You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 23. oktober 2014 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Lone Langballe, Marius Kristensen, Mette Andreassen, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne B. Andersen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Anders Bertel, Karl Engelbrecht, Leif Gjørtz Christensen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/56162
Sagsfremstilling
Chris Rævsgaard Hansen blev 1. februar 2014 ansat som skolechef i Viborg Kommune.
 
Chris Rævsgaard Hansen er uddannet lærer suppleret med en PD i ledelse og har siden 2003 været leder på Hvinningdalskolen i Silkeborg Kommune. Her har han været øverste leder for mere end 100 medarbejdere.
Chris Rævsgaard Hansen har fra sit tidligere skolelederjob stor erfaring med de udfordringer som møder skolen i dag, idet Hvinningdalskolen rummer såvel en almenafdeling, som afdeling for børn med særlige behov.
 
Skolechefen vil på dagens møde præsentere sig selv og sine visioner for skoleområdet.
Dernæst vil skolechefen orientere om status på arbejdet med inklusion i folkeskolen.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-10-2014
Handicaprådet takker for et spændende oplæg fra skolechefen om hans visioner for skoleområdet, samt om inklusion. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
 
Skolechefen lagde i sit oplæg vægt på sin vision i forhold til et diskursskifte fra en diskurs om inklusion til diskurs om sunde, stærke, skabende fællesskaber for ”de børn vi nu har”.
 
Skolechefen præsenterede elementer fra ”Lys i øjnene” – Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik, herunder nye tiltag i forhold til oprettelse af læringscentre og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.
 
Skolechefens oplæg er vedlagt som bilag 1.

Sagsid.: 14/56162
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 18. juni 2014 ’Kapacitetsanalyse af psykiatriområdet i Viborg Kommune’.
 
Claus Fjeldgaard, Handicap- Psykiatri- og Udsattechef, og Jane Aslaug, Leder af Psykiatriområdet, vil på dagens møde orientere om kapacitetsanalysen og den videre proces vedrørende udmøntning af de politiske beslutninger på psykiatriområdet.
 
Af bilag 1 fremgår den samlede kapacitetsanalyse
Af bilag 2 fremgår de bærende principper for psykiatriområdet
 
Processen bag kapacitetsanalysen
Kapacitetsanalysen er resultatet af en proces, hvor medarbejdere og ledere i psykiatriområdet har været involveret i arbejdet med at analysere og beskrive den fremtidige psykiatriindsats.
 
Analyseprocessen er faldet i to dele:
 
Del 1, hvor der fokuseredes på at drøfte og fastlægge de bærende principper for psykiatriområdet, med udgangspunkt i erfaringer fra den hidtidige indsats på psykiatriområdet samt anbefalinger fra Regeringens Psykiatriudvalg, Socialstyrelsen og 3. generation sundhedsaftaler.   
 
Del 2, hvor der fokuseredes konkret på, hvilke tilbud (og med hvilken dimensionering) Viborg Kommune frem over skal have på psykiatriområdet, og hvor de konkrete anbefalinger er blevet udarbejdet.
 
De bærende principper er i analyseprocessens del 1 blevet præsenteret og drøftet i Fag MED HPU, Handicaprådet samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Brugerorganisationerne inden for psykiatriområdet har været involveret i analysens del 1, og der planlægges yderligere involvering af brugerne i den endelige planlægning af de nye tiltag.
 
 
Oversigt over politisk behandling af kapacitetsanalysens anbefalinger
Kapacitetsanalysen indeholder en oversigt over analysens anbefalinger samt dato for politisk behandling. Denne plan er efterfølgende blevet revideret og forenklet, for at sikre den nødvendige sammenhæng mellem processen omkring buget 2015 og de politiske prioriteringer i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandling af kapacitetsanalysens anbefalinger følger derfor nu denne tidsplan:
 
Godkendelse af ’Kapacitetsanalyse af psykiatriområdet’
18.06.2014
Specialiseret indsats for veteraner
18.06.2014
Fleksibel døgnstøtte
13.08.2014
Center for mestring, undervisning og beskæftigelse
13.08.2014
Udmøntning af anbefalinger i ’Kapacitetsanalyse af psykiatriområdet’
25.11.2014
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-10-2014
Handicaprådet takker for oplægget om kapacitetsanalyse af psykiatriområdet. Handicaprådet er glade for orienteringen om de nye tiltag, og tager orienteringen til efterretning. Handicaprådet udtrykker stor glæde og tilfredshed med det meget åbne og særdeles gode samarbejde med HPU/Socialområdet. 
 
