You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 27. marts 2014 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Karl Engelbrecht, Knud Gaarn-Larsen, Leif Gjørtz Christensen, Marius Kristensen, Mette Andreassen, Susanne B. Andersen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Lone Langballe, Orla Annexgaard, Per Christensen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/103563
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 20. februar 2014:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 20. februar 2014.
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 27-03-2014
Vejledninger om vederlagsfri fysioterapi er blevet efterspurgt på tidligere møde. Det efterspørges igen. Der anmodes om en evaluering på ordningen i november.
Der er kommet en invitation til møde med Lis Kaastrup og Anne Marie Agerskov den 20. maj 2014 angående vederlagsfri fysioterapi.
 
Alle Danske Handicap organisationer er anmodet om at melde tilbage omkring, hvor mange der vil deltage i patient/handicapforeningernes samarbejde omkring sundhedscentret. Frist for tilbagemelding er den 25. april 2014.
 

Sagsid.: 14/19049
Sagsfremstilling
Handicaprådet har i 2013 opstillet følgende kriterier vedrørende Handicaprådets Tilgængelighedspris:
 
-    Prisen kan uddeles til en person, firma, offentlig instans der på udmærket vis har udvist noget specielt, bemærkelsesværdigt og ekstraordinært for at gøre tilværelsen lettere for handicappede.
-    Målgruppen er alle der gør et eller andet godt for handicappede og dette både private og offentlige instanser eftersom der skal være tale om noget ekstraordinært.
 
Handicaprådet skal på dagens møde, jf. årshjulet, drøfte uddeling af prisen i 2014, herunder:
 
- Eventuelle ændringer i kriterierne/målgruppen for tilgængelighedsprisen
- Hvornår skal prisen uddeles (tidsplan)?
- Hvordan får Handicaprådet gjort opmærksom på prisen (annoncering)?
- Nedsættelse af et tilgængelighedsprisudvalg?
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
  
at Handicaprådet drøfter prisen for 2014,
 
at Handicaprådet drøfter forslag til tidsplan,
 
at Handicaprådet nedsætter et tilgængelighedsprisudvalg.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 27-03-2014
Der skal indsendes en pressemeddelelse og en annonce i fællesannoncerne med henvisning til hjemmesiden, som opdateres med oplysninger om tilgængelighedsprisen. Der bestilles desuden et boostet opslag på Facebook. (500)
 
Tilgængelighedsprisudvalget vil bestå af: Ulla Serup Thomsen, Flemming Gunnersen og Flemming Bastrup.
 
Den vedlagte tidsplan godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/19049
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
Baggrund
Byrådet gav på møde d. 30. oktober 2013 en anlægsudgiftsbevilling på 1. mio. kr. til renovering af bygningerne på Merkurvej 71-75 med henblik på etablering af et ”Voksenkollegium” til særligt socialt udsatte borgere. Ibrugtagning af Voksenkollegiet forventes at ske omkring 1. maj 2014.
 
Social-og Arbejdsmarkedsudvalget skal på dagens møde tage stilling til forvaltningens forslag til Servicedeklaration for Voksenkollegiet.
 
Målgruppen for Voksenkollegiet
Voksenkollegiet henvender sig til voksne udsatte borgere, som ikke har behov for en døgninstitutions meget indgribende foranstaltninger, men fortsat har behov for og ønske om at bo i en social sammenhæng, hvor der gives støtte til at indgå i et socialt fællesskab.
 
Beboerne vil typisk have gentagne eller længerevarende ophold på Forsorgshjemmet Vibohøj bag sig, men det er ikke en forudsætning.
 
Visitation til Voksenkollegiet
Visitation til Voksenkollegiet sker i tæt samarbejde mellem Visitation Social og Forsorgscenter Viborg. Afdelingsleder for Forsorgscenter Viborg deltager derfor i de visitationsmøder, hvor der træffes afgørelse vedr. visitation til Voksenkollegiet.
 
