You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Lone Langballe, Marius Kristensen, Mette Andreassen, Ole Elbæk, Orla Annexgaard, Susanne B. Andersen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Hans Henrik Gaardsøe, Per Christensen, Susanne Bendtsen
Bemærkninger Socialchef Claus Fjeldgaard deltog i dagens møde

Sagsid.: 15/31298
Sagsfremstilling
På dagens møde vil Bjarne Hansen, afdelingsleder i Økonomi- & Personalestaben, deltage og give en overordnet introduktion til Viborg Kommunes økonomi og budgetprocessen, forud for efterårets budgetforhandlinger.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Bjarne Hansen orienterede om status på budgetprocessen i Viborg Kommune forud for efterårets budgetforhandlinger, herunder budgetudfordringer, rammereduktioner og driftsinitiativer i Socialområdet.
 
Handicaprådet stillede spørgsmål til, hvorfor der accepteres fortsatte budgetreduktioner på Socialområdet.
Handicaprådet finder de store besparelser bekymrende, vel vidende, at det er besparelser som rammer mange forvaltninger/bredt.
Handicaprådet opfordrer til at se på tværs i forhold til ideudvikling og budgetudfordringer. F.eks. har Kulturprinsen en bus, som måske kan anvendes til Sundhedsbus-tiltaget.
 
Bjarne Hansens oplæg lægges som bilag til referatet.
Evaluering af TUBA lægges som bilag til referatet.
 
Handicaprådet tog orienteringen efterretning.

Sagsid.: 15/31298
Sagsfremstilling
På dagens møde vil Claus Fjeldgaard, Socialchef, deltage og give en kort orientering om Socialområdets oplæg til budget 2016-19.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Punktet blev behandlet under dagsordenens punkt 1.

Sagsid.: 12/2193
Sagsfremstilling
På dagens møde deltager Lene A Nielsen, centerleder, og Jesper H. Laursen, arkitekt, og giver en orientering om planer for det kommende plejecenter i Banebyen.
 
Dispositionsforslag for plejecentret ses i bilag 1.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at dispositionsforslaget drøftes,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Lene A Nielsen gav en orientering om planer for det kommende plejecenter i Banebyen, herunder status på involvering af brugergrupper i processen, værdier for byggeriet, synergi med lokalområdet, tidsplan og hjemmeside.
 
Jesper H. Laursen præsenterede dispositionsforslaget for det kommende plejecenter.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning, med følgende bemærkninger:
 
 • Handicaprådet er bekymrede for fællesarealernes størrelse, og for, om de giver tilstrækkelig mulighed for socialt liv
 • Handicaprådet stiller spørgsmål til boligernes placering på 1-3. sal, frem for i grundplanet, hvor beboerne selv kan komme ud i haven.
 • Handicaprådet stiller spørgsmål til, hvor der er plads til pårørende i byggeriet, og på hvilken måde de kommende brugere har været inddraget i processen.
 • Handicaprådet stiller spørgsmål til, hvor der er plads til ånd og personlighed i indretningen.
 • Handicaprådet stiller spørgsmål til tilgængelighedsniveauet i bygningen.
 • Handicaprådet stiller spørgsmål til muligheden for at medbringe dyr på plejecentret
 
Handicaprådet opfordrer til at de oprindelige visioner om fleksibilitet og hjemlighed huskes.
Handicaprådet opfordrer til, at der ind tænkes muligheder for leve-bomiljø så beboerne efter evne kan medvirke i madlavning og andre daglige aktiviteter.
Handicaprådet hørte med tilfredshed, at træningsenheden i stueetagen også vil blive tilbudt beboerne som en vedligeholdende og evt. lettere rehabiliterende træning.
 
Handicaprådets medlemmer opfordres til at sende deres input til planerne for byggeriet til formanden, som samler de forskellige input og sender dem til Lene A. Nielsen.
 
