You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 3. november 2021 kl. 09:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Ældreråd
Mødedeltagere Annette Kløjgaard, Benny Andersen, Carsten Dalsgaard Poulsen, Dorit Bro Olsen, Egon H. Nielsen, Erik Pind, Hanne Rasmussen, Kaj Flemming Pedersen, Poul Erik Heegaard, Roma Brendstrup
Fraværende Martin Haller Ditlevsen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/51491

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-11-2021

Ældrerådet tog orienteringen fra formanden til efterretning. Der var følgende bemærkninger:
 
 • På Danske Ældreråds konference den 25. oktober 2021 var der et oplæg om samarbejde med pårørende på plejehjem i Thisted Kommune. Det blev foreslået som tema til det kommende Ældreråd. Omsorgschefen orienterede om, at Viborg Kommune netop er gået i gang med kompetenceudvikling indenfor pårørendesamarbejdet.
 
 • Opfølgning på dialogmøde med Revas den 28. oktober 2021. Ældrerådet vurderede, den kommende ordning for affaldssortering i Viborg Kommune bliver uforholdsmæssig dyr. Det kunne være et emne for det kommende Ældreråd.
 
Fraværende:
Martin Haller Ditlevsen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer formanden om aktuelle emner, herunder:
 
 • Regionsældrerådet afholder afsluttende møde den 29. november.
 
 • Opfølgning på Danske Ældreråds konference den 25. oktober 2021 med titlen Livet som ældre i fremtiden.
 
 • Orientering om afslutning i Ældrerådet efter det ordinære møde i rådet den 8. december 2021.

Sagsid.: 20/51492

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet tager orientering fra forvaltningen til efterretning.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-11-2021

Ældrerådet tog orienteringen fra forvaltningen til efterretning sammen med følgende bemærkninger:
 
 • Det går planmæssigt med at vaccinere med tredje dosis af vaccine mod COVID-19. Hjemmevaccination er også iværksat. Viborg Kommune har modtaget en liste over borgere, der har modtaget tilbud om vaccine, men som endnu ikke har taget imod tilbuddet. Det drejer sig om 843 borgere, som Viborg Kommune kontakter pr. telefon en gang med henblik på at undersøge, om den enkelte har behov for hjælp til transport, bestilling af tid og eventuelt ledsagelse.
 
 • I øjeblikket afventes, hvorvidt der opstår krav om brug af værnemidler. Status for dette er endnu ukendt, men det stigende smittetal kan nødvendiggøre det.
 
 • Ældrerådet spurgte, om der anbefales et bestemt tidsrum imellem tredje dosis vaccination mod COVID-19 og influenzavaccination. Omsorgschefen orienterede om, at det som udgangspunkt er en individuel vurdering – men at der ofte anbefales, at der er 8-14 dage imellem. 
 
 • Den 6. december 2021 er der fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Aktivitetsudvalget. Eneste punkt på dagsordenen er Evaluering af samarbejdet mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og Ældrerådet. Ældrerådet blev opfordret til at forberede sig på den fælles drøftelse.
 
 • Ældre- og Aktivitetsudvalget har behandlet budgetopfølgning for ældreområdet. Året ser umiddelbart ud til at ende med et mindreforbrug. Det skyldes dog uforbrugte midler til henholdsvis handicapbiler, der skydes til 2022, og udgifter til elever.
 
 • Omsorgschefen orienterede om, at den nye spireordning vil blive evalueret, når den har været i funktion i en periode. Ældrerådet opfordrede til, at der etableres kontakt med skoleklasser, som kan få inspiration til at arbejde indenfor omsorgsområdet i fremtiden.
 
Fraværende:
Martin Haller Ditlevsen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer forvaltningen blandt andet om følgende emner:
 
 • Nyt fra Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
 • Status på COVID-19 i Viborg Kommune, herunder arbejdet med vaccinationer og teststrategi.