Det er ved visitation til Voksenkollegiet vigtigt, at tilstræbes en hensigtsmæssig beboersammensætning, for at styrke mulighederne for socialt fællesskab blandt beboerne.
 
Forslag til servicedeklaration
I forbindelse med de forestående visitationer af borgere til Voksenkollegiet på Merkurvej, er der udarbejdet forslag til servicedeklaration for tilbuddet (vedlagt som bilag 1). En servicedeklaration indeholder faktuelle oplysninger og oplyser om, hvordan tilbuddet udmønter det politisk vedtagne serviceniveau i konkrete ydelser.
 
Servicedeklarationerne for tilbuddene på handicap-, psykiatri- og udsatteområdet er bygget op efter samme skabelon for at sikre, at de er overskuelige og giver borgerne mulighed for at sammenligne på tværs af tilbuddene. Der er ligeledes lagt vægt på, at servicedeklarationerne er informative og letlæselige samt afspejler, hvordan ydelserne på det enkelte tilbud udmøntes”

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. marts 2014:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede servicedeklarationen for Voksenkollegiet (bilag 1),
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og sagen genoptages på udvalgsmødet den 2. april 2014.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter forvaltningens forslag til servicedeklaration for Voksenkollegiet,
 
at Handicaprådets kommentarer til forvaltningens forslag til servicedeklaration for Voksenkollegiet, som de vil fremgå af referatet fra dagens møde, videreformidles til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Dette med henblik på, at kommentarerne indgår i drøftelsen på udvalgets møde den 2. april 2014.
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 27-03-2014
Området ved Merkurvej er et særdeles behageligt boligområde, velvalgt i forhold til tilgængelighed. Det er et rigtigt fint tilbud. Handicaprådet stiller spørgsmål til, om det er nok med 7 pladser i Voksenkollegiet.
 
Det er vigtigt, at der beskrevet om tilbuddet er Handicap-egnet eller ikke handicap-egnet.
 
Det bør desuden fremgå af huslejekontrakten i hvilket omfang der betales for fællesarealer.
 
Der spørges ind til om der er tildelt støttetimer omkring kontakten til naboer i området ved Merkurvej? Det er meget vigtigt at tilbuddet bliver taget godt i mod af områdets beboere, og bliver integreret i et almindeligt boligkvarter.
 
Claus Fjeldgaard orienterer, at der er fokus på det, og det er ikke en larmende gruppe af beboere, men beboere der gerne vil leve et stille liv.  Der er ved at blive etableret et samarbejde med boligselskabet Viborg. Det er håbet, at der kan skabes et godt samarbejde med boligselskabets vicevært i området for at sikre en enkel kommunikation i forhold til eventuelle problemer som måtte opstå i relation til voksenkollegiet.
Bilag

Sagsid.: 14/19049
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende dagsorden:
 
”Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsens helt overordnede pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses fremgår af §§ 15 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Frem til 1. januar 2014 varetog kommunerne størstedelen af opgaverne i forbindelse med godkendelse og tilsyn med tilbud i kommunen. Fra 1. januar 2014 er ansvaret for godkendelse og tilsyn med størstedelen af det sociale døgntilbud overgået til det nye Socialtilsyn, for Viborg Kommunes vedkommende til Socialtilsyn Midt. Fremadrettet skal Viborg Kommune varetage tilsynet med aktivitets- og samværstilbud, der ikke ligger i tilknytning til botilbud, beskyttet beskæftigelsestilbud samt samtlige tilbud inden for ældreområdet, herunder også friplejeboliger. En samlet oversigt over disse tilbud fremgår af bilaget.
 
Viborg Kommunes tilsyn på det sociale område
Frem til 1. januar 2014 varetog Viborg Kommunes tilsyn med sociale botilbud og status herfor for 2013 fremgår af følgende.
For at sikre uafhængighed af driftsenhederne i løsningen af tilsynsopgaverne varetages tilsynsopgaverne inden for det sociale voksenområde af tilsynsenheden i Job & Velfærd. Tilsynsenheden er forankret i Ledelsessekretariatet og varetager alle opgaver i forbindelse med tilsynsforpligtelsen, herunder gennemførelse af tilsyn på ældre-, handicap-, psykiatri- og udsatteområdet, tilsyn med og godkendelse af private botilbud samt udarbejdelse af tilsynsrapporter.
 