Jesper H. Laursens oplæg lægges som bilag til referatet.
Bilag

Sagsid.: 14/42620
Sagsfremstilling
Baggrund
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 26. maj 2015 at sende udkast til den nye socialpolitik i høring hos Handicaprådet. Socialpolitikken blev drøftet på udvalgsmødet på baggrund af et dagsordenspunkt med følgende ordlyd:
 
”Baggrund
Som det fremgår af kommissoriet for udarbejdelsen af Viborg Kommunes nye socialpolitik, er der i januar, februar og marts 2015 blevet afholdt en række aktiviteter med henblik på at inddrage borgere og interessenter, der ønsker at involvere sig i arbejdet med at formulere en ny socialpolitik.
 
Denne inddragende proces har betydet, at ikke alene borgere, men også pårørende, foreninger, organisationer og medarbejdere inden for socialområdet har bidraget med deres viden og syn på, hvad der er vigtigt at sætte fokus på inden for Socialområdet i de kommende år.
 
Indhold
På udvalgsmødet i dag præsenteres Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for det første udkast til Socialpolitikken (se bilag 1).
 
Der er udvalgt fire overordnede temaer i udkastet til Socialpolitikken:
 
 • Mestring og medansvar
 • Beskæftigelse og uddannelse
 • Mødet mellem borger og kommune
 • Netværk og aktivt medborgerskab
 
Prioriteringen af temaer og indsatser i Socialpolitikken er sket med baggrund i de mange inputs til Socialpolitikken samt prioriteringsspillet fra Midtvejsarrangementet den 19. marts 2015, hvor deltagerne fik til opgave at ”spille” og diskutere sig frem til de temaer der var vigtigst for den nye politik.
 
Disse prioriteringer har blandt andet betydet, at temaet ”alle skal med” er blevet ophøjet til del af værdigrundlaget for hele Socialpolitikken sammen med ”respekt”, ”inklusion” og ”mestring”. Ligeledes har prioriteringerne betydet, at temaet omkring frivillighed er blevet slået sammen med netværks-temaet i ”Netværk og aktivt medborgerskab”, som dermed favner bredere end før.
 
I udkastet til Socialpolitikken er der lagt vægt på at se politikken fra et borgerperspektiv. Det betyder at f.eks. målsætninger er formuleret med udgangspunkt i hvad det betyder for borgeren. Også i design og layout tænkes borgerperspektivet ind som et centralt element. Det design som det første udkast til Socialpolitikken præsenteres i, skal betragtes som et foreløbigt design. Der arbejdes på det endelige design, som vil blive præsenteret sammen med det endelige udkast til Socialpolitikken til udvalgsmødet den 1. september 2015.
 
Som del af kravene til en sektorpolitik i Viborg Kommune skal der udarbejdes effektmål, der skal sikre, at der arbejdes målrettet hen imod målsætningerne i politikken. Forvaltningen lægger op til, at arbejdet med udformningen af effektmålene for Socialpolitikken slås sammen med udarbejdelsen af Mål og Midler for 2017. Denne proces går i gang i efteråret 2015 og skal skabe den ønskede sammenhæng og forankring af de nye mål og målemetoder som skal indarbejdes på Socialområdet.
 
 
 
Processen fremover
1.-22.juni 2015:
Socialpolitikken sendes til høring i Handicaprådet, Frivillighedsrådet og Integrationsrådet. Der afholdes et høringsmøde sidst i perioden.
 
1.september 2015:
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler endeligt udkast til Socialpolitikken og udarbejder indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om vedtagelse af politikken.
 
16. september 2015:
Økonomiudvalget behandler endeligt udkast til Socialpolitikken
 
23. september 2015:
Byrådet behandler endeligt udkast til Socialpolitikken
 
Efteråret 2015:
Forvaltningen påbegynder implementering af Socialpolitikken igennem:
 • Udformning af effektmål for Socialpolitikken og Mål og Midler for 2017
 • Udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder for Socialområdet med inddragelse af Bruger- pårørenderåd
 • Arbejde med fornyet fokus på Socialområdets kerneopgaver
 
Forår 2016:
Politisk behandling af effektmål for Socialpolitikken og Mål og Midler for 2017
 
 
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget sender det reviderede udkast til høring i Handicaprådet, Frivillighedsrådet og Integrationsrådet
 
at udvalget godkender at effektmål for Socialpolitikken udformes i efteråret 2015, med politisk godkendelse i foråret 2016, i forbindelse med udarbejdelsen af Mål og Midler for 2017
 
