You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 26. maj 2021 kl. 09:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Martin Haller Ditlevsen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Carsten Dalsgaard Poulsen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/51491

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet tager orienteringen fra formanden til efterretning.

Beslutning i Viborg Ældreråd den 26-05-2021

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Seniorfolkemødet bliver en reduceret version. Der er ikke plads til stande, så Ældrerådet vil ikke en stand på Seniorfolkemødet i år. Man skal bestille billet til Seniorfolkemødet, men billetten er gratis. Seniorfolkemødet afholdes på Nytorv.
 
 • Formanden opfordrede til at sende en mail til formandskabet, hvis der er kommentarer til dagsordenen på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde.
Fraværende:
Carsten Dalsgaard Poulsen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer formanden om aktuelle emner, herunder:
 
 • På vegne af Ældrerådet har formanden takket ja til, at rådet deltager i en reduceret version af Seniorfolkemødet, der finder sted fra kl. 10.00-16.00 den 22. juni 2021 på Nytorv i Viborg. Invitationen er vedlagt som bilag.
 
 • Regionsældrerådet har holdt møde den 15. april 2021 (se mail fra formanden den 26. april 2021).
 
 • PIU har sendt en beretning om blandt andet praksisplanen i Region Midtjylland samt initiativer indenfor Sundhedsaftalen 2019-2023. Beretningen og oversigt over indsatser i Sundhedsaftalen er vedlagt som bilag.
 
 • Medlemsundersøgelse fra Danske Ældreråd (se mail fra formanden den 28. april 2021).
 
 • Status på flytning til Regionshospitalet Gødstrup (se mail fra formanden den 28. april 2021).
 
 • Regionsældrerådet har kontaktet både Region Midtjylland og Flextrafik med henblik på at indgå i dialog som opfølgning på undersøgelsen af kollektiv transport (se mail fra formanden den 28. april 2021).
 
 • Patientinddragelsesudvalget holdt møde den 7. april 2021 (referatet kan ses i mail fra formanden den 16. maj 2021).
 
 • Danske Ældreråd holdt bestyrelsesmøde den 29. april 2021 (referatet kan ses i mail fra formanden den 16. maj 2021).
 
Bilag

Sagsid.: 20/51492

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orientering fra forvaltningen tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Ældreråd den 26-05-2021

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Der har været enkelte smittetilfælde på omsorgsområdet de seneste måneder, både smittede som var færdigvaccineret, men også enkelte der ikke var vaccineret af forskellige årsager. Det er dog meget små smitteudbrud, og de er håndteret efter anbefalingerne med henblik på test og smitteminimering.
 
 • Det kan være en udfordring i forhold til sommerperioden, at vores ferievikarer ikke er vaccineret, da de typisk tilhører den aldersgruppe der endnu ikke har fået tilbudt en vaccine. Derfor arbejdes der i øjeblikket med indsendelse af et forslag til KL, som de kan bringe videre på vegne af den kommunale vaccinegruppe. I forslaget anbefales det, at vikarer tilbydes minimum én vaccine før sommerperioden.
 
 • Ved besøg på plejecentre skal man stadig benytte besøgsstationerne ved indgangen, så alle hygiejneforhold overholdes. Der er åbnet op for, at man kan være i tættere kontakt, hvis man er færdigvaccineret.  
 
 • Der er åbnet for, at der kan holdes udendørsaktiviteter som f.eks. særgudstjenester på de enkelte pleje- og omsorgscentre. Det er også muligt med små skuespil og musikalske oplevelser. Det er stadig sådan, at det kun er medarbejdere og beboerne selv, der må deltage. Der er ikke åbnet op for deltagelse af frivillige og pårørende.
 
 • Omsorgschefen opfordrede Ældrerådet til at bruge deres viden om, hvad vejledninger og anbefalinger giver lov til aktuelt, for at understøtte dialogen i lokalområder og på pleje- og omsorgscentre. Presset stiger, da man selvfølgelig gerne vil tilbage til ”normalen”, hvor fællesarealer og aktiviteter er åbent. Det er ikke medarbejderne og lederne i Viborg Kommune, som er retningsgivende på anbefalinger og vejledninger.  Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges dog stadig, og der afventes vejledningsmateriale, der giver mulighed for at åbne endnu mere op. Indtil da skal vi hjælpe hinanden med at være tålmodige. Alle vil gerne tilbage til normalen hurtigst muligt.
 

Sagsfremstilling

På mødet orienterer forvaltningen blandt andet om følgende emner:
 
 • Nyt fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
 • Status på COVID-19 i Viborg Kommune, herunder arbejdet med vaccinationer og teststrategi.
 
 • Status på Velfærdsaftalen.

Sagsid.: 20/51493

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at meddelelser og gensidig orientering tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Ældreråd den 26-05-2021

Ældrerådet tog meddelelser og gensidig orientering til efterretning med følgende
bemærkninger:
 
 • Formanden eftersender Ældrerådets høringssvar til Ældre- og Aktivitetsudvalgets budget 2022-2025.
 
 • Formanden indkalder arbejdsgruppen om Ældrerådets 12-12-seminar.
 
 • Ældrerådsvalg 2021 sættes på dagsordenen til næste møde. Indenfor de kommende uger inddrager forvaltningen samtidig den nedsatte arbejdsgruppe i planlægningen af en række forhold omkring valget, der er i planlægningsfasen. Dette med henblik på kvalificering og forventningsafstemning af det videre arbejde.
 
 • I regi af Tilgængelighedens By har Preislers Plads været drøftet med fokus på handicapparkeringspladser. Samtidig er forholdene på Nytorv blevet drøftet med henblik på tilpasning af de eksisterende rammer. Parkeringsforholdene ved Vestbadet er samtidig blevet rejst som en udfordring.
 
 • I regi af Naturlig Tilgængelighed er designmanualen for Åpromenaden i Bjerringbro blevet drøftet. Det vurderes, der er udfordringer med tilgængeligheden for blandt andet ældre borgere. Det blev besluttet, at der udarbejdes en samlet tilbagemelding på vegne af Ældrerådet. I den forbindelse blev det samtidig drøftet, hvorvidt der skal tages kontakt til Teknisk Udvalg med henblik på en tidligere inddragelse af Ældrerådet i sådanne projekter.
Fraværende:
Carsten Dalsgaard Poulsen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer følgende arbejdsgrupper om arbejdet i grupperne:
 
 • Arbejdsgruppe omkring budget
  Egon Nielsen, Hanne Rasmussen, Martin Ditlevsen, Poul Erik Hegaard og Kaj Flemming Pedersen orienterer.
 
 • Brugerråd i Midt-klyngen (samarbejdsforum mellem Hospitalsenhed Midt, Skive Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune)
  Martin Ditlevsen orienterer.
 
 • Arbejdsgruppen om Ældrerådets 12-12-seminar
  Roma Brendstrup, Martin Ditlevsen, Annette Kløjgaard og Kaj Flemming Pedersen orienterer.
 
 • Arbejdsgruppen vedrørende valg til Ældrerådet
  Erik Pind, Carsten Dalsgaard Poulsen, Martin Ditlevsen, Benny Andersen og Kaj Flemming Pedersen orienterer.
 
 • Tilgængelighedens By
  Benny Andersen og Annette Kløjgaard orienterer.
 
 • Brugerrådet for Naturlig Tilgængelighed
  Martin Ditlevsen og Hanne Rasmussen orienterer.