Tilsyn i 2013
Tilsynsenheden i Job & Velfærd anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. Disse er:
 
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\10b1abe8bbea4b9f93b59434add6caa5.gifMeget tilfredsstillende
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\990b465271534c1db93a889dbe841065.gifTilfredsstillende
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\0b1e493c0683468c986ee4cd9d7cacdc.gifNeutral
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\9cdbdfaf42a840ee9f1c4d99f5e7332a.gifMindre tidsstillende
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\7950\937b236e9c0249909b1699c6b7bffbe4.gifUtilfredsstillende
 
IT-sikkerhed, herunder anvendelse af sikker mail har været et overordnet tema for tilsynene i 2013, ligesom tilfældet var for 2012.
 
Udsatteområdet
På baggrund af 3 gennemførte tilsyn i 2013 er det generelle indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde og den faglige indsats, at tilbuddene er velfungerende. Tilgangen til brugerne er baseret på gode værdier, indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange, med fokus på udvikling af brugernes ressourcer og ret til selvbestemmelse, inddragelse og et konstruktivt samarbejde med samarbejdspartnere.
 
Psykiatri
Alle specialiserede botilbud, alle basis botilbud og alle aktivitets- og samværstilbud har i 2013 haft tilsynsbesøg, og på baggrund heraf er konklusionen, at tilbuddene generelt er velfungerende. Indsatsen tilrettelægges individuelt, der er udarbejdet delhandleplaner i størstedelen af tilbuddene og den øvrige skriftlige dokumentation af den pædagogiske indsats er tilfredsstillende. På et specialiseret botilbud har tilsynet dog konstateret udfordringer, særligt med det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdsformer. Tilbuddet har efterfølgende udarbejdet handleplan for afhjælpning af problemstillingerne.
 
Handicap
I 2013 er gennemført tilsyn på de specialiserede botilbud, alle basis botilbud og alle aktivitets- og samværstilbud samt tilbud efter friplejeboligloven. Det generelle indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde og den faglige indsats er, at tilbuddene er velfungerende. Tilbuddene har generelt fokus på udvikling af brugernes ressourcer og ret til selvbestemmelse, inddragelse af brugere og et konstruktivt samarbejde med samarbejdspartnere og pårørende. Størstedelen af de brugere, der er blevet interviewet i forbindelse med tilsynene giver udtryk for tilfredshed.
 
Private tilbud
Viborg Kommunes tilsynsenhed for det sociale voksenområde førte i 2013 tilsyn med i alt 5 private tilbud, hvilket er gennemført i form af 7 tilsynsbesøg. Tilsynet konkluderer på baggrund af tilsynsbesøgene, at tilbuddene er velfungerende, at tilgangen til brugerne er præget af gode værdier, indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange. Enkelte steder har tilsynet givet tilbuddene anbefalinger til fremtidig praksis.
 
Beskæftigelsestilbud
I 2013 er gennemført tilsyn på Nørremarken og Trepas. Også for beskæftigelsestilbuddene er det generelle indtryk på baggrund af det pædagogiske arbejde og den faglige indsats at tilbuddene er velfungerende og tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger til den pædagogiske praksis.
 
En uddybende beskrivelse af konklusionerne på baggrund af tilsynsbesøgene i 2013 fremgår af bilaget. Det anbefales, at Handicaprådet orienteres om tilsynene inden for det sociale område 2013.”
 
Beslutning
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 5. marts 2014, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om tilsyn på det sociale område 2013 til efterretning, og at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sendte sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 27-03-2014
Ingen kommentarer til sagsfremstillingen.
 