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at sende det reviderede udkast til høring i Handicaprådet, Frivillighedsrådet og Integrationsrådet

at udvalget godkender at effektmål for Socialpolitikken udformes i efteråret 2015, med politisk godkendelse i foråret 2016, i forbindelse med udarbejdelsen af Mål og Midler for 2017
 
at sagen genoptages på udvalgsmødet den 1. september 2015.”
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet udarbejder et høringssvar vedrørende udkast til ny Socialpolitik
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Claus Fjeldgaard orienterede om processen og temaerne i Socialpolitikken.
Handicaprådet er inviteret til en høringsseance tirsdag den 16. juni 2015.
 
Handicaprådet har følgende bemærkninger til udkastet til ny Socialpolitik:
 
·         Det er fint at, der efter den politiske godkendelse af politikken lægges op til at opstille effektmål i forhold til at omsætte politikken.
·         Socialområdet har været gode til og kreative i processen omkring inddragelse af borgerne.
·         4 hovedtemaer: mødet mellem borger og kommune burde være nr. 1, netværk og medborgerskab skal være nr. 2.
·         Ordet ”vi” fremgår mange steder i politikken. Hvem er ”vi”? Handicaprådet opfordrer til at ”sproget efterses” mht. målgruppe og tilgængelighed
·         Pointerne på side 15 kunne sættes på forsiden.
 
Handicaprådet udtrykte igen ros omkring processen og det åbne samarbejde med råd og borgere.
 
Handicaprådet udarbejder et høringssvar efter høringsseancen den 16. juni.
Bilag

Sagsid.: 15/31298
Sagsfremstilling
Handicaprådet var den 28. maj 2015 inviteret til Børne- og Ungdomsudvalgets orienteringsmøde om oplæg til budget 2016-19.
 
Budgetoplæg fra orienteringsmødet ses i bilag 1.
 
Handicaprådet har på dagens møde mulighed for at indgive høringssvar til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetoplæg. Høringssvaret skal udarbejdes i skemaet i bilag 2.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at der udarbejdes høringssvar til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetoplæg.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Handicaprådet godkender det høringssvar, der er udarbejdet af DH-medlemmerne inden mødet.
 
Høringssvaret lægges som bilag til referatet og sendes til forvaltningen.
Bilag

Sagsid.: 13/10808
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på mødet den 28. april 2015 en sag om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) med nedenstående dagsorden, og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
 
”SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Den 28. maj 2013 godkendte Socialudvalget en fastsættelse af serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i Viborg Kommune. Fastsættelsen af serviceniveauet skete i samarbejde mellem forvaltningen og brugere af ordningen, pårørende, patientforeninger og Handicaprådet.
 
I foråret og sommeren 2015 gennemfører Socialafdelingen opfølgning i alle BPA-ordninger i Viborg Kommune. Forud for igangsættelse af opfølgningerne har forvaltningen gennemgået det fastsatte serviceniveau med henblik på de præciseringer og tilføjelser, som der her to år efter den politiske godkendelse af serviceniveauet, måtte være behov for.
 
I denne sag fremlægges det reviderede serviceniveau til godkendelse for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Kort beskrivelse af præciseringer i det fastsatte serviceniveau
Efter en gennemgang af det fastsatte serviceniveau er der foretaget en række præciseringer af og tilføjelser til dokumentet (bilag 1). Præciseringerne skitseres kort nedenfor:
 
Præciseringer af den eksisterende tekst:
 
·          Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder for sine hjælpere. Det er i serviceniveauet præciseret, hvad arbejdslederens opgaver dækker over. Arbejdslederen har bl.a. ansvar for sikring af arbejdsmiljø, herunder gennemførelse af APV (arbejdspladsvurdering) og tilkaldelse af beredskab i tilfælde af faldulykker mv. blandt hjælperne.
 
Tilføjelser til den eksisterende tekst:
 
·          Hvis borgeren selv varetager arbejdsgiveransvaret over for sine hjælpere, er det borgerens opgave at sikre vikarberedskab ved hjælperes sygdom eller andet fravær.
 