Claus Fjeldgaard og Jane Aslaug præsenterede kapacitetsanalysens anbefalinger samt oplyste om resultatet af budgetprocessen i forhold til kapacitetsanalysens anbefalinger. Følgende anbefalinger er blevet tildelt budgetmidler fra 2015 og forventes implementeret i løbet af en 2-års periode:
 
·         Fleksibel døgnstøtte og socialt akuttilbud
·         Center for mestring, undervisning og beskæftigelse
·         Specialiseret indsats for veteraner
·         Specialiseret bostøtteindsats i forhold til økonomi
·         Opsøgende indsats
 
Forvaltningen er i gang med at afklare, hvor, hvordan og hvornår anbefalingerne bedst implementeres, samt afklare, hvordan psykiatriområdet skal forholde sig til de af kapacitetsanalysens anbefalinger, som ikke er blevet prioriteret i budgetforhandlingerne.
 
Der orienteres om et fint samarbejde med regionen om de enkelte borgerforløb.
Der etableres fra 1. januar 2015 et tættere, mere integreret og systematisk samarbejde mellem kommune og region, gennem et frikommuneforsøg om ”integrated care”. Der ud over forventes øget samarbejde gennem psykiatriområdets nye tiltag om fleksibel døgnstøtte, socialt akuttilbud og forebyggende indsatser i Center for mestring, undervisning og beskæftigelse.
 
Handicaprådet stiller spørgsmål om sundhedstiltag på psykiatriområdet. Der informeres om at der findes tilbud om styrketræning i Daghus Viborg og i et almindeligt træningscenter. Begge tilbud kræver visitation. Der flere gange udbudt mestringskurser med titlen ”Enkle veje til et sundere liv” i Daghus Viborg. De udbydes formentlig igen. Der afventes svar fra Sundhedsministeriet i forhold til en ansøgning om støtte til et daghøjskolelignende sundhedstilbud til borgere med psykiske lidelser.
 
Der orienteres om at projektet om virtuel bostøtte nærmer sig sin afslutning, og at forvaltningen nu er ved at undersøge, hvordan indsatsen kan fortsætte ud over projektperioden. Forvaltningen er opmærksom på indsatsens praktiske og økonomiske udfordringer.
 
Der orienteres om, at der i forbindelse med lukning af botilbuddet Lavendelvej pr. 1. januar 2015 nu holdes møder med borgere, pårørende og repræsentanter fra andre kommuner. Der holdes revisitationsmøde den 17. november 2014. Viborg Kommune har kapacitet til at tilbyde borgerne et lignende tilbud.
 
Artikel om Virtuel bostøtte fra personalebladet Forum vedlægges referatet som bilag 3.
Bilag

Sagsid.: 14/56162
Sagsfremstilling
Der er i juni 2014 gennemført revisionsbesøg i Job og Velfærd, Visitation Social, hvorunder der er foretaget gennemgang af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten.
 
Der er i forbindelse med revisionen af områderne, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om
 • De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende.
 • Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende.
 • Anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.
Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision).
 
Claus Fjeldgaard, Chef for Handicap, Psykiatri og Udsatte, vil på dagens møde orientere om revisionsrapportens kritik af Viborg Kommune og redegøre for de initiativer der iværksættes for at imødegå revisionens kritik.  
 
Af bilag 1 fremgår, hvilke forhold Revisionen konkret har givet anmærkninger på. Notater er præsenteret for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 1. oktober 2014.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-10-2014
Handicaprådet udtrykker bekymring i forhold til sammenhæng mellem notat og revisionsrapport. Handicaprådet finder, at der ikke er overensstemmelse mellem notatet og revisionsrapporten og opfordrer til, at der udarbejdes et nyt notat, som sendes til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og andre interessenter.
Claus Fjeldgaard orienterer om, at det ikke er en revisionsberetning, som forvaltningen er stolte af, Den giver anledning til at kvaliteten i sagsbehandlingen højnes. 
 