Kommentarer til oversigten over tilbudsviften i Viborg: Det skal præciseres, hvilket lovgrundlag der er indskrevet efter. Der er langt flere end 40 indskrevne på Trepas,- der er nu i alt 117 heltidspladser og 125 indskrevne. På Skriversvej er der 80 indskrevne. Der er langt flere end 45 på Nørremarken.
  
Det er gennemgående i rapporten, at der er velfungerende og tilfredsstillende tilbud i Viborg Kommune.
Dog kunne Handicaprådet godt tænke sig at vide: Hvem spørges? hvem vælger dem der spørges?
 
Claus Fjeldgaard kommenterer: Dette er en opsamling af de tilsyn vi har modtaget fra Socialtilsyn Midt (Silkeborg). Hvem der spørges kommer tit an på, om det er et anmeldt eller et uanmeldt tilsyn, men idet tilsynet er flyttet ud af Viborg Kommune, kan der ikke rejses spørgsmål til kommunens indflydelse på tilsynet.
 
Der ligger handleplaner i forhold til alle tilsynsrapporter.
Tilsynsrapporterne skal fremover ligge på Institutionernes hjemmesider.
Bilag

Sagsid.: 14/19049
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 8. januar 2014 kommissoriet for en kapacitetsanalyse af psykiatriområdet i Viborg Kommune. Analysen har til formål at afdække det fremtidige kapacitetsbehov for socialpsykiatriske tilbud til voksne med psykiske problemstillinger.
 
Af kommissoriet for kapacitetsanalysen fremgår, at der er tilrettelagt en analyseproces, hvor medarbejdere, ledere og interesseorganisationer er involveret i arbejdet med at analysere og beskrive den fremtidige psykiatriindsats.
 
Det foreløbige resultat af analyseprocessen, er et notat om de bærende principper for psykiatriområdet i Viborg Kommune (bilag 1), som i marts/april drøftes og kvalificeres af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet samt FagMED HPU. Notatet har til formål at understøtte en fælles retning for tiltag, tilbud og indsatser i det fremtidige psykiatriområde.  
 
Notatet redigeres efterfølgende på baggrund af tilbagemeldingerne fra disse fora og indgår herefter i den samlede kapacitetsanalyse.
 
Drøftelse og kvalificering af de bærende principper for psykiatriområdet
Som det fremgår af notatet, har man i psykiatriområdet valgt seks principper, som skal give retning til kapacitetsanalysen og den fremtidige psykiatriindsats i Viborg Kommune.
De seks principper, som er uddybes i notatet, er:
 
·         Recovery og rehabilitering
·         Samarbejde og sammenhæng
·         Tidlig indsats
·         Helhedssyn
·         Relationer
·         Fleksibilitet og flow
 
Claus Fjeldgaard, Chef for Handicap-, Psykiatri- og Udsatteområdet i Viborg Kommune, vil på dagens møde deltage i Handicaprådets drøftelse og kvalificering af ovenstående principper.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter de bærende principper for psykiatriområdet i Viborg Kommune, med henblik på en kvalificering af Forvaltningens oplæg.  
Beslutning i Viborg Handicapråd den 27-03-2014
Claus Fjeldgaard orientrede omkring kapacitetsanalysen indenfor psykiatriområdet.
Man har i kapacitetsanalysen taget afsæt i, hvordan man ønsker fremtiden skal se ud på psykiatriområdet, hvilket skal præsenteres for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2014.
 
Der er i recovery-forløbet bl.a. fokus på tidlig indsats, relationer samt flexibilitet og flow i tilgangen til borgeren, og de tilbud vi giver til borgeren.
 
Handicapområdet kommenterer, at det er nogle flotte principper, og flot beskrevet, og man håber de kan efterleves. Det er meget vigtigt, at man har tidlig indsats med, og at behandlerområdet er klar over, hvad det er man kan og vil. Der kommenteres dog, at flowet godt kan virke lidt stressende for borgeren, og at det er vigtigt, at borgeren kan følge med i udviklingen.
Jane Aslaug kommenterer, at flowet gerne skal opstå i forhold til borgerens ønske om at kunne klare sig i eget liv.
Handicaprådet kommenterer, at der skal være plads til et tilbageslag, eller en stilstand uden udvikling i forløbet. Denne flexibilitet er til stede i forløbet.
 