·          Udgifter til kurser til hjælpere søges dækket som en del af borgerens BPA bevilling.
 
·          Ved fastansættelse af nye hjælpere yder Viborg Kommune timer til oplæring svarende til op til 1 time pr. bevilget time i døgnet. Det vil sige, at udgangspunktet er, at en ny hjælper hos en borger med en BPA bevilling på 24 timer i døgnet, kan få op til 24 timers oplæring. Der vil imidlertid altid være tale om en konkret og individuel vurdering af behovet for oplæring.
 
·          Ved akut opstået tilkald/afløsning yder Viborg Kommune et engangsvederlag på 400 kr. til fastansatte hjælpere. Engangsvederlaget ydes til den tilkaldte hjælper eller til den hjælper, der bliver udover sin egen vagt. Ved brug af engangsvederlag skal borgeren være opmærksom på de gældende hvile- og arbejdstidsbestemmelser.
 
·          Viborg Kommune har indgået aftale med Handi Forsikringsservice om en forsikringspakke bestående af:
 
o    Arbejdsskadeforsikring
o    Ansvarsforsikring over for tredje person
o  Ansvarsforsikring hvis hjælperen forvolder skade på borgerens ting (selvrisiko på 1.000 kr.)
o  Rejseforsikring i hele verden
 
Præmien for den samlede forsikringspakke ligger fast på 8.531 kr. årligt (2015) uanset antal timer og antal hjælpere, der er tilknyttet den enkelte borger. Det står den enkelte borger frit for at vælge forsikringsselskab, men Viborg Kommune yder dækning af et årligt beløb på maks. 8.531 kr. til de samlede forsikringer.
 
INDSTLLING
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender det reviderede serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 28-04-2015
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte det reviderede serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.”
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Handicaprådet er tilfredse med præciseringerne, der er klart formulerede.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 14/42608
Sagsfremstilling
Baggrund
Forløbskoordination har i flere versioner og sammenhænge været afprøvet på sundhedsområdet, blandt andet i form af pakkeforløb på kræftområdet og kronikerprogrammer. I Sundhedsaftalen for 2015-2018 indgår desuden koordinatorfunktion inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover er der i forbindelse med reformer på beskæftigelsesområdet indført funktionen som koordinerende sagsbehandler. Denne forløbskoordination forventes at være medvirkende til:
 • At borgeren oplever et sammenhængende forløb uden slip mellem fagpersoner, afdelinger eller specialer
 • Bedre ressourceudnyttelse ved koordinering af indsatser
 • Velbeskrevne og dermed sikre arbejdsgange
 • Gensidigt kendskab til de involverede tilgange, fagligheder og indsatser
 • Efterleve lovmæssig forpligtelse og forpligtelse som følge af Sundhedsaftalen
 
Forløbskoordination i Børn & Unge og Job & Velfærd
Med henblik på udbredelse af fælles forståelse af forløbskoordination har chefgrupperne for Børn & Unge og Job & Velfærd drøftet og godkendt fælles forståelse af forløbskoordination, herunder:
 • formålet hermed
 • centrale elementer heri
 • hvordan det realiseres
 
Den fælles tænkning om forløbskoordination indebærer, at
Vi møder vores borgere og:
 
Konkret betyder det, at:
 
Første møde med borgeren
Når en medarbejder møder en borger, der er ukendt i afdelingen undersøges om borgeren modtager hjælp fra andre afdelinger, ved at:
 • vurdere om andre afdelinger og indsatser kunne være relevante
 • spørge borgeren om han/hun er i kontakt med andre afdelinger
 • tjekke tilgængelige IT-systemer (og være opmærksom på evt. krav om samtykke fra borgeren)
Borgere, der modtager indsatser fra flere afdelinger
Den medarbejder, der bliver opmærksom på, at en borger modtager hjælp fra flere afdelinger har pligt til at vurdere hvorvidt der bør ske koordinering og i så fald:
 • foreslå borgeren, at der holdes et koordineringsmøde med borgeren og de relevante afdelinger
 • ved accept fra borgeren at tage initiativ til et koordineringsmøde
Koordineringsmøde
Formål med koordineringsmøde:
 • alle involverede er klar over fremtidig rolle- og ansvarsfordeling
 • koordinere og optimere den samlede støtte/indsats (optimal ressourceudnyttelse)
 