Claus Fjeldgaard orienterer om revisionsproceduren:
 
Revision af alle kommuner foregår hvert år. Revision omfatter både regnskaber og sagsbehandling.  Kritisable forhold giver bemærkninger.
Tidsforløbet i revisionsprocessen (år 2014 revideres i 2. halvdel af 2015) medfører en risiko for at kritisable forhold gentages i to revisionsrapporter, da forvaltningen ikke informeres om og har mulighed for at rette op på de kritisable forhold før næste revision. De fejl, der har givet bemærkninger i indeværende revisionsrapport (modtaget i juni 2014) er fra før maj 2013, hvor alle procedurer blev gennemgået.
 
Kommende initiativer i forhold til sagsbehandlingen skal sikre at sagsbehandling foregår korrekt:
 
·         oktober 2014: ansættelse af faglig konsulent med fokus på kvalitetssikring og arbejdsgange.
·         januar 2015: opstart af ledelsestilsyn med udtræk af sager.
·         marts 2015: nyt IT-system med sikring af arbejdsgange og dokumentation.
·         hele 2015: gennemgang af samtlige sager på baggrund af revisionsrapporten: hvad er god, ordentlig sagsbehandling?
 
Handicaprådet takker for redegørelsen.
Bilag

Sagsid.: 14/56162
Sagsfremstilling
Af strategiplanen 2013-14 for Børn & Unge fremgår, at sammenhængskraft er et af tre særlige indsatsområder på børn og ungeområdet:
 
”Sammenhængskraften skal vise sig som et ”vi”- på tværs af politikområder, og som en fælles og koordineret tænkning om anvendelsen af Børn & Unges samlede resurser.  Børn og forældre, samarbejdspartnere og interessenter udenfor den kommunale verden, skal opleve, at Børn & Unge samarbejder for at levere en koordineret, sammenhængende og relevant indsats”.
 
På chefmøde i Børn & Unge d. 23. maj 2013 blev det derfor drøftet ”..hvordan vi i fællesskab kan optimere anvendelsen af vores ressourcer på autismeområdet med henblik på større sammenhæng...”. Som resultat af den drøftelse blev der i juni 2013 nedsat en referencegruppe, som havde til opgave at fremkomme med ideer til at opfylde dette mål. Dette arbejde afsluttedes i juni 2014.
 
Høringsmateriale
I bilag 1 ses det notat, som er resultatet af referencegruppens arbejde. Af notatet fremgår, at referencegruppen helt overordnet anbefaler:
 • at der oprettes et forum, der repræsenterer alle Viborg Kommunes Børn og Unge faglige autisme institutioner, Landsforeningen autismes lokalkreds samt Børne og Ungdomsforvaltningen
 • at forummet nedsætter et aktivudvalg, der har til opgave at planlægge, udvikle og afvikle kurser og andre aktiviteter for både forældre og fagpersonale
 • at der oprettes et læringscenter for autisme der skal dække hele området 0-18 år.
Notatet er på dagens møde i Handicaprådet i høring, inden endelig godkendelse i chefgruppen i Børn & Unge.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet udarbejder høringssvar vedr. ’Sammenhængskraft på Autismeområdet’.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-10-2014
Handicaprådet giver følgende høringssvar vedr. ’Sammenhængskraft på Autismeområdet’:
 
Handicaprådet finder dokumentet om Sammenhængskraft på autismeområdet 0-18 år meget grundigt og oplysende. Det er et fint forløb, der er sat i gang.
 
I de indledende anbefalinger nævnes til slut værdien i at et barn/en ung med autismespektrum-vanskeligheder bliver i nærmiljøet.
 
Handicaprådet vil hertil bemærke:
·         ikke alle kan inkluderes
·         ikke alle skoler og børnehaver kan inkludere
·         det kræver ekstra ressourcer i form af uddannelse og ekstra personale.
 