Sagsid.: 20/51492

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet drøfter status på Velfærdsaftalen.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-11-2021

Ældrerådet tog orienteringen om status på Velfærdsaftalen til efterretning og havde følgende bemærkninger til dagen:
 
 • Der er enighed om, at det var en rigtig god dag med en rigtig god dialog i de forskellige workshops.
 
 • Det var interessant at få en dialog med både nuværende byrådsmedlemmer og byrådskandidater til det kommende byråd.
 
 • Der bør være opmærksomhed på, at der i forbindelse med det kommende kommunalvalg bliver skiftet ud i Ældre- og Aktivitetsudvalget, hvilket vurderes at kunne være en udfordring for arbejdet med Velfærdsaftalen.
 
 • Der bør være opmærksomhed på, at Ældrerådet bliver en del af dialogen om hvilke tiltag og forsøg/prøvehandlinger, der skal sættes i gang i det kommende år.
 
 • Der var enighed om, at det er vigtigt at få inddraget det kommende Ældreråd i de kommende prøvehandlinger.
 
Omsorgschefen afsluttede drøftelsen med at oplyse, at Ældre- og Aktivitetsudvalget bliver orienteret om de forskellige prøvehandlinger, der sættes i gang, via et nyhedsbrev. Ældrerådet vil også blive orienteret om hvilke prøvehandlinger, der iværksættes. Formen er endnu ikke fastlagt.
 
En prøvehandling varer som udgangspunkt 100 dage. Efter de 100 dage evalueres prøvehandlingen, og her vil både det politiske niveau og Ældrerådet blive inddraget, ligesom der vil blive nedsat en række arbejdsgrupper. I evalueringsprocessen er der blandt andet fokus på økonomiske konsekvenser af en prøvehandling. Det er som udgangspunkt arbejdspladserne indenfor ældreområdet, der beslutter hvilke prøvehandlinger, der iværksættes hvornår. De prøvehandlinger, der ikke ligger indenfor Velfærdsaftalen (f.eks. transportområdet), skal der søges om lov til at afprøve ved ministeriet.
 
Evalueringen af prøvehandlinger og andre tiltag i regi af Velfærdsaftalen vil blive drøftet på politisk niveau og med inddragelse af Ældrerådet.
 
Velfærdsaftalen vil kontinuerligt være på dagsordenen i Ældrerådet i de kommende tre år. 
 
Fraværende:
Martin Haller Ditlevsen

Sagsfremstilling

å Ældrerådets møde den 26. maj 2021 besluttede Ældrerådet, at Velfærdsaftalen fremover skal dagsordensættes som et fast punkt på rådets møder (link til sag nr. 2 på Ældrerådets møde den 26. maj 2021).
 
På mødet orienterer forvaltningen derfor om status for arbejdet med Velfærdsaftalen, herunder opsamling på Seniortopmødet den 2. november 2021.

Sagsid.: 19/28339

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet tager orientering om status på valg til Ældrerådet for perioden 2022-2025 til efterretning, og
 
2. at Ældrerådet tager orientering om fremtidig finansiering af valg til Ældrerådet til orientering.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-11-2021

Ældrerådet tog orientering om status på valg til Ældrerådet for perioden 2022-2025 til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Der blev åbnet for afstemning til valg til Ældrerådet den 1. november 2021. Status på antal stemmer i forbindelse med mødets afholdelse var 5.465 stemmer, hvilket svarer til 20,3% af samtlige mulige stemmer. Valget slutter den 16. november 2021, kl. 20.00.
 
 • Da både formand og næstformand for Ældrerådet genopstiller, kan de ikke sidde i valgbestyrelsen til ældrerådsvalget. Derfor deltager Poul Erik Heegaard Og Erik Pind i valgbestyrelsen. De indkaldes til møde den 19. november 2021.
 
 • Viborg Kommune lægger snarest et Facebook-opslag på kommunens Facebook-side, hvor der gøres opmærksom på, at der er mulighed for at stemme til valg til Ældrerådet. Samtidig køres en Facebook-annonce med samme budskab. Annoncen er målrettet borgere fra 60 år og opefter, der kan stemme til valget.
 