Repræsentanter fra alle involverede afdelinger:
 • deltager
 • er åbne for at påtage sig ansvar og anerkende at anden medarbejder eller faggruppe får ansvaret
 
Relevante MED-udvalg i hhv. Børn & Unge og Job & Velfærd har drøftet oplægget og input herfra er indarbejdet i ovenstående.
 
Implementeringen af tænkningen igangsættes nu i relevante afdelinger og med udgangen af 2015 vil der ske opfølgning herpå.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Mette Andreassen orienterede kort om tiltaget omkring forløbskoordination.
 
Handicaprådet udtrykte tilfredshed og positiv accept af et overskueligt og klart formuleret grundlag for samarbejdet.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/29104
Sagsfremstilling
 
I forbindelse med dels brandeftersyn i maj måned 2015 samt eftersyn af brandsikringsanlægget (ABA-anlægget) i april måned 2015 på Plejecenter Liselund, er der påpeget nogle fejl og mangler, der skal udbedres.
 
Der er dels fundet fejl/mangler ved brandsikringsanlægget, som har betydning for anlæggets funktion. Brandsikringsanlægget er det anlæg der sikre en automatisk kontakt til Brandvæsenet i tilfælde af brand. Endvidere har brandmyndighederne påpeget at nødudgangsbelysningen skal justeres både udvendigt og indvendigt, da det er for svagt.
 
Desuden er der problemer/defekt med det ”Loop”, dvs. den tråd der er gravet ned i jorden og er tilkoblet plejecentrets vandrebrikker. Det er den tråd som skal sikre at de borgere, som har givet samtykke til at have sådan en vandrebrik, er trafiksikret og kan forlade Plejecenter Liselund, uden der følger personale med. Når borgeren går forbi ”Loopen” får personalet således et kald på, at borgeren er gået.
 
Forvaltningen har i den forbindelse indhentet overslag på, hvad det vil koste at udbedre:
Beløbene i nedenstående skema er angivet ekskl. moms.
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets område:
Anslået anlægsudgift
  
Plejecentret Liselund:
Udbedring af fejl/mangler ved ABA-anlæg, justering af nødudgangsbelysning indvendigt og udvendigt samt reparation af det Loop, der omkranser plejecentret
115.000
I alt
115.000
 
Finansiering
På finansieringsoversigten for 2015-2018 er der i 2015 afsat en pulje til mindre uforudsete anlægsudgifter under Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Der er 639.000 kr. i denne pulje og der vil efterfølgende være et restbeløb på 524.000 kr.
Det forslås derfor, at udgiften på 115.000 kr. finansieres af denne pulje.
 
INDSTILLING
Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringerne godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 115.000 til kontoen ”Udbedring af fejl/mangler i forbindelse med brandsyn på Plejecenter Liselund”, og
 
at udgiften på 115.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.
 
BESLUTNING I ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 26-5-2015     
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringerne godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 115.000 til kontoen ”Udbedring af fejl/mangler i forbindelse med brandsyn på Plejecenter Liselund”, og
 
at udgiften på 115.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget.
                                                                                      
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Mette Andreassen orienterede kort om sagen vedr. brandsyn på Plejecenter Liselund, som er opstået på baggrund af brandtilfælde på plejecentre andre steder i landet.
 
Anders Bertel orienterer om, at Beredskabskommissionen vil styrke samarbejdet med Job og Velfærd.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 15/200
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Mette Andreassen)
 •  
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Mette Andreassen)
 •  
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 •  
 
Teknisk udvalg og Klima- og Miljøudvalget (v/ Per Christensen)
 •  
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Hans Henrik Gaardsøe) 
 
 •  
 
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Handicaprådet tog følgende orientering til efterretning:
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Mette Andreassen)
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt chefgruppen i Job og Velfærd har i slutningen af maj deltaget i KL’s Sociale topmøde, hvor der bl.a. var fokus på frivillighed og medinddragelse. Der var også oplæg om tillidskløft på Handicapområdet, som fremstillede store kløfter mellem kommunerne og handicaporganisationerne. Analysen af samarbejdet og kløfterne kan være interessant at drøfte i Handicaprådet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Mette Andreassen)
 •  Se ovenstående.
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
·         I anlægsbudgetprioriteringen behandler KFU forslag om renovering af Viborg Teater og i dette projekt indgår forslag til forbedring af forholdene for handicappede.
 
