You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 17. marts 2015 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Hans Henrik Gaardsøe, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Lone Langballe, Marius Kristensen, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne B. Andersen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Mette Andreassen, Susanne Bendtsen
Bemærkninger Afbud fra Mette Andreassen og Susanne Bendtsen.

Sagsid.: 15/4673
Sagsfremstilling
Handicaprådet drøftede på mødet den 17. februar 2015 tilgængelighed til valg, både fysisk tilgængelighed og tilgængelighed til viden om valget.
 
Handicaprådet besluttede at invitere Erik Mathiasen til næste møde i Handicaprådet med henblik på en drøftelse af problemer og løsninger omkring tilgængelighed til valg.
 
Erik Mathiasen og Rikke Vedel Kjærulff fra Stabs- og Byrådssekretariatet deltager på dagens møde i drøftelserne af tilgængelighed ved Folketingsvalg 2015.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter problemer og løsninger omkring tilgængelighed til Folketingsvalg 2015.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 17-03-2015
Handicaprådet drøftede problemer og løsninger omkring tilgængelighed til Folketingsvalg 2015 med Erik Mathiasen og Rikke Vedel Kjærulff fra Stabs- og Byrådssekretariatet.
 
Erik Mathiasen og Rikke Vedel Kjærulff orienterede om erfaringer og indsatser ved tidligere valg.
 
Der blev drøftet:
·         mulighed for lydisolerede stemmebokse
·         placering af handicap-stemmebokse ved hvert bord
·         information til ledere på bosteder, som skal støtte de borgere, som ikke selv kan tilegne sig viden om valget
·         handicap-parkeringspladser, med kørestols-symbolet, som folk i højere grad respekterer end ”parkering for gangbesværede”.
·         ramper og skiltning til personer med handicap
·         annoncering i aviser, også lokalaviser. Der stilles forslag om annoncering i lydavisen. Der opfordres til opmærksomhed på at valgmateriale og annoncer skrives i et tydeligt og let forståeligt sprog.
·         ledsagerordning til valg (hører under Socialområdet)
·         støtte på valgsteder til personer med handicap, det opleves godt, når der er en person, der tager imod de handicappede, når de ankommer.
 
Claus Fjeldgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Referentens noter fra orienteringen lægges som bilag til referatet.

Sagsid.: 15/203
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 17. februar 2015:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 17. februar 2015.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 17-03-2015
 
Handicaprådet følger op på følgende punkter fra Handicaprådets møde den 17. februar 2015:
 
·         Formanden har deltaget i møde i Teknologiudvalget. Der har været afholdt messe med spændende input om teknologi. Handicaprådet ønsker at få kataloget fra messen præsenteret på et senere møde. Emnet sættes ind i årshjulet. Handicaprådet ønsker at de gode tiltag fra messen bredes ud til Socialområdet, så de kan komme Socialområdets brugere til gavn. Der stilles forslag om messen frem over gøres delvist offentlig, så ikke kun Sundhed og Omsorg har mulighed for at komme og få inspiration.
 
·         Formanden har forsøgt at komme med i styregruppen for det kommende plejecenter i Banebyen. Det er ikke lykkedes. Handicaprådet anmoder om at få tegninger til byggeriet præsenteret med henblik på at kvalificere plejecentrets handicapegnethed.

Sagsid.: 15/13048
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 1. oktober 2014 (sag nr. 5) at ”der etableres en ny afdeling på ungdomskollegiet Tårnly efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud) til gruppen af unge med handicap, som er særligt socialt udsatte og har brug for en tværfaglig og ekstraordinær støtte i en periode”.
 
Mette Schrøder, Leder af Handicapområdet, og Birgith Langballe, afdelingsleder på Tårnly, vil på dagens møde orientere om udviklingen af ungdomskollegiet Tårnly.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 17-03-2015
Mette Schrøder, Leder af Handicapområdet, og Birgith Langballe, afdelingsleder på Tårnly, orienterede om udviklingen af ungdomskollegiet Tårnly:
 
Det blev drøftet:
·         at området i Hald Ege opleves som et parallelsamfund, der i dag er mere adskilt fra Hald Eges lokalsamfund end tidligere.
·         at regionens tilbud og beboerne i området i Hald Ege skaber udfordringer i forhold til tilbuddenes relation til lokalsamfundet. Handicapsagen belastes, når så mange tilbud ligger samme sted.
·         hvordan Handicapområdets tilbud kan gøres til aktiver for de lokalsamfund, de ligger i og hvordan dialogen med lokalsamfundet kan forbedres.
·         om information om ændringer kan gives til borgere og pårørende, inden oplysningerne kan læses i avisen
·         rusmiddelbehandling til målgruppen, i samarbejde med rusmiddelcentret
·         indsatser i forhold til de unges sociale relationer
 
Handicaprådet foreslår, at der sættes fritidstilbud i gang for de unge i området i Hald Ege, gennem en fritidsvejleder for unge-handicapområdet. Det kunne være idræt eller andre fritidstilbud. Kulturområdet er blevet bedt om at afklare mulighederne for at iværksætte en indsats. Handicaprådet opfordrer til, at indsatserne sættes i gang i samarbejde med de unge selv.
 
Handicaprådet takkede for besøget og tog orienteringen til efterretning.
 