Handicaprådet finder de anbefalede aktiviteter for Aktivgruppen under Forummet vedr. Børn og Unge med autismespektrum-vanskeligheder i Viborg Kommune for skoleåret 2014-2015 særdeles vigtige og relevante.
Handicaprådet kan meget anbefale at dette gennemføres, da initiativerne og planerne peger mod en helhedsløsning for et barn/en ung med et handicap, der ofte påvirker hele familien.
 
Handicaprådet vil med stor interesse gerne følge det nye læringscenter på Vestervang Skole.
 
Handicaprådet vil i øvrigt bemærke, at der har været en god inddragelse af interessenter i processen.
 
Høringssvaret vedlægges referatet som bilag 2.
Bilag

Sagsid.: 14/56162
Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til sundhedsaftale 2015-2018, som har været i høring i følgende fagudvalg i Viborg Kommune:
 • Børne- og Ungdomsudvalget: 30. september 2014
 • Ældre- og Sundhedsudvalget: 30. september 2014
 • Social og Arbejdsmarkedsudvalget: 1.oktober 2014
Det er i alle tre fagudvalg besluttet at sende udkastet til høring i Handicaprådet. kopi af beslutningsprotokol fra de tre udvalg fremgår af bilag 3.  
 
Om Sundhedsaftaler
Høringsudkastet til sundhedsaftalen er udarbejdet i et fællesskab mellem region, kommuner og almen praksis.
 
Sundhedsaftalen 2015-2018 bygger videre på det tværsektorielle sundhedsvæsen, der er opbygget gennem første og anden generations sundhedsaftaler. Ambitionen med denne version er at løfte samarbejdet til et endnu højere niveau, hvor omdrejningspunktet er at skabe mere integrerede sundhedsydelser til gavn for borgerne, hvorfor der er lavet en samlet sundhedsaftale der også gælder for psykiatri. Visionerne er:
 • Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere lighed i sundhed
Indhold i høringsmateriale
Politiske visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen (bilag nr. 1):
Fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet og sætter en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen.
Den politiske aftale er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland i dialog med kommunale og regionale udvalg samt patientinddragelsesudvalget.
 
Sundhedsaftalen (bilag nr. 2):
Er den operationelle del af aftalekomplekset, der konkretiserer de politiske visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling. Denne del er målrettet ledelsesniveauet.
Sundhedsaftalen er udarbejdet af en række temagrupper med repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis. Brugere af sundhedsvæsenet har været inddraget i dele af processen.
 
Den videre proces
Sundhedskoordinationsudvalget vil med udgangspunkt i bidragene fra høringsrunden behandle forslag til endeligt sundhedsaftalekompleks 1. december 2014. Sundhedsaftalen vil herefter blive sendt til endelig behandling i region og kommuner i december 2014/januar 2015.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet udarbejder høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftaler 2015-2018.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-10-2014
Punktet udsættes til ekstraordinært møde den 3. november 2014. Sekretariatet sender mødeinvitation.
Bilag

Sagsid.: 14/56162
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på mødet den 1. oktober 2014 et oplæg til vision, temaer og målsætninger for en tværgående sundhedspolitik i Viborg Kommune, med nedenstående dagsorden.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende oplægget i høring i Handicapudvalget.
 
Tværgående sundhedspolitik – oplæg til vision, temaer og målsætninger.
 
Sagsnr.:
14/23142
Sagsansvarlig:
Niels Erik Kristensen
 
Sagsfremstilling
Efter fagudvalgenes behandling af forslag til kommissorium for en tværgående sundhedspolitik i maj 2014 har Byrådet på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 11) godkendt kommissoriet.
 
Den tværgående politiske gruppe med repræsentanter fra fagudvalgene mødtes efterfølgende den 25. juni 2014 og drøftede indledende vision og temaer for den tværgående sundhedspolitik. Projektgruppen har med afsæt heri arbejdet videre med oplæg for sundhedspolitikken.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede - som koordinerende udvalg - på mødet den 2. september 2014 (sag nr. 4) oplæg om vision, temaer og målsætninger for den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune og fremsender hermed forslag til drøftelse i Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.  
  