·         KFU behandlede på møde den 28. maj en sag om ledsageradgang til kultur- og Fritidsinstitutioner og besluttede: at der er gratis adgang for handicappedes ledsager til aktiviteter og arrangementer i kommunale kultur- og fritidsinstitutioner, idet det forudsættes, at ledsageren har ledsagerkort udstedt af Danske Handicaporganisationer eller af Viborg Kommunes Borgerservice.
 
 
Teknisk udvalg og Klima- og Miljøudvalget (v/ Per Christensen)
 •  Intet at referere
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk) 
 •  Intet at referere
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
 
·         Intet at referere

Sagsid.: 15/203
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 5. maj 2015:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 5. maj 2015.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Handicaprådet fulgte op på følgende punkter:
 
Tårnly: Der er møde med regionen i denne uge vedr. samarbejdet i Hald Ege.
 
Valg: Det er indskærpet at valget skal sættes på dagsordenen i Socialområdet tilbud, og der er stor fokus på handicaptilgængelighed i den centrale planlægning af valgafviklingen.
 
Tandpleje: Det er blevet indskærpet at medarbejdere i Jobcentret skal orientere borgerne, herunder kontakthjælpsmodtagere om muligheder for tilskud til tandpleje. Tandlæger i Viborg har dannet en forening, som yder tandpleje til udsatte og deltager i Udsatte områdets tandplejeprojekt.
 
Busdrift: Handicaprådet ønsker at busdrift, busruter og bussernes beskaffenhed skal være yderligere handicapegnede.
 
Aktivitet for handicappede: på KL’s sociale topmøde i maj 2015 blev ’Team Tvilling’ præsenteret. Socialområdet har efterfølgende bestilt 5 løbevogne, hvor frivillige får mulighed for at løbe med handicappede borgere. Handicaprådet foreslår, at der også indkøbes håndcykler.
 
Information i Sundhedscentret: Handicaprådet arbejder sammen med Marianne Toppenberg i Sundhedscentret om forbedring af mulighederne for information i Sundhedscentret.
 
Bisidderfolder: på opfordring fra Handicaprådet er en ny folder er under udarbejdelse og ligger til godkendelse i Job og Velfærds chefgruppe.
 
Træningsmuligheder for handicappede: temaet huskes, når Handicaprådet skal debattere træning med repræsentant fra DHIF, Grethe Schøler Pedersen, i efteråret.
 
Kørselsordning for handicappede og ældre til læge/speciallæge: Handicaprådet følger stadig sagen.

Sagsid.: 15/13056
Sagsfremstilling
Handicaprådet har modtaget følgende indstillinger til Handicaprådets Tilgængelighedspris 2015:
 
 • Harmonika Lis
 • Købmanden i Skelhøje
 • Pro Service
 • Skals Idrætscenter
 • Viborg Bibliotekerne
 
Bedømmelsesudvalget bestående af Ulla Serup Thomsen, Flemming Gundersen og Flemming Bastrup vil på dagens møde præsentere deres forslag til årets vinder af Handicaprådets Tilgængelighedspris, med en begrundelse for valget.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet vælger en vinder af Handicaprådets Tilgængelighedspris 2015
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Handicaprådet valgte Købmanden i Skelhøje, som vinder af Handicaprådets Tilgængelighedspris 2015.

Sagsid.: 14/36224
Sagsfremstilling
For at sikre et godt samarbejde på handicapområdet afholder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget to årlige fællesmøder med Viborg Handicapråd. Næste fællesmøde afholdes tirsdag den 25. august 2015 kl. 14.00-16.00 i Multisalen, Viborg Rådhus.
 