Referentens noter fra orienteringen lægges som bilag til referatet.
Bilag

Sagsid.: 15/200
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Hans Henrik Gaardsøe og Claus Fjeldgaard) 
 •  
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 •  
 
Teknisk udvalg og Klima- og Miljøudvalget (v/ Per Christensen)
 •  
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Mette Andreassen) 
 
 •  
 
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 17-03-2015
Der blev orienteret fra:
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget:
 • Kvalitetsstandarderne er godkendt i Ældre- og Sundhedsudvalget.
 • Arbejdet med Socialpolitikken fylder meget i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er midtvejsmøde torsdag den 19. marts 2015 kl. 16.00 i Multisalen.
 
På næste Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde er der en sag på, om en strategiplan for udvikling af aktivitetsområdet inden for Handicap.
 
Arbejdsmarkedsområdet arbejder på en strategi for unge kontanthjælpsmodtagere. Socialområdet er ved at afklare, hvor mange af de unge kontanthjælpsmodtagere, der modtager tilbud fra Socialområdet.
 
 
Teknisk udvalg og Klima- og Miljøudvalget:
 • Har behandlet en sag om køreplanlægning for den kollektive trafik. Udvalget besluttede at fastholde det forslag, der har været i høring.
Forslag til affaldsplan er under behandling. Der er gjort opmærksom på krav til tilgængelighed.
 • Strategiplan for Viborg Naturpark er sendt i høring.
 
Børne- og Ungdomsudvalget:
 • Udvalget er optaget af budgetlægningen og sparekrav på 1½ %. Det er 24 mio. kr inden for Børn og Unge.
 
Der blev ikke orienteret fra Kultur- og Fritidsudvalget samt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 14/20088
Sagsfremstilling
Handicaprådet blev på mødet den 17. februar 2015 (sag nr. 9) orienteret om status på ledsagelse under ferie, udflugter og aktiviteter til borgere i sociale tilbud.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 17-03-2015
Claus Fjeldgaard orienterede om aktuel status på ledsagelse:
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har afsat 200.000 kr. til ledsagelse. De er fordelt i områdernes budgetter.
 
På møder med Bruger-pårørenderåd er der blevet opfordret til lave frivillige foreninger på de enkelte botilbud. Foreningerne har til opgave at søge yderligere midler hjem til ledsagelse. Socialområdet tilbyder at støtte foreningerne i at søge midler. Det er forventningen at det kan lade sig gøre.
 
Det drøftes, om finansiering af ledsagelse skal være en opgave for frivillige. Handicaprådet er bekymrede for udviklingen.
 
Der stilles forslag om, at der laves en opgørelse over feriesteder i Midtjylland, som er indrettet til handicappede, og som indsatsen kan flyttes til i en periode. Handicaprådet opfordres til at sende oplysninger om feriesteder til Socialchefen.
 
Handicaprådet opfordrer til at botilbud i Handicapområdet orienteres om ledsagerkort-ordningen.
 
Handicaprådet opfordrer til at der i kommunale institutioner skabes mulighed for adgang for ledsagere.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Marius Kristensen, Anders Bertel og Lone Langballe deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsid.: 14/78183
Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på mødet den 18. september 2014, at få udarbejdet et logo for Handicaprådet.
 
Handicaprådet bliver på dagens møde præsenteret for to logo-forslag, som er forhåndsgodkendt af formanden for Handicaprådet.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter de indkomne forslag til logo for Handicaprådet,
 
at Handicaprådet vælger et logo.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 17-03-2015
Handicaprådet drøftede de indkomne forslag til logo for Handicaprådet,
 
Der er enighed om, at der er behov for at arbejde mere med forslaget med bordet (bilag 1). Der skal skabes en enklere streg og et enklere udtryk.
 
Handicaprådet besluttede, at der arbejdes videre med logoet.
 
De to logo-forslag lægges som bilag til referatet.
Bilag

Sagsid.: 15/14053
Sagsfremstilling
Handicaprådet har i februar og marts holdt fællesmøder med to fagudvalg:
 
 • 24. februar 2015: fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 • 3. marts 2015: fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Handicaprådet har på dagens møde mulighed for at samle op på de to møder.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på de to fællesmøder med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 17-03-2015
Handicaprådet fulgte op på de to fællesmøder med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Handicaprådet er tilfredse med møderne og referaterne, og sætter pris på at referaterne lægges i den efterfølgende mødedagsorden.
Bilag

Sagsid.: 15/207
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 17-03-2015
Formanden orienterede om, at
 
 • Formanden har modtaget en opfordring til at Handicaprådets medlemmer melder sig til Baneby-Forum. Formanden og næstformanden har meldt sig.
 • Formanden sidder som Handicaprådets repræsentant i bestyrelsen for Fynbohus. Deltog i bestyrelsesmøde 10. marts 2015. En del af beboerne er over 65 år, og modtager derfor ikke aktivitetstilbud uden for Fynbohus. Der er skåret i aktivitetsdagene for de øvrige beboere. Det skaber pladsudfordringer på Fynbohus, når beboerne er hjemme i løbet af dagen og belaster dagligdagen på Fynbohus. Yderligere besparelser inden for området er bekymrende.
 • DH-nyhedsbrev fra marts oplyser om, at der er afholdt uddannelsesdage omkring kognitive vanskeligheder for Jobcenter-medarbejdere. Ideen gives videre til forvaltningen. Se vedlagte bilag.
 • Der er stillet forslag om at Tilgængelighedens By nedsætter et ad hoc udvalg, der undersøger handicaptilgængeligheden på restauranter og cafeer i Viborg. Handicaprådet bakker op om ideen. Handicaprådet foreslår at Udvalget for Handel, Innovation og Uddannelse inviteres med i arbejdet.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Bilag