You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat 30-01-2014

torsdag den 30. januar 2014 kl. 15:00

Mødested Sundhedscentret
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Marius Kristensen, Orla Annexgaard, Susanne B. Andersen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Karl Engelbrecht, Knud Gaarn-Larsen, Leif Gjørtz Christensen, Lone Langballe, Mette Andreassen, Per Christensen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/4390
Sagsfremstilling
Dagens møde holdes under forudsætning af, at Byrådet på møde d. 29. januar 2014 godkender indstilling vedrørende medlemmer og personlige suppleanter til Handicaprådet.
 
Indstilling
at ovenstående tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 30-01-2014
Ældste medlem bød velkommen til det nye Handicapråd.

Sagsid.: 14/4390
Sagsfremstilling
Jf. § 6 i Handicaprådets vedtægter, konstituerer Handicaprådet sig selv med formand.
Valget af formand ledes af det handicaprådsmedlem, der har længst anciennitet i Handicaprådet.
Indstilling
 
at Handicaprådet vælger formand.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 30-01-2014
Ulla Serup Thomsen blev valgt som formand.

Sagsid.: 14/4390
Sagsfremstilling
Jf. § 6 i Handicaprådets vedtægter, konstituerer Handicaprådet sig selv med næstformand. Valget af næstformand ledes af den nyvalgte formand for Handicaprådet.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet vælger næstformand.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 30-01-2014
Flemming Gundersen blev valgt som næstformand.

Sagsid.: 14/4390
Sagsfremstilling
Handicaprådets vedtægter og forretningsorden er vedlagt som bilag.
Vedtægterne er vedtaget af Byrådet i Viborg Kommune på mødet den 26. maj 2010. Forretningsordenen er vedtaget af Handicaprådet på mødet den 25. februar 2010.
 
Den nuværende forretningsorden for Handicaprådet er ikke i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning på mødet d. 16. august 2013 (sag nr. 4) om digitalisering af råd og nævn.
 
På dagens møde drøftes vedtægterne og forretningsordenen, herunder forretningsordenens § 3, stk. 3 og § 4, stk. 3 vedrørende udsendelse af dagsorden og beslutningsreferat.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter vedtægterne og ændringer til forretningsordenen.
 
at Handicaprådet godkender, at Forretningsordenes § 3, stk. 3 ændres til ” Dagsorden udsendes pr. mail til rådets medlemmer senest 7 dage før mødet. Sendes også pr. mail til Byrådets medlemmer til orientering”.
 
at Handicaprådet godkender, at Forretningsordenes § 4, stk. 3 ændres til ”Beslutningsreferat udsendes pr. mail til rådets medlemmer senest 14 dage efter mødet. Referatet sendes pr. mail til Byrådets medlemmer til orientering. Beslutninger i enkeltsager sendes til de fagudvalg, som sagen vedrører”.
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 30-01-2014
Vedtægterne godkendes.
 
Handicaprådet godkender, at Forretningsordenes § 4, stk. 3 ændres til ”Beslutningsreferat udsendes pr. mail til rådets medlemmer senest 14 dage efter mødet. Referatet sendes pr. mail til Byrådets medlemmer til orientering. Beslutninger i enkeltsager sendes til de fagudvalg, som sagen vedrører”.
 
Angående § 8, stk. 1, skal der indsættes ” eller som bilag til den elektroniske dagsorden”
 
Det aftales, at administrationen tildeler rådets medlemmer printerpapir og patroner på rådets møder efter forespørgsel.
Der er dog stadig et ønske om, at Handicaprådet har mulighed for at indkøbe tablets til brug i Handicaprådet. Der arbejdes på, at dette kan blive en løsning inden for ½ år.
Bilag

Sagsid.: 13/84220
Sagsfremstilling
Forslag:
 
·          
 
Handicaprådets Årshjul er ajourført, og vedlagt som bilag 1.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 30-01-2014
20. feb. Snitflader mellem fristedet, kontaktstedet, Daghus Viborg og Sundhedscentret
 
27. marts: procedure omkring Handicaprådets tilgængeligheds pris iværksættes
27. marts: kapacitetsanalyse på psykiatriområdet
 
15. maj: Tema om job med Flexjob/ løntilskud flyttes til den 27. marts.
15. maj: Fremtiden for STU og visitation til STU flyttes til d. 15. maj.
 
12. juni: afgørelse omkring Handicaprådets tilgængelighedspris.
12. juni: Forslag til oplæg omkring problematikker når man bor på en døgninstitution, som udviklingshæmmet på kontanthjælp ,- de økonomiske begrænsninger. Voksne med handicap, uden tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomiske begrænsninger. (rådighedsbeløb) Hvilke tilbud har de?
12. juni: Orientering om startboliger. V. Karen Zacho og Charlotte Burvil. Samt orientering om Stadionkollegiet.
  
EVT. 23. august: Tilgængelighedes prisen uddeles
 
20. november: Forslag til oplæg omkring ny autismeskole. Evt. mulighed for at se nuværende tilbud på Vestervangs skole.
Forslag som endnu ikke er datofastsat:
Forslag om orientering om virtuel bostøtte,- hvad får brugeren,- kan man skabe digitale relationer. V / Claus Fjeldgaard
 
Ressourcebank,- tilbudsvifte af undervisning i Viborg Kommune.
 