Tema
Med afsæt i udkastet til den kommende Socialpolitik foreslår forvaltningen, at følgende temaer dagsordenssættes på mødet:
 
 • Hvad er ”Det gode liv” for borgerne i Socialområdets målgruppe? Til drøftelse.
 • Revidering af ressourcetildelingsmodel og udvikling af kvalitetsstandarder for Socialområdet. Til orientering og drøftelse.
 
Dagsorden 
Der udarbejdes særskilt dagsorden til mødet og følgende punkter foreslås:
 1. Velkomst v/ Søren Gytz Olesen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 2. Tema: Det gode liv, v/ Claus Fjeldgaard, Socialchef
 3. Tema: Ressourcetildelingsmodel og kvalitetsstandarder, v/ Claus Fjeldgaard, Socialchef
 4. Indkomne punkter fra Handicaprådet, fra Handicaprådets møde d. 9. juni 2015.
 5. Indkomne punkter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 16. juni 2016
 6. Eventuelt
 7. Afrunding af dagens møde v/ Ove Kent Nielsen, næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter dagsordenspunkter til fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25. august 2015. 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Handicaprådet foreslog, at følgende punkter dagsordenssættes til fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:
·         Samarbejde med Dansk Handicapidrætsforbund om træning for beboere i Socialområdets botilbud.
·         Inddragelse af ufaglærte frivillige samt uddannelsestilbud/-krav til de frivillige.
·         Hvordan tænkes social rehabilitering ind som en del af rehabiliteringen?

Sagsid.: 15/27384
Sagsfremstilling
For at sikre en hurtig og korrekt udbetaling af befordringsgodtgørelse til Handicaprådets medlemmer, orienteres Handicaprådet på dagens møde kort om udfyldelse af skemaer vedrørende befordringsgodtgørelse.
 
Vejledning om udfyldelse af skemaer vedrørende befordringsgodtgørelse ses i bilag 1.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/204
Sagsfremstilling
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet gennemgår budgettet
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Punktet udsættes til næste møde, og tilføjes Handicaprådets regnskab for 2014.
Bilag

Sagsid.: 15/207
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Handicaprådet besluttede, at formanden kan give en skriftlig orientering i indeværende referat.
 
Formanden orienterede om:
 
 • Formanden er blevet medlem af Klyngebrugerrådet: en samarbejds- og fælles orienteringsgruppe for Regionshospitalet og Viborg, Skive, Silkeborg kommuner. Kommissorium og referat udsendes særskilt.
 • Formanden skulle have deltaget i møde om velfærdsteknologi, som blev aflyst.
 • Søndersøløbet - Handicapløbet: 356 tilmeldte fra STU, Katrinehaven, Rosenvænget og tilsvarende enheder i vore nabokommuner. Det var en fantastisk oplevelse. Formand og næstformand startede løbet, og uddelte medaljer og præmier. Umiddelbart før Handicap-løbet afvikledes løbet for psykiatrien med ca. 400 deltagere.
            Meget stor ros til tilrettelæggere, deltagere og ”hjælpere”
 • DH afholdt tværpolitisk møde i Regionssalen i den 26 maj. Bundet emne: Er der plads til handicappede i fremtidens Danmark. 9 lokale kandidater debatterede sobert - lyttede til deltagere og hinanden.
 • Viborg som turistby: Samarbejde mellem Tilgængelighedens by og forvaltningen.
 • Formanden udtrykker bekymring over planer for botilbud til blandt andre domsanbragte på Kærsangervej.

Sagsid.: 15/202
Sagsfremstilling
Forslag:
 
 •  
 •  
 
Handicaprådets Årshjul 2015 er ajourført og vedlagt som bilag.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2015
Handicaprådet foreslog følgende emner til kommende møder:
 
·         Drøftelse af GAP-analyse af samarbejde mellem kommuner og borgere inden for handicapområdet
·         Invitation af Grethe Schøler Pedersen DHIF til oplæg om/drøftelse af muligheder for idræt for alle – især hvilke muligheder der er og kan skabes for handicappede i eksisterende idrætstilbud
Bilag