Som beskrevet i vedlagte forslag til sundhedspolitik (bilag 1) lægges op til følgende vision for sundhedspolitikken;
 
Viborg
- den sunde kommune
- et fælles ansvar
- et personligt valg
 
Endvidere foreslås sundhedspolitikken struktureret over følgende 4 temaer:
 • Sunde børn
 • Sunde livsforløb
 • Sunde fællesskaber
 • Tidlig og effektfuld indsats
 
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 2. september endvidere proces for de møder, hvor vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken drøftes med borgere og interessenter. Konceptet for borger- og interessentmøder er nærmere beskrevet i bilag 2, der vedlægges til orientering.
 
Mødeplanen for borger- og interessentmøderne er:
 
Tirsdag den 4. november 2014
kl. 19.00
Plejecenter Åbrinken, Karup
Torsdag den 6. november 2014
kl. 19.00
Viften, Bjerringbro
Tirsdag den 11. november 2014
kl. 19.00
Kultur- og Idrætscentret, Stoholm
Torsdag den 13. november 2014
kl. 19.00
Plejecenter Toftegården, Møldrup
Tirsdag den 18. november 2014
kl. 18.30
Sundhedscenter Viborg, hvor Søren Dahl, kendt fra bl.a. Cafe Hack, vil indlede med foredraget; ”Det gode liv”
 
 
Forløbet med borger- og interessentmøder indebærer en mindre justering af tidsplanen for arbejdet med sundhedspolitikken, der dog fortsat vil være til endelig godkendelse i Byrådet før sommerferien 2015.
 
Mødet i den tværgående politiske gruppe oprindeligt planlagt til den 29. oktober 2014 er flyttet til mandag den 8. december 2014, hvor det placeres i tilknytning til de politiske gruppemøder. I forlængelse af rokeringerne i Byråd og udvalg bør fagudvalgene genvurdere deres repræsentation i det tværgående udvalg, som hidtil har været: 
 
Klima- og Miljøudvalget
Torsten Nielsen / Johannes F. Vesterby
Teknisk Udvalg
Torsten Nielsen / Johannes F. Vesterby
Kultur- og Fritidsudvalget
Samina Shah / Gudrun Bjerregaard
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Åse Kubel Høeg / Søren Gytz Olesen
Børne- og Ungdomsudvalget
Eva Pinnerup 
Ældre- og Sundhedsudvalget
Alle

Bilag

1
Åben
SUNDHEDSPOLITIK - Forslag vision, temaer og målsætninger.pdf
315884/14
2
Åben
Model for borger- og interessentinddragelse.pdf
315886/14

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller;
 
at forslag til vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken drøftes og godkendes med henblik på fremlæggelse på borger- og interessentmøderne i november.
 
at udvalget drøfter, om der er ændringer i forhold til deltagelsen i den tværgående politiske gruppe.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2014

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede udkast til sundhedspolitik 2015-2018,   
 
at udkast til sundhedspolitik 2015-2018 sendes til høring i Handicaprådet den 23. oktober 2014. ”
 
 
Yderligere information til Handicaprådet
Handicaprådet vil i uge 43-44 modtage en invitation til at deltage i de planlagte borger- og interessentmøder.
 
Ligeledes i uge 43-44 åbnes en ny hjemmeside med information om sundhedspolitikken på www.viborg.dk/sundhedspolitik (Obs! Dette er ikke et link).
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet udarbejder høringssvar vedr. forslaget til vision, temaer og målsætninger for en tværgående sundhedspolitik i Viborg Kommune.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-10-2014
Handicaprådet giver følgende høringssvar:
 
Handicaprådet finder målet med en tværgående sundhedspolitik meget vigtig og udtrykker hermed tilfredshed med det igangsatte arbejde. Ligeledes er det meget positivt, at der så tidligt i arbejdsforløbet inviteres til åbent samarbejde med organisationer og borgere.
Handicaprådet vil i praksis følge arbejdet/deltage som interessenter på de berammede borger – interessentmøder i november i år.
 
Temaerne er brede og dækkende for det meste af befolkningen, det vil blive spændende om de også vil blive dækkende for børn, unge og voksne med særlige behov.
 