Revideret årshjul vedlægges som nyt bilag på sagen.
Bilag

Sagsid.: 14/4390
Sagsfremstilling
Socialudvalget i Viborg Kommune vedtog på mødet den 28. maj 2013 (sag nr. 12) med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 19. juni 2013 (sag nr. 5), at Viborg Kommune gennemfører et frikommuneforsøg vedrørende en sammenhængende og koordineret indsats for borgere, som henvises til vederlagsfri fysioterapi.
 
Målet med frikommuneforsøget er at styrke kvaliteten af vederlagsfri fysioterapi, målrette indsatsen og sikre en sammenhængende opgaveløsning til gavn for borgerne.
 
Socialudvalget godkendte på mødet d. 26. november 2013 en konkret plan for gennemførelse af frikommuneforsøget vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Socialudvalget havde inden da modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Scleroseforeningen.
 
Handicaprådet orienteres på dagens møde om høringssvarene fra Handicaprådet og Scleroseforeningen.
 
Høringssvar fra Handicaprådet fremgår af bilag 1.
Høringssvar fra Scleroseforeningen fremgår af bilag 2.
Forvaltningens notat vedrørende Handicaprådets høringssvar fremgår af bilag 3.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 30-01-2014
Formanden orienterede omkring baggrunden for høringerne og de indkomne høringssvar.
 
DH gruppen anmodede om, at forvaltningen ser betingelserne og høringssvarene igennem igen.
 
Der udtrykkes stor bekymring på området, idet forsøgsbeskrivelsen og forvaltningens kommentarer tydeligt er rettet mod ældre borgere, der i forvejen er visiteret til hjælp fra hjemmeplejen.
 
Handicaprådet beder om, at man laver en offentligt tilgængelig vejledning med beskrivelse af tilbud, reglerne for at søge det og sagsgangen omkring vederlagsfri fysioterapi, - som skal være tilgængelig på nettet. Rådet vil gerne have en dato for, hvornår sådan en vejledning kan være tilgængelig.
 
Derudover stiller rådet følgende spørgsmål:
-       Hvad gør man ved gruppen af kronisk syge viborggensere?
-       Hvilke kommuner er det, der har sat dette forsøg i gang?
-       Hvem har myndigheden med hensyn til at bedømme om borgeren er berettiget til    vederlagsfri fysioterapi?
-       Kan 3-dages svarfrist overholdes, når visitationsteamet skal vurdere dette samt udarbejde forslag til alternativt tilbud.
 
Rådet vil drøfte disse spørgsmål ved det kommende fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. marts 2014.
Bilag

Sagsid.: 14/4390
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Viborg Kommune godkendte på mødet d. 8. januar 2014 et kommissorium for ’Kapacitetsanalyse af det fremtidige pladsbehov inden for psykiatriområdet’.
 
Kapacitetsanalysen på psykiatriområdet har til formål at afdække det fremtidige kapacitetsbehov for tilbud til voksne med psykiske problemstillinger, med henblik på at sikre optimering af ressourceudnyttelsen på tværs af psykiatriområdet i kommunen. Analysen skal fremsætte anbefalinger om, hvordan Viborg Kommunes indsats for personer med psykiske problemstillinger tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.
 
Af kommissoriet fremgår, at kommissoriet sendes til orientering i Handicaprådet på dagens møde, og at et analyseudkast sendes til drøftelse på Handicaprådets møde d. 27. marts 2014.
 
Leif Gjørtz Christensen, Direktør for Job og velfærd, vil på dagens møde orientere om kommissoriet.
 
 
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 30-01-2014
Ros til udformningen af analysen.
 
Angående punkt 4. Der kan overvejes, om der kan tages kontakt til lederen af Fristedet.
 
Handicaprådet ser frem til en tidlig involvering i og kvalificering af kapacitetsanalysen, frem for en høring i forhold til et færdigt analyseresultat.
Bilag

Sagsid.: 13/103560
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
 
-   Tilmelding til Helhed og Sammenhæng i de specialiserede social- og        undervisningstilbud i Midtjylland
-   Evaluering af ”Lys i Øjnene”
-   Workshop Plejecenter Hærvejen d. 20. januar 2014
-   Orientering om Sundhedscenteret - temadag
-   Fremtidens strategi for høreområdet
 
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 30-01-2014
Der er nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med specialundervisning.
 
Den 21. januar 2014 var der temadag om plejecenter Hærvejen. Der er ønske fra Handicaprådets side, at man deltager i det videre forløb.
 
Orientering omkring Sundhedscentret. Formanden informerede omkring status omkring Handiinfo i Sundhedscentret.
 
Alle medlemmer i Handicaprådet har mulighed for at abonnere på DK-nyt.  Koderne sendes ud i mail til rådets medlemmer.
 
På udbudsområdet inviteres Handicaprådet også med til møder. Der skal ofte tages stilling til kvalitetskrav og bestemmelser.
 
Handicaprådet deltager også i velfærdsteknologiområdet. Formanden deltager.
 
Evaluering i lys af øjnene er besvaret, og er udsendt til rådets medlemmer, som bilag til denne dagsorden. Mandag den 17 marts 2014 er der inviteret til temadrøftelse, og formanden råder medlemmerne til at deltage.
 
Flemming Bastrup og Ulla Serup Thomsen er deltagere til KKR´s samarbejde den 19. februar 2014 i Multisalen på Rådhuset.
 
Der er udsendt fremtidig strategi på høreområdet. Der er temadag om det på Hotel Scandic i København den 21. februar 2014.
 
Anders Søndergaard, Viborg Stifts Folkeblad, har udbedt sig om kommentarer omkring arbejdet i det nye Handicapråd. Det aftales, at formanden udtaler sig på rådets vegne.
Bilag