Det drøftes, at familier og netværk ofte er en sart relation for psykisk syge, og hvordan de, samt den praktiserende læge er tænkt med i forløbet.
 
Der spørges ind til, om ”den sociale arv” er med, hvilket tænkes ind via samarbejdsgrupper med Børn og Unge. Dog er det bevist, at langt de fleste børn af psykisk syge klarer sig godt.
Bilag

Sagsid.: 13/103559
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Leif Gjørtz Christensen) 
  •  
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/ Karl Engelbrecht)
  •  
 
Teknisk udvalg og Klima- og Miljøudvalget (v/ Per Christensen)
  •  
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Mette Andreassen) 
  •  
 
Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering (v/ Karl Engelbrecht) 
  •  
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 27-03-2014
Mette Andreassen orienterer:
 
Der arbejdes med børn med autisme i arbejdsgrupper: Arbejdet i arbejdsgrupperne er færdigt, og det bliver samlet i referencegruppen, så der kommer en bedste praksis fra 0-18 år for børn og unge med autisme.
I step 2 skal der findes ud af, hvad der sker når man bliver 18 år, og der skal sikres sammenhæng mellem forvaltningerne.
Der kigges også på, om man kan lave et fælles koncept for uddannelsen af børnene og de unge.
 
I forhold til Lys i Øjnene: Der har der været en inddragelsesproces, hvor der bliver sammenfattet et notat fra, som fremlægges Børn og Ungeudvalget på et kommende møde.
 
Der startes forældregrupper op for børn med ADHD den 7. april 2014.
 
”Reden” lægges nu organisatorisk ind under Egeskov hus. Det er et forsøg på at udnytte personaleressourcerne bedre.
 
Der kommer en status på de politiske målsætninger på forebyggelses- og anbringelsesområderne med lokale hensyn på det næste Børn- og Ungeudvalgsmøde, og Mette opfordrer til, at Handicaprådet ser referatet på dette møde.

Sagsid.: 13/103556
Sagsfremstilling
Forslag:
 
  • Orientering om den nye kontanthjælpsreform. 
 
 
Vedrørende Handicaprådets årshjul:
Der blev på Handicaprådets møde den 20. februar 2014 udtrykt ønske om at finde en alternativ dato til Handicaprådets møde den 12. juni 2014, da mødet falder sammen med Folkemødet på Bornholm. Det er muligt at flytte mødet til den 19. juni 2014. Det betyder dog, at mødet vil finde sted efter Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets sidste møde inden sommerferien. Som konsekvens heraf vil eventuelle høringer i Handicaprådet skulle foregå skriftligt inden møderne i Handicapråd og Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.
 
Der er truffet en foreløbig aftale med Psykiatriens Hus i Silkeborg om, at Handicaprådets møde den 18. september 2014 kan afholdes der. Mødet vil blive indledt med en rundvisning og en introduktion til huset. Silkeborg Kommune efterlyser en præcisering af, hvilke emner Handicaprådet ønsker at blive orienteret om.
 
Handicaprådets Årshjul 2014 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder,
 
at Handicaprådet træffer beslutning vedrørende en ny dato for det planlagte møde den 12. juni 2014,
 
at Handicaprådet drøfter, hvilke emner, de ønsker en orientering om, ved besøget i Psykiatriens Hus den 18. september 2014.
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 27-03-2014
Ledsagelse efter servicelovens § 85 ønskes drøftet som et selvstændigt punkt til et af de kommende møder i foråret.
 
Handicaprådet flytter rådsmødet den 12. juni 2014 til den 19. juni 2014.
 
Handicaprådet ønsker at drøfte emnerne ved besøget i psykiatriens hus på et kommende møde som et selvstændigt punkt.
Bilag