Handicaprådet vil pege på nogle områder som ikke er belyst helt klart i udkastet:
 
Forebyggelse:
·         Her mener vi at en styrkelse af sundhedsplejerskernes arbejde bør være central.
Tidligere fulgte sundhedsplejerske og skolelæge børn og unge tæt gennem hele skoleforløbet.
 
”Svage” voksne borgere:
·         Opfordring til at disse tilbydes regelmæssige sundhedstjek.
 
Forslag:
·         Forebyggende parterapi/rådgivning. Kan støtte familier på vej mod skilsmisse og de ofte deraf afledte sundhedsmæssige problemer.
·         Klare definitioner af pårørendes (ægtefælle, børn, forældre) opgaver/hjælp i dagligdagen i forbindelse med sygdom og handicap.
 
Høringssvaret vedlægges referatet som bilag 3.
Bilag

Sagsid.: 14/56162
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 20. august 2014, med nedenstående dagsorden, at politikområdet Voksenhandicap samt den tilhørende organisation omdøbes til ”Socialområdet” med virkning fra 1. januar 2015.
 
”Forslag til ændring af navn for politikområdet Voksenhandicap
Sagsnr.:
14/35730
Sagsansvarlig:
Maria Eeg Smidt Kristensen
 
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 foreslået, at politikområdet Voksenhandicap omdøbes til et mere retvisende navn.
 
Organisatorisk omfatter politikområdet Voksenhandicap chefområdet Handicap, Psykiatri og Udsatte, hvor både drift og myndighed er forankret.
 
Det foreslås, at politikområdet Voksenhandicap fra og med budget 2015 omdøbes til navnet ”Socialområdet”. Samtidig omdøbes chefområdet Handicap, Psykiatri og Udsatte ligeledes til navnet ”Socialområdet”, således at der fremadrettet bliver sammenfald mellem navnet på politikområdet og organisationen.
 
Organiseringen af chefområdet Handicap, Psykiatri og Udsatte vil være uændret. Det er alene navnet, der foreslås ændret til ”Socialområdet”.
 
En ændring af navnet på politikområde og organisation vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2015, således at det følger budgetåret.”

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter forslag til fremadrettet navn for politikområdet Voksenhandicap.
 
Direktøren for Job & Velfærd foreslår,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at politikområdet Voksenhandicap samt den tilhørende organisation omdøbes til ”Socialområdet” med virkning fra 1. januar 2015.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-06-2014

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
at politikområdet Voksenhandicap samt den tilhørende organisation omdøbes til ”Socialområdet” med virkning fra 1. januar 2015.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014

Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg
Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.”
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-10-2014
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 13/103560
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-10-2014
Handicaprådet giver en flaske til Karl Engelbrecht i anledning af, at han er gået på pension. Formanden køber en flaske, som afleveres til sekretariatet.
 
Formanden har fået en henvendelse fra den nye borgerrådgiver som gerne vil møde Handicaprådet. Handicaprådet vurderer, at der er mere brug for borgerrådgiveren som vejleder i handicaporganisationerne. Formanden inviterer derfor borgerrådgiveren til møde med DH.
 
Formanden har fået en henvendelse fra privat arkitekt der skal bygge boliger, og vil tænke tilgængelighed med i boliger. Arkitekten er nu i kontakt med DH-medlemmer fra Tilgængelighedens By.
 
Formanden deltager sammen med Thorben Koed i udviklingen af nyt sygehus, med det mål, at der bliver mulighed for repræsentation af patient- og handicaporganisationer i nyt sygehus.
 
Formanden deltager i velfærdsteknologimøde i december 2014.
 
Handicaprådet har fået en invitation til møde om Viborg Naturpark. Rådet holdes rådet løbende underrettet om arbejdet med naturparken. Yderligere oplysninger kan findes ved at kopiere følgende adresse til din browser: http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Skove-og-parker/Viborg-Naturpark
 
Handicaprådet har modtaget invitation til borger/interessentmøder i processen omkring en tværgående sundhedspolitik.
 
Handicaprådet er blevet tilmeldt socialstyrelsens netværk for handicapråd.