 • Valg til Ældrerådet for 2022-2025 finansieres fra Ældrerådets 2021-budget. I tilfælde af at der opstår et eventuelt merforbrug i indeværende år, vil det blive indstillet, at merforbruget ikke overføres til 2022.
 
 • I 2025, hvor næste valg til Ældrerådet skal finde sted, vil der være et budget på 200.000 kr. til afholdelse af valg til Ældrerådet for perioden 2026-2029. 100.000 kr. tilføres fra budgettet til politisk organisering under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og 100.000 kr. tilføres fra Ældrerådets grundbudget. De 100.000 kr. fra Ældrerådets grundbudget fordeles over perioden 2022-2025 og udgør 25.000 kr. årligt.
 
Fraværende:
Martin Haller Ditlevsen

Sagsfremstilling

Der er valg til Ældrerådet fra 1. november – 16. november 2021.
 
På mødet giver forvaltningen en status på afviklingen af valget. Samtidig orienteres om finansiering af valg til Ældrerådet for perioden 2026-2029.

Sagsid.: 20/51493

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at meddelelser og gensidig orientering tages til efterretning.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-11-2021

Ældrerådet tog meddelelser og gensidig orientering til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Det blev besluttet, at næstformanden for Ældrerådet kontakter Teknisk Udvalg med henblik på at fremsætte ønske om, at Ældrerådet i højere grad end hidtil inddrages i planerne for blandt andet Nytorv.
 
Fraværende:
Martin Haller Ditlevsen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer følgende arbejdsgrupper om arbejdet i grupperne:
 
 • Tilgængelighedens By
  Benny Andersen og Annette Kløjgaard orienterer.
 
 • Brugerrådet for Naturlig Tilgængelighed
  Martin Ditlevsen og Hanne Rasmussen orienterer.

Sagsid.: 20/51494

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at orienteringen fra følgegrupperne tages til efterretning.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-11-2021

Ældrerådet tog orientering fra følgegrupper til efterretning. Der var følgende bemærkninger:
 
 • Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sammenlægningen af Borgerhuset Stationen og De Frivilliges Hus. Det kan have konsekvenser for Ældrerådets repræsentation i Borgerhuset Stationens bestyrelse, når bestyrelserne samles til en fælles bestyrelse.
 
Der var enighed om, at Ældrerådet i fremtiden med fordel kan intensivere fokus og opfølgningen på arbejdet i de forskellige politiske udvalg. Dette med henblik på at sikre størst mulig indflydelse på de politiske beslutninger. Det kommende Ældreråd opfordres til at sætte fokus på dette.
 
Fraværende:
Martin Haller Ditlevsen

Sagsfremstilling

På dagens møde orienterer nedenstående følgegrupper om nyt fra de politiske udvalg i Viborg Kommune:
 
 • Beskæftigelsesudvalget (v/Hanne Rasmussen)
 
 • Børne- og Ungdomsudvalget (v/Erik Pind)
 
 • Klima- og Miljøudvalget (v/Carsten Dalsgaard Poulsen)
 
 • Kultur- og Fritidsudvalget (v/Roma Brendstrup, Annette Kløjgaard og Matin Ditlevsen)
 
 • Landdistriktsudvalget (v/Martin Ditlevsen og Dorit Bro Olsen)
 
 • Social- og Sundhedsudvalget (v/Poul-Erik Heegaard og Dorit Bro Olsen)
 
 • Teknisk Udvalg (v/Martin Ditlevsen og Benny Andersen)
 
 • Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Egon H. Nielsen, Roma Brendstrup og Hanne Rasmussen)
 
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget (v/Poul Erik Heegaard og Martin Ditlevsen)

Sagsid.: 20/39399

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,
 
1. at Ældrerådet godkender mødelisten for 2021.
 

Beslutning i Viborg Ældreråd den 03-11-2021

Ældrerådet godkendte mødelisten for 2021.
 
Fraværende:
Martin Haller Ditlevsen

Sagsfremstilling

På mødet skal Ældrerådet godkende mødelisten for 2021.
 
Mødelisten er vedlagt som bilag.
Bilag