsmateriale er udarbejdet i samarbejde med en ekspertgruppe bestående af kommunale medarbejdere. Gruppen rummer mange forskellige fagligheder, som f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjælpemiddelteknikere samt udbudskonsulenter.
Viborg Kommune har været repræsenteret i gruppen gennem deltagelse af en udbudskonsulent og ergoterapeut.
 
Aftalen forventes klar til ikrafttrædelse i 3. kvartal 2021. Viborg Kommune forventer at tilslutte sig aftalen, da der er tale om standardiserede hjælpemidler.
 
I forbindelse med drøftelsen af punktet deltager udbudskonsulent i Viborg Kommune, Anne Husum Mikkelsen. Dette med henblik på at give Ældrerådet en kort orientering om høringsprocessen samt at indsamle Ældrerådets eventuelle bemærkninger til vedhæftede høringsmateriale om kravspecifikationer til genbrugshjælpemidler.
Bilag

Sagsid.: 21/10055

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet tager orientering om renovering af Preislers Plads til efterretning, og
 
2. at Ældrerådet drøfter projektet med henblik på at komme med bemærkninger til forvaltningen.

Beslutning i Viborg Ældreråd den 17-03-2021

Ældrerådet tog orientering om renovering af Preislers Plads til efterretning og drøftede projektet. Der var følgende bemærkninger til forvaltningen:
 
 • Der vurderes at være for få handicappladser på pladsen.
 
 • Enkelte af handicapparkeringspladserne vurderes at være for smalle.
 
 • Der bør være særlig opmærksomhed på, at belægningen ikke skal være glat, når det regner.
 
 • Der kan med fordel etableres to læssezoner i forlængelse af hinanden, da der kommer store lastbiler ind på Preislers Plads.
 
 • Det vurderes uhensigtsmæssigt at have en læssezone på pladsen, da den tager mange parkeringspladser.
 
 • Det kan med fordel markeres på belægningen med enten tekst eller piktogram, hvor læssezonen er placeret.
 
 • Det kan overvejes at gøre trafikken på pladsen ensrettet.
Fraværende:
Egon H. Nielsen

Sagsfremstilling

Viborg Kommune er i gang med at planlægge en renovering af Preislers Plads. I forbindelse med renoveringen bliver indretningen ændret som vist på vedhæftede bilag. Projektet vil inden udbud blive sendt til tilgængelighedsrevision og trafiksikkerhedsrevision.
 
Ændringer i forhold til i dag:
 
 • Der etableres tre handicap parkeringspladser. Pladserne er placeret ved tre forskellige adgangsveje, så der er en plads ved Vestergade, en plads ved restaurant Bones og en plads ved adgangsvejen til Sankt Mathias Gade.
 
 • Der etableres et fodgængerareal med en bredde på 1,5 m gennem pladsen.
 
 • Fodgængerbelægning etableres niveaufrit i hvid asfalt.
 
 • Der etableres nyt rækværk på rampen ned til Sankt Mathias Gade.
 
 • Belægning på adgangsveje udskiftes til gågadebelægning.
 
 • Der etableres blomsterkummer på ubenyttede arealer og pladser.
 
 • Der etableres ny belysning på hele pladsen.
 
 
Ingeniør Jens Møller Vestergård, Viborg Kommune, deltager i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 19/28339

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet godkender Arbejdsgruppen for valg til ældrerådets foreslåede rammer for bemanding af valgsteder i forbindelse med valg til Ældrerådet 2021, og
 
2. at Ældrerådet godkender forslag til overordnet proces for afholdelse af valg til Ældrerådet.

Beslutning i Viborg Ældreråd den 17-03-2021

Ældrerådet godkendte de foreslåede rammer for bemanding af valgsteder i forbindelse med valg til Ældrerådet 2021.
 
Ældrerådet godkendte samtidig den overordnede procesplan for afholdelse af valg til Ældrerådet.
Fraværende:
Egon H. Nielsen

Sagsfremstilling

Der er valg til Ældrerådet i 2021, og Arbejdsgruppen for valg til Ældrerådet foreslår i den forbindelse, at Ældrerådet godkender følgende rammer for bemanding af valgsteder i forbindelse med valg til Ældrerådet:
 
 • Der skal opstilles valgurner til ældrerådsvalg på de kommunale valgsteder den 16. november 2021, hvor der holdes kommunalvalg.
 
 • Der skal opstilles valgurner på pleje- og omsorgscentrene i perioden for afholdelse af ældrerådsvalg.
 
 • De kommunale valgsteder til kommunalvalg 2021 bemandes ikke af Ældrerådet eller andre frivillige den 16. november 2021.
 
 • Det skal fremgå i informationsmaterialet, som sendes ud til vælgerne i forbindelse med opstart af valget, at der ikke vil være mulighed for at få teknisk hjælp til valg til Ældrerådet på de kommunale valgsteder til kommunalvalget den 16. november 2021.
 
 • I perioden for valg til Ældrerådet skal der på udvalgte datoer være mulighed for at få teknisk hjælp til at stemme til valget af frivillige.
 
På baggrund af første møde i Arbejdsgruppen for valg til Ældrerådet har formandskabet og forvaltningen udarbejdet et forslag til overordnet procesplan for valg til Ældrerådet 2021.
 
Procesplanen er vedlagt som bilag.
Bilag